Porovnání péče soukromých a ambulantních porodních asistentek


Comparison of care of private and ambulatory midwives

The paper presents the results of an investigation that compares care provided by a self-employed midwife who is active in the community or in a non-state medical facility, with the care by a midwife working in the gynaecological department under the guidance of a gynaecologist. The sample consisted of clients of private and outpatient clinic midwives in Plzen and Ostrava (n=191). A modified EUROPEP questionnaire was used to chart the level of care. This included five domains – the relationship between midwife and client, the quality care provided by the midwife, provision of information, organization of services and availability of care. To compare satisfaction with the care provided depending on the facilities and city, a non-parametric Wilcoxon test for two selections was used. A chi² test and Fisher exact test were used to analyse the correlation of the descriptive characters to the city and facility. Care provided by midwives in Plzen was rated as superior in all domains of the EUROPEP questionnaire. The relationship between midwife and client was evaluated to be better in the private sector (p = 0.0054), the quality of provided care achieved higher average values for private midwives (p = 0.0007), clients were more satisfied with the information provided by private midwives (p = 0.0009), the organization of services between the sectors was not different (p = 0.0644) similarly as the availability of care (p = 0.0291).

Key words:
midwife, private sector, ambulance, satisfaction


Autoři: L. Sikorová;  K. Stichenwirthová
Působiště autorů: Ostravská univerzita v Ostravě ;  Lékařská fakulta, Ostrava ;  Děkan: doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2012; 92(6): 353-356
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Příspěvek prezentuje výsledky šetření porovnávajícího péči porodní asistentky, jako osoby samostatně výdělečně činné v komunitě nebo v nestátním zdravotnickém zařízení, s péčí porodní asistentky pracující v gynekologické ambulanci pod vedením gynekologa. Výzkumný soubor byl tvořen klientkami soukromých a ambulantních porodních asistentek ve městech Plzni a Ostravě (n=191). Ke zmapování úrovně péče byla použita modifikace dotazníku EUROPEP, zahrnujícího pět domén - vztah porodní asistentky a klientky, kvalita poskytované péče porodní asistentkou, poskytování informací, organizační zajištění služeb a dostupnost péče. K porovnání spokojenosti s poskytovanou péčí v závislosti na zařízení a městě působiště, byl použit neparametrický Wilcoxonův test pro dva výběry. Pro analýzu závislosti popisných znaků vzhledem k městu a zařízení byl použit chi2 test a Fisherův exaktní test. Poskytovaná péče porodními asistentkami v Plzni byla hodnocena jako kvalitnější ve všech doménách dotazníku EUROPEP. Vztah mezi porodní asistentkou a klientkou byl lépe hodnocen v soukromém sektoru (p=0,0054), kvalita poskytované péče dosáhla vyšších průměrných hodnot u soukromé porodní asistentky (p=0,0007), s poskytovanými informacemi byly spokojenější klientky u soukromé porodní asistentky (p=0,0009), organizace služeb nebyla mezi sektory rozdílná (p=0,0644) podobně jako dostupnost péče (p=0,0291).

Klíčová slova:
porodní asistentka, soukromý sektor, ambulance, spokojenost

Úvod

Porodní asistentka je osoba, která byla přijata do oficiálního vzdělávacího programu pro porodní asistentky, úspěšně dokončila daný vzdělávací program pro porodní asistentky a získala tak požadovanou kvalifikaci a registraci pro výkon povolání (4). Porodní asistentka je plně zodpovědný zdravotnický pracovník, který pracuje jako partner ženy a poskytuje potřebnou podporu, péči během těhotenství, porodu a šestinedělí. Na vlastní zodpovědnost vede porod a poskytuje péči novorozencům a dětem do kojeneckého věku (8).

