Vzpomínkový večer na MUDr. Josefa Kamínka


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2017; 97(1): 46-47
Kategorie: Aktuality/historie

(1909–1991)

Dne 3. dubna 2016 uplynulo již 25 let od úmrtí MUDr. Josefa Kamínka (obr. 1), bývalého obvodního lékaře působícího v Bečvárech a okolních obcích. Z podnětu Obecního úřadu v Bečvárech a Obecní knihovny byl uspořádán v pátek 8. dub-na 2016 od 18 hodin v prostorách bečvárské sokolovny vzpomínkový večer k 25. výročí úmrtí této, nejen pro obyvatele Bečvár, známé a významné osobnosti. Akce se konala v prostorách bývalého tzv. agitačního střediska sokolovny. Akce se zúčastnilo kolem 35 osob, převážně známých, přátel, rodinných příslušníků, bývalých spolupracovníků a také pacientů dr. Kamínka. Program zahájil svým projevem starosta obce Jan Uher, poté promluvil MVDr. Jaroslav Morávek, kronikář obce, a PhDr. Jindřich Schwippel, archivář. Oba jmenovaní jsou členy autorského kolektivu, který spolu s MUDr. Josefem Kamínkem a PhDr. Zdeňkem Bisingerem zpracoval v roce 1985 publikaci Bečváry 1265–1985: kapitoly z dějin Bečvár a připojených obcí1. Druhou částí programu bylo vystoupení souboru SONO APPARSI, pod vedením MVDr. Morávka. Zúčastnily se ho také ostatní členky souboru – Valerie Řezníčková, Zuzana Kovaříková, Šárka Holubová a Hana Pavlasová. Jednotlivé části programu či jednotlivé skladby byly odděleny zajímavými, veselými a také tragickými příběhy ze života dr. Kamínka a jeho praxe, vzpomínkami členů autorského kolektivu, a také veselými vtipy z lékařského prostředí. Poslední částí celého večera byla beseda o životě, kulturní a osvětové činnosti dr. Kamínka. Ta se setkala s velikým ohlasem všech účastníků. Po ukončení celé akce sešli se krátce účinkující v sále restaurace U Laudona.

MUDr. Kamínek na přednášce v Chotouchově
Obr. 1. MUDr. Kamínek na přednášce v Chotouchově

Josef Kamínek se narodil 13. března 1909 v obci Ovčáry u Kolína. V letech 1928–1934 absolvoval studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze2. Byl synem Václava Kamínka, zedníka z Ovčár, a jeho ženy Anny. Navštěvoval Obecnou školu v Ovčárech, ve 3. třídě byl jeho třídním učitelem Josef Zápotocký, rodák z Jakuba u Kutné Hory. Josef Kamínek absolvoval kolínské gymnázium, maturoval 19. června 1928 (předsedou maturitní komise byl tehdy PhDr. Antonín Tomsa). Již na gymnáziu si Josef Kamínek přivydělával kondicemi z latiny (jeho učiteli latiny byli Antonín Minařík3 (1885–1962)4 a Karel Šmejkal (1884–1965)). V roce 1924 doučoval syna poslance Jana Koudelky. Byl to právě poslanec Koudelka, který, coby zaměstnanec pojišťovny, oznámil MUDr. Kamínkovi volné místo obvodního lékaře v Bečvárech. V době, kdy Josef Kamínek studoval na kolínském gymnáziu, byl ředitelem tohoto ústavu Jan Kohout a po něm Karel Podval. Rigoróza na LF UK absolvoval ve dnech 10. února 1931, 23. října 1933 a 7. února 1934. Promoval dne 12. února 1934. Promotorem byl tehdy 46letý prof. dr. Ji-rásek5. Na LF UK působil od začátku roku 1931 tehdy MUC. Josef Kamínek jako demonstrátor ve farmakologickém ústavu MUDr. Aloise Velicha. Spolužačkou MUDr. Kamínka byla též Ludmila Kvízová, dcera MUDr. Aloise Kvíze, který působil v Bečvárech jako předchůdce MUDr. Nováka. V roce 1933 publikoval MUC. Josef Kamínek v Praktickém lékaři článek O léčení preparáty z mozku. MUDr. Josef Kamínek nastoupil jako obvodní lékař v Bečvárech dne 1. prosince 1936 po svém předchůdci MUDr. Viktoru Novákovi6 (*23. 12. 1887 v Pacově čp. 1697). Podle přání otce se měl MUDr. Kamínek původně stát polírem, později profesorem nebo učitelem, nakonec si však proti vůli rodičů prosadil studium medicíny. Spolu s Josefem Kamínkem promoval na Lékařské fakultě spolužák z kolínského gymnázia František Ježek z Bohouňovic. Od roku 1937 působil dr. Kamínek jako zdravotník Sokola v Bečvárech8. V roce 1937 přednášel tamtéž pro členy civilní obrany. V roce 1945 byl zvolen starostou obnoveného Sokola. Po roce 1956 se více zabýval osvětovou činností a prací v ČsČK. V letech 1953–1986 působil MUDr. Kamínek na Střední zdravotnické škole v Kolíně. Manželka dr. Kamínka Květoslava, rozená Čapková, rodačka z Ovčár, působila před příchodem do Bečvár jako náčelnice Sokola v Ovčárech a jako okrsková náčelnice v Kolíně. V roce 1952 byl Sokol Bečváry definitivně rozpuštěn a místo něj téhož roku založen Sportovní klub, který se více zaměřoval na fotbal. Od roku 1953 přednášel a pracoval dr. Kamínek v tehdy založené družině ČsČK. V rámci činnosti v ČsČK spolupracoval s Josefem Štorkem, velitelem hasičského sboru a ředitelem školy Vincencem Sýkorou. Od roku 1955 byl též předsedou místní družiny ČsČK. Od roku 1954 do roku 1968 byl okresním osvětovým lékařem (pro okres Kolín). V roce 1957 navštívil SSSR, kde vykonal celkem 25 přednášek. Z ostatních zemí navštívil Rumunsko, severské státy, Holandsko, Jugoslávii, Itálii, Řecko a Španělsko. MUDr. Kamínek se znal osobně s MUDr. Zdeňkem Štichem (1911–1971), organizátorem zdravotnictví. V roce 1972 byl v Bečvárech otevřen nový sportovní areál s fotbalovým hřištěm za účasti SK Sparta Praha a jejího bývalého prezidenta Josefa Tesaře. V roce 1974 se dr. Kamínek zasloužil o výstavbu moderního zdravotního střediska v Bečvárech, postaveného v akci Z. Na výstavbě se též osobně podílel. V roce 1977 byl dr. Kamínek jmenován členem Ústřední oborové komise zdravotní sestry. Od 1. dubna 1980 nastoupil jako samostatně pracující lékař do Domova důchodců v Kolíně. Počet členů místní organizace ČsČK v Bečvárech v roce 1986 činil 110 členů. V témže roce oslavil dr. Kamínek 50 let svého působení v bečvárském obvodu. Do výše uvedené publikace přispěl kapitolami o Tělovýchově v Bečvárech, DTJ v Bečvárech, SK v Bečvárech. Známé byly přednášky dr. Kamínka o tuberkulóze, alkoholismu, kouření a populační politice. Byl také předsedou zásmucké pobočky Svazu protifašistických bojovníků (otec Josefa Kamínka Václav byl za druhé světové války 2 roky vězněn). Dr. Kamínek také sehrál několik rolí (epizodních) v rámci ochotnického divadla v Bečvárech. Za první republiky a v prvních letech protektorátu (do roku 1941) se angažoval v místním Spolku starých dobráků. Tento spolek byl rozpuštěn v červnu 1941. Dne 11. června 1941 byl dr. Kamínek přítomen přednášce rozhlasového reportéra Františka Kocourka, který byl během této přednášky v Bečvárech zatčen gestapem. Z publikační činnosti dr. Kamínka jmenujme dále zejména článek v Praktickém lékaři, který lze považovat v jistém smyslu za zajímavý příspěvek ke stavu obyvatelstva pro budoucí genealogické výzkumy – Rakovina dýchacích cest ve venkovském obvodě za 45 let (Praktický lékař 1982; č. 24). Z hlediska genealogie je také nutné zmínit, že i dr. Kamínek se zabýval rodopisnou činností – je autorem prací Rod Kamínků v Ovčárech a rod Doušů v Ovčárech9. MUDr. Josef Kamínek zemřel dne 3. dubna 1991 ve věku 82 let. Jeho žena jej přežila o 23 let a zemřela ve věku 103 let dne 29. srpna 2014 a byla tehdy nejstarší obyvatelkou Bečvár. Do poslední chvíle byla v dobré fyzické kondici a účastnila se mj. akcí pořádaných místním klubem POHODA, jehož byla také čestnou členkou.

