Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 9. 2. 2006


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2007, roč. 86, č. 6, s. 329-330.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Místo konání: Hotel René, Sulice - Nechanice

Přítomni členové výboru: prof. Antoš, prof. Czudek, doc. Dostalík, prof. Duda, doc.Havlíček, prim. Knajfl, prof. Pafko, prof. Ryska, doc. Šváb, prof. Třeška, prof. Vobořil, prim. Vraný, prof. Wechsler

Přítomni členové revizní komise: Doc Gürlich, prof. Čapov

Přítomní zvaní hosté: prof. Fried, prof. Hájek, MUDr. Pantoflíček J., MUDr. Winkler

Omluveni: prof. Vomela, doc. Vyhnánek

Neomluveni: 0

I. Kontrola minulého zápisu:

Úkolem pro všechny členy výboru zůstává dodat k rukám prof. Hájka seznam možných kontaktů na potencionální inzerenty do Rozhledů v chirurgii.

Firma B Braun vypsala tři „Travel“ granty á 35 000,- Kč pro rok 2006 pro mladé chirurgy, podmínky pro zájemce jsou k dispozici na webu ČCHS. Prof. Ryska tlumočil nabídku B. Braun pro členy – návštěvu jejich školícího centra v Berlíně. Cestou e-mailu se všichni přítomní vyjádří k této nabídce.

Jednání s PL: prim. Knajfl informoval výbor o jednání s PL, které se dosud nikam neposunulo především z důvodu neústupnosti z nároků ze strany PL. Prim. Knajfl doporučil novou diskusi s PL. Výbor toto doporučení vzal na vědomí.

Dr. Votoček informoval přítomné o dohadovacím řízení ohledně sdílených kódů, které proběhne 22. 1. 2006.

Prof. Pafko na vědecké radě ČLK bude tlumočit žádost ČCHS o jmenování arbitra, který by rozhodoval při sporných jednáních odborných společností ohledně sdílení kódů, výkonů a náplni jednotlivých oborů.

Zápis ze 13. 1. 2006 byl schválen bez dalších připomínek.

Výbor přijal bez připomínek informaci prof. Rysky o podpisu smluv mezi ČLS JEP a sedmi firmami, které budou prezentovat firemní logo na webové stránce ČCHS.

Prof. Ryska informoval výbor o žádosti ze strany MinZdr. o vyjádření se k počtu chirurgických lůžek v ČR vzhledem k tomu, že MinZdr. vytváří plán sítě zdravotnických zařízení.

Závěr výboru: není možné se ze dne na den k této otázce vyjádřit bez konkrétních znalostí. Prof. Ryska bude informovat pí. Vítkovou z MinZdr. o závěru výboru ČCHS: počet chirurgických lůžek může být nižší jedině v případě, že bude dostatek tzv. sociálních lůžek, musí být dodržena zásada chirurgické lůžko pro chirurgického pacienta.

Na příští schůzi výboru bude samostatný bod na projednání počtu chirurgických lůžek a dále k faktorům kvality chirurgické péče. Členové výboru si na tento bod programu připraví příspěvky.

II. Sdílené kódy

Dr. Votoček předložil přítomným zpracovaný materiál o sdílených kódech. Tento příspěvek bude k diskusi pro členy ČCHS na webových stránkách a obdrží jej od dr. Votočka, prostřednictvím sekretářky ČCHS všichni členové výboru + zvaní hosté. Do čtrnácti dnů na E-mail dr. Votočka lze odesílat připomínky.

III. Standardy chirurgických výkonů – MUDr. Pantoflíček

Výbor ohodnotil standardy, které obdržel na lednovém zasedání.

Standardy skupiny C2 Benigní onemocnění plic

V textu jsou uvedeny pouze benigní nádory, chybí zmínka o multidisciplinární péči při indikacích. Doporučení hodnotitelů: autor musí standard zásadně přepracovat.

Standardy skupiny M3 Onemocnění apendixu

Výbor rozhodl standard zásadně přepracovat. Prof. Antoš určí nového autora.

Standardy skupiny N5 Karcinom anu

Výbor rozhodl standard nechat zásadně přepracovat , dr. Pantoflíček určí nového autora.

Standardy skupiny P1 Transplantace jater

Chybí odkaz na tuzemské citace v literatuře. Do textu zabývající se indikací transplantace vložit větu o podmínce abstinence před TXJ.

Standardy skupiny P3 Transplantace ledviny.

