Stanovy


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 23, 2012, č. 2, s. 117-120
Kategorie: Zprávy ČSARIM

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP   

Stanovy

§ 1

Obecná ustanovení 

 • (1)   Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (dále jen „ČSARIM“) je dobrovolnou, odborně vědeckou organizací.
 • (2)   Sdružuje lékaře, střední zdravotnické pracovníky i jiné osoby zabývající se anesteziologií, neodkladnou resuscitací, intenzivní medicínou, případně činností s oborem anesteziologie a resuscitace (dále „A-R“) související.
 • (3)   Činnost členů společnosti je organizována jako zájmová a neplacená.
 • (4)   Spolu s jinými odbornými společnostmi a spolky lékařů  v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále „ČLS JEP“).
 • (5)   Stanovy ČSARIM vycházejí a jsou v souladu s platnými stanovami ČLS JEP. 

§ 2

Poslání a cíle 

 • (1)   Dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků v oboru A-R a usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů.
 • (2)   Podílí se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů. Podporuje vědecko-výzkumnou činnost v oboru A-R a napomáhá šíření jejích výsledků mezi odbornou i laickou veřejností.
 • (3)   Podporuje spolupráci s národními i zahraničními odbornými společnostmi a organizacemi lékařů i sester v oblasti společného odborného zájmu.
 • (4)   Dbá o dodržování etických zásad při výkonu zdravotnického povolání v oblasti A-R.
 • (5)   Podporuje užívání pouze takových vyšetřovacích a léčebných metod, jejichž povaha a účinek jsou podloženy v současnosti uznávanými důvody. 

§ 3

Formy činnosti 

 • (1)   Organizuje nebo garantuje národní a mezinárodní odborné akce (kongresy, sympozia, konference, přednášky, vědecké schůze apod. a s tím související akce společenské a kulturní, kterými se podílí na dalším vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru.
 • (2)   Podporuje rozvoj mezinárodních styků v oboru A-R a napomáhá při organizování služebních cest a studijních pobytů v rámci České republiky i zahraničí.
 • (3)   Vysílá, zástupce do zkušebních komisí v rámci postgraduálního vzdělávání.
 • (4)   Účastní se odborné a vědecké činnosti České lékařské komory (dále „ČLK“).
 • (5)   Podílí se prostřednictvím delegovaných zástupců oboru na činnosti poradních orgánů státních institucí i dalších orgánů na nejrůznější úrovni zabývajících se problematikou zdravotnictví, zvláště pak problematikou související s oborem A-R.
 • (6)   Vytváří koncepci oboru A-R a jeho rozvoje.
 • (7)   Podává návrhy, stanoviska a odborné posudky v otázkách diagnosticko-léčebných, preventivních, zdravotněvýchovných i jiných, souvisejících s oborem A-R.
 • (8)   Deleguje zástupce do konkurzních komisí.
 • (9)   Spolu s redakční radou odborného oborového časopisu pečuje o odborný tisk a jeho vysokou úroveň. Rozšiřuje informace o odborné společnosti členům společnosti a dalším zájemcům.
 • (10) Navrhuje udělení cen za nejlepší vědecké práce a přednášky, navrhuje udělení pocty (medaile, čestné členství). 

§ 4

Organizační uspořádání 

 • (1)   ČSARIM je organizační složkou ČLS JEP.
 • (2)   ČSARIM je ve své odborné činnosti plně autonomní a nese za svou činnost plnou zodpovědnost.
 • (3)   Hospodaření ČSARIM se řídí obecně závaznými právními předpisy a předpisy vydanými k tomuto účelu předsednictvem ČLS JEP.
 • (4)   V hospodářské činnosti využívá ČSARIM právní subjektivity ČLS JEP. Hospodářsko-právní agendu pro ČSARIM zajišťuje za úhradu sekretariát ČLS JEP. Tento vede příjmy a výdaje společnosti odděleně od ostatních organizačních složek a pravidelně informuje ČSARIM o jejím hospodaření. Právo samostatně disponovat svěřenými finančními prostředky ČSARIM má pouze výbor ČSARIM.
 • (5)   K usnadnění mezioborové spolupráce a v rámci vnitřní oborové specializace se člení ČSARIM na nižší organizační jednotky (sekce, komise). Vnitřní předpisy těchto nižších organizačních jednotek musí být v souladu se stanovami a předpisy ČSARIM. Vznik odborné sekce v rámci ČSARIM schvaluje nejbližší shromáždění členů na návrh výboru ČSARIM. 

