Výsledky transplantací jater v Brně


Liver transplant outcomes in Brno

The first liver transplant in the former Czechoslovakia took place in Brno on 2 February 1983; the patient concerned has lived for more than 30 years with a normally functioning liver and is one of the longest surviving patients after a liver transplant in Europe. The Cardiovascular and Transplantation Surgery Centre (CTSC) in Brno has experienced an increased development in the area of liver transplants since the mid‑ 1990s. At present, about 30 patients a year undergo a transplantation, with 451 liver transplants in total as of 31 December 2012. The primary indication concerns liver cirrhosis of various etiologies, with an increasing number of cases of cirrhosis resulting from hepatitis C. Urgent liver transplants (for acute liver failure or primary dysfunction of first liver graft) amount to 11% of cases. There were 18 re‑transplants performed as of 31 December 2012, with 50% five‑year survival. The primary graft dysfunction was present in 7 patients (i.e. 1.5%). The 1‑year survival rate of all patients after a liver transplant performed in CTSC is 92%, 5‑year survival rate is 80%, and 10‑year survival rate is 71%. Currently the parameters such as recipient’s age, donor’s age, and transplant waiting time has been statistically increasing; small recipient’s with a body weight below 70 kg especially have to wait for a significantly longer period of time (waiting median of 178 days). In CTSC Brno 14 combined simultaneous transplants (13 transplants of liver + kidney and one combined simultaneous transplants of liver + heart + kidney in 2005) have been performed as of 31 December 2012.

Key words:
Cardiovascular and Transplantation Surgery Centre in Brno –  liver transplant –  outcomes –  survival rate –  combined simultaneous transplant of liver + heart + kidney


Autoři: V. Mejzlík;  L. Husová;  M. Kuman;  S. Štěpánková;  J. Ondrášek;  P. Němec
Působiště autorů: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, ředitel doc. MU Dr. Petr Němec, CSc.
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2013; 59(8): 663-667
Kategorie: 30 let transplantací jater Brně

Souhrn

První transplantace jater v tehdejší ČSSR byla provedena v Brně 2. 2. 1983, transplantovaný pacient žije již přes 30 let s normálně fungujícími játry a je jedním z nejdéle přežívajících po transplantaci jater v Evropě. K většímu rozvoji transplantace jater v CKTCH Brno dochází od poloviny 90. let 20. století. V současnosti je transplantováno přibližně 30 pacientů ročně, k 31. 12. 2012 bylo provedeno 451 transplantací jater. Základní indikací je cirhóza jater různé etiologie, přibývá cirhózy při hepatitidě C. Urgentní transplantace jater (pro akutní selhání jater nebo primární afunkci prvního jaterního štěpu) byla provedena v 11 % případů. Retransplantací bylo k 31. 12. 2012 provedeno 18 s 50% 5letým přežitím. Primární afunkce štěpu byla u 7 pacientů (t.j. 1,5 %). Jednoleté přežití všech pacientů po transplantaci jater v CKTCH Brno je 92 %, 5leté 80 % a 10leté 71 %. Statisticky významně se v současnosti zvyšuje věk příjemce, věk dárce i doba čekání na transplantaci, zvláště malí příjemci s váhou pod 70 kg čekají významně delší dobu (medián čekání 178 dní). V CKTCH Brno bylo k 31. 12. 2012 provedeno 14 kombinovaných simultánních transplantací (13 játra + ledvina a 1 kombinovaná simultánní transplantace játra + srdce + ledvina v roce 2005).

Klíčová slova:
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno –  transplantace jater –  výsledky –  přežití –  kombinovaná simultánní transplantace játra + srdce + ledvina


První transplantace jater provedená v Brně v únoru roku 1983 byla unikátním zákrokem, který předběhl v tehdejším socialistickém zdravotnictví svou dobu, a kterému předcházela dlouhá teoretická a experimentální příprava. V následujících letech byla transplantace jater v Brně prováděna spíše ojediněle, k většímu rozvoji dochází až od 2. poloviny 90. let minulého století. V současnosti je v Brně prováděno přibližně 30 transplantací jater ročně. Počty transplantací v jednotlivých letech ukazuje graf 1. K 31. 12. 2012 bylo v CKTCH Brno provedeno 451 transplantací jater.

Počty transplantací jater v CKTCH Brno v letech 1983–2012 (n = 451).
Graf 1. Počty transplantací jater v CKTCH Brno v letech 1983–2012 (n = 451).

Hlavní obecnou indikací k transplantaci je pokročilá jaterní cirhóza různé etiologie. Indikace k transplantaci jater se měnila s časem, v 80. letech 20. století bylo indikováno více pacientů s hepatocelulárním karcinomem, zatímco v současnosti přibývá cirhóz způsobených hepatitidou C. Přibližně 1/ 4 indikací k transplantaci tvoří v Brně etylická cirhóza a další 1/ 4 cholestatické a autoimunitní cirhózy (např. primární sklerózující cholangoitida, primární biliární cirhóza, autoimunitní hepatitida). Graf 2 ukazuje provedené transplantace arbitrárně rozdělené podle dia­gnostických skupin.

Provedené transplantace – diagnostické skupiny.
Graf 2. Provedené transplantace – diagnostické skupiny.

