Kdo u nás léčí pacientys chronickou bolestí?Diskrepance mezi výsledkydvou pilotních studií Projektu Algos


Who Treats Patients with Chronic Pain?Discrepancies between the Results of Two Pilot Studies in Project Algos

Discrepancies between the Results of Two Pilot Studies in Project AlgosThe objective of our study was to reveal the prevalence of chronic pain in the Czech Republic,some risk factors in the origin of chronic pain, and the mode and quality of its treatment.Presented are results of a pilot study concerned with the problem mentioned, and at the sametime we confront it with results of a questionnaire survey among general practitioners with theaim to find howmany patients with chronic pain are in their care, and what course their therapyhas. The first study included 10 % of an expected representative selection of the population inthe Czech Republic, i.e. 350 respondents stratified so as to correspond with the populationstructure of the Czech Republic. The questionnaire was handed out to the respondents personally.From the respondents there have been obtained 324 fully filled-in questionnaires. Out ofthat number 199 respondents, in the course of the past year, suffered some pain lasting formorethan three days, 71 (22 % of respondents) suffered pain lasting longer than 3 months (chronicpain). The most frequent localization was in the back, head, and joints, the greatest intensitybeing in tumor diseases, post-operative and post-traumatic states, and pain of undefinedetiology. Pain markedly limited the life of the suffering, more so in the family than at work.Availability and quality of health care were rated rather as very good or good, the effects oftreatment as good and partial, and hope of recovery being in part only. The other was a postalquestionnaire survey including members of the Association of General Practitioners in the the Czech Republic and of the Society of General Medicine of the J. E. Purkyně Czech MedicalAssociation. Out of almost 3,000 questionnaires 267 (about 9 %) could be processed. From theresults it follows that patients suffering pain comprise 6.2 % of patients attended by theresponding physicians. A great majority of those patients are treated at the GP’s office, a partof them at he LSPP, a minimum are treated by homecare agencies. The discrepancy betweenthe number of persons down with chronic pain and the number of patients attended by GPs isanalyzed in the discussion.

Key words:
chronic pain - prevalence - treatment.


Autoři: J. Málek 1;  B. Skála 2;  V. Príkazský 3,4;  J. Dáňová 3;  A. Kurzová 1
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Pachl, CSc. 2Praktický lékař, Ústav sociálního lékařství LF UK, Hradec Králové, přednosta prof. PhDr. J. Mareš, DrSc. 3Katedra epidemiologie CPL, 3. LF UK, Praha, vedoucí 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (10): 591-596
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem naší studie je zjistit prevalenci chronické bolesti v ČR, některé rizikové faktory pro vznikchronické bolesti a způsob a kvalitu její léčby. Předkládáme výsledky pilotní studie zabývajícíse uvedenou problematikou a současně ji konfrontujeme s výsledky dotazníkové akce provedenémezi praktickými lékaři s cílem zjistit, kolik mají v péči pacientů s chronickou bolestí a jakýmzpůsobem probíhá jejich terapie. Prvá studie zahrnovala 10 % předpokládaného reprezentativníhovýběru obyvatel ČR, tj. 350 respondentů stratifikovaných tak, aby odpovídali struktuřeobyvatel ČR. Byl použit dotazník, který byl osobně doručen respondentům. Celkem jsme získalikompletní dotazníky od 324 osob. Z nich v posledním roce trpělo jakoukoli bolestí delší než 3 dny199 osob, bolestí trvající déle než 3 měsíce (chronická bolest) 71 osob (22 % respondentů).Nejčastější lokalizací této bolesti byla záda, hlava a klouby, největší intenzitu měly bolesti přinádorovém onemocnění, stavy po operaci nebo úrazu a bolesti nejasné etiologie. Bolest výrazněomezovala život postižených, více život rodinný než pracovní. Dostupnost a kvalitu zdravotnípéče hodnotili respondenti spíše jako velmi dobrou a dobrou, účinek léčby jako dobrý a částečnýa naději na vyléčení jen jako částečnou. Druhá studie byla poštovní dotazníková studie zahrnujícíčleny Sdružení praktických lékařů ČR a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.Z téměř 3000 dotazníků bylo možno zpracovat 267 (asi 9 %). Z výsledků vyplynulo, že pacientis bolestí tvoří u lékařů respondentů 6,2 %. Velkou většinu těchto pacientů léčí praktičtí lékařive své ordinaci sami, část při LSPP, minimum je léčeno agenturami domácí péče. Diskrepancímezi počtem osob s chronickou bolestí a počtem těchto pacientů v ordinacích praktických lékařůse zabývá diskuse.

Klíčová slova:
bolest - prevalence - léčba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2003 Číslo 10
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se