46th Days of Assessment Medicine in Demänovská Valley


Autoři: MUDr. Jana Kelemenová
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 17, 2014, č. 4, s. 107-109
Kategorie: Zprávy

Slovenská lekárska spoločnosť – Slovenská spoločnosť posudkového lekárstva ako usporiadateľ a Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava, ako spoluorganizátor, usporiadali 46. Dni posudkového lekárstva v dňoch 10.–12. septembra 2014 v nádhernej horskej scenérii Národného parku Nízke Tatry v Demänovskej doline, v hoteli Družba.

Ako hlavný organizátor sa na tomto podujatí podieľalo oddelenie lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš, pod vedením MUDr. Ľubomíry Feriancovej, vedúcej odboru lekárskej posudkovej činnosti, za aktívnej pomoci riaditeľky pobočky, Ing. Aleny Uličnej.

Na odbornom podujatí sa zúčastnili posudkoví lekári sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Finančnej správy, silových rezortov – Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže, posudkoví lekári Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej republiky a Českej správy sociálneho zabezpečenia.

Dňa 10. septembra 2014 v popoludňajších hodinách prezidentka Slovenskej spoločnosti posudkového lekárstva, MUDr. Veronika Majtánová, slávnostne otvorila 46. Dni posudkového lekárstva.

V úvode svojho prejavu privítala vzácnych hostí, PhDr. Teréziu Stiffelovú, riaditeľku kancelárie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne, vedúcu Katedry posudkového lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, MUDr. Milicu Suchánkovú, CSc., riaditeľku Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš, Ing. Alenu Uličnú, hlavného odborníka posudkového lekárstva pri Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky, MUDr. Michala Hudáka, MPH, vedeckého sekretára Slovenskej spoločnosti posudkového lekárstva MUDr. Milana Zemana, PhDr. Annu Majbíkovú, riaditeľku odboru zdravotníctva Úradu Žilinského samosprávneho kraja, riaditeľa odboru posudkovej služby Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej republiky, MUDr. Dušana Gajdoštíka, vrchného riaditeľa úseku lekárskej posudkovej služby Českej správy sociálneho zabezpečenia, MUDr. Vlastislava Kaplana, kolegov z Českej republiky a všetkých prítomných posudkových lekárov. Vo svojom prejave zdôraznila odbornú a spoločenskú dôležitosť odboru posudkového lekárstva a význam spoločných odborných stretnutí. Nasledovali krátke príhovory pozvaných hostí, ktorí pozdravili posudkových lekárov.

Odborný program tohto podujatia bol zahájený dňa 11. septembra 2014 a bol rozdelený do 4 blokov. Prvý blok bol venovaný hematologickým ochoreniam. V prvej prednáške, Myelodysplastický syndróm, MUDr. J. Kubala z Ústavu klinickej biochémie, imunológie a alergológie, Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku uviedol, že myelodysplastický syndróm sa vyvinie vtedy, keď klonová mutácia v kostnej dreni potlačí zdravé kmeňové bunky. Incidencia ochorenia stúpa s vekom. Pre myelodysplastický syndróm je typické zníženie počtu krviniek jednej alebo viacerých vývojových radov. Výsledkom je anémia, ktorá sa prejavuje chronickou únavou, dyspnoe, slabosťou, ďalej neutropénia, v dôsledku ktorej je zvýšená náchylnosť k infekciám, trombocytopénia, ktorá má za následok zvýšenú náchylnosť ku krvácaniu. V rámci podpornej liečby sa podávajú transfúzie, rastové faktory, antibiotiká, používajú sa lieky modifikujúce ochorenie, a to imunomodulátory, imunosupresíva, hypometylačná liečba. Ďalšou možnosťou je chemoterapia a alogénna transplantácia kmeňových buniek. MUDr. Kubala pokračoval aj ďalšou prednáškou – Mnohopočetný myelóm. Myelóm je nádorové ochorenie, ktoré vzniká ako dôsledok nekontrolovanej klonálnej proliferácie a akumulácie nádorových plazmatických buniek, ktoré produkujú monoklonálnu protilátku paraproteín. Na myelóm treba myslieť v prípadoch nejasnej anémie, trombocytopénie, nefrotickej proteinúrie s alebo bez renálnej insuficiencie, pri nejasnom obličkovom zlyhaní, pri hyperproteinémii, hypergamaglobulinémii, hypogamaglobulinémii, hypoalbuminémii, pri rtg nálezoch – osteolýza, fraktúry, nejasné MTS skeletu, osteomalácii, pri vysokej sedimentácii, hyperkalcémii. Problémom je, že sa na toto ochorenie v rámci diferenciálnej diagnostiky často nemyslí. Dôležitá je tímová spolupráca viacerých odborníkov – hematológ, biochemik, patológ, nefrológ, kardiológ. Liečebné možnosti – vysokodávková chemoterapia + autológna transplantácia periférnych kmeňových buniek, hemoterapia, rastové faktory, antibiotiká, imunomodulačná liečba. Myelóm je liečiteľné, ale nevyliečiteľné ochorenie.

