Ceny Josefa Hlávky za rok 2011 uděleny


Autoři: A. Stožický
Působiště autorů: Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK Praha
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2012; 92(7): 425-427
Kategorie: Aktuality/fejeton/historie

Ceny Nadace Českého literárního fondu (Nadace ČLF) bývají uskutečňovány na třech místech – v Havlíčkově Brodě, v pražském Divadle Archa a v Hlávkově zámku v Lužanech. Všechna tato krásná místa letos už své vzácné hosty přivítala.

V Havlíčkově Brodě bývají každoročně slavnostně předávány Novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského, Novinářské křepelky a Ceny města Havlíčkův Brod v sále Staré radnice; v letošním roce se uskutečnilo předávání 24. 5. 2012.

Nadace Český literární fond uděluje Výroční ceny Nadace ČLF; v letošním roce byly tyto ceny předány počátkem června v Divadle Archa v Praze, v oborech:

 • původní česká literatura;
 • vědecká a odborná literatura;
 • propagace knižní kultury;
 • divadelní a rozhlasová tvorba;
 • filmová a televizní tvorba.

V zaplněném sále divadla byla kromě autorů i řada pozvaných hostů. Na tomto večeru byl oficiálně představen nový ředitel Nadace ČLF Mgr. Ivo Purš, Ph.D., který přivítal účastníky tohoto slavnostního předávání cen, ocenil a poděkoval za práci svého předchůdce Ing. Michala Novotného a vyjádřil přesvědčení, že i v současné ekonomicky nepříznivé situaci bude moci nadále Nadace ČLF pokračovat ve své práci v souladu se svým statutem.

Na Hlávkově zámku v Lužanech, kde byly předány Ceny Josefa Hlávky za původní knižní práce z oblasti vědecké a odborné literatury, hovořil prof. Pavlíček o důležitosti výrazných osobností ve vědě a kultuře i o zájmu na ocenění jejich práce. Prof. Vyskočil (předseda odborné poroty) informoval o tom, že jsou udělovány ceny za vědecké a odborné knižní práce ve čtyřech vědních oblastech:

 • věd společenských;
 • věd o neživé přírodě;
 • věd o živé přírodě;
 • věd lékařských.

Tentokrát však byly v Lužanech předány ceny tři, protože cena z oblasti věd lékařských, byla předána v pražském Divadle Archa.

Jedna cena by nestačila

V každé vědní oblasti může být udělena jedna cena. Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu je spojena s finanční odměnou 45 000 Kč, která je určena autorovi (event. spoluautorům) oceněné knižní práce.

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu uděluje společně Nadace Českého literárního fondu a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za původní knižní práce z oblasti vědecké a odborné literatury, publikované v České republice v uplynulém kalendářním roce. Cena byla udělena poprvé v prosinci roku 1992, a to za práce publikované v letech 1991 a 1992. Od roku 1993 je cena udělována společně Nadací ČLF a Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

Prof. Vyskočil charakterizoval postup hodnocení knižních publikací z oblasti vědecké a odborné literatury:

 • návrhy na ocenění (včetně 1 výtisku publikace) může zaslat každá právnická či fyzická osoba na adresu Nadace ČLF. Termín uzávěrky k podání návrhů na ocenění za rok 2011 byl stanoven k 31. ledna 2012. Nadaci ČLF bylo k projednání předloženo 72 knižních prací, přičemž nejvíce návrhů přichází tradičně v oblasti věd společenských a v posledních letech je silně zastoupena také medicína.

Odborné posouzení knih zajišťuje porota, kterou v letošním roce tvořili:

 • prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. – předseda ČLS J. E. Purkyně, Ústřední vojenská nemocnice Praha;
 • prof. Ing. Pavel Fiala, CSc. – Jaderná fakulta ČVUT Praha;
 • doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc. – Matematický ústav AV ČR;
 • prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc. – Filozofická fakulta UK;
 • prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. – přednosta Biofyzikálního ústavu LF MU Brno;
 • prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc. – Ústav molekulární genetiky AV ČR;
 • Mgr. Jan Maršálek, Ph.D. – Filozofický ústav AV ČR;
 • prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. – Neurologická klinika FN Královské Vinohrady Praha;
 • prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. – předseda odborné poroty, Fyziologický ústav AV ČR.

