Budou dosaženy očekávané počty nádorů ledvin a močového měchýře?


WILL BE REACHED THE EXPECTED NUMBERS OF KIDNEY AND BLADDER CANCERS?

Of total 273,518 new kidney cancers, based in Globocan 2008 (IARC) is estimated 181,435 in more deve­loped and 92,083 in less developed regions, 73,171 in EU, 36,914 in Central and Eastern Europe, 3,047 in the Czech Republic. Of total 382,660 new bladder cancers is estimated 227,526 in more developed and 155,134 in less developed regions, 107,419 in EU, 36,776 in Central and Eastern Europe, 2,627 in the Czech Republic. Their expected numbers can reach in 2030 more than 1.162 milion cases of both dia­gnoses in the world, of which 568 thousands cases in more developed and 469 thousands cases in less developed regions, 246 thousands cases in EU, 87 thousands cases in Central and Eastern Europe, nearly 8 thousands cases in the Czech Republic. The same estimation numbers are commented on cancer deaths of the urinary tract. With the exception of less developed regions in 2008 a new diseases and deaths reached nearly half of kidney cancer and two-thirds of bladder cancer in the age of 65 years and more. In 2030 this older population can reach in EU 66% of new cases and 79% of deaths of kidney cancer, 78% of new cases and 88% of deaths of bladder cancer, in Central and Eastern Europe 50% of new cases and 73% of deaths of kidney cancer, 68% of new cases and 80% of deaths of bladder cancer, in the Czech Republic 63% of new cases and 78% of deaths of kidney cancer, 73% of new cases and 87% of deaths of bladder cancer. Czech males reached the first order and females the second order by the cumulative risk of kidney cancer in the world, by the value of bladder cancer sixth order and fourth order respectively; this corresponded also with the high relative value of crude rate and standardized incidence, higher among males against females. The numbers of urinary cancers based in Globocan were lower than in recent survey of Czech Cancer Registry in 2008. The alarming global numbers of 1.162 mil. of new urinary cancers and 486 thousands deaths from them in 2030 should supported personal responsibility among the most of inhabitants and improved the life-style, which would be failed the expected statistics.

Key words:
kidney and bladder cancer, number of new cases and death, sage distribution, expected numbers in selected regions of the world


Autoři: E. Geryk;  D. Pacík;  T. Horváth;  M. Konečný
Působiště autorů: Urologická klinika, FN Brno ;  Geografický ústav Přírodovědecká fakulta MU
Vyšlo v časopise: Urol List 2011; 9(2): 38-43

Souhrn

Z 273 518 nových nádorů ledvin podle údajů Globocan 2008 (IARC) se uvádí 181 435 ve vyspělých a 92 083 v méně vyspělých zemích, 73 171 v EU, 36 914 ve střední a východní Evropě a 3 047 v ČR. Z 382 660 nových nádorů močového měchýře se uvádí 227 526 ve vyspělých a 155 134 v méně vyspělých zemích, 107 419 v EU, 36 776 ve střední a východní Evropě a 2 627 v ČR. Jejich očekávané počty u obou diagnóz mohou v roce 2030 dosáhnout ve světě více než 1,162 mil. případů, z toho 568 tis. ve vyspělých a 469 tis. v méně vyspělých zemích, 246 tis. v EU, 87 tis. ve střední a východní Evropě, téměř 8 tis. v ČR. Podobně očekávané počty jsou komentované u mortality močových cest. S výjimkou méně vyspělých zemí se v roce 2008 vyskytla nová onemocnění a zemřelí ve věku 65 a více let u téměř poloviny nádorů ledvin a u dvou třetin nádorů močového měchýře. Zastoupení seniorů může v roce 2030 dosáhnout v EU 66 % nových a 79 % zemřelých nádorů ledvin, 78 % nových a 88 % zemřelých nádorů močového měchýře, ve střední a východní Evropě 50 % nových a 73 % zemřelých nádorů ledvin, 68 % nových a 80 % zemřelých nádorů močového měchýře, v ČR 63 % nových a 78 % zemřelých nádorů ledvin, 73 % nových a 87 % zemřelých nádorů močového měchýře. Hodnotou kumulativního rizika nádorů ledvin dosáhli čeští muži prvního a ženy druhého pořadí ve světě, u nádorů močového měchýře šestého a čtvrtého pořadí; tomu odpovídaly i vysoké hodnoty relativní a standardizované incidence, vyšší u mužů oproti ženám. Počty nádorů močových cest za rok 2008 byly nižší v údajích Globocan, než uvádí aktuální přehled českého re­gistru nádorů. Varující počty 1,162 mil. nových urologických nádorů a 486 tis. úmrtí na ně ve světě v roce 2030 by měly podpořit osobní odpovědnost většiny obyvatel a zlepšit způsob života, díky čemuž by se očekávané statistiky nenaplnily.

