Vývojová psychologie
Proměny lidské psychiky od početí po smrt


Autoři: Kateřina Thorová
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2015; 95(3): 141-142
Kategorie: Recenze

Praha: Portál 2015, cena 899 Kč. ISBN 978-80-262-0714-6

Pro lékaře jsou poznatky vývojové psychologie proto významné, že lidský jedinec – ve zdraví i v nemoci – se vždy nalézá v určitém vývojovém období, majícím své typické psychologické charakteristiky a zvláštnosti. Jejich znalost uplatníme v našem profesionálním, ale i soukromém životě, zprvu jako rodiče, později v roli prarodičů. Lidská psychika se promítá do zdravotního stavu jedince – a naopak, vzpomeňme jen změny v chování, myšlení a prožívání nemocných pod vlivem určité poruchy zdraví, aktuálního zdravotního stavu či traumatického stresu (např. úzkostná tenze, změněné vědomí, prožitek psychické či fyzické bolesti). Nemocnému a jeho chorobě lépe porozumíme, pokud zahrneme do diagnostické a terapeutické rozvahy též jeho psychický stav, což velmi dobře vědí lékaři v klinické praxi, kteří běžně intuitivně toto musí činit a také činí.

Autorkou recenzované monografie je zkušená klinická psycholožka PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., která se spe-cializuje zvláště na vývojovou psychologii a psychodiagnostiku. V odborném a vědeckém světě je známa zejména svými pracemi na téma poruch autistického spektra.

Vývojová psychologie, dříve často nazývaná ontogenezí lidské psychiky, patří mezi základní teoretické obory psychologie. Zabývá se psychickými změnami a chováním lidského jedince v souvislosti s postupujícím věkem, a to na základě empirických poznatků a vědeckých postupů (v přísném slova smyslu). Významná je i tím, že poskytuje vývojové normy a odchylky od těchto norem, umožňující srovnání jedinců mezi sebou i jednotlivce na časové ose. U nás má vývojová psychologie bohatou tradici a kolegyně Thorová navazuje na učebnice Václava Příhody (vydáno roku 1963), Marie Vágnerové (vydáno 2005), Josefa Langmeiera a Dany Krejčířové (poslední vydání v roce 2006).

Cílem recenzované publikace, jak sama autorka píše, je „…podat srozumitelný výklad vývoje člověka v průběhu celého životního cyklu od početí po smrt…snaží se seznámit čtenáře s novými teoriemi a zajímavými výzkumy, přinést ke konfrontaci kontroverzní témata a rekapitulovat kritické názory“ (s. 16–17). Předesílám, že tento záměr kolegyně Thorová rozhodně splnila a nejen to, snaží se čtenáře na-směrovat k otevřenému, kritickému a kultivovanému myšlení.

Publikace je členěna do šesti částí, mnoha kapitol a podkapitol. Pro přiblížení celé práce uvedu jednotlivé části a pro ilustraci i některé kapitoly a podkapitoly.


  1. Obecná vývojová psychologie. (Předmět a moderní principy vývojové psychologie, Základní pojmy z vývojové psychologie a zákonitosti vývoje, Biologické a sociální determinační teorie týkající se psychického vývoje.)
  2. Z historie vývojové psychologie. (Základní paradigmata pohledu na dítě, jeho vývoj a výchovu,…Behaviorální empirismus…Interakční teorie…Vliv etologie na vývojovou psychologii… Vývojová psychologie v Československu a České republice.)
  3. Metodologie, kritické myšlení a etické otázky ve vývojové psychologii. (Vývojové metodologické strategie (designy), Často užívané typy výzkumů ve vývojové psychologii, O chybách, podvodech a mýtech ve vývojové psychologii, Metodické strategie zkoumající vliv prostředí a genetiky…)
  4. Teorie psychického vývoje. (Raný proces socializace člověka, Činitelé socializace, Morální vývoj, Vývoj řeči a komunikace, Vývoj myšlení, teorie kognitivního vývoje, Vývoj osobnosti.)
  5. Rozdíly ve vývoji mezi pohlavími. (Biologické vlivy na vývoj pohlaví, Vývoj psychického pohlaví (pohlavní genderové identity), Vývoj genderových rolí, Sociální vlivy na vývoj genderu, genderová socializace.)
  6. Periodizace vývoje, popis charakteristik dílčích období. (Početí, Prenatální vývoj, Porod, Novorozenec…Konec předškolního období, školní zralost,…Adolescence (období pozdního dětství, 12/13–19 let), …Střední dospělost (35–50 let)…Stáří a dlouhověkost (70 let +), Umírání a smrt.)

Na konci publikace nalezneme doslov, rejstříky, zdroje obrázků a co je obzvláště cenné – rozsáhlý (na 50 stránkách) seznam použité literatury, v němž jasně převládají odkazy na anglicky psané zdroje.

Recenzovaná publikace je obsáhlou monografií z pera jedné autorky, mající encyklopedický a učebnicový ráz. Je zřejmé, že jí kolegyně Thorová věnovala řadu let systematické a pečlivé práce, i proto zasluhuje náš respekt.

Hlavním pozitivem recenzované práce je dle mého názoru její odborná úroveň – obsahuje vše podstatné z daného oboru. Samozřejmě (jako u všech rozsáhlých prací encyklopedického a učebnicového charakteru) lze poukazovat na ty či ony detaily, absence a „štípat vlasy“, ale kdo by to dělal! Také po stránce didaktické a formální je publikace na velmi dobré úrovni, kniha je přehledně a logicky členěna, nalezneme v ní osvětlující příklady, fotografie, grafy, tabulky atd. Odborníci z praxe i studenti pomáhajících profesí mají tak k dispozici moderní dílo, jež přináší poučení a informace o nejnovějších poznatcích a trendech v oblasti vývojové psychologie.

Osobně mne nejvíce v práci zaujaly části týkající se socializace dítěte – čili, jak se člověk stává člověkem. Zde by stálo za úvahu (při eventuálním dalším vydání) vedle biologických a psychosociálních determinant změn věnovat větší prostor sebeřízení a vůbec vlastním aktivitám člověka, jimiž rozvíjí sebe a nabývá touto cestou mnohé z toho, co je specificky lidské. Podnětná je i část týkající se epigenetiky a mechanismů evolučních adaptací, i zde bych doporučil v budoucnu jejich rozsáhlejší zpracování, podobně jako v případě působení počítačů (a počítačových her) na vývoj psychických funkcí a osobnosti. Do centra pozornosti dětí se totiž dostávají již hluboko v předškolním věku.

Při celkovém zhodnocení rád konstatuji, že práce PhDr. Kateřiny Thorové, Ph.D. je pro naši odbornou veřejnost i obor přínosem, dílem úctyhodným a doporučeníhodným.

prof. PhDr. Jan Vymětal

Ústav pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK

Karlovo nám. 40, 128 00 Praha 2


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 3

2015 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se