Prof. MUDr. Július Vajó, DrSc., 70-ročný


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2009, roč. 88, č. 4, s. 214-215.
Kategorie: Zpráva

Dňa 9. júla 2008 dovŕšil vek 70 rokov významný slovenský chirurg prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.

Detstvo prežil v Kopčanoch pri Michalovciach, po maturite na Gymnáziu v Michalovciach pokračoval v štúdiu na Fakulte všeobecného lekárstva Karlovej univerzity v Prahe, ktorú ukončil v roku 1962 s červeným diplomom.


Prvé chirurgické skúsenosti začal získavať na Chirurgickom oddelení v Michalovciach u primára Štefana Kukuru, kde nastúpil po absolvovaní základnej vojenskej služby. Vyššie ambície ho viedli k práci na klinickom pracovisku, preto po nie ľahkých administratívnych problémoch, 1. 8. 1963 nastúpil na Chirurgickú kliniku LF UPJŠ, FN v Košiciach. Tu pracoval na pozícii sekundárneho lekára a neskôr odborného asistenta. Docentom chirurgie sa stal 1. 9. 1987 a 1. 10. 1987 bol menovaný za prednostu Kliniky detskej chirurgie LF UPJŠ, FN v Košiciach na báze ktorej v roku 1990 bola zriadená II. chirurgická klinika. V roku 1996 bol menovaný prezidentom Slovenskej republiky profesorom pre odbor chirurgia. Vo funkcii prednostu II. chirurgickej kliniky pôsobil do roku 2005.

Jeho odborný a kvalifikačný rast mal vzostupnú gradáciu po získaní chirurgických špecializácií I. a II. stupňa v roku 1965 a 1970. Svoje odborné vzdelanie si doplnil v roku 1985 špecializáciou z hrudníkovej chirurgie. Jeho záujem získať vedomosti, pracovitosť a húževnatosť dali podklad pre rozvinutie širokého spektra jeho činnosti.

V počiatkoch svojej odbornej praxe sa venoval invazívnym angiografickým metódam a tieto svoje skúsenosti neskoršie zúročil pri riešení akútnych ischemických stavov úrazového i neúrazového pôvodu i v riešení chronických ischemických postihnutí arteriálneho systému angiochirurgickými rekonštrukčnými postupmi.

Bol jedným z prvých, ktorý svoju pozornosť vo Východoslovenskom regióne i v rámci Slovenska zameral na zavedenie a štandardizáciu liečby porúch srdcového rytmu kardiostimuláciou. Svoje rozsiahle skúsenosti z tejto oblasti zúročil do obhajoby kandidátskej dizertačnej práce na tému: „Liečba porúch srdcového rytmu kardiostimuláciou“, ktorú úspešne obhájil v roku 1982.

Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa venoval problematike náhlych príhod brušných, cievnej chirurgie, detskej chirurgie, parenterálnej výžive cestou kanylácie veľkých vén, fenestrácii perikardu, hrudníkovej chirurgii, problematike benígnych a malígnych ochorení pažeráka a aktuálnym otázkam endokrinochirurgie, kolorektálnej chirurgie a onkochirurgie.

Počas svojho pôsobenia vo funkcii krajského odborníka pre chirurgiu význačnou mierou ovplyvňoval úroveň chirurgickej starostlivosti vo Východoslovenskom regióne.

V rokoch 1996 až 2005 bol hlavným odborníkom pre chirurgiu MZ SR a v nie ľahkej ekonomickej situácii v zdravotníctve sa významne podieľal na riešení metodických a koncepčných otázok činnosti a rozvoja chirurgie v SR s akcentom na zabezpečenie odbornej a kvalitnej chirurgickej starostlivosti a liečby najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení a úrazov vo všetkých vekových skupinách a na každej úrovni zdravotníckej činnosti, kde sa chirurgická starostlivosť poskytuje.

Súčasťou jeho neúnavnej činnosti je pedagogika. Popri každodennej práci chirurga sa s láskou a veľkou trpezlivosťou venuje poslucháčom lekárskej fakulty. Okrem tejto činnosti sa v rámci postgraduálu zúčastňuje na doškoľovaní všeobecných lekárov, ale aj chirurgov. Na jeho pracovisku sa vystriedali celé mladé generácie chirurgov v rámci predatestačnej prípravy, ktorí v súčasnosti pracujú na zodpovedných postoch chirurgických kliník a oddelení.

