Moderní diagnostika a léčbamasivní plicní embolie


Modern Diagnosis and Therapy of Massive Pulmonary Embolism

Pulmonary embolism is classified in acute cardiologic conditions, which require rapid andprecise evaluation of the situation for an effective and safe therapy. In case of sub-massivepulmonary embolism in patients with stabilized circulation the long-term results of conservativeanticoagulation therapy (i.e. non-fractionated or low-molecular weight heparin and subsequentdicoumarol preparations) identical with a decisive treatment with thrombolytic agents.In patients suffering from severe circulation instability or massive embolism, an early diagnosisof “invasive” therapy may improve the chance for survival or decrease subsequent functionaldeficit. The therapy to be considered is:1) Systemic administration of thrombolytic agents2) Selective intrapulmonary thrombolysis (supplemented with mechanical fragmentation andaspiration of the embolus by catheter) and3) Acute surgical pulmonary embolectomy with the use of sternotomy and pericardiotomy.In our conditions the first two procedures are mostly to be considered and are therefore describedin more detail. The description is based on the case histories of four patients with massivepulmonary embolism, successfully treated at our ward by selective thrombolysis with theapplication of four different regimens of administration.

Key words:
pulmonary embolism – thrombolysis – cardiopulmonary resuscitation – catheterization.


Autoři: J. Matoušková 1;  O. Aschermann 1;  P. Kmoníček 1;  P. Neužil 1;  L. Janoušková 2;  P. Henyš 1;  P. Niederle 1
Působiště autorů: Kardiologické odd. Nemocnice Na Homolce, Praha, přednosta doc. MUDr. P. Niederle, DrSc. 2Radiodiagnostické odd. Nemocnice Na Homolce, Praha, přednostka MUDr. L. Janoušková 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (7): 393-400
Kategorie: Články

Souhrn

Plicní embolii řadíme v kardiologii mezi akutní stavy vyžadující rychlé a přesné zhodnocenísituace, tak aby léčba byla efektivní a bezpečná.V případě submasivní plicní embolie u oběhově stabilizovaného nemocného jsou dlouhodobévýsledky konzervativní antikoagulační léčby (tj. nefrakcionovaný nebo nízkomolekulární heparina následně dikumarolové preparáty) shodné s razantnější léčbou trombolytiky.U těžce oběhově nestabilního pacienta a nebo rozsahem masivní embolizace může naopakvčasná indikace „invazivní“ léčby zlepšit vyhlídky na přežití, eventuálně zmírnit následnýfunkční deficit. V úvahu připadá1. systémové podání trombolytika,2. selektivní intrapulmonální trombolýza (s výhodou doplněná o mechanickou fragmentacia odsátí embolu katétrem) a3. chirurgická pulmonální embolektomie s použitím sternotomie a perikardiotomie.Vnašich podmínkách lze uvažovat nejspíše o prvních dvou postupech, proto se o nich zmiňujemeobšírněji. Podkladem jsou zde kazuistiky čtyř nemocných s masivní plicní embolií, úspěšněléčených na našem oddělení selektivní trombolýzou s využitím čtyř odlišných režimů podání.

Klíčová slova:
plicní embolie - trombolýza - kardiopulmonální resuscitace - katetrizace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2003 Číslo 7
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se