Populační variabilita a časové trendy v globálním výskytu glaukomu

21. 12. 2017

Glaukom patří k hlavním výzvám globálního zdravotnictví jako nejčastější příčina ireverzibilního poškození zraku. Největší podíl tvoří primární glaukom s otevřeným úhlem (POAG – primary open angle glaucoma), představující cca 74 % všech případů glaukomu. Vzhledem ke stárnutí populace v rozvinuté části světa lze předpokládat rostoucí incidenci glaukomu a potřebu adekvátní strategie veřejného zdravotnictví, která však předpokládá dostupnost dat ohledně frekvence tohoto onemocnění v populaci.

Prevalence glaukomu v populaci

Odhady globální prevalence POAG jsou zatíženy značnou nejistotou z důvodu heterogenity diagnostických kritérií POAG a také menšího zastoupení populačních studií z rozvojových zemí. Předchozí studie naznačují vyšší prevalenci POAG v afroamerické populaci. Ke zpřesnění odhadů globální prevalence je tedy zapotřebí analýzy zahrnující různorodé populace a je nutné pracovat s odhadem specifického rizika pro jednotlivé populace. K větší preciznosti by také měla přispět standardizace diagnostických kritérií POAG. Současná mezinárodní doporučení vycházejí z parametrů optického disku a funkčních změn zraku v protikladu k dřívějšímu striktnímu kritériu zvýšeného nitroočního tlaku.

Systematický přehled a metaanalýza

Loni publikovaný systematický přehled zahrnul práce zveřejněné v letech 1996–2014, které obsahují kvantitativní údaje o výskytu POAG vycházející z populačních studií. Celkem bylo do analýzy zařazeno 81 studií zahrnujících 5 266 případů POAG u 216 214 osob z 37 zemí. Ty byly podle své etnicity klasifikovány do 7 skupin na základě současné klasifikace WHO. Největší podíl představovaly studie bělošské populace (36 % studií).

Výsledky

Data byla analyzována pomocí binomické logistické regrese. Riziko POAG u všech etnických skupin stoupá s věkem, nejvýraznější vliv věku byl pozorován u hispánské populace (2,3násobně zvýšené riziko POAG na dekádu věku) a u bílé populace (1,99násobné zvýšení rizika na dekádu věku). Výskyt POAG u mužů je o 33 % vyšší než u žen bez ohledu na etnický původ. Prevalence POAG je nejvyšší u černošské populace (5,2 % ve věku 60 let a 12,2 % ve věku 80 let).

Starší studie vykazují nižší prevalenci POAG, což souvisí s dřívějším zařazením zvýšeného nitroočního tlaku do definice glaukomu. Vyšší prevalenci POAG ukázaly studie s vyšetřením zrakového pole u celé zařazené populace v porovnání s pracemi, ve kterých bylo zrakové pole vyšetřováno jen u části účastníků.

Globální výskyt POAG v roce 2015 činil 57,5 milionu s odhadovaným nárůstem na 65,5 milionu v roce 2020 byl odhadnut (95% interval spolehlivosti [CI] 52,8–83,2 milionu).

Závěr

Metaanalýza dosud největšího souboru populačních studií sledujících výskyt POAG potvrdila dříve publikované závěry o vlivu etnického původu na riziko POAG. Zohlednění etnicity umožnilo zpřesnit odhad výskytu POAG v roce 2020.

(alz)

Zdroj: Kapetanakis V. V., Chan M. P., Foster P. J. et al. Global variations and time trends in the prevalence of primary open angle glaucoma (POAG): a systematic review and meta-analysis. Br J Ophthalmol 2016; 100 (1): 86–93, doi: 10.1136/bjophthalmol-2015-307223.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se