Příprava k operaci s perorálním příjmem v den plánované operace


Preparation of Patients for Operation with Per-Oral Intake on the Day of the Planned Surgery

Introduction:
The clinical studies carried out leads to the hypothesis that the starvation of patients for several hours prior to a surgical procedure has a negative influence on the internal metabolic environment of a patient. It also has an impact on the psychosomatic disposition of the patient’s physiology of metabolic processes and the proper functioning of vital organs and systems. This hypothesis was already stated by doctors specialized in Intensive Care Units in other European countries. In the frame of methodology, ERAS (enhancement recovery after surgery) also known as fast track, solves this problem not only on the level of clinical studies but also clinical practice.

Methodology and group of patients:
The group of patients selected had been surgically treated for disease of the colon (both benign and malignant) and were divided into 3 groups: A – basically starving from mid-night of the day of operation, B – patients secured the night before the operation and on the day of the operation by a parenteral intake of 10% glucose solution with minerals, C – patients drinking a special drink, consisting basically of sugars (mainly maltodextrin) mixed in with minerals, the evening before the operation and on the day of the operation. Patients used in this study were required to fulfill several criteria to be included into the study: these criteria consisted of a co-morbidity of ASA 1–2, weight 60–90 kg, age 35–75 years, operating time of the procedure on the colon of 120 ± 30 min. without complications. These patients also had not been given any transfusions of red blood cells or blood derivatives during or after the surgery (or during the time of hospitalization etc). The selected biochemical markers, muscular power, some cardial function, and subjective patients feelings were monitored in all patients during perioperative period. The basic statistical methods were used for evaluation of current results.

Results:
The monitored parameters of the internal environment showed that the dynamics of the basic minerals had been roughly the same. The same scenario was found with serous concentrations of glucose, CRP, and albumin. In the group of patients given the sugar solution, there was a relative decrease in the serous concentration of insulin post-operatively (which is related to a lower insulin resistance) and serous concentration of myoglobin and creatin kinase. At the start of anesthesia, patient’s stomachs contained the lowest volume of residual liquid with a low pH in the group that was drinking the fluid on the day of the operation. The results of the measurements of muscular power (force) and echocardiograph have not been elaborated in detail so far. Unpleasant feelings in patients on the day of the operation like thirst, hunger, nervousness, fear, etc. were mainly reduced in the group of drinking patients.

Conclusion:
Till date the findings documented by monitored indicators may prove that the implementation of per-oral intake on the day of an surgery will benefit and improve the quality of care of surgically treated patients and increase the number of successful operations.

Key words:
preoperative care – preparation to surgery with drinking – fast track


Autoři: M. Kaška 1;  T. Grosmanová 2;  E. Havel 1;  R. Hyšpler 3
Působiště autorů: Katedra chirurgie, LF v Hradci Králové, UK Praha, vedoucí: prof. MUDr. Z. Vobořil, DrSc. 1;  IPCHO, FN Olomouc, primářka doc. MUDr. T. Grosmanová, CSc. 2;  Klinika metabolická a gerontologická, FN Hradec Králové, přednosta: prof. MUDr. L. Sobotka, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 11, s. 554-559.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Úvod.
Klinická studie vychází z předpokladu, že mnohahodinové lačnění nemocného před operací zasahuje nepříznivě do poměrů vnitřního prostředí s dopadem na psychosomatický stav operanta, fyziologii metabolických procesů a funkce vitálně významných orgánů a jejich soustav. Tento předpoklad byl již vysloven lékaři intenzivisty v jiných evropských zemích a v rámci metodiky ERAS (enhancement recovery after surgery) nebo fast track je již tento problém řešen nejen na úrovni klinických studií ale i klinické praxe.

Metodika a soubor nemocných.
Soubor nemocných chirurgicky léčených pro onemocnění tračníku benigního i maligního typu je rozdělen na tři skupiny: A – standardně lačnící od 0 hod. operačního dne, B – nemocní zajištěni večer před operací a v den operace parenterálním přívodem 10% glukózy a minerálů a C – nemocní pijící speciální nápoj na bázi cukrů (především maltodextrinu) ve směsi s minerály večer před operací a v den operace. Nemocní musí splňovat kritéria pro zařazení do studie: komorbidita při ASA 1–2, hmotnost 60–90 kg, věk 35–75 let, operační výkon na tračníku s trváním 120 ± 30 min. a bez komplikací (mj. nesmí být podána transfuze krevního derivátu) peroperačně a pooperačně v době hospitalizace etc. U všech zařazených nemocných byly v kolemoperačním období vyšetřovány vybrané biochemické ukazatele, měřena svalová síla, vyšetřovány některé srdeční funkce echograficky a speciálními dotazníky zjišťovány vybrané subjektivní pocity. Hodnocení průběžných výsledků bylo zatím provedeno základními statistickými metodami.

Výsledky.
Sledované parametry vnitřního prostředí vykazují kolemoperačně v oblasti základních minerálů zhruba stejnou dynamiku. Stejná situace je u sérových koncentrací glukózy, CRP, albuminu. Ve skupině pijících nemocných jsou pooperačně relativně sníženy sérové koncentrace inzulinu, (což jistě souvisí s nižší inzulinovou rezistencí), sérové koncentrace myoglobinu a kreatininkinázy. V žaludku operantů jsou při úvodu do anestezie nejnižší objemy reziduální tekutiny a nejnižší hodnoty pH ve skupině pacientů pijících v den operace. Výsledky měření svalové síly a echokardiografie zatím nejsou podrobněji zpracovány. Nelibé pocity nemocných v den operace (žízeň, hlad, nervozita, strach atd.) jsou předběžně nejvíce redukovány také ve skupině pijících operantů.

Závěr.
Dosavadní nálezy dokumentované sledovanými ukazateli dávají naději, že zavedení p.o. příjmu v den operace bude dalším příspěvkem ke zkvalitnění péče o chirurgicky léčené nemocné včetně stoupající úspěšnosti provedených operací.

Klíčová slova:
předoperační péče – příprava k operaci s pitím – fast track


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 11

2006 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se