MOŽNOSTI KONTROLY PRESKRIPCE DLE DDD, SPOTŘEBA LÉČIV VEVZTAHU K DIAGNÓZE PACIENTA A ODBORNOSTI LÉKAŘE


P o s s i b i l i t i e s t o C o n t r o l P r e s c r i p t i o n a c c o r d i n g t o t h e D e f i n e d D a i l y D o s e ( D D D ) . D r u gC o n s u m p t i o n i n R e l a t i o n t o t h e P a t i e n t ’ s D i a g n o s i s a n d S p e c i a l t y o f t h e P h y s i c i a a

Data on drug consumption are the basis for appraisal of health care costs (pharmacoeconomic considerations) and the basisfor pharmacoepidemiological reflections on expedient prescription. Both types of analysis are one of the cornerstones ofrational drug policy. Data on drug prescription possessed by the Insurance Company of the CR are, no doubt, one of the greatestdata potentials as regards their volume and details, as well as the low error rate needed for these analyses.The high ratio of refunding of costs of drugs in relation to the total costs of health care and in particular the steady adversetrend of expenditure on drugs in relation to total expenditure on drugs on prescription made us reflect on further non-standardpossibilities of prescription control. The idea of the implemented analysis was to test possibilities of further, preferablyautomatic control of prescription by a reliable programme with easy computing and small demands on time and hardware ofavailable computer technique. With regard to the yet not globally tested analysis of prescription by means of DDD the authorscomputed data for a three-months period and data comprising the whole year with the aim to rule out the biassing effect of therelatively short period of time (and period of prescription resp.).During the check-up of data our interest was aroused by the relationship of expenditure on drugs in relation to the patient’sdiagnosis and the specialty of the attending physician. Therefore these analyses were made for the complete set of prescriptionsfor 1997 interesting results presented here for discussion. The investigated groups are considered sufficiently representativeas the branch office in Hodonín is the 8th largest branch office in the Czech Republic as regards the number of population inthe district and the number of insured persons with contracts with about three hundred institutions, three hospitals and morethan 20 pharmacies.

Key words:
DDD defined daily dose – analysis of prescription according to DDD – automatic control – expenditure on drugs inrelation to the patient’s diagnosis and specialty of the physician


Autoři: L. Dvořáček;  H. Knedlíková;  O. Němec
Působiště autorů: OP VZP Hodonín
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., , 1999, č. 3, s. 0
Kategorie: Články

Souhrn

Údaje o spotřebě léčiv představují základ pro posouzení nákladů na zdravotní péči (farmakoekonomické rozvahy) i podklad profarmakoepidemiologické rozvahy o účelné preskripci. Oba druhy analýz jsou jedním ze základních stavebních kamenů racio-nální lékové politiky. Data o preskripci léků, které má k dispozici VZP ČR, představují jistě jeden z největších datovýchpotenciálů, a to jak svým rozsahem a podrobností údajů, tak i dostatečně nízkou úrovní chybovosti požadovanou pro tytoanalýzy.Vysoký podíl úhrad nákladů na léky vzhledem k celkovým nákladům zdravotní péče a zejména trvale nepříznivý trend vývojenákladů na léky na recept nás vedl k zamyšlení nad dalšími, nestandardními možnostmi kontroly preskripce. Smyslemprovedené analýzy bylo prověřit možnosti další, nejlépe automatické kontroly preskripce spolehlivým programovým vybaveníms jednoduchým zpracováním a malými nároky na dobu zpracování a na hardware disponibilní výpočetní techniky. Vzhledemk dosud plošně nevyzkoušenému rozboru preskripce pomocí DDD (definované denní dávky) jsme provedli zpracování jednaknad daty jednoho čtvrtletí, jednak nad daty celého roku s cílem vyloučit možný zkreslující vliv relativně krátkého časovéhoobdobí zpracování (resp. období preskripce).Při kontrole ladících dat nás zaujaly vazby nákladů na léky ve vztahu k diagnóze pacienta a k odbornosti ošetřujícího lékaře,proto jsme dále provedli také tyto rozbory, a to nad kompletním souborem preskripce za celý rok 1997 se zajímavými výsledky,které zde předkládáme k případné diskusi. Zpracovávané soubory považujeme za dostatečně reprezentativní, neboť OP VZPHodonín je 8 největší pobočkou v ČR co do počtu obyvatel okresu i pojištěnců VZP ČR s cca 300 smluvními zdravotnickýmizařízeními, 3 nemocnicemi a více než 20 lékárnami.

Klíčová slova:
DDD (definovaná denní dávka léku) – rozbor preskripce dle DDD – automatická kontrola – náklady na léky vevazbě na dg pacienta a odbornost lékaře

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se