Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 15. 1. 2009


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2009, roč. 88, č. 2, s. 90-91.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Místo konání: hotel René, Sulice-Nechanice

Přítomni členové výboru (omluven: prof. Pafko, prof. Čapov)

Přítomní členové revizní komise

Přítomní hosté: prof. Vobořil

I. Kontrola zápisu z 11. 12. 2008

Prof. Ryska poukázal na nízkou účast členů na prosincovém jednání výboru.

Zápis byl schválen.

HODNOCENÍ VALNÉ HROMADY

88 přítomných členů na valné hromadě je velice nízká účast.

Prof. Duda a doc. Havlíček navrhuje posunutí Valné hromady na jiné období roku. Výbor souhlasí, aby se Valná hromada přiřadila k Jiráskovu dni 14. a 15. 5. 2009. Změny ve Stanovách, které byly odsouhlaseny na Valné hromadě, budou umístěny na web. Změny ve volebním řádu byly schváleny výborem a budou umístěny na web k diskusi pro členy společnosti po dobu dvou měsíců.

Zápis z Valné hromady byl schválen.

II. Jednání s ZP – dr. Votoček

Nový sazebník byl již vydán. Je zcela rozházená struktura sazebníku oproti stávajícímu.

Je nutné oslovit a požádat výbor kardiochirurgické společnosti, aby přepracoval své výkony formou skládačky.

Ze sazebníku vypadla úhrada za oblečení operačního týmu a za jednorázové rouškování.

Na únorové správní radě VZP vystoupí dr. Horák s požadavkem o navýšení platby na úhrady jednorázového rouškování a oblečení pro operační týmy.

VAC systém: u pacientů VZP lze zpětně požádat o proplacení ZUMového materiálu.

Onko balíčky jsou přepracovány, byla z nich vyřazena laboratorní vyšetření (na žádost MUDr. Horáka). Proběhne pilotní projekt na chirurgických klinikách v Onkologickém centru Motol.

Prof. Hoch navrhl, aby na schůzkách s představiteli ZP byl pořizován zápis, který po bude schválení zúčastněných stran bude zveřejněn na webu. Výbor návrh odsouhlasil.

III. Rozhledy v Chirurgii

Bod bude posunut na výbor v únoru po jednání Redakční rady, která se sejde koncem ledna a ze které by měly vyjít nové podněty. Teprve poté se bude celou problematikou dalšího vydávání Rozhledů v chirurgii výbor zabývat, tj. na únorovém výboru.

IV. MEDICAL TRIBUNE – prof. Ryska

Byla podepsána smlouva na rok 2009 o distribuci MT členům ČCHS za cenu Kč 1,– na člena. Tuto 1 Kč hradí za každého člena ČCHS.

Návrhy na další témata: Bariatrie, Transplantologie, Robotická chirurgie, Chirurgie pánevního dna

V. Postgraduální vzdělávání a akreditace – prof. Antoš

ILF a IPVZ – zatím fungují dál. Výrazně byla zredukována část personální. IPVZ si na sebe musí vydělat.

Akreditační komise – bude schůze předsedů za tři týdny. Na únorovém výboru bude prof. Antoš informovat členy výboru o proběhlém jednání.

VI. Doporučené postupy – MUDr. Pantoflíček

Dr. Pantoflíček seznámil přítomné s obsahem a závěrem schůzky redakční rady doporučených postupů, která byla 14. 1. 2009.

Výbor vzal zprávu na vědomí.

VII. Varia

Prof. Vobořil – vědecká rada ČLK se obrátila na výbor ČCHS se žádostí o vyjádření se k přezkoušení lékařů, kteří mají být na vedoucích místech na odděleních a nemají II. stupeň atestace. Výbor odsouhlasil navržený text stanoviska (příloha č. 1).

Nová vyhláška k PN: Prim. Knajfl navrhne text stanoviska výboru ČCHS k PN. Výbor vyzve ostatní operační obory, aby se připojily ke stanovisku.

Prof. Antoš se obrátil na výbor ČCHS s žádostí o stanovisko výboru k problému ukončení jeho běžícího grantu IGA. Jsou rušeny ty probíhající granty, kde jeden z řešitelů či spoluřešitelů dostal v minulosti ohodnocení „C“ za grant. MZ zpětně tak hodnotí probíhající grantové studie a následně některé ruší – právě ty, u kterých řešitel nebo spoluřešitel obdržel „C“. Stanovisko výboru (příloha č. 3). Odeslat na GRASES, Mgr. Novákové MZ, Helerové MZ.

Prof. Vobořil požádal jménem VR ČLK výbor o stanovisko k jejich návrhu nepodkročitelného minima personálního obsazení chirurgických lůžkových zařízení. Výbor návrh odsouhlasil.

Návrh stanoviska k ošetřování adolescentů. Výbor navrhuje schůzku odborných společností, kterých se tato problematika týká. Jednotlivé výbory by se měly vyjádřit.

Na návrh doc. Havlíčka bude prof. Vobořil pravidelně zván na jednání výboru ČCHS za VR ČLK.

Doc. Havlíček napíše text jmenovacího dekretu pro členy Čestné rady ČCHS.

Výbor doporučuje použití expandibilních stentů v léčbě recidivujícího krvácení z jícnových varixů tam, kde nelze použít současného postupu.

Noví členové ČCHS schváleni výborem:

MUDr. Andrea Ňaršanská, FN Plzeň

MUDr. Zdeněk Matkovčík, FN Plueň

MUDr. Štěpán Matoška, FNKV Praha

Další termíny výboru: 12. 2. zámek Čechtice, 19. 3. horská chata v Mostě u Jablůňkova, 9. 4. zámek Čechtice, 14. 5. zámek Čechtice

Zapsala: Radka Schrötterová

Kontroloval: Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

příloha č. 1

Stanovisko výboru k přezkoušení chirurgů z oboru cestou ČLK

Výbor České chirurgické společnosti projednal na svém zasedání dne 15. 1. 2009 problematiku zkoušky chirurgů, kteří mají složenu atestační zkoušku z chirurgie I. stupně a žádají cestou přes ČLK přezkoušení z oboru, aby mohli zastávat funkční místa, pro která je požadována atestační zkouška z chirurgie II. stupně.

Členové výboru tuto problematiku projednali, poukázali na skutečnost, že tato záležitost byla projednávána na zasedáních výboru již v roce 2005 a k celé problematice zaujímají následující stanovisko:

Chirurgie jako lékařský obor vyžaduje nejen teoretické a praktické znalosti, ale také příslušné praktické a manuální zručnosti a dovednosti. Kvalifikaci chirurga je možné proto posoudit jen řádnou atestační zkouškou. Lékaře, který nemá složenu atestační zkoušku z chirurgie II. stupně (podle staré terminologie) nebo jí ekvivalentní současnou atestační zkoušku, není možné z odborného, ale i právního aspektu považovat za lékaře s ukončeným plnohodnotným chirurgickým vzděláním. Výbor ČCHS taková přezkušování nedoporučuje.

Schváleno výborem ČCHS ČLS JEP

Dne 15. 1. 2009


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 2

2009 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se