Klíčová slova:
nádory ledvin a močového měchýře, počty nových případů a zemřelých, věkové zastoupení, očekávané počty ve vybraných oblastech světa

Smrt jede na rychlém velbloudovi.
Arabské přísloví

ÚVOD

Každá nově zpracovaná statistika o vývoji počtu nádorů přináší zamyšlení o opatře­ních, kterými by bylo potřebné předejít očekávané zdravotní, diagnostické, lé­čebné, ekonomické a etické zátěži velké části obyvatel. Podvědomí politické repre­zentace, široké odborné i laické veřejnosti je proto potřebné doplňovat údaji o poč­tech nádorů, které spolu s ostatními civili­začními nemocemi představují i při hle­dání řešení disproporcí jejich zdravotní péče od roku 1978 [1] trvalou výzvu pro jednotlivce i celou společnost. Nejinak je tomu u přehledu novotvarů z Národního onkologického registru (NOR), který v ediční řadě za rok 2008 předkládá ÚZIS ČR. V příspěvku jsou uvedeny počty karcinomů močových cest ve světě a v ČR z dat Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) porovnávané s údaji NOR.

METODIKA

Očekávané počty nových onemocnění a úmrtí na karcinomy ledviny a močového měchýře byly zpracovány z databáze Globo­can 2008 [2] v letech 2008, 2010, 2015, 2020, 2025 a 2030 u mužů a žen podle šesti oblastí: svět, vyspělé země, méně vyspělé země, 10 zemí východní Evropy (Bělorusko, Bulharsko, ČR, Maďar­sko, Moldávie, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Ukrajina), 27 zemí EU a ČR. Zeměpisné vymezení regionů se řídilo pravidly definovanými OSN. Incidence byla porovnána ve všech věkových skupinách 0–85+ let a ve věku 65 a více let. V úvodu jsou uvedeny počty všech novotvarů (dg. C00–C97) s vyloučením nemelano­mo­vých nádorů kůže. Údaje za ČR v roce 2008 byly porovnány s daty IARC a NOR. Pro přehlednost byly jejich hodnoty zaokrouhleny na tisíce. Zájemce o výpočet standardizace, kumulativních rizik a demo­grafických změn odkazujeme na case listing a po­drobnou metodiku [3].

VÝSLEDKY

Všechny nádory

Celosvětově je za rok 2008 uváděno 12,66 mil. nových onemocnění (187,6/ /100 tis.) a 7,56 mil. zemřelých na nádory; v roce 2030 by počet nových případů mohl dosáhnout 21,36 mil. s nárůstem o 68,7 % a 13,15 mil. zemřelých s nárůstem o 73,8 %.

Na vyspělé země v roce 2008 připadlo 5,56 mil. nových onemocnění (451,6//100 tis.) a 2,74 mil. zemřelých; v roce 2030 se očekává 7,43 mil. nových případů s nárůstem o 33,7 % a 3,86 mil. zemřelých s nárůstem o 40,6 %.

U obyvatel méně vyspělých zemí se v roce 2008 uvádí 7,11 mil. nových one­mocnění (128,8/100 tis.) a 4,82 mil. zemřelých; v roce 2030 se očekává 12,88 mil. nových případů s nárůstem o 81,2 % a 9,1 mil. zemřelých s nárůstem o 88,8 %.

U populace 27 zemí EU se v roce 2008 uvádí 2,44 mil. nových onemocnění (494,1/100 tis.) a 1,23 mil. zemřelých; v roce 2030 se očekává 3,2 mil. nových případů s nárůstem o 30,8 % a 1,69 mil. zemřelých s nárůstem o 36,7 %.