Časť svojho plodného života strávil v nočných hodinách a cez voľné dni a sviatky pri ošetrovaní cievnych úrazov i náhlych angiochirurgických príhod. Preto logickým dôsledkom jeho snaženia bola obhajoba doktorskej dizertačnej práce v roku 1993 na I. lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe z problematiky náhlych angiochirurgických príhod a akútneho ischemicko reperfúzneho syndrómu.

Profesor Vajó svoje dlhoročné odborné skúsenosti v oblasti neodkladnej chirurgie spracoval do monografie „Náhle angiochirurgické príhody a akútny ischemicko reperfúzny syndróm v klinickej praxi“, ktorá vyšla v roku 1996. Jeho monografii bola udelená Prémia Literárneho fondu SR za rok 1996 a Kostlivého cena. Spolupracoval na príprave učebnice „Princípy chirurgie“, ktorej prvý diel vyšiel v roku 2007, prispel do nej niekoľkými kapitolami a je jedným zo štyroch koeditorov.

Popri všetkej už uvedenej činnosti nezanedbával prácu pri organizovaní kongresov a vedeckých podujatí v rámci Spolku lekárov v Košiciach i v celoštátnom meradle. Je členom viacerých redakčných rád odbornej tlače a je členom viacerých odborných spoločnosti.

Aktívna je jeho činnosť v Slovenskej chirurgickej spoločnosti kde pôsobil vo funkcii podpredsedu, v súčasnosti je členom výboru SCHS. Od roku 1998 doteraz je činný aj v prezídiu Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Súčasťou jeho práce bola a je oponentúra množstva kandidátskych a doktorských dizertačných prác, záverečných správ vedecko-výskumných úloh, ako aj účasť a zodpovednosť pri habilitačných a inauguračných pokračovaniach v odbore chirurgia. Bol predsedom komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v odbore chirurgia, je členom komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore chirurgia. V súčasnosti je podpredsedom Spoločnej odborovej komisie pre obhajoby dizertačných prác doktorandského štúdia PhD v odbore chirurgia. Bol členom Vedeckej rady LF UPJŠ, Vedeckej rady UPJŠ a v rokoch 1997 až 2003 prorektorom pre vedu výskum na UPJŠ v Košiciach.

Jubilant je spoluautorom dvoch vysokoškolských učebníc a skrípt z odboru chirurgia, autorom alebo spoluautorom 158 pôvodných vedeckých a odborných publikácií uverejnených v domácej a zahraničnej literatúre, 83 abstrakt z odborných a vedeckých podujatí u nás i v zahraničí. Ako autor alebo spoluautor predniesol 446 prednášok na vedeckých a odborných podujatiach doma i v zahraničí.

Profesorovi Vajóovi boli udelené nasledovné ocenenia a vyznamenania: 1996 – Prémia Literárneho fondu SR za monografiu „Náhle angiochirurgické príhody a akútny ischemicko reperfúzny syndróm“, 1996 – Kostlivého cena SCHS za tu istú monografiu, 1998 – cena spolku lekárov v Košiciach za najlepšiu prednášku v roku 1997, 1998 – Zlatá medaila „Propter meritam“ za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť, 1999 – čestné členstvo Českej chirurgickej spoločnosti Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně, 2003 – medaila Prof. Karia Maydla – udelená Českou chirurgickou spoločnosťou, 2008 – Zlatá medaila UPJŠ, Čestná plaketa T. R. Niederlanda a Medaila profesora Kostlivého, profesora Konštantína Čárskeho a profesora Stanislava Čárskeho.

Je obdivuhodné čo môže jeden zanietený chirurg za svoj plodný život vykonať. Je treba zdôrazniť, že pritom všetkom bol vzorom v rodinnom živote a výchove svojich detí. Je vždy prístupný a láskavý ku všetkým spolupracovníkom, precízny v plnení pracovných povinností, obetavý k svojim pacientom a má stály záujem o históriu, literatúru a umenie.

Vážený pán profesor, nad doterajším Vašim dielom pri Vašom životnom jubileu sa s úctou skláňajú Vaši žiaci, spolupracovníci, široká lekárska a chirurgická obec i vďační pacienti.

MUDr. Jozef Belák, Ph.D.

prednosta II. chirurgickej kliniky UPJŠ LF, FN L. Pasteura

040 01 Košice

e-mail: jozef.belak@upjs.sk


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se