Doplnit citace z literatury. Jinak text odsouhlasen bez připomínek.

Standardy skupiny P4 Odběry orgánů

Schválen bez připomínek.

Standardy skupiny P2 Transplantace pankreatu

Doplnit kvalifikační předpoklady, standard nemůže být vypracován pro jedno konkrétní pracoviště, doplnit více citací z literatury, doc. Saudek bude požádán o doplnění standardu o přenosy Langerhansových ostrůvků.

Výbor obdržel k ohodnocení jedny z posledních vypracovaných standardů.

Dr. Pantoflíček navrhl vypracování dalšího standardu. „Podávání ATB v chirurgii“. Výbor vypracováni schválil. V nejbližší době bude navržen vhodný autor, kterého dr. Pantoflíček osloví standardním dopisem.

Dr. Winkler seznámil přítomné se standardem. „Denní chirurgie“. Výbor připomínkoval text. Prim. Czudek a dr. Winkler text přepracuje a materiál bude rozeslán k diskusi všem členům výboru prostřednictvím sekretářky ČCHS.

Dr. Pantoflíček informoval výbor o postoupení ohodnocených standardů výborem ČCHS k rukám redakční rady.

IV. Akreditace – prof. Antoš

Akreditace FN musí být provedeny do 28. 2. 2006.

Prof. Antoš informoval přítomné o značném chaosu na MinZdr. stran akreditací nemocnic k předatestačnímu školení, vše je stále v jednáních. Prof. Antoš připravil ve spolupráci s doc. Havlíčkem návrh na rozdělení pracovišť na tři typy pro potřeby akreditací. Přítomným byly předloženy k diskusi podmínky pro získání akreditace prvního a druhého stupně.

  1. typ akreditovaného pracoviště k předatestačním školením: kritéria byla schválena výborem
  2. typ akreditovaného pracoviště k předatestačním školením: kritéria byla schválena výborem

Podmínky k oběma typům pracoviště rozešle elektronicky prof. Antoš, prostřednictvím sekretářky ČCHS, členům výboru ČCHS a rovněž bude materiál k dispozici na webových stránkách ČCHS.

Prof. Pafko na žádost doc. Fialy informoval výbor o návrhu dvou pracovišť v ČR, která by byla akreditována pro předatestační školení z hrudní chirurgie, která zahrnuje rovněž i chirurgii jícnu. Výbor návrh doc. Fialy schválil.

V. Vária

Prof. Ryska otevřel diskusi k žádosti prim. Kubačáka o chirurgický audit jeho pracoviště. Provést audit byli výborem pověřeni: prof. Pafko, doc. Havlíček, prof. Wechsler, doc. Šváb a za revizní komisi ČCHS doc. Gürlich. Termín auditu si jmenovaní dohodnou.

Výbor se vyjádřil k bodu 9 v zápise z jednání posledního výboru České onkologické společnosti ( viz webová stránka). Členové výboru oceňují aktivitu některých chirurgů, nicméně konstatují, že jsou motivováni především svými zájmy či zájmy svých pracovišť. Nemají od výboru ČCHS žádný mandát jednat o spolupráci či změně v péči u některých nemocných. Prof. Ryska odešle dopis s tímto názorem výboru k rukám prof. Vorlíčka. Text dopisu ke schválení bude rozeslán e–mailem.

Prof. Ryska seznámil přítomné s dopisem Dr. Štrofa, který jménem komise Min.Zdr. upozornil na skutečnost, že pacienta s komplikací po intervenčním kardiologickém výkonu je třeba vždy vždy předávat na kardiochirurgické oddělení.

Doc. Jirkovská požádala výbor ČCHS o možnost založení Podiatrické sekce. Přes webové stránky ČCHS bude nutné zjistit zájem o vznik této sekce ze strany členů ČCHS.

Výbor diskutoval stížností prim. Lebedy, kdy PL odmítají provádět předoperační vyšetření na náklady svých ambulancí. Výbor se jednomyslně shodl na závěru: předoperační vyšetření má provádět PL, který zná svého pacienta nejlépe, dle nové úhradové vyhlášky mohou PL pracovat ve stejném rozsahu jako v minulosti.

Výbor schválil tyto nové členy ČCHS:

Jmenný seznam bude dodán jako samostatná příloha, z důvodu velkého množství nových členů.

Další jednání výboru: 9. 3. 2006 od 14.00 hod.

hotel René, Sulice-Nechanice

Zapsala: Schrötterová


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 6

2007 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se