§ 5

Orgány ČSARIM 

ČSARIM má tyto orgány:

 • a)    shromáždění členů (valná hromada),
 • b)    výbor,
 • c)    revizní komisi. 

§ 6

Shromáždění členů (valná hromada) 

 • (1)   Shromáždění členů je nejvyšším orgánem ČSARIM.
 • (2)   Právo účasti na shromáždění členů upravuje Jednací řád ČLS JEP.
 • (3)   Shromáždění členů je svoláváno výborem ČSARIM podle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtyři roky, obyčejně při příležitosti významné celonárodní odborné akce (např. národní kongres). Musí být svoláno vždy, požádá-li o to alespoň jedna třetina všech členů ČSARIM nebo požádá-li o to revizní komise ČSARIM, a to do tří měsíců ode dne doručení žádosti. Termín a místo konání shromáždění členů je povinen výbor ČSARIM zveřejnit nejpozději 15 dnů před datem jeho konání.
 • (4)   Shromáždění členů:
  •         a)  volí a odvolává výbor ČSARIM;
  •         b) volí a odvolává revizní komisi ČSARIM;
  •         c)  rozhoduje o změně délky jejich funkčního období.
 • (5)   Shromáždění členů ČSARIM má zejména tato oprávnění:
  •         a)  schvalovat, měnit a rušit stanovy a vnitřní předpisy ČSARIM;
  •         b) schvalovat rozhodnutí výboru o rozdělení, sloučení, případně o dalším vnitřním členění ČSARIM a vytváření jejích nižších organizačních jednotek (sekce, komise apod.);
  •         c)  schvalovat zprávu o činnosti za uplynulé období, rozpočet, zprávu revizní komise a základní směry činnosti ČSARIM;
  •         d) rozhodovat o těch záležitostech, ČSARIM, které si k rozhodnutí vyhradí. 

§ 7

Výbor ČSARIM 

 • (1)   Výbor je řídícím a výkonným orgánem ČSARIM.
 • (2)   Výbor ČSARIM má nejméně 7 a nejvíce 16 členů. Svolává jej předseda, místopředseda nebo jiný písemně pověřený člen výboru.
 • (3)   Výbor tvoří předseda, 1–2 místopředsedové, vědecký sekretář, pokladník a ostatní členové.
 • (4)   Funkční období výboru je čtyřleté, funkce ve výboru jsou čestné a neplacené.
 • (5)   Výbor ČSARIM má zejména tyto úkoly:
  •         a)  připravuje zasedání shromáždění členů, realizuje jeho usnesení a řeší běžné záležitosti mezi jeho zasedáními;
  •         b) svolává zasedání shromáždění členů;
  •         c)  pravidelně informuje své členy o své činnosti a závažných usneseních prostřednictvím „Dopisu členům“, odborného časopisu, případně přímou korespondencí;
  •         d) pravidelně informuje předsednictvo ČLS JEP o činnosti ČSARIM;
  •         e)  řeší otázky související s hospodařením ČSARIM;
  •         f)  vede dokumentaci o své činnosti;
  •         g) zpracovává zprávu o činnosti.
 • 6)    Výbor ČSARIM má zejména tato oprávnění:
  •         a)  volit ze svého středu předsedu, místopředsedy, vědeckého sekretáře a pokladníka, případně další funkcionáře;
  •         b) delegovat v odůvodněných případech své zástupce na jednání příslušných orgánů ČLS JEP a opravňovat je jednat v jejich rámci jménem ČSARIM;
  •         c)  vysílat zástupce do poradních orgánů, komisí a různých řízení týkajících se problematiky oboru A-R;
  •         d) rozhodovat o rozdělení, sloučení a dalším vnitřním členění ČSARIM a vytváření jejích nižších organizačních jednotek, tyto návrhy předkládat ke schválení nejbližšímu shromáždění členů;
  •         e)  vytvářet další poradní orgány k plnění krátkodobých i dlouhodobých úkolů;
  •         f)  rozhodovat o vzniku nového členství a předkládat návrhy shromáždění členů na zrušení dosavadního členství;
  •         g) rozhodovat o výši členského příspěvku ČSARIM a toto rozhodnutí předkládat k potvrzení nejbližšímu shromáždění členů;
  •         h) rozhodovat o korespondenčním způsobu voleb do orgánů ČSARIM uvedených v § 5 odst. b) a c) Stanov ČSARIM a zabezpečovat jejich organizaci;
  •         i)   vykonávat další činnosti související s realizací poslání a cílů ČSARIM. 

