Stanovy


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 23, 2012, č. 2, s. 117-120
Kategorie: Zprávy ČSARIM

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP   

Stanovy

§ 1

Obecná ustanovení 

 • (1)   Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (dále jen „ČSARIM“) je dobrovolnou, odborně vědeckou organizací.
 • (2)   Sdružuje lékaře, střední zdravotnické pracovníky i jiné osoby zabývající se anesteziologií, neodkladnou resuscitací, intenzivní medicínou, případně činností s oborem anesteziologie a resuscitace (dále „A-R“) související.
 • (3)   Činnost členů společnosti je organizována jako zájmová a neplacená.
 • (4)   Spolu s jinými odbornými společnostmi a spolky lékařů  v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále „ČLS JEP“).
 • (5)   Stanovy ČSARIM vycházejí a jsou v souladu s platnými stanovami ČLS JEP. 

§ 2

Poslání a cíle 

 • (1)   Dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků v oboru A-R a usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů.
 • (2)   Podílí se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů. Podporuje vědecko-výzkumnou činnost v oboru A-R a napomáhá šíření jejích výsledků mezi odbornou i laickou veřejností.
 • (3)   Podporuje spolupráci s národními i zahraničními odbornými společnostmi a organizacemi lékařů i sester v oblasti společného odborného zájmu.
 • (4)   Dbá o dodržování etických zásad při výkonu zdravotnického povolání v oblasti A-R.
 • (5)   Podporuje užívání pouze takových vyšetřovacích a léčebných metod, jejichž povaha a účinek jsou podloženy v současnosti uznávanými důvody. 

§ 3

Formy činnosti 

 • (1)   Organizuje nebo garantuje národní a mezinárodní odborné akce (kongresy, sympozia, konference, přednášky, vědecké schůze apod. a s tím související akce společenské a kulturní, kterými se podílí na dalším vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru.
 • (2)   Podporuje rozvoj mezinárodních styků v oboru A-R a napomáhá při organizování služebních cest a studijních pobytů v rámci České republiky i zahraničí.
 • (3)   Vysílá, zástupce do zkušebních komisí v rámci postgraduálního vzdělávání.
 • (4)   Účastní se odborné a vědecké činnosti České lékařské komory (dále „ČLK“).
 • (5)   Podílí se prostřednictvím delegovaných zástupců oboru na činnosti poradních orgánů státních institucí i dalších orgánů na nejrůznější úrovni zabývajících se problematikou zdravotnictví, zvláště pak problematikou související s oborem A-R.
 • (6)   Vytváří koncepci oboru A-R a jeho rozvoje.
 • (7)   Podává návrhy, stanoviska a odborné posudky v otázkách diagnosticko-léčebných, preventivních, zdravotněvýchovných i jiných, souvisejících s oborem A-R.
 • (8)   Deleguje zástupce do konkurzních komisí.
 • (9)   Spolu s redakční radou odborného oborového časopisu pečuje o odborný tisk a jeho vysokou úroveň. Rozšiřuje informace o odborné společnosti členům společnosti a dalším zájemcům.
 • (10) Navrhuje udělení cen za nejlepší vědecké práce a přednášky, navrhuje udělení pocty (medaile, čestné členství). 

§ 4

Organizační uspořádání 

 • (1)   ČSARIM je organizační složkou ČLS JEP.
 • (2)   ČSARIM je ve své odborné činnosti plně autonomní a nese za svou činnost plnou zodpovědnost.
 • (3)   Hospodaření ČSARIM se řídí obecně závaznými právními předpisy a předpisy vydanými k tomuto účelu předsednictvem ČLS JEP.
 • (4)   V hospodářské činnosti využívá ČSARIM právní subjektivity ČLS JEP. Hospodářsko-právní agendu pro ČSARIM zajišťuje za úhradu sekretariát ČLS JEP. Tento vede příjmy a výdaje společnosti odděleně od ostatních organizačních složek a pravidelně informuje ČSARIM o jejím hospodaření. Právo samostatně disponovat svěřenými finančními prostředky ČSARIM má pouze výbor ČSARIM.
 • (5)   K usnadnění mezioborové spolupráce a v rámci vnitřní oborové specializace se člení ČSARIM na nižší organizační jednotky (sekce, komise). Vnitřní předpisy těchto nižších organizačních jednotek musí být v souladu se stanovami a předpisy ČSARIM. Vznik odborné sekce v rámci ČSARIM schvaluje nejbližší shromáždění členů na návrh výboru ČSARIM. 

