Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 10. 5. 2007


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2007, roč. 86, č. 7, s. 392-394.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Místo konání: zámek Čechtice

Přítomni členové výboru: doc. Dostalík, prof. Duda, doc. Havlíček, prim. Knajfl, prof. Ryska, doc. Šváb, prof. Třeška, prof. Vobořil, prof. Vomela, doc. Vyhnánek, dr. Winkler

Přítomni členové revizní komise: doc. Gürlich

Přítomni zvaní hosté: prof. Hájek, prof. Hoch, dr. Pantoflíček, dr. Šimša, doc. Vlasák

Omluveni: prof. Antoš, doc. Czudek, prof. Pafko, prim. Vraný, prof. Wechsler

Neomluveni: 0

I. Kontrola zápisu z 5. 4. 2007

Prof. Ryska informoval přítomné o stavu příprav přílohy Medical Tribune. Tři oslovení autoři dosud nedodali své články. V případě, že chybějící články autoři nepošlou do 14. 5., nebude příloha tyto články obsahovat.

Prof. Antoš bude znovu požádán, aby dodal slíbený text o stavu akreditací nemocnic v ČR na webové stránky ČCHS.

Výbor jednomyslně odsouhlasil pořádání Českého chirurgického kongresu jako součást Pražského chirurgického dne. Hlavním organizátorem byl jmenován doc. Šváb. Kongres bude pořádán na podzim roku 2008 v hotelu Top Praha.

Zápis byl schválen bez připomínek.

II. Změny stanov ČCHS

Doc. Havlíček seznámil přítomné se základními body, které je potřeba změnit ve Stanovách ČCHS.

Část: „Všeobecné znění“ – doc. Havlíček navrhuje ponechat ve stávající podobě.

Část, kde se hovoří o Regionálních kolegiích, navrhuje doc. Havlíček na základě Stanoviska výboru k regionálním kolegiím ze dne 15. 2. 2007, viz webová stránka ČCHS, zásadně změnit.

Část, která se věnuje volbě výboru, navrhuje doc. Havlíček změnit. Výbor se přiklání k volbám dvoukolovým, korespondenčním, bez návrhu kandidátů od stávajícího výboru. Všichni členové ČCHS budou obesláni doporučeným dopisem.

Na příštím výboru, 14. 6., doc. Havlíček spolu s prof. Wechslerem, představí členům výboru konkrétní návrhy na změny. Všichni členové výboru co nejdříve odešlou mailem doc. Havlíčkovi své návrhy a připomínky.

III. Rozhledy v chirurgii

Prof. Ryska informoval o odchodu Ing. Vičarové, ředitelky sekretariátu, z Purkyňovy společnosti. Dále prof. Ryska předložil návrh okruhu témat na řešení při odchodu ČCHS z nakladatelského střediska ČLS JEP.

1 – systém financování a vydávání Rozhledů v chirurgii

Založení právního subjektu (dále p.s.) při výboru ČCHS, který bude hospodařit samostatně a bude kontrolován revizní komisí ČCHS. Podmínkou je neztrátové hospodaření. Zisk z činnosti bude náležet ČCHS, případná ztráta bude uhrazena z prostředků ČCHS. Výbor se bude minimálně 1x ročně zabývat na svém jednání činností redakční rady Rozhledů v chirurgii.

Systém financování

  • A  – předplatné je zahrnuto v členském poplatku jednotlivých členů a bude z ČLS JEP převáděno na účet p.s.
  • B – dalším zdrojem financování jsou inzerce. Ty budou každoročně podloženy smlouvou v dostatečném časovém předstihu k 1. lednu roku nadcházejícího.

2 – nové složení výkonné redakční rady a systém práce

Redakční rada se dělí na výkonnou a čestnou. V čele stojí předseda pověřený výborem ČCHS. Rada se schází na základě rozhodnutí předsedy redakční rady nebo na žádost výboru ČCHS. Výbor ČCHS schvaluje seznam pověřených recenzentů na návrh předsedy redakční rady.

Prof. Hájek navrhl následující složení výkonné Redakční rady Rozhledů:

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Prof. MUDr. Vladimír Třeška, DrSc.

Doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.

Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.

Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.

Doc. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

Čestná rada zůstane ve stávajícím složení redakční rady.

Sdělení zasílané redakční radě k publikaci

Příspěvky jsou nevyžádané (přehledný článek, původní sdělení, kazuistika, recenze, zprávy a další příspěvky či komentáře) a vyžádané redakcí (úvodník, přehledný článek, vyžádaný komentář apod.).

  • A  – jednotlivé příspěvky budou zasílány přes webovou stránku ČCHS předsedovi a členům výkonné redakce. Pokud budou obsahovat všechny předepsané náležitosti, budou rozeslány k recenzi (týká se všech nevyžádaných příspěvků)
  • B – vyžádaná sdělení – úvodníky, přehledné články apod. podléhají redakčnímu plánu, který bude předkládán v rámcové podobě výboru ČCHS vždy na každý nadcházející rok.