Porota přistupuje k hodnocení skutečně kriticky, někdy požádá o posouzení knihy ještě další kolegy z daného oboru.

V prvním kole hodnocení bylo vyřazeno 17 publikací. O vysoké odborné kvalitě prací navrhovaných na ocenění svědčí i to, že v letošním roce se dostaly v oblasti společenských věd a lékařských věd do nejužšího kola vždy čtyři tituly, které, jak odborná porota konstatovala, by si ocenění zasloužily, ale cena v každé vědní oblasti je jen jedna. Stojí za zmínku alespoň tyto publikace vyjmenovat.

V oblasti společenských věd to jsou:

 • Jiří Kutha a Jan Royt: Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – svatyně českých patronů a králů
 • Václav Bůžek a kolektiv: Světy posledních Rožmberků
 • Jaroslav Rokoský: Rudolf Beran a jeho doba. Vzestup a pád agrární strany
 • Petr Charvát: Zrození státu. Prvotní civilizace Starého světa

V oblasti lékařských věd:

 • Georg Herberk, Jiří Ondruš, Vladimír Dvořák, Alexandros Mortakis: Atlas kolposkopie
 • Ivo Sotorník, Štěpán Kutílek a kolektiv: Kostní minerály a skelet při chronickém onemocnění ledvin
 • Vítězslav Kolek, Viktor Kašák, Martina Vašáková a kolektiv: PneumologieMiroslav Souček a kolektiv: Vnitřní lékařství 1. a 2. díl

Na základě posudků, několikahodinové rozpravy a hlasování vybrala porota k ocenění 4 knižní práce.

O knize, která poučila i potěšila

V oblasti lékařských věd byla cena předána v divadle Archa v Praze

MUDr. Sotorníkovi, doc. MUDr. Kutílkovi a kolektivu (19 spoluautorů) za knihu:

Kostní minerály a skelet při chronickém onemocnění ledvin.

Publikaci vydalo nakladatelství Galén.

Z laudatia, v jehož úvodu prof. Blahoš ocenil význam této monografie uvádím:

„Jak již název knihy naznačuje, přistoupili autoři ke zpracování minerálního a kostního metabolismu prismatem změn, které mohou nastat, když selhávají ledviny. Týká se to především těch minerálů, které mají úzký vztah ke kosti, tj. především vápníku, fosforu ale také látek, které metabolismus těchto minerálů řídí, tedy především vitamínu D, hormonu příštítných tělísek a dalších hormonů.

Celý tento soubor má úzký vztah k ledvinám. Jsou-li zdravé, pak i minerály a kosti zůstávají zdravé, není-li jiná příčina patologických změn. Jsou-li však funkce ledvin nějak porušeny, a to je v naší evropské populaci až asi více než 10 %, pak se to v různém stupni odráží i na kostních minerálech a kosti samotné.

Tyto vztahy jsou sice složité, ale nejedná-li se o vědeckou přednášku, pak zjednodušení, kterého se vědomě dopustím, zabrání tápání v souvislostech a bloudění v detailech. Toho si byli vědomi už naši dávní lučebníci – chemikové, kteří pochopili podstatu věci, když definovali zjednodušeně, ale výstižně, člověka jako fosforečnan vápenatý, vědrem vody rozbřednat. Z jejich chemického hlediska nebyli vlastně daleko od pravdy. Všechny tělní tekutiny dohromady tvoří až 2/3 tělesné hmotnosti a ledviny profiltrují téměř 200 l tekutin denně. Také vápník je pro celý organismus, nejen pro kost prvkem nadmíru důležitým. Jeho koncentrace je obdivuhodnou biologickou konstantou, která se udržuje ve velmi úzkém rozmezí a každý výkyv z něho registrují velmi citlivě všechny buňky v těle. Nejen v lidském. Ryby, které žijí v prostředí, v němž je 10x více vápníku než v životním prostředí člověka, dovedou velmi sofistikovanými způsoby vápníku využívat i se ho zbavovat, a to tak chytře, že to nadchlo velkého ichtyologa, endokrinologa a mořeplavce (s Jacquem Cousteauem) prof. Maurice Fontaina, že chtěl být na chvíli lososem, aby poznal podrobně mechanismy jak to dělají. Odrazovala ho ale údajně jen ta jejich namáhavá pouť proti proudu, i s četnými riziky, aby nakonec po zajištění rodu zahynuly.