§ 5

Orgány ČSARIM 

ČSARIM má tyto orgány:

 • a)    shromáždění členů (valná hromada),
 • b)    výbor,
 • c)    revizní komisi. 

§ 6

Shromáždění členů (valná hromada) 

 • (1)   Shromáždění členů je nejvyšším orgánem ČSARIM.
 • (2)   Právo účasti na shromáždění členů upravuje Jednací řád ČLS JEP.
 • (3)   Shromáždění členů je svoláváno výborem ČSARIM podle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtyři roky, obyčejně při příležitosti významné celonárodní odborné akce (např. národní kongres). Musí být svoláno vždy, požádá-li o to alespoň jedna třetina všech členů ČSARIM nebo požádá-li o to revizní komise ČSARIM, a to do tří měsíců ode dne doručení žádosti. Termín a místo konání shromáždění členů je povinen výbor ČSARIM zveřejnit nejpozději 15 dnů před datem jeho konání.
 • (4)   Shromáždění členů:
  •         a)  volí a odvolává výbor ČSARIM;
  •         b) volí a odvolává revizní komisi ČSARIM;
  •         c)  rozhoduje o změně délky jejich funkčního období.
 • (5)   Shromáždění členů ČSARIM má zejména tato oprávnění:
  •         a)  schvalovat, měnit a rušit stanovy a vnitřní předpisy ČSARIM;
  •         b) schvalovat rozhodnutí výboru o rozdělení, sloučení, případně o dalším vnitřním členění ČSARIM a vytváření jejích nižších organizačních jednotek (sekce, komise apod.);
  •         c)  schvalovat zprávu o činnosti za uplynulé období, rozpočet, zprávu revizní komise a základní směry činnosti ČSARIM;
  •         d) rozhodovat o těch záležitostech, ČSARIM, které si k rozhodnutí vyhradí. 

§ 7

Výbor ČSARIM 

 • (1)   Výbor je řídícím a výkonným orgánem ČSARIM.
 • (2)   Výbor ČSARIM má nejméně 7 a nejvíce 16 členů. Svolává jej předseda, místopředseda nebo jiný písemně pověřený člen výboru.
 • (3)   Výbor tvoří předseda, 1–2 místopředsedové, vědecký sekretář, pokladník a ostatní členové.
 • (4)   Funkční období výboru je čtyřleté, funkce ve výboru jsou čestné a neplacené.
 • (5)   Výbor ČSARIM má zejména tyto úkoly:
  •         a)  připravuje zasedání shromáždění členů, realizuje jeho usnesení a řeší běžné záležitosti mezi jeho zasedáními;
  •         b) svolává zasedání shromáždění členů;
  •         c)  pravidelně informuje své členy o své činnosti a závažných usneseních prostřednictvím „Dopisu členům“, odborného časopisu, případně přímou korespondencí;
  •         d) pravidelně informuje předsednictvo ČLS JEP o činnosti ČSARIM;
  •         e)  řeší otázky související s hospodařením ČSARIM;
  •         f)  vede dokumentaci o své činnosti;
  •         g) zpracovává zprávu o činnosti.
 • 6)    Výbor ČSARIM má zejména tato oprávnění:
  •         a)  volit ze svého středu předsedu, místopředsedy, vědeckého sekretáře a pokladníka, případně další funkcionáře;
  •         b) delegovat v odůvodněných případech své zástupce na jednání příslušných orgánů ČLS JEP a opravňovat je jednat v jejich rámci jménem ČSARIM;
  •         c)  vysílat zástupce do poradních orgánů, komisí a různých řízení týkajících se problematiky oboru A-R;
  •         d) rozhodovat o rozdělení, sloučení a dalším vnitřním členění ČSARIM a vytváření jejích nižších organizačních jednotek, tyto návrhy předkládat ke schválení nejbližšímu shromáždění členů;
  •         e)  vytvářet další poradní orgány k plnění krátkodobých i dlouhodobých úkolů;
  •         f)  rozhodovat o vzniku nového členství a předkládat návrhy shromáždění členů na zrušení dosavadního členství;
  •         g) rozhodovat o výši členského příspěvku ČSARIM a toto rozhodnutí předkládat k potvrzení nejbližšímu shromáždění členů;
  •         h) rozhodovat o korespondenčním způsobu voleb do orgánů ČSARIM uvedených v § 5 odst. b) a c) Stanov ČSARIM a zabezpečovat jejich organizaci;
  •         i)   vykonávat další činnosti související s realizací poslání a cílů ČSARIM. 