Populace zemí střední a východní Evropy se v roce 2008 týkalo 983,4 tis. no­vých onemocnění (335,1/100 tis.) a 626 tis. zemřelých; v roce 2030 se očekává 1,14 mil. nových případů s nárůstem o 15,6 % a 747,8 tis. zemřelých s ná­růs­tem o 19,5 %.

Za ČR je v roce 2008 uváděno 54 tis. nových onemocnění (522,9/100 tis.) a 27,5 tis. zemřelých; v roce 2030 se očekává 71,1 tis. nových onemocnění s nárůstem o 31,8 % a 38,6 tis. zemřelých s nárůstem o 40,4 %.

Nádory ledvin

Svět

Za rok 2008 je uváděno 273 518 nových onemocnění (61,8 % muži, 38,2 % ženy) a 116 368 zemřelých (61,9 % muži, 38,1 % ženy). V roce 2030 je očekáváno 466 tis. nových onemocnění (nárůst o 71,8 % u mužů, o 68,1 % u žen) a 204 tis. zemřelých (nárůst o 77,2 % u mužů, o 72,2 % u žen) (graf 1).

Očekávané počty nových onemocnění nádory ledvin ve světě.
Graf 1. Očekávané počty nových onemocnění nádory ledvin ve světě.

Vyspělé země

Za rok 2008 je uváděno 181 435 nových onemocnění (61,9 % muži, 38,1 % ženy) a 68 643 zemřelých (62,7 % muži, 37,3 % ženy). V roce 2030 je očekáváno 240 tis. nových onemocnění (nárůst o 34,4 % u mužů, o 28,3 % u žen) a 97 tis. zemřelých (nárůst o 43,2 % u mužů, o 37 % u žen).

Méně vyspělé země

Za rok 2008 je uváděno 92 083 nových onemocnění (61,8 % muži, 38,2 % ženy) a 47 725 zemřelých (60,8 % muži, 39,2 % ženy). V roce 2030 je očekáváno 164 tis. nových onemocnění (nárůst o 79,5 % u mužů, o 76 % u žen) a 87 tis. zemře-lých (nárůst o 83,9 % u mužů, o 78,7 % u žen).

EU

Za rok 2008 je uváděno 73 171 nových onemocnění (63,1 % muži, 36,9 % ženy) a 31 322 zemřelých (62,6 % muži, 37,4 % ženy). V roce 2030 je očekáváno 96 tis. nových onemocnění (nárůst o 33,3 % u mužů, o 27,3 % u žen) a 43 tis. zemřelých (nárůst o 43,3 % u mužů, o 33,1 % u žen) (graf 2).

Očekávané počty nových onemocnění nádory ledvin ve 27 zemích EU.
Graf 2. Očekávané počty nových onemocnění nádory ledvin ve 27 zemích EU.

Země střední a východní Evropy

Za rok 2008 je uváděno 36 914 nových onemocnění (58,4 % muži, 41,6 % ženy) a 17 878 zemřelých (62,7 % muži, 37,3 % ženy). V roce 2030 je očekáváno 42 tis. nových onemocnění (nárůst o 15,7 % u mužů, o 12,3 % u žen) a 21 tis. zemřelých (nárůst o 20,1 % u mužů, o 18,8 % u žen) (graf 3).

Očekávané počty nových onemocnění nádory ledvin v zemích střední a východní Evropy.
Graf 3. Očekávané počty nových onemocnění nádory ledvin v zemích střední a východní Evropy.

ČR

Za rok 2008 je uváděno 3 047 nových one­mocnění (62,4 % muži, 37,6 % ženy) a 1 159 zemřelých (62 % muži, 38 % ženy). V roce 2030 je očekáváno 4 tis. nových onemocnění (nárůst o 35,1 % u mužů, o 27,8 % u žen) a téměř 1,7 tis. zemřelých (nárůst o 46,1 % u mužů, o 38,8 % u žen (graf 4).

Očekávané počty nových onemocnění nádory ledvin v ČR.
Graf 4. Očekávané počty nových onemocnění nádory ledvin v ČR.