Soukromá nebo nezávislá porodní asistentka nabízí péči ženám s fyziologickým těhotenstvím. Soukromá porodní asistentka může působit v domácím prostředí i v komunitě. Výhodou je individuální přístup porodní asistentky ke každé těhotné ženě a návštěvní služba v domácím prostředí. Jako ambulantní porodní asistentku lze označit porodní asistentku pracující v gynekologické ambulanci pod vedením gynekologa. Mezi výhody péče komunitní porodní asistentky patří dostupnost a kontinuita péče. Porodní asistentka pracuje jako partner nejen s ženou, ale s celou rodinou. Poznává jejich kulturu a uplatňuje multikulturní přístup. S každou klientkou pracuje individuálně a dává prostor pro rozhodnutí a výběr služeb. Porodní asistentka by měla být koordinátorkou činností, ale pracovat v multidisciplinárním týmu. Důležitá je návaznost její péče jak v těhotenství, tak v době šestinedělí (1). Přetrvávajícím problémem je financování péče soukromé porodní asistentky.

Návštěvní služba realizovaná porodní asistentkou ale není v České republice standardně poskytovanou službou, jako je tomu v zahraničí. Komunitní péče prováděná porodní asistentkou je u nás obvykle zajištěna jen v rámci těhotenského cvičení a jako součást různých kurzů pro těhotné, přestože může těhotným ženám přinášet řadu dalších pozitiv. Zjistit jaký je rozdíl v péči soukromých porodních asistentek a ambulantních porodních asistentek se stalo cílem šetření.

Soubor

Výzkumný soubor byl tvořen klientkami soukromých a ambulantních porodních asistentek, ve městech Plzni a Ostravě, které ukončily 36. týden těhotenství. V Plzni tvořily výzkumný soubor klientky soukromé porodní asistentky v Agentuře péče o matku a dítě (n=44) a klientky gynekologické ambulance (n=48). V Ostravě tvořily soubor klientky soukromé porodní asistentky z Centra Lotos (n=40) a klientky porodních asistentek pracujících v ambulanci (n=59).

Metodika

K průzkumnému šetření byla použita modifikace dotazníku EUROPEP, který byl v originální verzi cíleně vytvořen k posouzení spokojenosti pacientů s péčí lékařů primární péče. Překlad dotazníku EUROPEP do českého jazyka byl dokončen v roce 2001 z grantu Ministerstva zdravotnictví České republiky v průběhu projektu Hodnocení primární péče. V některých zemích je dotazník používán při hodnocení praxí podle metodiky ISO (7). K našemu šetření byla vytvořena modifikace testu, která obnášela přeformulování položek (zaměření na spokojenost klientek s péčí porodních asistentek v primární péči) a vyjmutí třech nevhodných položek. Odpovědi jsou realizovány prostřednictvím Likertovy škály (od špatné péče - 1, po výbornou péči - 5, kategorie 6 při nemožnosti zhodnotit). Dotazník byl doplněn o demografická data, jako je věk, vzdělání a parita ženy.

Dotazník tvořilo pět domén:

  1. doména - vztah mezi porodní asistentkou a klientkou
  2. doména - kvalita poskytované péče
  3. doména - poskytování informací
  4. doména - organizační zajištění služeb
  5. doména - dostupnost péče

Pro zpracování dat byla použita popisná statistika (absolutní a relativní četnost). Pro srovnání spokojenosti s poskytovanou péčí v závislosti na zařízení a městě byl použit neparametrický Wilcoxonův test pro dva výběry. Pro analýzu závislosti popisných znaků na městě a zařízení byl použit chi2 test a Fisherův exaktní test. Statistické testy byly hodnoceny na hladině významnosti 5 %.

Výsledky

Nejvíce frekventovaná věková kategorie respondentek byla kategorie 20-30 let (n=96). Nejčastěji šlo o ženy s ukončeným vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním (n=70), prvorodičky. Většina žen, o které pečuje soukromá porodní asistentka, navštěvuje předporodní kurzy (n=70), na rozdíl od žen, které navštěvují ambulantní porodní asistentku (n=26).