§ 8

Revizní komise ČSARIM 

 • (1)   Revizní komise je kontrolním orgánem ČSARIM.
 • (2)   Revizní komise ČSARIM má nejméně tři členy. Ze svého středu volí předsedu, který řídí její činnost.
 • (3)   Revizní komise ČSARIM má zejména tyto úkoly:
  •         a)  kontroluje činnost členů a orgánů ČSARIM,
  •         b) nejméně jednou do roka vypracovává revizní zprávu.
 • (4)   Revizní komise ČSARIM má zejména tato oprávnění:
  •         a)  účastnit se prostřednictvím svého předsedy nebo pověřeného člena jednání orgánů ČSARIM podle svého uvážení,
  •         b) pozastavit rozhodnutí výboru ČSARIM, pokud je v rozporu se zákony, s předpisy ČLS JEP nebo stanovami či vnitřními předpisy ČSARIM a pozastavená rozhodnutí předkládat výboru ČSARIM k novému rozhodnutí, které bude v rozhodované věci konečné.
 • (5)   Revizní komise ČSARIM je oprávněna požádat o svolání shromáždění členů ČSARIM podle § 6 odst. (3) Stanov.

§ 9

Formy členství 

Členství v ČSARIM je řádné a čestné.

§ 10

Řádné členství 

 • (1)   Řádným členem ČSARIM může být pouze člen ČLS JEP, který souhlasí s posláním a cíli ČSARIM a zaváže se přispívat k jejich plnění.
 • (2)   O přijetí za člena ČSARIM rozhoduje výbor ČSARIM na základě přihlášky. Zrušení členství potvrzuje shromáždění členů na návrh výboru společnosti.
 • (3)   Řádným členem ČSARIM může být i právnická osoba. Výši členského příspěvku při žádosti o členství právnické osoby individuálně projedná se žadatelem a stanoví výbor společnosti.
 • (4)   Řádné členství v ČSARIM zaniká:
  •         a)  úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby;
  •         b) vystoupením na základě písemného prohlášení, a to dnem doručení tohoto prohlášení;
  •         c)  zánikem ČSARIM, pokud nemá tato odborná společnost nástupce;
  •         d) zrušením, zejména pro neplnění členských povinností. Zrušení členství potvrzuje shromáždění členů na návrh výboru společnosti. Bude-li člen v prodlení s placením členského příspěvku ČLS JEP o více než 12 měsíců, může o zrušení členství rozhodnout předsednictvo ČLS JEP po projednání s výborem ČSARIM, jestliže člen byl na možnost vyloučení 2 měsíce předem předsednictvem ČLS JEP písemně upozorněn. 

§ 11

Práva řádného člena 

Každý řádný člen ČSARIM má tato práva:

 • a)    účastnit se činnosti ČSARIM;
 • b)    volit zástupce do orgánů ČSARIM a sám být do nich volen;
 • c)    být informován o činnosti ČSARIM a jejích nižších organizačních složek;
 • d)    obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na volené orgány ČSARIM, svobodně vyslovovat své názory, náměty a připomínky ve věcech jejich činnosti;
 • e)    využívat pomoci a podpory ČSARIM a jejích organizačních složek v činnostech vyplývajících z poslání a cílů ČSARIM. 