V rámci diskusie posudkoví lekári uviedli, že sa s týmito ochoreniami vzhľadom k tomu, že sa vyskytujú prevažne u starších osôb v poproduktívnom veku, stretávajú menej často. V rokoch 2011 až 2013 bolo uznaných invalidnými pre mnohonásobný myelóm 27 poistencov a pre myelodysplastický syndróm za to isté časové obdobie bolo uznaných invalidnými 22 poistencov. Zároveň vyslovili požia­davku o komplexnejšie odborné lekárske nálezy nielen týchto hematologických ochorení, ale aj u všetkých ostatných, ktoré odborní lekári vyhotovujú pre svojich pacientov k posudzovaniu zdravotného stavu na účely invalidity, z dôvodu ich objektívneho posúdenia.

V druhom bloku vystúpili naši českí kolegovia s tromi prednáškami. V prvej prednáške sa MUDr. Vlastislav Kaplan, vrchný riaditeľ úseku lekárskej posudkovej služby Českej správy sociálneho zabezpečenia, zaoberal dopadmi častých legislatívnych zmien na posudzovanie zdravotného stavu v Českej republike. Jednoznačne skonštatoval, že legislatívne zmeny majú vplyv na posudkové hodnotenie v zmysle „rozkolísania“ systému, s nutnosťou opätovného metodického zjednotenia. Posudzovaním transverzálnych miechových lézií v úrazovom poistení podľa novej právnej úpravy v Českej republike sa zaoberal MUDr. Jan Boháč, riaditeľ odboru vzdelávania a právnej agendy lekárskej posudkovej služby Českej správy sociálneho zabezpečenia. V poslednej prednáške tohto bloku sa MUDr. Dušan Gajdoštík, riaditeľ odboru posudkovej služby Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej republiky, zaoberal súdnymi prieskú­maniami dávok podmienených nepriaznivým zdravotným stavom v Českej republike.

Tretí blok bol venovaný endokrinológii. Prednášky pripravili lekári z endokrinologického oddelenia Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni. Prvá prednáška prezentovaná MUDr. Pávaiom, bola venovaná osteoporóze. Zdôraznil, že cieľom liečby osteoporózy je predovšetkým redukcia rizika zlomenín, nie zlepšenie denzitometrie. Preventívne riešenie osteoporózy je terapeuticky i ekonomicky jednoduchšie, ako riešenie následkov. V druhej prednáške sa MUDr. Helena Urbánková, PhD., venovala tyreopa­tiám. Uviedla, že pribúda výskyt incidentalomov. Prevažne ide o náhodné záchyty v rámci laboratórnych a USG vyšetrení pre podozrenie na iné choroby. Rozhodne takýto záchyt nemožno podceňovať a patrí do rúk endokrinológa. Poslednú prednášku tohto bloku – Ochorenia nadobličiek – predniesol MUDr. Mikuláš Pura, PhD. Posudkové hľadisko pri posudzovaní endokrinných chorôb na účely invalidity musí byť prísne individuálne. Musí zohľadniť priebeh ochorenia, druh absolvovanej liečby, výsledný funkčný stav organizmu s dopadom na pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Štvrtý blok bol venovaný ochoreniam pohybového aparátu. MUDr. Ivan Blahút z reumatologickej ambulancie v Ružomberku predniesol prednášku na tému Bechtěrevova choroba. Ochorenie vzniká po 20. roku života, po 40. roku života je vznik ochorenia zriedkavý. Častejšie sú postihnutí muži. Choroba pri včasnom zachytení a adekvátnej liečbe neprejde, resp. aspoň nie tak rýchlo, do invalidizu­júcej deštruktívnej fázy. Druhá prednáška v podaní MUDr. Jána Hajaša z Chirurgického oddelenia NsP Trstená bola venovaná totálnym endoprotézam. K indikáciám na TEP bedra sú: coxarthrosis gr. III, IV, coxarthrosis ankylosans – gr. V, coxa vara gr. III, coxa valga gr. III, bionecrosis capitis femoris, protrusio acetabuli, st. p. osteotomiam (Salter, OT correctiva), fractura colli femoris basicervicalis, mediocerv., fractura capitis femoris – Pipkin fractures. Indikáciou k TEP kolena sú: gonarthrosis gr. III, IV, genu varum arthroticum gr. III, genu valgum arthroticum gr. III, bionecrosis condyli fem., condyli tibiae, postraumatické art. zmeny. Aj ďalšiu prednášku – Impingement syndróm ramena – predniesol MUDr. Ján Hajaš. Anatomickou príčinou tohto syndrómu je zúžený subakromiálny priestor, ktorý irituje rotátorovú manžetu, alebo príčiny môžu byť mechanické. Terapia uvedených patologických zmien je chirurgická. Tento stav je možné vyriešiť otvorenou cestou, alebo miniinvazívne artroskopickou revíziou. Posledná prednáška tohto bloku bola venovaná úžinovým syndrómom hornej končatiny, chirurgickému riešeniu a ich posudzovaniu. Chirurgickú časť predniesol MUDr. J. Cigaňák z MANUS MED – pracovisko jednodňovej chirurgie v Prievidzi, posudkovú časť, posudzovanie na účely invalidity pri týchto ochoreniach, si pripravili posudkoví lekári sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka Prievidza, MUDr. Margita Beniaková, MUDr. Marta Šagátová a MUDr. Jozef Konečný. Takýto typ prednášky, v ktorej je spojená klinická časť odprednášaná odborným lekárom v príslušnom klinickom odbore, s posudkovou časťou odprednášanou posudkovými lekármi, bola vysoko pozitívne hodnotená a zároveň bola aj podnetom na takýto typ prednášok do budúcnosti.