První posuzovanou doménou byl vztah mezi porodní asistentkou a klientkou, zahrnující spokojenost s dostatkem času, který věnuje porodní asistentka klientce, zájem porodní asistentky o problémy a osobní situaci klientky, usnadňování sdělování problémů klientkou, možnost podílu klientky na rozhodování, naslouchání ze strany porodní asistentky a opatrování záznamů a dat týkajících se klientky (Tab. 1). V téměř všech porovnávaných oblastech (kromě opatrování záznamů) byla zjištěna signifikantně vyšší spokojenost s poskytovanou péčí v soukromém sektoru. Při porovnání této domény v soukromém sektoru mezi Ostravou a Plzní byla zjištěna vyšší spokojenost klientek v Plzni (p=0,0016).

Tab. 1. Vztah mezi soukromou porodní asistentkou a klientkou a ambulantní porodní asistentkou a klientkou
Vztah mezi soukromou porodní asistentkou a klientkou a ambulantní porodní asistentkou a klientkou
Legenda: SD směrodatná odchylka

Také v doméně kvalita poskytované péče byla zjištěna lepší péče soukromé porodní asistentky. V této doméně šlo o schopnost co nejrychleji ulevit klientce od potíží (p=0,0244), odbornost péče (p=0,0022), důkladnost (p=0,0000) a pečlivost při vyšetření (p=0,0012). Lepší průměrná hodnocení obdržely porodní asistentky v Plzni, a to v soukromém sektoru. Svědomitost byla hodnocena v obou sektorech obdobně (p=0,3764).

Doména poskytování informací vykazovala rovněž významné rozdíly mezi soukromou a ambulantní porodní asistentkou, ve prospěch soukromých porodních asistentek. Oblast, týkající se toho, jak porodní asistentka napomáhá ženám pochopit rady lékaře, byla hodnocena stejně u obou typů zařízení. Nejlépe hodnocenou položkou bylo vysvětlování účelu testů u soukromé porodní asistentky. Pomoc nastávajícím maminkám s citovými problémy byla hůře hodnocena u porodní asistentky pracující v gynekologické ambulanci (Tab. 2). Přestože průměrné výsledky hodnocení domény bylo obdobné v Ostravě (4,87) i Plzni (4,93), bylo poskytování informací porodní asistentkou signifikantně lépe hodnoceno Plzni (p=0,0004).

Tab. 2. Množství a kvalita poskytovaných informací od soukromé porodní asistentky a ambulantní porodní asistentky
Množství a kvalita poskytovaných informací od soukromé porodní asistentky a ambulantní porodní asistentky
Legenda: SD směrodatná odchylka

V doméně organizace služeb zahrnující spokojenost se znalostmi porodní asistentky a s přípravou respondentek na očekávanou péči odborníků v porodnici/nemocnici, nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl mezi soukromou a ambulantní porodní asistentkou. Podobně nebyly zjištěny rozdíly v doméně dostupnost péče zahrnující dostupnost časovou (p=0,1780), telefonickou (p=0,2267) a rychlou odbornou péči (p=0,1201). Výsledky hodnocení organizace služeb soukromé porodní asistentky v Ostravě a Plzni ukazují podobné výsledky jako dostupnost péče. Z velikosti směrodatných odchylek je patrné, že hodnocení v Ostravě bylo více různorodé (Tab. 3).

Tab. 3. Organizace služeb a dostupnost soukromé porodní asistentky v Ostravě a Plzni
Organizace služeb a dostupnost soukromé porodní asistentky v Ostravě a Plzni

Při celkovém hodnocení domén byla v Plzni nejlépe hodnocena doména 2 Kvalita poskytované péče a mezi nejhůře hodnocené patřila doména 4 Organizační zajištění služeb. V Ostravě byla naopak nejlépe hodnocena doména 4 Organizační zajištění služeb a nejhůře hodnoceny byly domény 1 2 Vztah mezi porodní asistentkou a klientkou a Kvalita poskytované péče.