§ 8

Revizní komise ČSARIM 

 • (1)   Revizní komise je kontrolním orgánem ČSARIM.
 • (2)   Revizní komise ČSARIM má nejméně tři členy. Ze svého středu volí předsedu, který řídí její činnost.
 • (3)   Revizní komise ČSARIM má zejména tyto úkoly:
  •         a)  kontroluje činnost členů a orgánů ČSARIM,
  •         b) nejméně jednou do roka vypracovává revizní zprávu.
 • (4)   Revizní komise ČSARIM má zejména tato oprávnění:
  •         a)  účastnit se prostřednictvím svého předsedy nebo pověřeného člena jednání orgánů ČSARIM podle svého uvážení,
  •         b) pozastavit rozhodnutí výboru ČSARIM, pokud je v rozporu se zákony, s předpisy ČLS JEP nebo stanovami či vnitřními předpisy ČSARIM a pozastavená rozhodnutí předkládat výboru ČSARIM k novému rozhodnutí, které bude v rozhodované věci konečné.
 • (5)   Revizní komise ČSARIM je oprávněna požádat o svolání shromáždění členů ČSARIM podle § 6 odst. (3) Stanov.

§ 9

Formy členství 

Členství v ČSARIM je řádné a čestné.

§ 10

Řádné členství 

 • (1)   Řádným členem ČSARIM může být pouze člen ČLS JEP, který souhlasí s posláním a cíli ČSARIM a zaváže se přispívat k jejich plnění.
 • (2)   O přijetí za člena ČSARIM rozhoduje výbor ČSARIM na základě přihlášky. Zrušení členství potvrzuje shromáždění členů na návrh výboru společnosti.
 • (3)   Řádným členem ČSARIM může být i právnická osoba. Výši členského příspěvku při žádosti o členství právnické osoby individuálně projedná se žadatelem a stanoví výbor společnosti.
 • (4)   Řádné členství v ČSARIM zaniká:
  •         a)  úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby;
  •         b) vystoupením na základě písemného prohlášení, a to dnem doručení tohoto prohlášení;
  •         c)  zánikem ČSARIM, pokud nemá tato odborná společnost nástupce;
  •         d) zrušením, zejména pro neplnění členských povinností. Zrušení členství potvrzuje shromáždění členů na návrh výboru společnosti. Bude-li člen v prodlení s placením členského příspěvku ČLS JEP o více než 12 měsíců, může o zrušení členství rozhodnout předsednictvo ČLS JEP po projednání s výborem ČSARIM, jestliže člen byl na možnost vyloučení 2 měsíce předem předsednictvem ČLS JEP písemně upozorněn. 

§ 11

Práva řádného člena 

Každý řádný člen ČSARIM má tato práva:

 • a)    účastnit se činnosti ČSARIM;
 • b)    volit zástupce do orgánů ČSARIM a sám být do nich volen;
 • c)    být informován o činnosti ČSARIM a jejích nižších organizačních složek;
 • d)    obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na volené orgány ČSARIM, svobodně vyslovovat své názory, náměty a připomínky ve věcech jejich činnosti;
 • e)    využívat pomoci a podpory ČSARIM a jejích organizačních složek v činnostech vyplývajících z poslání a cílů ČSARIM. 