Analýzu přežívání po transplantaci podle indikovaných dia­gnóz. Je vidět, že nejhorší přežití je u pacientů transplantovaných pro tumorózní postižení jater, nejlepší výsledky jsou u transplantací pro autoimunity (zahrnující i primární biliární cirhózu a primární sklerózující cholangoitidu). Přežívání po transplantaci pro cirhózu při hepatitidě C je též horší.

Jednoleté přežití všech pacientů po transplantaci jater v CKTCH Brno je 92 %, 5leté je 80 % a 10leté přežití je 71 %.

Pětileté přežití štěpů je 86 %, 10leté 76 % a 15leté přežití štěpů je 68 %.

Věk příjemce transplantovaných jater i doba čekání na transplantaci se v současné době statisticky významně zvyšuje (ANOVA, p < 0,01), jak ukazuje graf 3.

Věk příjemce (vlevo) a doba čekání na transplantaci (vpravo) v jednotlivých letech.
Graf 3. Věk příjemce (vlevo) a doba čekání na transplantaci (vpravo) v jednotlivých letech.

Většina příjemců (89 %) byla v tzv. normálním pořadí, to znamená zařazena do listiny čekatelů podle tíže jaterní insuficience (od roku 2002 je pořadí v listině čekatelů určováno dle tzv. MELD skóre –  bodového systému konstruovaného dle hodnoty bilirubinu, kreatininu a INR). Jedenáct procent pacientů bylo v urgentním pořadí, tedy upřednostněno před ostatními čekateli pro urgenci jejich jaterního selhání. Urgentní čekatelé byli více u 2. transplantace (retransplantace), nejčastěji z důvodu primární afunkce 1. jaterního štěpu. Tyto vztahy ukazuje graf 4.

Normální pořadí, urgentní pořadí.
Graf 4. Normální pořadí, urgentní pořadí.

V CKTCH Brno bylo k 31. 12. 2012 provedeno 18 retransplantací (17 druhých transplantací jater a 1 třetí transplantace jater u téhož pacienta). Indikace k retransplantaci ukazuje graf 5. Je vidět, že téměř 1/ 2 tvoří primární afunkce prvního jaterního štěpu. Tato hrozivá komplikace se vyskytla v 7 případech, což je 1,5 % všech transplantací.

Retransplantace, primární afunkce.
Graf 5. Retransplantace, primární afunkce.

Přežívání pacientů po retransplantaci jater je horší než po primotransplantaci. Pětileté přežití je 50 % a 10leté přežití je v našem souboru asi 30 %, v současnosti přežívá pouze 6 z 18 retransplantovaných pacientů.

Jak ukazuje graf 6, věk dárců se statisticky významně zvyšuje, mezi dárci převažují muži, kteří tvoří 63 % dárců.

Věk a pohlaví dárců.
Graf 6. Věk a pohlaví dárců.

Populace dárců a příjemců jsou odlišné, jak je patrno z grafu 7, který ukazuje histogramy váhy dárců a příjemců. I když je průměrná váha obou populací stejná, u dárců (častěji mužů) převažují vyšší váhové kategorie a lehčí příjemci (50– 60 kg) čekají delší dobu.

Rozdílnost populací dárců a příjemců.
Graf 7. Rozdílnost populací dárců a příjemců.

Analýza doby čekání na transplantaci jater v našem centru podle Kaplan‑ Meierové – příjemci pod 70 kg čekají statisticky významně (2– 3krát) déle než příjemci nad 70 kg.

V CKTCH Brno se provádějí i kombinované transplantace játra + jiný orgán. Nejčastěji jde o simultánní transplantaci játra + ledvina (u pacientů, kde je vedle jaterní nedostatečnosti zároveň přítomno i onemocnění ledvin s renální insuficiencí), u 3 pacientů po transplantaci jater byla následně „dotransplantována“ ledvina –  u těchto pacientů došlo totiž po transplantaci jater k rozvoji renálního selhání. U 1 pacienta s cirhózou jater, dilatační kardiomyopatií a selháním ledvin byla v roce 2005 provedena unikátní simultánní transplantace srdce + játra + ledvina.

Graf 8 ukazuje na počtu erytrocytárních mas spotřebovaných při transplantaci, že se transplantace jater v CKTCH Brno stala rutinní technicky zvládnutou léčebnou metodou. Doba anestezie při transplantaci se pohybuje kolem 6 hod, doba hospitalizace po transplantaci je nejčastěji přibližně 20 dní.

Vývoj provedení TJ v CKTCH Brno.
Graf 8. Vývoj provedení TJ v CKTCH Brno.

Žlučové komplikace (časná i pozdně vzniklá stenóza choledocho‑ choledochoanastomózy a žlučový leak) jsou jedny z obávaných komplikací po transplantaci jater. Počet všech žlučových komplikací je na grafu 9, v posledních letech se spíše snižují a jsou též lépe řešitelné endoskopicky (ERCP se zavedením duodenobiliárního stentu). U ně­kte­rých pacientů bylo přesto nutno tyto komplikace řešit chirurgickou revizí.

Žlučové komplikace po TJ v CKTCH Brno.
Graf 9. Žlučové komplikace po TJ v CKTCH Brno.

Závěrem je možno říci, že transplantace jater je v CKTCH zavedenou úspěšnou léčebnou metodou, která zachránila život stovkám pacientů se selháním jater.

MUDr. Vladimír Mejzlík

www.cktch.cz

e‑mail: vladimir.mejzlik@cktch.cz

Doručeno do redakce: 25. 3. 2013


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 8

2013 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se