Primární zdravotní péče novou kategorií impaktovaných časopisů databáze Journal Citation Reports


Primary health care – a new established medical category of the JCR database

In recent years there has been a significant development in the science and research in primary care and a corresponding growth of publications in this field. This article provides information on the newly established medical category of the JCR Thomson Reuters database (“Primary Health Care”), containing periodicals focused on primary health care. Certain periodicals that are included in the new category also feature in the database of other medical categories. It is worth noting that the last new category to be included in the JCR database was in the year 2002, that of “Nursing”.

Key words:
primary health care, impact factor journals, medical JCR databases


Autoři: J. Hercová 1;  I. Pfeifer;  B. Seifert 2;  P. Struk 3
Působiště autorů: Národní lékařská knihovna, Praha Ředitelka: PhDr. Helena Bouzková Odbor knihovnicko-informační služeb a komunikace Náměstkyně: PhDr. Eva Lesenková, Ph. D., Oddělení informačních a speciálních služeb Vedoucí: Mgr. Adéla Jarolímková, Ph. D 1;  Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK Univerzity Karlovy Přednosta: MUDr. Bohumil Seifert, Ph. D. 2;  MEDTEL, o. p. s. Předseda správní rady: Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 3
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2012; 92(6): 356-358
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

V posledních letech dochází k významnému rozvoji vědy a výzkumu v primární péči a tomu odpovídajícímu růstu publikační činnosti z této oblasti. Článek podává informaci o ustavení nové medicínské kategorie v databázi JCR firmy Thomson Reuters, sdružující periodika zaměřená na oblast primární zdravotní péče s názvem Primary Health Care. Jsou uvedeny časopisy, které jsou do kategorie zařazeny a doloženo jejich začlenění i v dalších medicínských kategoriích databáze. K poslednímu předchozímu ustavení nové kategorie do jejich již stabilizovaného souboru došlo v roce 2002, kdy byla zařazena kategorie Nursing.

Klíčová slova:
Primární zdravotní péče, impaktované časopisy, medicínské databáze JCR

Úvod

Primární péče je koordinovaná komplexní zdravotně-sociální péče poskytovaná zejména zdravotníky jak na úrovni prvního kontaktu občana se zdravotnickým systémem, tak na základě dlouhodobého, kontinuálního, bio-psycho-sociálního přístupu k jednotlivci (8).

Původně byla primární péče vyhlášena v roce 1978 jako společná strategie WHO a UNICEF (9) a poté se stala součástí celosvětového zdravotně politického programu WHO „Zdraví pro všechny do roku 2000“. Koncept primární péče byl postupně široce akceptován. Zařazení nové kategorie Primary Health Care do databáze Journal Citation Reports firmy Thomson Reuters je přirozenou odpovědí na rostoucí atraktivitu primární péče jako oblasti pro výzkum.

Zatímco primární péče byla v minulosti vnímána jako oblast zdravotnického systému, kde se pouze aplikují výsledky vědeckých zjištění a doporučení, lze nyní v Evropě i v zámoří zaznamenat rychlý rozvoj vědecko-výzkumné činnosti zaměřené na primární péči, provázený odpovídající publikační činností. Podobný trend přichází s rozvojem akademických pracovišť primární péče i v České republice.

Primární péče je místem klíčového rozhodování o využití zdravotních služeb. V Evropě více jak polovina všech kontaktů pacient – lékař proběhne v tomto segmentu se zásadním vlivem na odborné i ekonomické aspekty systému zdravotní péče. Přesto nejméně informací a důkazů v medicíně je stále z oblasti primárního rozhodování.

V některých oblastech je výzkum v primární péči nezastupitelný: v epidemiologii a léčbě běžných chorob, v časné symptomatologii a záchytu závažných onemocnění, v efektivitě časných intervencí. Dalšími oblastmi jsou péče o chronicky nemocné, zdravotně-sociální aspekty péče, oblast prevence a podpory zdraví, chování populace ve zdraví a nemoci, vyhodnocení a ovlivňování individuálních rizik ve zdravé populaci a přístupy s ohledem na kvalitu života individuálního pacienta.

