REZERVOÁRY, INTERAKCIE A STABILITA GÉNOVREZISTENCIE NA ANTIBIOTIKÁSyndróm „easy to get - hard to lose“


Reservoirs, Interactions and Antibiotic Resistant Genes

Enthusiasm after discovery of antibiotics and their use in clinical practice led to presumption that problems ofbacterial infections will be soon resolved and forgotten and attention will be turned to other serious problems, suchas viral infections or neoplastic diseases. However, instead of disappearance of bacterial infections, bacterialpathogens become more resistant to many antibiotics. The ability of bacterial strains to acquire resistance genesfrom other bacteria, even of different species, causes increasing stability of resistance of bacteria. Transferableelements - resistance genes - often interact and create changed structures; this enables to preserve, stabilize, or underspecial conditions, transfer resistance genes. Transferable elements include plasmids, transposons, integrons andgene cassettes. Conjugation of bacteria, transduction by bacteriophages and transformation are the mechanisms bywhich these elements are transferred. A very significant property of transferable, mobilisable and transposablegenetic systems of resistance is their stability and ability to adapt to new hosts. They do not lose it in the absenceof antibiotics. The generally pessimistic view on future antibacterial chemotherapy should be a challenge to preventthe existence and spread of resistant strains of bacteria. It is much simpler and more convenient than „quench thefire“ later. Best scheme is to stop resistance before it starts.

Key words:
reservoirs, interaction, antibiotic resistance, transfer resistance genes.


Autoři: J. Blahová;  K. Králiková;  V. Krčméry
Působiště autorů: Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 424-428
Kategorie: Články

Souhrn

Nadšenie, ktoré v medicínskom svete vyvolal objav a zavedenie antibiotík, viedlo k predpokladu, že problémybakteriálnych infekcií budú čoskoro vyriešené, a že teda možno na ne postupne „zabúdať“ a venovať sa inýmzávažným problémom, ako sú napr. vírusové infekcie alebo zhubné nádory. Avšak miesto postupného miznutiabakteriálnych infekcií, bakteriálne patogény sa stávajú čoraz častejšie a čoraz viac rezistentné na mnohé antibiotiká.Hnacou silou nárastu a očividnej stability rezistencie u baktérií je schopnosť bakteriálnych kmeňov získavať gényrezistencie od iných baktérií, dokonca od tzv. „vzdialených príbuzných“ - od kmeňov, patriacich k iným druhoma rodom baktérií. Transferabilné elementy - gény rezistencie - pôsobia často súborne, vo vzájomných vzťahocha vytvárajú rôzne meniace sa štruktúry, čo zvyšuje ich kolektívnu schopnosť uchovávať, stabilizovať, alebo zavhodných podmienok prenášať gény rezistencie a vytvárať tak ďalšie nové štruktúry a elementy. Medzi ne patriaplazmidy, transpozóny, integróny a kazety génov. Mechanizmy, ktorými sa tieto elementy prenášajú, sú: konjugáciabaktérií, transdukcia bakteriofágmi a transformácia. Významnou vlastnosťou prenosných, mobilizovateľnýcha transponovaných genetických systémov rezistencie je ich stabilita a ich schopnosť adaptovať sa na novýchhostiteľov, takže sa nestrácajú ani v neprítomnosti antibiotík. Vcelku pesimistický názor na budúcnosť antibakteri-álnej chemoterapie nás musí nabádať k prevencii vzniku a šírenia sa rezistentných kmeňov baktérií, čo je oveľajednoduchšie a výhodnejšie, ako „hasiť“ požiar, keď už sa rozrastá.

Klíčová slova:
rezervoáry, interakcie, antibiotiká.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři:

Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se