§ 12

Povinnosti řádného člena 

 • (1)   Každý řádný člen ČSARIM je povinen:
  •         a)  dodržovat stanovy a předpisy ČSARIM a jeho nadřízené organizační složky ČLS JEP;
  •         b) přispívat k naplňování poslání a cílů ČSARIM;
  •         c)  poskytovat orgánům a funkcionářům ČSARIM potřebnou součinnost a nekonat nic, co by bylo v rozporu se zájmy a dobrým jménem  ČSARIM;
  •         d) řádně a v termínu platit členské příspěvky;
  •         e)  vykonávat řádně svěřené funkce.
 • (2)   Členové ČSARIM, zejména osoby vykonávající funkce v orgánech ČSARIM, nesmějí jednat v rozporu se zájmy ČSARIM. Dojde-li ke střetu zájmů při výkonu funkce, není osoba vykonávající funkci oprávněna za ČSARIM jednat. Při porušení této zásady je výbor ČSARIM oprávněn rozhodnout o odvolání příslušné osoby z funkce, v závažných případech o zrušení členství v ČSARIM. Zrušení členství potvrzuje nejbližší shromáždění členů. Návrh na odvolání z funkce ve výše uvedené situaci může vyjít i od revizní komise ČSARIM. 

§ 13

Čestné členství, čestní funkce 

 • (1)   Čestným členem ČSARIM se může stát osoba, která má mimořádné zásluhy o rozvoj oboru A-R nebo ČSARIM.
 • (2)   Na základě dřívějšího dlouhodobého výkonu funkce v ČSARIM může být taková osoba pověřena výkonem čestné funkce v ČSARIM. 

§ 14

Zánik ČSARIM 

 • (1)   ČSARIM zaniká:
  •         a)  dobrovolným rozpuštěním, rozdělením, sloučením nebo splynutím;
  •         b) rozhodnutím o zrušení, je-li činnost ČSARIM v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo s předpisy ČLS JEP, poškozuje-li odborná či jiná činnost ČSARIM dobré jméno ČLS JEP nebo její jiné organizační složky nebo je-li činnost ČSARIM v rozporu s posláním nebo cíli ČLS JEP, případně z jiných vážných důvodů (viz Stanovy ČLS JEP, část pátá, § 23, odst. b.).
 • (2)   O zániku ČSARIM rozhoduje:
  •         a)  shromáždění členů ČSARIM v případech uvedených v § 10, odst. 1 a) Stanov. Jde-li o sloučení nebo splynutí, rozhodují shromáždění členů dotčených organizačních složek. Takové rozhodnutí vyžaduje ke své platnosti a účinnosti schválení předsednictvem ČLS JEP a registraci v sekretariátu ČLS JEP.
  •         (b) Předsednictvo ČLS JEP v případě uvedeném v § 10, odst. 1 b) Stanov.
 • (3)   Při zániku ČSARIM určí předsednictvo ČLS JEP komisi, která spolu se sekretariátem ČLS JEP dořeší majetkové záležitosti. 

Jednací řád ČSARIM – se řídí Jednacím řádem ČLS JEP, který upravuje jednání shromáždění členů, výboru a revizní komise – § 1 odst. (2) čl. a) Jednacího řádu ČLS JEP ze dne 31. 1. 2003. 

Volební řád ČSARIM – se řídí Volebním řádem ČLS JEP, který upravuje volby do stálých a pracovních funkcí v ČLS JEP včetně jejích organizačních složek – § 2 Volebního řádu ČLS JEP ze dne 31. 1. 2003. 

Zpracováno na základě Stanov, Jednacího řádu a Volebního řádu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v Úplném znění předpisů ke dni 21. 7. 2003.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 2

2012 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se