Solitární metastáza karcinomu prostaty do varlete manifestující se 10 let po radikální léčbě


Solitary metastasis of prostate cancer into the testicle presented 10 years after the radical treatment

Presence of a testicular mass in older men should always rise a suspicion for metastasis, germ cell tumor or lymphoma. Testicular metastases are rare, and they represent about 1% of all testicular cancers. Prostate cancer is the most common cause of testicular metastases, less than 100 cases has been described in a literature till now. Mostly, these are accidental findings, verified during the histological examination of the testicles after bilateral orchiectomy or during autopsy. Clinical manifestation of metastasis is extremely rare.

We present a case report of 66 year old patient, who presented with a solitary symptomatic testicular metastasis more than 10 years after radical treatment for primary prostate cancer. Any other lesion as a sign of generalisation was not identified and the serum PSA level reached undetectable values after orchiectomy.

Keywords:
metastasis – testis – prostate cancer


Autoři: R. Zachoval 1;  J. Mokriš 1;  R. Matěj 2;  M. Záleský 1;  V. Borovička 1;  V. Vik 1
Působiště autorů: Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha 1;  Oddělení patologie a molekulární medicíny, Thomayerova nemocnice, Praha 2
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2014; 94(1): 41-43
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Přítomnost expanzivního procesu varlete u starších mužů by měla vzbudit podezření na primární germinální nádor, metastázu nebo lymfom. Metastázy do varlete jsou vzácné, představují přibližně 1 % testikulárních nádorů. Karcinom prostaty je nejčastější příčinou metastáz do varlete, v literatuře bylo dosud popsáno méně než 100 případů. Většinou se jedná o náhodné nálezy zjištěné při histologickém vyšetření varlat po oboustranné orchiektomii nebo při patologicko-anatomické pitvě. Klinicky se manifestující metastázy jsou velmi vzácné.

Prezentujeme kazuistiku 66letého pacienta, u kterého se klinicky manifestovala solitární metastáza karcinomu prostaty do varlete více než 10 let po ukončení radikální terapie primárního karcinomu. Jiné ložisko generalizace nebylo zjištěno a po provedení orchiektomie se hladina PSA snížila na nulové hodnoty.

Klíčová slova:
metastáza – varle – karcinom prostaty

Úvod

Nádorové metastázy do varlete jsou vzácné, tvoří přibližně 1 % všech tumorů varlat (2). V literatuře jsou uváděny pouze jednotlivé kasuistiky nebo malé soubory pacientů s metastázami do varlete (8). První případ metastázy karcinomu prostaty do varlete byl publikován v roce 1938 Semansem (1). Dosud bylo publikováno méně než 100 případů, nejčastěji diagnostikovaných náhodně v rámci histologického vyšetření varlat po bilaterální orchiektomii provedené v rámci léčby pokročilých stadií karcinomu prostaty nebo při patologicko-anatomické pitvě (8). Metastázy karcinomu prostaty do varlete zjištěné na základě klinických obtíží či klinického nálezu jsou extrémně vzácné a mohou představovat diferenciálně diagnostický problém u starších mužů s nálezem expanzivního procesu varlete. V tomto sdělení prezentujeme případ solitární metastázy karcinomu prostaty do varlete zjištěné při klinickém vyšetření a přehled literatury na toto téma.

VLASTNÍ POZOROVÁNÍ

Prezentujeme kazuistiku nemocného, který v roce 1999 jako 52letý prodělal radikální prostatektomii s pánevní lymfadenektomií pro karcinom prostaty s pooperačním stagingovou a histologickou klasifikací: T2N0M0, Gleasonovo skóre 3 (1 + 2), iniciální PSA 7 ng/ml. Pro biochemickou (PSA 1,7 ng/ml) a lokální (biopticky transrektálně verifikován karcinom prostaty Gleasonovo skóre 3) recidivu podstoupil v roce 2002 salvage radioterapii. Přibližně 2 roky po radioterapii byl dosažen nadir PSA 0,11 ng/ml, který se dále udržoval stabilní.

V prosinci roku 2012 byl nemocný vyšetřen na naší ambulanci pro akutní dysurické obtíže. Byl zjištěn vzestup hodnoty PSA na 1,5 ng/ml a při fyzikálním a sonografickém vyšetření byl nalezen tumor levého varlete. Tumor byl odstraněn radikální orchiektomií a ve tkáni levého varlete byla histopatologicky překvapivě zjištěna metastáza hůře diferencovaného adenokarcinomu. Provedené imunohistochemické vyšetření potvrdilo původ nádoru z prostaty (obr. 1 a 2). Měsíc po operaci poklesla hodnota PSA na 0,057 ng/ml a je dále stabilní. Kontrolní stagingová vyšetření (scintigrafie skeletu, snímek plic a CT břicha a pánve) byla negativní.

