Tubulární funkce u jedinců poortotopické transplantaci jater


Tubular Functions in Subjects after Orthotopic Liver Transplantation

Renal function after orthotopic liver transplantation (OTL) is very frequently reduced and itslevel exerts a significant effect on the morbidity and mortality of these subjects. One of the mainfactors with a negative impact on renal function after OTL is the nephrotoxic action of cyclosporinA (CsA). Renal function after OTL is usually evaluated on the basis of glomerular filtration(GF). As chronic nephrotoxicity of CsA is manifested in the histological picture by significanttubulointerstitial affection, in 75 subjects after OTL the spontaneous concentrating and acidifyingcapacity of the kidneys was investigated. The value of urine osmolality (UOSM) assessed afternoctural withdrawal of fluids was in 72.7 % lower than in healthy subjects and did not reach 600mOsm/kg H2O, although the serum creatinine concentration (Scr) was still within the normalrange. The pH value of the morning urine did not reach in 38.2 % the required value of 6.0although Scr was within the normal range. Between values of UOSM after nocturnal liquid withdrawaland GF assessed on the basis of inulin clearance (Cin) was a significant direct relationship,however the scatter of values was considerable (r = 0.226, p < 0.05). Between pH values of themorning urine and Cin no correlation was found. The assembled results support the idea that theconcentrating activity of the kidneys in subjects after OTL treated with CsA is reduced. Thisreduced concentrating capacity is already apparent on the basis of UOSM of morning urine afternocturnal fluid withdrawal. Although this defect is also frequent in subjects with a normal Scrvalue, the authors assume that the use of this simple evaluation of the concentrating capacity (itdoes not burden the patient nor the attending staff) could be useful in the early diagnosis oftubulointerstitial affection.

Key words:
Orthotopic liver transplantation - Tubulointerstitial affection - Examination of tubularfunctions


Autoři: K. Lukáš
Působiště autorů: Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Špičák, CSc. 2Klinika nefrologie IKEM, Praha, přednosta prof. MUDr. V. Teplan, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (6): 45-50
Kategorie: Články

Souhrn

Funkce ledvin po ortotopické transplantaci jater (OTJ) je velmi často snížena a její úroveň významněovlivňuje morbiditu a mortalitu těchto jedinců. Jedním z hlavních faktorů negativněovlivňujících renální funkci po OTJ je nefrotoxické působení cyklosporinu A (CsA). Funkce ledvinpo OTJ je obvykle posuzována na podkladě hodnoty glomerulární filtrace (GF). Vzhledem k tomu,že se chronická nefrotoxicita CsA v histologickém obraze projevuje významným tubulointersticiálnímpostižením, byla u 75 jedinců po OTJ sledována spontánní koncentrační a acidifikačníschopnost ledvin. Hodnota močové osmolality (UOSM) zjištěná po nočním odnětí tekutin bylav 72,7 % nižší než u zdravých jedinců a nedosahovala 600 mOsm/kg H2O, přestože hodnota sérovékoncentrace kreatininu (SKr) byla ještě v mezích normy. Hodnota pH ranní moči v 38,2 % nedosahovalapožadované hodnoty 6,0, přestože SKr byla v mezích normy. Mezi hodnotami UOSM ponočním odnětí tekutin a GF měřenou na podkladě clearance inulinu (Cin) byla zjištěna významnápřímá závislost, avšak rozptyl hodnot byl značný (r = 0,226, p < 0,05). Mezi hodnotami pH rannímoči a Cin nebyla zjištěna závislost. Dosažené výsledky podporují představu, že koncentračníčinnost ledvin u jedinců po OTJ léčených CsA je snížena. Toto snížení koncentrační schopnosti jejiž prokazatelné na podkladě UOSM ranní moči po nočním odnětí tekutin. Jelikož je tento defektčastý i u jedinců s normální hodnotou SKr, domníváme se, že užití tohoto jednoduchého posouzeníkoncentrační schopnosti (nezatěžující nemocného ani vyšetřující personál) by mohlo být užitečnév časném rozpoznání tubulointersticiálního postižení.

Klíčová slova:
Ortotopická transplantace jater - Tubulointersticiální postižení - Vyšetření tubulárníchfunkcí

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se