Vápník může být ovšem nebezpečný. Při ledvinových poruchách se při určitých výkyvech mezi jím a fosforem může vysrážet a tvořit obávané vápenatění v tkáních, zejména v cévách s vážnými důsledky. S ledvinovými kameny má mnoho lidí nemilé zkušenosti. Ale není to jen vápník a fosfor. Kameny tu vznikají i z jiných metabolických poruch v ledvinách. Jsou ze šťavelanů či kyseliny močové. O urolitiáze se píší knihy a je stále středem intenzivního zájmu řady medicínských oborů. Traduje se, že jeden český revmatolog, když za výlohou knihkupce spatřil tlustou knihu Karla Schulze Kámen a bolest, šel si ji koupit v radostném očekávání, co že se dozví o kamenech v ledvinách a o dně. Nakonec se mu prý líbilo i jen vyprávění o Michelangelovi.

Dna se ovšem dostala do literatury vážné i humorné a vůbec jde o onemocnění literárně velmi lákavé. O dně se píše v souvislosti s Newtonem, Darwinem, Albrechtem z Valdštejna či Karlem V. (kteří oba kvůli dnavému záchvatu prohráli bitvu), Václavem IV. i jeho bratrem Zikmundem, Martinem Lutherem, Rubensem, Goethem, ale např. i Švejkem a dalšími.

Hašek ve Švejkovi popisuje dnavý záchvat – podagru – velmi výstižně: Plk. Gerlich, který doposud seděl klidně a rozšafně za stolem, sešklebil se najednou strašlivě, neboť jeho doposud klidný palec u nohy z mírného a klidného beránka proměnil se záchvatem dny ve řvoucího tygra, v elektrický proud o 600 voltech, v úd drcený pomalu kladivem na štěrk. Plk. Gerlich zařval hrozným hlasem člověka, pomalu pečeného na rožni. Všechno ven. Podejte mně revolver! Potom dlouho ozýval se z plukovníkovy kanceláře řev a vytí, až nakonec bolestné úpění umlklo. Palec plukovníkův proměnil se najednou opět v klidného beránka, záchvat dny pominul.

Prof. Blahoš dále uvedl, že „vyšší hladina aktivního metabolitu vitamínu D (tzn. 1,25 dihydroxycholesterol), který se tvoří právě v ledvinách, má podobnou skladbu jako kofein (trimetylpurin, kyselina močová a trioxypurin. kofein) a jsou práce, prokazující u dnavých s vyššími hladinami kyseliny močové i lepší mozkové funkce.

V lidské moudrosti je zakotveno, že vitamín D je důležitý při vývoji skeletu a mnozí z nás si pamatují odpornou chuť rybího tuku. Jeho nedostatek může vést k řadě patologických stavů, včetně nemoci kostí (např. křivice, rachitis u dětí či osteomalacie u dospělých).

Prof. Blahoš vybral několik příkladů vztahu ledvin ke skeletu a minerálům a řídícím mechanismům; v závěru požádal autory o prominutí, že „laudaci nepronesl s vážnou tváří badatele, nýbrž laudatora, kterého kniha poučila i potěšila.“

Prof. Blahoš čte laudátio na knihu „Kostní minerály a skelet při chronickém onemocnění ledvin“, autorů MUDr. Sotorníka, doc. MUDr. Kutílka a kol.
Obr. 1. Prof. Blahoš čte laudátio na knihu „Kostní minerály a skelet při chronickém onemocnění ledvin“, autorů MUDr. Sotorníka, doc. MUDr. Kutílka a kol.