Metodika

Naše šetření jsme uskutečnili v obou edicích databáze Journal Citation Reports (JCR), tedy v edicích Science Edition (SE) a Social Science Edition (SSE), v posledních jejích publikovaných podkladech z roku 2010 (7).

Ověřovali jsme, zda periodika, zařazená do nově ustavené kategorie Primary Health Care (PHC), jsou v databázi JCR uváděna poprvé, nebo zda se jedná o periodika indexovaná již dříve v rámci jiných kategorií uvedených edicí databáze JCR a dále i země a jazyky, ve kterých jsou periodika zařazená do kategorie PHC vydávána.

Porovnali jsme rovněž počet časopisů a medián jejich impakt faktoru (IF) kategorie PHC s počty a mediány IF ostatních 63 medicínských a medicíně nejbližších oborů (5, 6). Za účelem zjištění, kdy k podobnému zařazení nové medicínské kategorie do databáze JCR v předchozích letech došlo, jsme šetření v edicích SE a SSE rozšířili do roku 2002 (7).

Výsledky

Nově ustavená kategorie PHC indexuje 14 periodik, která jsou uvedena v tab. č. 1.

Tab. 1. Periodika kategorie Primary Health Care za rok 2010
Periodika kategorie Primary Health Care za rok 2010

Nová kategorie PHC je vedena v SE databáze JCR, není vedena v edici SSE této databáze. Periodika zařazená do kategorie PHC jsou současně vedena i v dalších kategoriích této edice: Medicine, General & Internal (MGI) (13x), Health Care Sciences and Services (HCSI) (2x), Public, Enviromental and Occupational Health (PEOH) (1x). Žádné z periodik uvedené v kategorii PHC není v databázi JCR zařazeno jako zcela nové.

V tab. č. 2 jsou uvedeny země, jazyky a kategorie, ve kterých jsou časopisy PHC vydávány.

Tab. 2. Země, jazyky a kategorie, ve kterých jsou časopisy PHC vydávány
Země, jazyky a kategorie, ve kterých jsou časopisy PHC vydávány

Z tab. č. 2 vyplývá, že šest periodik této kategorie je vydáváno v USA, tři ve Velké Británii, dvě v Austrálii a po jednom v Kanadě, ve Španělsku a v Norsku.

Celkem 12 ze 14 periodik kategorie PHC je vydáváno (pouze) v angličtině, kanadský časopis je vícejazyčný (a tedy také i v angličtině) a jeden časopis vychází ve španělštině. Kategorie PHC se na úvod svého zařazení řadí počtem indexovaných periodik zatím ke kategoriím z tohoto hlediska nejmenším. Mediánem IF (1,539) však již na úvod převyšuje 21 ze 64 biomedicínských kategorií a zařazuje se podle tohoto kritéria na závěr druhé třetiny všech medicínských kategorií.

K poslednímu předcházejícímu zařazení nové medicínské kategorie do SE databáze JCR došlo v roce 2002 zařazením kategorie Nursing.

Diskuze

Při našem několikaletém sledování vývoje počtu medicínských impaktovaných časopisů a mediánu jejich impakt faktoru v Science Edition databáze Journal Citation Reports firmy Thomson Reuters jsme poprvé mohli zaznamenat ustavení nové kategorie a jejího zařazení do jinak již dlouhodobě stabilizovaného souboru medicínských kategorií této databáze. Touto kategorií je Primary Health Care a uvedenému zjištění věnujeme naše sdělení.

Soubor biomedicínských kategorií vedených v databázi JCR je dlouhodobě velmi ustálený a ke změnám dochází jen zřídka. K poslednímu takovému kroku bylo v jejich rámci v uvedené databázi přistoupeno v roce 2002 ustavením kategorie Nursing, která byla současně zařazena do obou edicí (SE i SSE) databáze JCR. Tím spíše je třeba, jak se domníváme, takové skutečnosti věnovat pozornost.

Zavedení samostatné kategorie PHC do souboru medicínských kategorií v Science Edition databáze JCR pokládáme za velmi šťastný krok, odpovídající významu, který je zejména v posledních letech oblasti primární zdravotní péče celosvětově přisuzován, a předpokládáme, že bude velmi pozitivně hodnocen našimi odborníky.