Nádory močového měchýře

Svět

Za rok 2008 je uváděno 382 660 nových onemocnění (76,9 % muži, 23,1 % ženy) a 150 282 zemřelých (74,7 % muži, 25,3 % ženy). V roce 2030 je očekáváno 696 tis. nových onemocnění (nárůst o 83,1 % u mužů, o 77,7 % u žen) a 282 tis. ze­mřelých (nárůst o 89 % u mužů, o 82,7 % u žen) (graf 5).

Očekávané počty nových onemocnění nádory močového měchýře ve světě.
Graf 5. Očekávané počty nových onemocnění nádory močového měchýře ve světě.

Vyspělé země

Za rok 2008 je uváděno 227 526 nových onemocnění (76,8 % muži, 23,2 % ženy) a 74 599 zemřelých (73,8 % muži, 26,23 % ženy). V roce 2030 je očekáváno 328 tis. nových onemocnění (nárůst o 40,4 % u mužů, o 36,4 % u žen) a 113 tis. zemřelých (nárůst o 54,4 % u mužů, o 42,8 % u žen).

Méně vyspělé země

Za rok 2008 je uváděno 155 134 nových onemocnění (77 % muži, 23 % ženy) a 75 683 zemřelých (75,6 % muži, 24,4 % ženy). V roce 2030 je očekáváno 305 tis. nových onemocnění (nárůst o 96,2 % u mužů, o 96,9 % u žen) a 156 tis. zemřelých (nárůst o 105,8 % u mužů, o 107,4 % u žen).

EU

Za rok 2008 je uváděno 107 419 nových onemocnění (78,1 % muži, 21,9 % ženy) a 38 641 zemřelých (74,2 % muži, 25,8 % ženy). V roce 2030 je očekáváno 150 tis. nových onemocnění (nárůst o 41,8 % u mužů, o 31,8 % u žen) a 56 tis. zemřelých (nárůst o 48,6 % u mužů, o 36,7 % u žen) (graf 6).

Očekávané počty nových onemocnění nádory močového měchýře ve 27 zemích EU.
Graf 6. Očekávané počty nových onemocnění nádory močového měchýře ve 27 zemích EU.

Země střední a východní Evropy

Za rok 2008 je uváděno 36 776 nových onemocnění (78 % muži, 22 % ženy) a 16 766 zemřelých (79,7 % muži, 20,3 % ženy). V roce 2030 je očekáváno 45 tis. nových onemocnění (nárůst o 24,4 % u mužů, o 18,4 % u žen) a 22 tis. zemřelých (nárůst o 29,5 % u mužů, o 24 % u žen) (graf 7).

Očekávané počty nových onemocnění nádory močového měchýře v zemích střední a východní Evropy.
Graf 7. Očekávané počty nových onemocnění nádory močového měchýře v zemích střední a východní Evropy.

ČR

Za rok 2008 je uváděno 2 627 nových onemocnění (72,6 % muži, 27,4 % ženy) a 731 zemřelých (70,2 % muži, 29,8 % ženy). V roce 2030 je očekáváno 3,7 tis. nových onemocnění (nárůst o 44,7 % u mužů, o 30,5 % u žen) a 1,1 tis. zemřelých (nárůst o 57,3 % u mužů, o 41,7 % u žen) (graf 8).

Očekávané počty nových onemocnění nádory močového měchýře v ČR.
Graf 8. Očekávané počty nových onemocnění nádory močového měchýře v ČR.

Věkové zastoupení

S výjimkou méně vyspělých zemí se vyskytla nová onemocnění a zemřelí ve věku 65 a více let v roce 2008 u téměř poloviny nádorů ledvin a dvou třetin nádorů močového měchýře (tab. 1). Při zachování dosavadního vývoje může zastoupení seniorů v roce 2030 dosáhnout:

  • v EU 66,3 % z incidence a 79 % ze­mřelých na nádory ledvin; 78,1 % z incidence a 88,3 % zemřelých na nádory močového měchýře
  • ve východní Evropě 49,8 % z incidence a 72,9 % zemřelých na nádory ledvin; 68,4 % z incidence a 80,5 % zemřelých na nádory močového měchýře
  • v ČR 63,1 % z incidence a 77,8 % zemřelých na nádory ledvin; 73,4 % z incidence a 86,7 % zemřelých na ná­dory močového měchýře

Tab. 1. Očekávané zastoupení nádorů ve věku 65 a více let.
Očekávané zastoupení nádorů ve věku 65 a více let.