Ing. Bašák, personální fieditel Pražské plynárenské, zástupce sponzora, gratuluje MUDr. Sotorníkovi k udělení ceny
Obr. 2. Ing. Bašák, personální fieditel Pražské plynárenské, zástupce sponzora, gratuluje MUDr. Sotorníkovi k udělení ceny
 

Prof. Vyskočil gratuluje MUDr. Sotorníkovi k udělení ceny.
Obr. 3. Prof. Vyskočil gratuluje MUDr. Sotorníkovi k udělení ceny.
 

MUDr. Sotorník děkuje za udělení ceny
Obr. 4. MUDr. Sotorník děkuje za udělení ceny
 

MUDr. Sotorník děkuje za udělení ceny
Obr. 5. MUDr. Sotorník děkuje za udělení ceny

Mecenáš v obnošené vestě

Na zámku v Lužanech byla prezentována kniha V. Stýblové Mecenáš v obnošené vestě (o Hlávkovi) při příležitosti jejího významného životního jubilea. Prof. Kalvach v laudatiu ocenil lidské, odborné i literární vlastnosti autorky, jejíž díla vyšla v tisícových nákladech a byla přeložena do řady jazyků. V. Stýblová uvedla řadu zajímavých skutečností, které „objevila“ při zpracovávání tohoto tématu (studium Hlávkova díla, zkušenosti studentů a stipendistů z Hlávkovy koleje, mezi které patřil i její manžel apod.).

Dále byly předány 3 Ceny Josefa Hlávky:

 • za oblast společenských věd;
 • za oblast věd o živé přírodě;
 • za oblast věd o neživé přírodě.
 • V oblasti společenských věd získal cenu prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. za knihu Zrození státu. Prvotní civilizace Starého světa (nakladatelství Karolinum, Praha)
 • V oblasti věd o živé přírodě získal cenu prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. za knihu Příroda, nebo člověk? Služby ekosystémů. (nakladatelství Karolinum, Praha)
 • V oblasti věd o neživé přírodě získal cenu Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. za knihu Neklidné časy. Kapitoly ze společných dějin přírody a lidí. (nakladatelství Dokořán, Praha)

Autoři poděkovali za udělení cen.

Fenomén delikvence mládeže

Prof. Vostrý stručně charakterizoval Cenu Milana Sojky a informoval, že je udělena Mgr. Zuzaně Podané za práci Fenomén delikvence mládeže. Cenu předali prof. Pavlíček a prof. Žák za přítomnosti Mgr. Sojkové. Autorka poděkovala za ocenění i za nadační stipendium pro psaní i vydání této publikace.

Prof. Pavlíček (předseda správní rady Nadání J., M. a Z. Hlávkových) dále blahopřál Ing. Michalu Novotnému k významnému životnímu jubileu a poděkoval mu za jeho dlouholetou spolupráci ve funkci ředitele Nadace ČLF.

Mgr. Purš, Ph.D., konstatoval, že i nadále počítá s tím, že Nadace ČLF bude společně s Hlávkovou nadací pokračovat v oceňování vědeckých publikací udílením cen.

Paní Hájková z Nadace ČLF připomněla letošní 20. výročí společného udělování cen Josefa Hlávky Nadací ČLF a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a poděkovala jednak za náročnou a obětavou práci odborné porotě, kterou členové vykonávají bez nároku na honorář a dále Dr. Rýdlové z Nadání za spolupráci při realizaci slavnostního udělování cen.

Prof. Vostrý na závěr slavnostního odpoledne pozval účastníky na koncert Richterova kvarteta do zámecké kaple lužanského zámku a zároveň upozornil na možnost prohlídky zámku i přilehlého parku.

Autor článku děkuje prof. Blahošovi, prof. Vyskočilovi a pí. Hájkové za poskytnutí podkladů, z nichž některé části využil. Autor děkuje za poskytnutí fotografií Ing. A. Neumannovi z Nadace ČLF.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 7

2012 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se