44. dni posudkového lekárstva vo Vyhniach


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 15, 2012, č. 3-4, s. 125-126
Kategorie: Zprávy

3.–5. septembra 2012

Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská spoločnosť posudkového lekárstva ako usporiadateľ a Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, ako spoluorganizátor, usporiadali 44. dni posudkového lekárstva v dňoch 3.–5. septembra 2012 v Hoteli Sitno vo Vyhniach, v obci, ktorá sa nachádza v južnej časti Štiavnických vrchov vo Vyhnianskej doline na strednom Pohroní.

Hlavným organizátorom tohto podujatia bolo oddelenie lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom, pod vedením vedúceho oddelenia MUDr. Ondreja Ulického.

Okrem posudkových lekárov sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne sa podujatia zúčastnili aj posudkoví lekári úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, silových rezortov – Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, posudkoví lekári Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej republiky a Českej správy sociálneho zabezpečenia.

Dňa 3. septembra 2012 v popoludňajších hodinách MUDr. Veronika Majtánová, prezidentka Slovenskej spoločnosti posudkového lekárstva, slávnostne zahájila 44. dni posudkového lekárstva. V úvode svojho prejavu privítala vzácnych hostí – MUDr. Emíliu Müllerovú, poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky, MUDr. Jozefínu Dudaškovú, konzultantku štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, JUDr. Danicu Bognárovú, poverenú vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia a odboru lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne, ústredie, Ing. Milana Žabku, riaditeľa pobočky Sociálnej poisťovne v Žiari nad Hronom, Mgr. Ivana Černaja, primátora mesta Žiar nad Hronom, Mgr. Nadeždu Babiakovú, primátorku mesta Banská Štiavnica, MUDr. Bc. Rostislava Čevelu, riaditeľa Odboru posudkovej služby Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej republiky, MUDr. Milana Zemana, vedeckého sekretára Slovenskej spoločnosti posudkového lekárstva, MUDr. Michala Hudáka, MPH, hlavného odborníka posudkového lekárstva Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, kolegov z Českej republiky a všetkých prítomných posudkových lekárov. Vo svojom prejave poďakovala posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne za vykonanú prácu za uplynulý rok, vyzdvihla dôležitosť ich postavenia v spoločnosti, ale aj kriticky poukázala na nie vždy dobrú a konštruktívnu komunikáciu zo strany bývalého vedenia Sociálnej poisťovne s posudkovými lekármi. Nasledovali krátke príhovory pozvaných hostí, ktorí posudkových lekárov pozdravili.

Na záver prvého dňa organizátori podujatia pripravili pre zúčastnených prehliadku honosného šľachtického sídla vo Svätom Antone, ktorého útroby dýchajú do dnešných dní prítomnosťou slávnych šľachtických rodov Koháryovcov a Coburgovcov, ktorí v ňom zanechali dobové zariadenie, vzácne obrazy a odkaz svojich predkov, vášnivých poľovníkov, v podobe unikátnej zbierky trofejí, ktorá sa stala základom pre vznik jedinečného poľovníckeho múzea a zo Svätého Antona urobila centrum slovenských poľovníkov.

Dňa 4. septembra 2012 sa začal odborný program, ktorý bol rozdelený do štyroch blokov. V prvom bloku odzneli prednášky, zamerané na ochorenie pohybového ústrojenstva v dôsledku degeneratívnych zmien a pri psoriáze. MUDr. Jozef Šimeg z Mediform, s. r. o., Nová Baňa, sa zaoberal koreláciou RTG a klinických nálezov pri ochoreniach kĺbov. Uviedol, že nie je korelácia RTG a klinických nálezov, je diskrepancia medzi týmito nálezmi, keďže aj pokročilé štádia postihnutia kĺbov v RTG obraze nemusia mať klinické prejavy a naopak. V druhej prednáške MUDr. Alexander Murgaš, z ortopedickej ambulancie v Žiari nad Hronom oboznámil prítomných s klinickým priebehom artróz, ich diagnostikou, konzervatívnou a chirurgickou liečbou. Poukázal na dôležitosť edukácie pacienta s týmto ochorením. Nasledovala prednáška MUDr. Vladimíra Filmera, z dermatologickej ambulancie v Žiari nad Hronom, v ktorej sa venoval psoriáze, jej etiológii, klinickému obrazu, liečbe a posudkovej problematike. Zaoberal sa aj asociáciou psoriázy s niektorými internými chorobami, ako Crohnovou chorobou, ulceróznou kolitídou, reumatoidnou artritídou, s M. Bechterev, sklerózou multiplex. Uviedol, že u stredne ťažkej a ťažkej psoriázy je dokázaná komorbidita s diabetes mellitus II. typu, s ischemickou chorobou srdca, hypertenziou, obezitou, hepatopatiou, dnou aj depresiou. Poukázal na závažnosť tohto ochorenia, jeho vplyv na kvalitu života postihnutého. Na túto prednášku nadviazala MUDr. Mária Palášthyová z reumatologickej ambulancie v Žiari nad Hronom, prednáškou o psoriatickej artropatii, jej diagnostike, klinickom obraze a liečbe.