MUDr. Kamínek na přednášce v Chotouchově, vpravo Marie Zoufalá, rozená Vedralová (1921–1993)
Obr. 2. MUDr. Kamínek na přednášce v Chotouchově, vpravo Marie Zoufalá, rozená Vedralová (1921–1993)

Soubor SONO APPARSI
Obr. 3. Soubor SONO APPARSI

MVDr. Jaroslav Morávek (vlevo) a PhDr. Jindřich Schwippel (vpravo)
Obr. 4. MVDr. Jaroslav Morávek (vlevo) a PhDr. Jindřich Schwippel (vpravo)

Mgr. Michael Urban

e-mail: misaurban@seznam.cz

1Bisinger, Zdeněk et al. Bečváry 1265–1985: kapitoly z dějin Bečvár a připojených obcí. V Bečvárech: Školská a kulturní komise rady MNV ve spolupráci s JZD Svoboda a n.p. Zemědělské potřeby, 1985. 217 s. [27] s. obr. Příl.

2Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, ZS 1928/1929, Archiv Univerzity Karlovy, Matriky Univerzity Karlovy, inv. č. 31, Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy univerzity/Univerzity Karlovy

3V roce 1953 se Antonín Minařík zúčastnil taktéž prvního pomaturitního sjezdu pořádaného Dr. Kamínkem v Bečvárech.

4Narozen roku 1885 v Přelíci u Slaného, zemřel 17. ledna 1962 v Praze. Středoškolský profesor v Praze, překladatel z latiny (http://www.databaze-prekladu.cz/prekladatel/_000001806)

5MUDr. Arnold Jirásek DrSc. (1887– 1960) byl český lékař, chirurg, vzdálený příbuzný českého spisovatele Aloise Jiráska. Dne 28. října 1939 operoval studenta Jana Opletala. K MUDr. Jiráskovi dále viz: http://chir1.lf1.cuni.cz/historie-kliniky-3351

6Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 3, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III., folio 1188

7http://digi.ceskearchivy.cz/cs/6229/330/1216/2769/58/0

8Založen 1. května 1888.

9Obě práce mají být uloženy v Regionálním muzeu v Kolíně.


Zdroje

KAMÍNEK J. Činnost zdravotnickoosvětová, kulturní a učitelská obvodního lékaře MUDra Josefa Kamínka. (strojopis). Bečváry 1987 (http://portaro.eu/soako/documents/13604)

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 1

2017 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se