Vyžádané komentáře závisí na obdržených sděleních a redakčnímu plánu nepodléhají.

3 – nový systém přijímání článků

Bude vytvořen systém na webové stránce ČCHS k přijímání jednotlivých sdělení k publikaci – v jazyce českém a anglickém. Tento systém zaručí, že každý příspěvek bude po formální stránce rozdělen na jednotlivé součásti příspěvku a umožní rychlé spojení s autorem, recenzenty, korektorem a vydavatelstvím. Přístup bude mít předseda, členové výkonné redakční rady a další pověřené osoby.

Zkušební provoz programu na příjem nevyžádaných příspěvků do Rozhledů by měl začít fungovat během měsíce.

4 – nový seznam recenzentů

Dále prof. Hájek předal výboru návrh seznamu recenzentů – (příloha č. 1).

5 – určení plateb autorům vyžádaných sdělení, komentářů a recenzentům

Činnost recenzentů, autorů vyžádaných úvodníků, přehledných článků a komentářů bude finančně ohodnocena.

Výbor předložený návrh jednomyslně schválil.

Po založení subjektu (občanské sdružení) – pracovní návrh: Chirurgie - servis – bude vypsáno výběrové řízení na vydavatele Rozhledů. Podmínky pro vydavatele budou předloženy ke schválení členům výboru.

Prof. Duda vypracuje návrh stanov této společnosti, které rozešle mailem členům výboru ke schválení.

IV. Jednání se ZP

Prim. Knajfl informoval přítomné o schůzce ve VZP 11. 5., kde bude za ČCHS přítomen MUDr. Votoček. Po výsledcích této schůze bude iniciována schůzka s předsedou ČCHS a ředitelem VZP.

Prof. Pafko, prim. Knajfl a dr.Winkler byli pověřeni výborem ČCHS na jednáních s dr. Pokorným.

Výbor požádá dr. Votočka o vypracování reálných nákladů na výkony v Onkocentrech. Text bude předložen výboru ČCHS ke schválení.

Následně bude iniciována schůzka s dr. Hroboněm, kde malá skupina zástupců ČCHS předloží vypracované podklady na počet výkonů a finanční náklady na jednotlivý výkon.

V. Schůzka zástupců onkocenter

Prof. Duda informoval přítomné o schůzce v Brně.

V ČR bylo Vyhláškou MZ, na základě návrhu Onkologické společnosti, jmenováno 18 Onkocenter.

V centrech budou soustřeďovány výkony podle místních specifik. Peníze půjdou za pacientem. Důležitou součástí činnosti bude vzdělávání v onkochirurgii s připravovanou atestací.

Prof. Duda pošle text o Onkocentrech, který bude k dispozici na webu. Prof. Duda vypracuje návrh dopisu, který bude určen pro ředitele nemocnic, které jsou součástí Onkocenter. Z textu musí být zřejmé, že chirurgie je nedílnou součástí těchto center. Dopis bude ke schválení rozeslán členům výboru mailem.

VI. CECS

Prof. Ryska informoval přítomné o stavu příprav CECS. Do léta bude hotový rámcový odborný program kongresu.

VII. Travel Granty 2007

Firma B/Braun v letošním roce opět vypsala soutěž o tři Travel Granty pro Mladé chirurgy.

Podmínky pro přihlášky byly k dispozici na webu ČCHS.

Výbor schválil žadatele: MUDr. Daniela Langera, MUDr. Alana Stolze a MUDr. Jaromíra Šimšu.

Prof. Ryska informoval přítomné o jednáních o možnosti získat další Travel Granty od firmy Johnson&Johnson. Informace o výsledku jednání budou k dispozici na webu ČCHS.

VIII. Volby do SIM

Doc. Vyhnánek informoval přítomné o výsledcích voleb do SIM. Volby byly tříkolové, doc. Vyhnánek upozornil na několik závažných pochybení, které zaznamenal v průběhu voleb. Byl zahájen program vzdělávání = atestace z intenzivní medicíny.

Dále doc. Vyhnánek shrnul kroky, které byly podniknuty na protest proti způsobu voleb. Byl odeslán dopis předsedovi a revizní komisi ČLS JEP. Výbor požádal doc. Vyhnánka, aby vypracoval návrh textu dopisu s připomínkami na MZ, k rukám nám. MUDr. Helerové, a na vědeckou radu ČLK.

Dopis bude odeslán za ČCHS prof. Ryskou, za Traumatologickou společnost doc. Vyhnánkem. Další dopis bude odeslán na IPVZ k rukám dr. Maliny.

Výbor navrhl, aby informace o situaci byla prezentována formou příspěvku ve zdravotním výboru Senátu ČR.