Druhý deň odborného podujatia pokračoval dvomi blokmi prednášok. V prvej prednáške prvého bloku sa MUDr. Peter Durný z Neurochirurgickej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku zaoberal úrazmi chrbtice – zlomeninami stavcov a možnosťami operačnej liečby v závislosti od veku pacienta. MUDr. Peter Durný pokračoval aj ďalšou prednáškou Chirurgická liečba degeneratívnych ochorení chrbtice. Vo svojich prednáškach zdôraznil, že riziko úrazov chrbtice stúpa s vekom, incidencia úrazov chrbtice v roku 2013 bola 640 prípadov/1 milión. Skonštatoval, že moderné diagnostiky a liečby priniesli za 10 rokov zníženie počtu invalidity u manuálne pracujúcich a zvýšenie počtu invalidity u duševne pracujúcich. Pre úspešnosť liečby je rozhodujúcich prvých 48 hodín po úraze. Liečba zameraná len na chrbticu s cieľom odstrániť bolesť chrbta nemusí priniesť želaný efekt. MUDr. Tomáš Sloboda z tej istej neurochirurgickej kliniky prezentoval prednášku Mozgové krvácania – rozdelenie a stratégia liečby z pohľadu neurochirurga. Z neurochirurgickej kliniky bola aj ďalšia prednáška Nádory mozgu – radikalita výkonov a prognóza pri jednotlivých typoch nádorov, ktorú prezentoval MUDr. Michal Šproch. V závere tohto bloku MUDr. Vlasta Vinklerová z Kliniky akútnej intenzívnej medicíny, z ambulancie chronickej bolesti Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, predniesla prednášku Možnosti liečby bolesti cestou intervenčnej algeziológie. Vzhľadom k tomu, že ochorenia chrbtice sú veľmi častou príčinou dočasnej pracovnej neschopnosti a z toho vyplývajúcej invalidity, diskusia na túto tému bola bohatá.

Všetci prednášajúci prezentovali nielen nové poznatky vo svojom medicínskom odbore, ale aj vlastné praktické skúsenosti. Posudkoví lekári sa v diskusii zamerali hlavne na možnosti aplikovania nových medicínskych poznatkov v posudkovej praxi tak, aby ich závery pri posudzovaní zdravotného stavu občanov na účely invalidity alebo na účely úrazových dávok boli presné, úplné, v súlade s najnovšími medicínskymi poznatkami a v súlade s platnou legislatívou.

Posledný prednáškový blok bol venovaný špecia­li­začným prácam lekárov, ktorí v tomto kalendárnom roku úspešne absolvovali špecializačnú skúšku z posudkového lekárstva. MUDr. Ervín Chomča, posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta, oboznámil prítomných so svojou špecializačnou prácou Chronické venózne ochorenie dolných končatín. Odborný program bol zakončený špecializačnou prácou Polyneuropatie, posudkovej lekárky sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca, MUDr. Evy Šupalovej. Obidve špecializačné práce mali vysokú odbornú úroveň a zaslúžili si prezentovanie na tomto odbornom podujatí.

46. Dni posudkového lekárstva ukončila MUDr. Veronika Majtánová, prezidentka Slovenskej spoločnosti posudkového lekárstva. Prednášajúcim poďakovala sa vysokú odbornú úroveň ich prednášok, prítomným za ich účasť a bohatú diskusiu a organizátorom podujatia za úspešné zvládnutie prípravy. Ocenila, že je už tradíciou vysoká odborná a spoločenská úroveň každoročných posudkových dní, a že aj naďalej sa uchováva spolupráca a vzájomná výmena odborných informácií medzi slovenskými a českými posudkovými lekármi. Všetkým popriala veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote.

MUDr. Jana Kelemenová

posudková lekárka sociálneho poistenia

Sociálnej poisťovne, ústredie, Bratislava


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×