Diskuze

Péče porodní asistentky, která pracuje jako soukromá a samostatně výdělečně činná osoba, nepatří v našich podmínkách mezi běžně využívané služby. Ve světě však patří péče privátní porodní asistentky mezi základní a prioritní typ péče o těhotné ženy v primární sféře. Převážná většina žen ve Velké Británii volí péči porodní asistentky. Porodní asistentky jsou jejich kontinuální koordinátorky v cestě těhotenstvím. Poskytují vysoce empatickou péči ve vhodném domácím či komunitním prostředí. Mezi nejsilnější ukazatele péče porodní asistentky o těhotné ženy ve Velké Británii patří vhodná komunikace, podpora, úcta, důstojnost a vnímavost (3). Ve Spojeném Království pracují porodní asistentky také ve sdíleném systému péče, což znamená, že se o ženu stará skupina porodních asistentek. Studie zde realizovaná ukázala jako nejdůležitější znaky kvality péče poskytované těhotným ženám privátní porodní asistentkou - přátelství a podporu, soudržnost péče, účast na rozhodnutích a dobrou komunikaci (6).

Studie realizovaná v Severní Americe ukázala, že 98,7 % žen by si péči porodní asistentky vybralo i v dalším těhotenství. Dle této studie zajišťují porodní asistentky optimální kontinuitu péče, což znamená, že se těhotná žena setkávala celé těhotenství jen s jednou porodní asistentkou. S tím byly spojeny dobré klinické výsledky a větší spokojenost na straně matek, než u žen, o které se staral porodník. Péče porodní asistentky byla také spojena s nižším rizikem císařského řezu, abnormálních porodů a většina porodů probíhala bez jakéhokoliv zásahu (2).

V našem šetření byla péče soukromé porodní asistentky hodnocena klientkami lépe v oblastech péče posuzované dotazníkem EUROPEP – vztahu mezi porodní asistentkou a klientkou, kvalitou poskytované péče a poskytováním informací. Organizační zajištění služeb a dostupnost péče se mezi soukromým a ambulantním sektorem nelišila. Vzhledem k tomu, že je gynekologická ambulance zaměřena nejen na těhotné ženy nebo ženy v šestinedělí, využívají tyto služby také gynekologické klientky. Většina ambulancí má mnoho registrovaných klientek, proto nemusí mít porodní asistentka na ženu dostatečný časový prostor a s klientkou nenaváže tak důvěrný vztah, jako soukromá porodní asistentka. Výsledky však mohou být ovlivněny vzděláním klientek, protože soukromé porodní asistentky byly využívány zejména klientkami s vyšším nebo vysokoškolským vzděláním. V Nizozemí byl v roce 2006 proveden výzkum, který zjišťoval kvalitu péče soukromých porodních asistentek jako celku. Podobně jako v našem šetření byl zvláště oceněný osobní přístup k ženě a dostatek času, který jí porodní asistentka věnuje. Z výzkumu prováděného v Nizozemí, na rozdíl od našeho šetření, by klientky porodní asistentky zlepšily její důkladnost při zhodnocení péče (5). V našem šetření bylo zjištěno, že organizace služeb byla shodně hodnocena u soukromé porodní asistentky i porodní asistentky pracující v gynekologické ambulanci. Prioritní bylo v této oblasti zhodnocení znalostí porodní asistentky a schopnost přípravy žen na nemocniční/porodní péči. Z výzkumu v Nizozemí je patrné, že organizace služeb soukromé porodní asistentky byla hodnocena jako méně kvalitní a těhotné ženy tuto položku doporučily ke zlepšení (5).

I přes to, že je péče soukromé porodní asistentky stále využívanější službou, je na straně laické a mnohdy i odborné veřejnosti nízká informovanost o jejich kompetencích a poskytovaných službách. Péče komunitních porodních asistentek je spíše využívána formou předporodních kurzů a různých cvičení. Proto je třeba se zaměřit na porodní asistentku jako na primárního pečovatele o těhotnou ženu. Důležité je však vytvoření podmínek, které jsou podstatné pro rozvoj komunitní péče v porodní asistenci, vzděláváním porodních asistentek v komunitní péči počínaje, informováním odborné a laické veřejnosti o výhodách komunitní péče porodní asistentkou a financováním péče zdravotními pojišťovnami konče.