DISKUZE

Údaje o výskytu nádorů pocházejí z jejich plošné evidence registry. Ty mohou pokrýt celé národní populace, ale častěji monito­rují menší a regionální oblasti, v rozvojových zemích jen obyvatelstvo velkých měst. Me­tody odhadu nádorů v letech 2008–2030 v jednotlivých zemích odpovídaly předcházející studii Globocan 2002, ze které jsme čerpali v komparativním přehledu české a světové populace [5]. Oproti této verzi neobsahuje přehled Globocan 2008 údaje o prevalenci. Většina dostupných srovnání potvrzuje u nádorů močových cest v ČR dlouhodobě nepříznivé výsledky [6]. Česká populace se v roce 2008 zařadila mezi 184 zeměmi hrubou incidencí všech nádorů 522,9/100 tis. na šesté, kumulativním rizi­kem 29,51 na osmé a standardizovanou incidencí 295 ASR(W) na desáté místo [2]. Hodnotou kumulativního rizika nádorů ledvin dosáhli muži prvního a ženy druhého pořadí ve světě, u nádorů močového měchýře šestého a čtvrtého pořadí. Tomu odpovídaly i vysoké hodnoty relativní a standardizované incidence vyšší u mužů oproti ženám v ČR (tab. 2).

Tab. 2. Porovnání ČR se světovou populací v roce 2008.
Porovnání ČR se světovou populací v roce 2008.

Recentní přehled ÚZIS ČR za rok 2008 uvádí z 29 790 evidovaných novotvarů (bez nádorů kůže) u mužů 1 946 karcinomů ledvin a 1 845 močového měchýře; z 29 262 evidovaných novotvarů u žen 1 146 ná­dorů ledvin a 722 měchýře; nádory močových cest představovaly u mužů 12,7 %, u žen 6,4, % ze všech novotvarů. Z 15 273 ze­mře­lých mužů na nádory bylo 736 tumorů ledvin a 513 močového měchýře; z 12 189 zemře­lých žen 453 nádorů ledvin a 218 měchýře, se zastoupením 8,2 % u mužů a 5,5 % u žen ze všech novotvarů [7].

Při porovnání údajů IARC a NOR za rok 2008 v ČR byly v databázi Globocan nižší počty všech nových nádorů u obou pohlaví, nových nádorů ledvin u mužů a močového měchýře u žen a dále u mužů a žen zemřelých na nádory ledvin. Naopak v údajích NOR byl nižší počet nových ná­dorů močového měchýře u mužů (tab. 3). Aktualizované sestavy ÚZIS ČR je nutné považovat za přesnější a zájemci o jejich vývoj je mohou sledovat od ledna 2007 podle měsíčních počtů jejich hlášení [8]. Ve srovnání s jinými registry obsahují údaje NOR také hlášené počty nádorů kůže a jejich vícečetných diagnóz. Jejich primární výskyt u 53 616 nemocných v letech 1976–2005 [9] je závažným signálem zvýšeného rizika vzniku následných malignit močových cest [10] a řady dalších histologicky odlišných diagnóz [11]. S vícečetnými novotvary bylo evido­váno 8 499 primárních a 10 704 následných karcinomů močových cest. Vyhle­dávání metastáz a následných novotvarů u nemocných s nádory močových cest by měla u zdravé populace provázet široká osvěta a povědomí o nákladech na jejich léčbu. Vyhodnocování jejich geografického zastoupení novými metodami kartografie [12] pro lokální potřeby objemu zdravotní péče, diagnostické a léčebné techniky, léků a personálně odborného zajištění v uroonkologii má mimořádný význam při včasném varování a rozhodování krizo­vého vývoje [13].

Tab. 3. Porovnání údajů za ČR v roce 2008 z dat IARC a ÚZIS ČR.
Porovnání údajů za ČR v roce 2008 z dat IARC a ÚZIS ČR.