§ 12

Povinnosti řádného člena 

 • (1)   Každý řádný člen ČSARIM je povinen:
  •         a)  dodržovat stanovy a předpisy ČSARIM a jeho nadřízené organizační složky ČLS JEP;
  •         b) přispívat k naplňování poslání a cílů ČSARIM;
  •         c)  poskytovat orgánům a funkcionářům ČSARIM potřebnou součinnost a nekonat nic, co by bylo v rozporu se zájmy a dobrým jménem  ČSARIM;
  •         d) řádně a v termínu platit členské příspěvky;
  •         e)  vykonávat řádně svěřené funkce.
 • (2)   Členové ČSARIM, zejména osoby vykonávající funkce v orgánech ČSARIM, nesmějí jednat v rozporu se zájmy ČSARIM. Dojde-li ke střetu zájmů při výkonu funkce, není osoba vykonávající funkci oprávněna za ČSARIM jednat. Při porušení této zásady je výbor ČSARIM oprávněn rozhodnout o odvolání příslušné osoby z funkce, v závažných případech o zrušení členství v ČSARIM. Zrušení členství potvrzuje nejbližší shromáždění členů. Návrh na odvolání z funkce ve výše uvedené situaci může vyjít i od revizní komise ČSARIM. 

§ 13

Čestné členství, čestní funkce 

 • (1)   Čestným členem ČSARIM se může stát osoba, která má mimořádné zásluhy o rozvoj oboru A-R nebo ČSARIM.
 • (2)   Na základě dřívějšího dlouhodobého výkonu funkce v ČSARIM může být taková osoba pověřena výkonem čestné funkce v ČSARIM. 

§ 14

Zánik ČSARIM 

 • (1)   ČSARIM zaniká:
  •         a)  dobrovolným rozpuštěním, rozdělením, sloučením nebo splynutím;
  •         b) rozhodnutím o zrušení, je-li činnost ČSARIM v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo s předpisy ČLS JEP, poškozuje-li odborná či jiná činnost ČSARIM dobré jméno ČLS JEP nebo její jiné organizační složky nebo je-li činnost ČSARIM v rozporu s posláním nebo cíli ČLS JEP, případně z jiných vážných důvodů (viz Stanovy ČLS JEP, část pátá, § 23, odst. b.).
 • (2)   O zániku ČSARIM rozhoduje:
  •         a)  shromáždění členů ČSARIM v případech uvedených v § 10, odst. 1 a) Stanov. Jde-li o sloučení nebo splynutí, rozhodují shromáždění členů dotčených organizačních složek. Takové rozhodnutí vyžaduje ke své platnosti a účinnosti schválení předsednictvem ČLS JEP a registraci v sekretariátu ČLS JEP.
  •         (b) Předsednictvo ČLS JEP v případě uvedeném v § 10, odst. 1 b) Stanov.
 • (3)   Při zániku ČSARIM určí předsednictvo ČLS JEP komisi, která spolu se sekretariátem ČLS JEP dořeší majetkové záležitosti. 

Jednací řád ČSARIM – se řídí Jednacím řádem ČLS JEP, který upravuje jednání shromáždění členů, výboru a revizní komise – § 1 odst. (2) čl. a) Jednacího řádu ČLS JEP ze dne 31. 1. 2003. 

Volební řád ČSARIM – se řídí Volebním řádem ČLS JEP, který upravuje volby do stálých a pracovních funkcí v ČLS JEP včetně jejích organizačních složek – § 2 Volebního řádu ČLS JEP ze dne 31. 1. 2003. 

Zpracováno na základě Stanov, Jednacího řádu a Volebního řádu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v Úplném znění předpisů ke dni 21. 7. 2003.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 2

2012 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se