Histologický nález: infiltrace tkáně varlete metastatickým hůře diferencovaným invazivním adenokarcinomem prostaty (standardní barvení HaE, původní zvětšení 100krát)
Obr. 1. Histologický nález: infiltrace tkáně varlete metastatickým hůře diferencovaným invazivním adenokarcinomem prostaty (standardní barvení HaE, původní zvětšení 100krát)

Histologický nález: pozitivita úseků metastázy hůře diferencovaného invazivního adenokarcinomu prostaty v imunohistochemickém průkazu PSMA ve tkáni varlete (původní zvětšení 100krát)
Obr. 2. Histologický nález: pozitivita úseků metastázy hůře diferencovaného invazivního adenokarcinomu prostaty v imunohistochemickém průkazu PSMA ve tkáni varlete (původní zvětšení 100krát)

DISKUZE

Metastázy do varlete jsou vzácné. Jako primární nádory metastazující do varlete jsou v literatuře nejčastěji uváděny karcinomy prostaty, plic, kůže (melanom), gastrointestinálního traktu a ledvin (5, 6). Přehledovou studii na toto téma provedli v roce 2008 Ulbright a Young a zjistili, že bylo popsáno několik desítek případů metastáz do varlete, které měli původ v:

  • nádoru prostaty 91krát,
  • nádoru plic 39krát,
  • nádoru ledvin 26krát,
  • nádoru střeva 19krát,
  • nádoru žaludku 18krát a
  • nádoru močového traktu 9krát (8).

Většina publikovaných případů byla zjištěna náhodně až po provedení histologického vyšetření varlat v rámci bilaterální orchiektomie jako hormonální léčby pokročilých stadií karcinomu prostaty nebo v rámci patologicko-anatomické pitvy (4, 6, 7).

Klinicky zjištěné nebo manifestní metastázy do varlete jsou velmi vzácné. Na rozdíl od metastáz do ovarií jsou většinou unilaterální, bilaterální přítomnost byla popsána pouze u 8–20 % případů (8). Manifestují se velmi často s dlouhým časovým odstupem po zjištění primárního nádoru (až 15 let) (8), ale v ojedinělých případech mohou být i první manifestací primárního nádoru (4–6). Ve srovnání s primárními testikulárními nádory se metastázy vyskytují u starších mužů, nejčastěji v 6. a 7. deceniu (5). U těchto mužů mohou představovat diferenciálně diagnostický problém ve vztahu ke germinálním nádorům (zejména spermatocytárnímu seminomu) a infiltraci non-Hodgkinovým lymfomem, eventuálně i k některým nenádorovým onemocněním varlat a nadvarlat (např. orchiepididymitidě, staršímu úrazu skrota apod.).

Ke vzniku testikulárních metastáz může dojít typickými vaskulárním nebo lymfogenním šířením, nebo v případě karcinomu prostaty zřejmě i retrográdním šířením nádoru v pohlavních cestách (1, 2).

Histologické rysy metastáz adenokarcinomu prostaty do varlete závisejí na stupni diferenciace primárního nádoru; dobře diferencované karcinomy jsou často světlobuněčné a připomínají primární nádor. U hůře diferencovaných procesů či nádorů dediferencovaných pak může být histopatologický obraz zcela odlišný a ze standardního histopatologického vyšetření nemusí být původ v prostatě vůbec zřejmý. O to důležitější roli hraje imunohistochemický průkaz specifických diferenciačních markerů, které ozřejmí histogenezi zastiženého tumoru. V případě adenokarcinomu prostaty jde o pozitivitu zejména PSA a PSMA a negativitu markerů adenokarcinomů jiné primární histogeneze (plíce, gastrointestinální trakt čí ledviny). Podrobné histopatologické vyšetření doplněné panelem imunohistochemických metod rovněž umožní odlišit metastatické postižení tkáně varlete od primárních germinálních tumorů či infiltrace lymfomy.

Přesná prognóza pacientů s metastázami karcinomu prostaty do varlete není známa, ale zdá se, že celkové přežití pacientů není vznikem této metastázy zásadně ovlivněno (1), a to jak u generalizovaných onemocnění, tak v případě solitárních metastáz (1, 3).

ZÁVĚR

Klinicky se manifestující expanzivní proces varlete u starších mužů by měl kromě podezření z primárního nádorového procesu vzbudit i podezření na metastatické postižení, zejména u pacientů, kteří v minulosti již nádorové onemocnění prodělali, a následné histopatologické vyšetření by mělo být podrobné a komplexní, včetně potřebného spektra imunohistochemických metod.

ADRESA PRO KORESPONDENCI:

doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.

Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4

e-mail: roman.zachoval@ftn.cz


Zdroje

1. D’Amico A, Cavalleri S, Rahmati M, et al. A case of testicular metastasis from carcinoma of the prostate. Int Urol Nephrol 1995; 27: 593–596.

2. Baykal K, Yildirim S, Inal H, et al. Metastasis of prostate adenocarcinoma to testis. Int J Urol 1997; 4: 104–105.

3. Bubendorf L, Schopfer A, Wagner U, et al. Metastatic patterns of prostate cancer: an autopsy study of 1,589 patients. Hum Pathol 2000; 31: 578–583.

4. Denoux Y, Vieillefond A, Molinié V. Lésions non tumorales et lésions pseudotumorales testiculaires et paratesticulaires. In Camparo P, Vieillefond A, Molinié V, et al. Pathologie du testicule et des organes génitaux externes masculins. Paris: Elsevier 2006; 112–132.

5. Haupt HM, Mann RB, Trump DL, Abeldoff MD. Metastatic carcinoma involving the testis. Clinical and pathologic distinction from primary testicular neoplasm. Cancer 1984; 54: 709–714.

6. Patel SR, Richardson RL, Kvols L. Metastatic cancer to the testes: a report of 20 cases and review of the literature. J Urol 1989; 142: 1003–1005.

7. Price EB Jr, Mostofi FK. Secondary carcinoma of the testis. Cancer 1957; 10: 592–595.

8. Ulbright TM, Young RH. Metastatic cacinoma to the testis: a clinicopathologic analysis of 26 nonincidental cases with emphasis on deceptive features. Am J Surg Pathol 2008; 32: 1683–1693.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 1

2014 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se