K příčinám nepříznivé statistiky ná­dorů močových cest patří dlouhodobě rizikový způsob života v ČR s trvale vyso­kou a neukojitelnou spotřebou alkoholu. Při srovnání se státy jiných kontinentů je nutné pamatovat na podíl ostatních civilizačních nemocí, které v incidenci a mortalitě předcházejí novotvary v méně vyspělých zemích. Přesto je u jejich mužů očekáván více než dvojnásobný, u žen až trojnásobný procentní nárůst u všech novotvarů ve srovnání s EU. Vzhledem k přírodním a politickým poměrům mohou méně vyspělé země věnovat na diagnostiku a léčbu nádorů jen zlomek svých prostředků. Z 13 mil. celosvětově očekávaných nových onemocnění v roce 2030 bude 1,162 mil. nádorů ledvin a močo­vého měchýře, z toho 744 tis. (64 %) nemocných ve věku 65 a více let. Z 9 mil. očekávaných zemřelých na nádory podlehne nádorům ledvin a močového měchýře téměř 486 tis. nemocných, z nich 357 tis. (73,6 %) ve věku 65 a více let. Řešení péče o tyto nemocné se při pokračujícím stárnutí obyvatel neobejde bez trvalé odborné a hospodářské pomoci vyspělých zemí kritickým částem světa.

ZÁVĚR

Urologie jako ostatní obory má velmi blízko k „ars medicinae“ a urolog musí tvořivou intuicí a terapeutickým přístupem využít správné údaje ve správný čas a na správném místě. O to víc, že ve srovnání se statistikou 184 zemí dosahuje česká populace u nádorů močových cest nepříznivých výsledků. Jejich incidence a mortalita připomíná podle úvodního citátu jízdu na rychlém zvířeti, jehož podivná reklama k tomuto vývoji také přispívá. Lze jen doufat, že dostupná statistika karcinomů močových cest probudí u obyvatel individuální svědomí a podpoří jednání s cílem přidat léta k životu a zachovat si komfort a lidskou důstojnost, aby se hrozící počty nejen urologických nádorů nenaplnily.

MUDr. Edvard Geryk1
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.1
doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc.1
prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.2

1 Urologická klinika, FN Brno
Jihlavská 20, 625 00
egeryk@fnbrno.cz

2 Geografický ústav Přírodovědecká fakulta MU
Kotlářská 2, 611 37 Brno


Zdroje

1. WHO. Declaration of Alma-Ata. International conference on primary health care, Alma-Ata, USSR, 6–12. 9. 1978. World Health Organization, 1978.

2. IARC. Globocan 2008, Lyon: IARC, http://glo­bo­can.­iarc.fr/

3. Ferlay J, Shin, HR, Bray F et al. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: Globocan 2008. Int J Cancer 2010.

4. Ferlay J, Bray F, Pisani P et al. Globocan 2002: Cancer incidence, mortality and prevalence worldwide IARC CancerBase No. 5. version 2.0, IARCPress, Lyon, 2004.

5. Geryk E, Holub J, Žáček V et al. Nádory ve světě v roce 2000. Brno: Amistudio 2004: 43.

6. Geryk E et al. Srovnání výskytu zhoubných novotvarů – ČR a vybrané státy. Praha: Galén 2004: 56.

7. ÚZIS. Novotvary 2008 ČR. Zdravotnická statistika. Praha: ÚZIS ČR, 2011; 262, www.uzis,cz.

8. http://www.linkos.cz/

9. Geryk E, Dítě P Kozel J et al. Nádorové multipli-city u české populace. Čas lék čes 2010; 149(4): 178–183.

10. Geryk E, Dítě P, Pacík D et al. Zátěž české populace nádory v urologii 1959–2007. Urologie pro praxi 2010; 11(5): 273–277.

11. Geryk E, Dítě P, Sedláková L et al. Trend vícečetných nemelanomových nádorů kůže z pohledu jejich epidemiologie. Dermatologie pro praxi 2010; 4(1): 5–9.

12. Štampach R, Konečný K et al. Dynamic cartographic methods for visualization of health statistics. In: Cartography in Central and Eastern Europe. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 2010: 431–442.

13. Konečný M, Reinhardt W. Early warning and disaster management: the importance of geographic information. Int J Digital Earth 2010; 3(3): 217–220.

Štítky
Dětská urologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Urologické listy

Číslo 2

2011 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×