IX. Varia

Prof. Ryska seznámil přítomné s počtem neplatičů (483) k dnešnímu dni. Neplatiči obdrží písemnou informaci o možnosti úhrady členského poplatku a upozornění, že v případě, že dluh neuhradí, bude jim členství v ČCHS ukončeno.

Prof. Ryska seznámil přítomné s dopisem od prim Březiny. Výbor požádal doc. Vyhnánka a prof. Dudu, aby pracoviště pana primáře navštívili za ČCHS a vypracovali zprávu o pracovišti. Prim. Březinovi bude odeslána písemná odpověď na jeho dopis.

Výbor nominoval, na základě žádosti z MZ, do komise na výběrové řízení na poskytování ústavní péče v oborech vnitřní lékařství, chirurgie a následné péče pro území okresu Kolín, dne 25. 7., doc. Vyhnánka.

Výbor nominoval, na základě žádosti z Ústředí VZP do komise na výběrové řízení na revizní lékaře specialisty pro Ústředí VZP ČR, dne 15. 5., doc. Gürlicha.

17. 5. se doc. Dostalík zúčastní za ČCHS výběrového řízení na primáře chirurgického oddělení MN Ostrava.

Prof. Ryska seznámil přítomné s informacemi o vzdělávacím programu EUNI.

Členové výboru do 18. 5. odešlou mailem návrhy na nejlepší práci v oboru. O nominaci požádala ČLS JEP.

Prof. Ryska obdržel odpověď z MZ k otázce vypracovaných kalkulací jednorázového rouškování v chirurgických oborech. Tato kalkulace byla vypracována a předána Min. zdr. již za ministra Ratha a byl projeven předběžný souhlas. Nyní podle dopisu je vše posunuto do ztracena.

Sdílení kódu „Punkce kloubní dutiny k aplikaci léčiv“. Prim. Knajfl svolá schůzku pověřených zástupců za chirurgickou, traumatologickou a revmatologickou společnost, kde bude sdílení projednáno.

Prof. Hájek informoval výbor o pořádání:

XI. česko-japonského chirurgického sympozia, dne 30. 5. 2007, 10.00–19.00hod., ve Valticích

XII. česko-japonského chirurgického sympozia, dne 1. 6. 2007, 9.00–13.00hod., v Harrachově

Do vyhlášeného výběrového řízení na přednostu Chirurgické kliniky FN Brno-Bohunice se přihlásili: prof. Vomela, doc. Kala, doc. Skřička, a prof. Vokurka. Výbor ČCHS konstatuje, že všichni přihlášení splňují kritéria kladená na přednostu chirurgické kliniky. Výbor ČCHS proto doporučuje do této funkce stávajícího přednostu prof. Vomelu, pokud nejsou jiné důvody k ukončení jeho činnosti ve funkci přednosty. Tyto však nejsou výboru známy.

Prof. Ryska seznámil výbor s žádostí Dr. Oliveriuse (IKEM, Praha) o distribuci pozvánky na sympozium „Transplantace tenkého střeva“. Výbor vzal informaci o pořádání sympozia na vědomí, pozvánka bude umístěna na web ČCHS.

Doc. Šváb seznámil výbor s dopisem ředitele ÚVN se žádostí Kožního oddělení ÚVN o sdílení kódu „Převaz velké rány“ a „Odstranění cizího tělesa z rány“. Žádost bude předána dr. Votočkovi k vyřízení.

Noví členové přijati na základě jejich žádosti:

MUDr. Michaela Schneiderová, FTN Praha

MUDr. Lucie Retková, FTN Praha

MUDr. Alexandra Vrabcová, FTN Praha

Schválení zrušení poplatku na dva roky z důvodů MD (bez nároků na Rozhledy v chirurgii):

MUDr. Ilona Zedníková

MUDr. Lenka Janatová

MUDr. Beata Hemmelová

Schválení snížení poplatků na 100 Kč, z důvodů sociální situace v rodině (bez nároků na Rozhledy v chirurgii):

MUDr. Dušan Singer

Zrušení členství ČCHS na základě vlastní žádosti:

MUDr. Eva Mildová

MUDr. Lukáš Velev

MUDr. Michael Tomek

MUDr. Václav Kalbáč

MUDr. Jiří Bednář

Marcela Lánská

MUDr. Jaromír Pavlík

MUDr. Stanislav Šnajdr

MUDr. Lucie Brtníková

Miluše Štěpánková

MUDr. Jiří Hladký

MUDr. Jakub Ježek

MUDr. Ivan Kosík

MUDr. Lubomír Hruška

MUDr. Jiří Dundr

Příští jednání výboru: 14. 6. 2007, zámek Čechtice

Zapsala: Radka Schrötterová


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 7

2007 Číslo 7
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se