Druhý blok prednášok bol venovaný psychiatrickým ochoreniam, a to depresii a somatomorfným poruchám. MUDr. Peter Vážny z Psychiatrickej nemocnici v Kremnici, oboznámil prítomných s diagnostikou a klinickým priebehom depresií. V ďalšej prednáške sa MUDr. Viera Satinská, z psychiatrickej ambulancie Onkologického ústavu Sv. Alžbety v Bratislave, zaoberala kritériami pri posudzovaní depresií na účely invalidity posudkovým lekárom. PhDr. Magdaléna Annerová, klinický psychológ zo Žiaru nad Hronom, sa zaoberala funkčnými testami a ich interpretáciou v klinickej praxi a klinickým obrazom depresívnych porúch z pohľadu klinického psychológa. MUDr. Adriana Vrbjarová, posudková lekárka Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava, predniesla svoju špecializačnú prácu z posudkového lekárstva na tému Somatomorfné poruchy, etiológia, diagnostika, liečba a posudková problematika.

Tretí blok prednášok bol venovaný kardiologickým ochoreniam. V prvej prednáške MUDr. Anna Rosenbergerová, internistka zo Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom, oboznámila prítomných so stratifikáciou pacienta po prekonanom infarkte myokardu a zdôraznila, že cieľom stratifikácie pacienta je včasná indikácia invazívneho vyšetrenia a následného vhodného riešenia. V druhej prednáške sa MUDr. Peter Benický, internista z oddelenia funkčnej diagnostiky Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom, venoval hodnoteniu ambulantného monitorovania Holter TK a Holter EKG. MUDr. Milan Detko, primár interného oddelenia, Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom, predniesol prednášku o kardiomyopatiach, podrobne rozobral ich etiológiu, klinický obraz, diferenciálnu diagnostiku, funkčné nálezy, liečbu a posudzovanie fyzickej výkonnosti pacientov s týmto ochorením.

V poslednom bloku prednášok MUDr. Ján Kehér, z Chirurgického a laserového centra v Žiari nad Hronom predniesol prednášku o jednodňovej chirurgii. Jej význam a benefit pre pacienta charakterizoval ako lepší kontakt s pacientom – individuálny prístup a starostlivosť pri zachovanom štandarde poskytovanej zdravotnej starostlivosti v porovnaní s hospitalizáciou v nemocnici, šetrenie nákladov, rýchlejšia mobilizácia pacienta, znížený výskyt nozokomiálnych infekcií, rýchlejšia adaptabilita do každodenného osobného ako i pracovného života, rýchlejšie hojenie rán v domácom prostredí. V druhej prednáške MUDr. Elena Leichenbergerová z AMV Medical, s. r. o., Nové Zámky, informovala o využití hyperbarickej oxygenoterapie. Uviedla, že akútnou indikáciou na túto liečbu je dekompresná choroba, vzduchová embólia, otrava CO, dymovými plynmi, popáleniny, plynová gangréna, hemoragický šok, poranenia s pomliaždením tkaniva, náhla strata sluchu. V poslednej prednáške tohto bloku sa doc. MUDr. Marian Babčák, Ph.D., primár interného oddelenia FN J. A. Reimana v Prešove, zaoberal sociálnymi dôsledkami u pacientov liečených na diabetes mellitus.

Dňa 5. septembra 2012 boli odborné prednášky rozdelené do dvoch blokov.

Prvý blok bol venovaný špecializačným prácam z posudkového lekárstva posudkových lekárov Sociálnej poisťovne. MUDr. Margita Gerhátová zo Sociálnej poisťovne v Topoľčanoch predniesla špecializačnú prácu na tému Celiakia, MUDr. Mária Juríková z tej istej pobočky Sociálnej poisťovne predniesla špecializačnú prácu na tému Chronická imunitná trombocytopénia a MUDr. Anna Ďaďová z pobočky Sociálnej poisťovne v Dolnom Kubíne predniesla svoju špecializačnú prácu na tému Kolorektálny karcinóm u pacientov v produktívnom veku z pohľadu posudkového lekára.

Na záver odborného programu predniesli svoje prednášky naši českí kolegovia z Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej republiky. Doc. MUDr. Bc. Libuše Čeledová, Ph.D., oboznámila prítomných s pregraduálnou výučbou posudkového lekárstva a s novou pozíciou odborného asistenta posudkového lekára. Uviedla, že v tomto akademickom roku sa bude vyučovať posudkové lekárstvo už na troch lekárskych fakultách v Českej republike, okrem LF UK v Prahe a na LF MU v Brne, aj na LF UK v Plzni. Odborný program posudkových dní ukončil MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D. svojou prednáškou Princípy a zásady posudzovania stupňa závislosti od januára 2012.

44. dni posudkového lekárstva ukončila prezidentka Slovenskej spoločnosti posudkového lekárstva MUDr. Veronika Majtánová. Poďakovala všetkým prednášajúcim za ich vynikajúce prednášky, vďaka ktorým posudkoví lekári získali veľa nových odborných poznatkov, dôležitých v ich každodennej práci. Vyjadrila spokojnosť s tým, že posudkoví lekári mali opäť príležitosť navzájom si medzi sebou vymeniť skúsenosti zo svojej práce, porozprávať sa o problémoch, ktoré dnešná doba do odboru posudkového lekárstva prináša, a dozvedieť sa aj o situácii v posudkovom lekárstve v Českej republike. Všetkým zúčastneným popriala veľa úspechov v práci aj v osobnom živote.

MUDr. Jana Kelemenová

Sociálna poisťovňa – ústredie

Ul. 29. augusta 8-10

813 63 Bratislava

Slovenská republika


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 3-4

2012 Číslo 3-4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se