Počet periodik, která jsou v databázi JCR vedena současně ve více kategoriích je poměrně značný. Kroftová ze součtu periodik v jednotlivých kategoriích a z udaného počtu periodik v databázi stanovila v roce 2008 poměr 1,6 (3). Nedomníváme se proto, že by mohlo být překvapením, že v úvodu jsou všechna periodika nové kategorie vedena i v dalších kategoriích. Podstatné je, že jsou zaměřena na oblast primární zdravotní péče a odpovídají začlenění do kategorie PHC.

Poměrně vysoký medián IF nové kategorie souvisí nesporně s výše uvedeným předchozím zařazením periodik kategorie PHC ve 3 dalších medicínských kategoriích databáze JCR. To, že naprosto převažující část periodik kategorie PHC je vydávána v anglosaských zemích a v angličtině, nelze rovněž pokládat za překvapující, protože převaha periodik z těchto zemí v databázi JCR je známa (a příležitostně i kritizována). V posledních čtyřech letech byl však zaznamenán v databázi JCR přírůstek 800 periodik z regionu východní Evropy a Asie. Věříme, že se bude týkat i periodik této kategorie.

V České republice vycházely pro oblast primární péče v minulosti nejčastěji přehledové edukativní články odborníků jiných specializací, zatímco vlastní produkce oboru byla minimální. V současné době přibývá původních prací českých autorů z primární péče v recenzovaných časopisech domácích (Praktický lékař) i v impaktovaných časopisech zahraničních (Family Practice).

Při posledním ustavení nové kategorie, kterou byla zmíněná kategorie Nursing, následoval poměrně brzy prudký vzestup počtu periodik v této kategorii, jak jsme upozornili i v článku v Praktickém lékaři a následně i v dalších odborných periodikách (1,2,4). V současnosti je v této kategorii již evidováno 92 periodik a procentuálně vzestup počtu periodik v této kategorii výrazně převyšuje zvýšení počtu periodik v ostatních medicínských oborech. Domníváme se, že obdobný vývoj můžeme očekávat i u kategorie PHC. Budeme ho sledovat a adekvátně výsledkům vývoje o něm i informovat.

Mgr. Jana Hercová

Národní lékařská knihovna

Sokolská 54

121 32 Praha 2

E-mail: hercova@nlk.cz


Zdroje

1. Bártlová, S., Pfeifer, I., Hercová, J. Ošetřovatelský výzkum a současné možnosti publikování jeho výsledků. Praktický lékař, 2011, roč. 91, č. 7, s. 412–416.

2. Bártlová, S., Pfeifer, I., Hercová, J. Impaktované a domácí recenzované časopisy v ošetřovatelství. Kontakt, 2011, roč. 13, č. 4, s. 389–395.

3. Kroftová, V. Tematické kategorie JCR Science Edition a jejich „medián impakt faktorů“. Inforum 2008. 14. konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha, 28.–30. 5. 2008. Dostupné na www.inforum.cz/pdf/2008/kroftova-vera-cze.pdf>.

4. Pfeifer, I., Bártlová, S., Hercová, J. Současné impaktované a uznané domácí recenzované časopisy v ošetřovatelství. Konference Medsoft 2012. Roztoky u Prahy, 20. –21. 3. 2012. In: Medsoft, Praha: Dům techniky ČSVTS, 2012, s. 243–249.

5. Pfeifer, I., Hercová, J. Časopisy s impakt faktorem v medicíně. Lékařská knihovna, 2011, roč. 16, č.3–4 [online]. Dostupné na www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2011/2011-c.3–4/casopisy-s-impakt-faktorem-v-medicine.

6. Pfeifer, I., Hercová, J. K vývoji počtu časopisů s impakt faktorem v medicínských oborech. Konference Medsoft 2012. Roztoky u Prahy, 20.-21. 3. 2012. In: Medsoft, Praha: Dům techniky ČSVTS, 2012, s. 234–242.

7. Thomson Reuters. Science Edition. Journal Citation Reports 2002–2010.

8. Seifert, B. a kol. Primární péče, praktické lékařství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 156 s. ISBN: 80-246-0883-9.

9. Struk, P. Konference SZO/UNICEF v Alma Atě o primární zdravotní péči. Praktický lékař, 1987, roč. 67, č. 9, s. 321–323.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 6

2012 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×