DLOUHODOBÁ LÉČBA DESMOPRESINEM U DĚTÍS PRIMÁRNÍ NOČNÍ ENURÉZOUMezinárodní multicentrická studie


Long-term Treatment with Desmopressin in Children withPrimary Nocturnal Enuresis - International Multicentre Study

Background.
Desmopressin (an analogue of antidiuretic hormone) holds an important place in the treatment ofprimary nocturnal enuresis. According to some long-term trials its action is mainly symptomatic. The benefit oftreatment and persistence of the effect in relation to the expected decline of enuresis in 15% children/1 year isdiscussed.Methods and Results. The open multicentre trial lasted 42 months. In the first stage 265 patients (164 boys, 101girls) aged 9.4 ± 2.8 (5 - 18 years) were given desmopressin (nasal drops) to achieve a 4-week dry interal. Enuresisstopped in 207/265 (78.1%) children within six (median) weeks of treatment after an effective dose of 10.5 mg(median) based on titration. During the second stage 55/265 children (25 boys and 30 girls) proceeded with treatmentfor 2 - 30 (median 12) months, one boy did not complete the trial. An effective dose was administered for 3.5 months(median) and then the dose declined depending on the effect by 3.5 mg (1 drop) per months (median). In the titrationstage enuresis receded in 89.1% (49/55) children. After the first year of the trial there were 72.7% responders (p

Key words:
primary nocturnal enuresis, desmopressin, long-term treatment, undesirable effects, osmolality ofurine.


Autoři: M. Šnajderová;  V. Lehotská 1;  N. Kočnarová 2;  T. Kernová 1;  E. Archmanová 3;  A. K. Anadolijska 4;  V. A. Peterkova 5;  C. Ulmeanu 6;  V. Lánská 7;  P. Janda 8
Působiště autorů: II. dětská klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, 1 II. detská klinika FNsP UK, Bratislava, 2 Dětská nefrologickáambulance, Praha, 3 Nefrologická ambulance, Centrum dětských odborných zdravotnických služeb, Brno, 4 Institu-te of Paediat., Med. School, Sofia,
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 429-435
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Desmopresin (analog antidiuretického hormonu) má významné místo v léčbě primární noční enurézy,podle některých dlouhodobých studií působí převážně symptomaticky. Přínos léčby a trvání efektu ve vztahuk předpokládanému spontánnímu úbytku enurézy u 15 % dětí/1 rok jsou otázkou diskuse.Metody a výsledky. Otevřená prospektivní multicentrická studie trvala 42 měsíců. V 1. etapě 265 pacientů (164chlapců, 101 dívek) ve věku 9,4 ± 2,8 (5 - 18) let dostávalo desmopresin (nosní kapky) s cílem dosáhnout 4týdenníhosuchého intervalu. Enuréza ustala u 207/265 (78,1 %) dětí během 6 (medián) týdnů léčby efektivní dávkou 10,5 mg(medián) nastavenou titrací. Ve 2. etapě 55/265 dětí (25 chlapců a 30 dívek) pokračovalo v léčbě 2 - 30 (medián12) měsíců, 1 chlapec studii nedokončil. Efektivní dávku jsme podávali 3,5 měsíců (medián), a potom klesali podleefektu o 3,5 mg (1 kapku) ŕ 1 měsíc (medián). V titrační fázi enuréza vymizela u 89,1 % (49/55) dětí. Po prvnímroce studie bylo 72,7 % respondérů (p < 0,001 proti předpokládanému úbytku), po dvou letech 70,9 % (p < 0,01)a po třech letech 61,1 % dětí (p < 0,05). Studii ukončilo 61,1 % (33/54) dětí jako respondéři, 23 z nich bylo 17 - 38měsíců po ukončení léčby. 29,6 % (16/54) pacientů byli relabující respondéři na dlouhodobé léčbě, 5,6 % (3/54)pacientů ukončilo jako parciální respondéři a 3,7 % (2/54) dětí jako nonrespondéři. Nezávažné vedlejší účinky mělov titrační fázi 4,5 % dětí, při dlouhodobé léčbě 5,4 % dětí. Osmolalita ranní moči stoupla při léčbě bez ohledu nakonečný efekt (p < 0,01). Nenašli jsme významný vztah mezi věkem, pohlavím, rodinným výskytem enurézy, dobouléčby a dosaženým efektem.Závěry. Prokázali jsme rychlý nástup účinku desmopresinu a vysokou účinnost po celou dobu studie. Osmolalitaranní moči nebyla u našich pacientů spolehlivým predikčním faktorem efektu. Dlouhodobou léčbu pokládáme zavýznamnou pro dozrání regulace a ústup obtíží. Při relapsu doporučujeme návrat k udržovací léčbě a postupnévysazení za 6 - 12 měsíců. Léčbu desmopresinem pokládáme za bezpečnou, dobře tolerovanou a velmi prospěšnou.

Klíčová slova:
primární noční enuréza, desmopresin, dlouhodobá léčba, nežádoucí účinky, osmolalita moči.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se