Závěr

V současné době těhotné ženy stále více vyhledávají individuální přístup ze strany porodních asistentek. Chtějí více komunikovat a spolurozhodovat o tom, jak bude jejich těhotenství probíhat. Těhotná žena má v dnešní době možnost volby ve výběru primárního pečovatele dle vlastního uvážení. V období těhotenství by měla být žena v maximální harmonii, o kterou by se měla postarat nejen ona, ale i její okolí. Porodní asistentky, které pracují v komunitním prostředí, poskytují péči ženám s fyziologickým těhotenstvím. Upřednostňují milý přístup, časovou dostupnost a začleňování těhotné ženy do spolurozhodování o jejich péči. Jejich společným cílem je fyziologické těhotenství završené porodem zdravého novorozence. Výsledky šetření ukazují na vyšší spokojenost žen, které využívaly služby soukromé porodní asistentky v Ostravě a Plzni oproti ženám využívající ambulantních služeb v gynekologické ambulanci. Ženy, které navštěvovaly soukromou porodní asistentku, hodnotily pozitivněji zejména její důkladnost a pečlivost při prenatální péči. Vyšší míru spokojenosti projevily ženy, které navštěvovaly soukromou porodní asistentku v Plzni, i přesto, že v Ostravě byly služby soukromé porodní asistentky, jako jsou předporodní kurzy nebo návštěvní služba více využívané než v Plzni. Šetření, které identifikovalo silné a slabé stránky péče porodní asistentky tak, jak je vnímaly těhotné ženy jako jejich klientky, by mělo přispět ke zlepšení péče porodními asistentkami a následně ke zvýšení spokojenosti klientek, které služby porodních asistentek využívají.

PhDr. Lucie Sikorová, Ph. D.

Ústav ošetřovatelství a porodní

asistence, LF Ostravská univerzita

Syllabova 19

703 00 Ostrava Zábřeh

E-mail:lucie.sikorova@osu.cz


Zdroje

1. Andraščíková, Š. Komunitní ošetřovatelství pro porodní asistentky. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2010, s. 14. ISBN 978-80-7013-500-6.

2. Canadian Health Services Research Foundation. Allow midwives to participate as full members of the healthcare team [on line]. Evidence Boost. 2006 [cit. 2012-04-03]. Dostupný na WWW:<http:// www.alberta-midwives.com/EvidenceBoost_ June_E.pdf>.

3. Fraser, D. Women’s perceptions of midwifery care: a longitudinal study to shape curriculum development. Birth, 1999, 26(2), p. 99-107.

4. International Confederation of Midwives. Definition of the Midife [on line]. 2005 [cit. 2012-04-03]. Dostupný na WWW: <http://www.internationalmidwives.org/Portals/5/Documentation/ICM%20Definition%20of%20the%20Midwife%202005.pdf>.

5. Janssen, B. M., Wiegers, T. A. Strengths and weaknesses of midwifery care from the perspective of women. Evidence Based Midwifery, 2006, 4(2), p. 53-59. Dostupný též na WWW: <http:// nvl002.nivel.nl/postprint/PPpp2276.pdf>. [cit. 2012-04-15].

6. Morgan, M., Fenwick, N., McKenzie, C., Wolfe, C. D. Quality of midwifery led care: assessing the eVects of diVerent models of continuity for women’s satisfaction. Qual Health Care, 1998, 7(2), p. 77-82. Dostupný také z WWW: <http://www. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2483588/pdf/v007p00077.pdf>. [cit. 2012-03-25].

7. Seifert, B., Beneš V. a kol. Všeobecné praktické lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, Karolinum, 2005. 292 s. ISBN 80-7262-369-9.

8. Unie porodních asistentek. Kdo je porodní asistentka? [on line]. 2010. [cit. 2012-04-12]. Dostupný na WWW: <http://www.unipa.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=63>.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 6

2012 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×