Novšie možnosti v diagnostike neuropsychických porúch u pracovníkov vystavených parám elementárnej ortuti


New Options in Diagnostics of Neuropsychical Disorders in Workers Exposed to Vapours of Elementary Mercury

Neurotoxic effect of mercury in chronic exposure is manifested at the psychic level first. The aim of the study was to find out the effect of exposure to vapours of elementary mercury in workers of chemical works in the region of Horna Nitra in a preclinical stage and find out the relevance of psychological examination at diagnostics of neurotoxic effect of mercury. Besides the complex clinical examination including toxicological examination of blood and urine using a method of nuclear absorption spectrophotometry, the authors have undertaken psychological examination using a CORNELL-INDEX-3 questionnaire adapted by Fickova, which maps certain areas of experienced difficulties and behavior. They compared the occurrence of patognomic symptoms of particular areas in relation to the duration of exposure and age by the regression correlation analysis. The authors examined 85 workers with an average age of 41.6 ± 8.0 years, with an average exposure to mercury of 18.5 ± 9.2 years. The average level of mercury in blood was 0.114 ± 0.380 μmol.l⁻¹, in urine 0.138 ± 0.149 μmol.l⁻¹. The results of biological exposure tests were compared with the results in a control group of 20 firemen working without exposure to mercury and other neurotoxic substances in the same region with and average age of 40.8 ± 8.7 years. Significantly higher scores were not found by a screening psychological examination in none of the examined area. The significantly higher occurrence of patognomic symptoms in relation to increasing length of exposure was not found.

Key words:
mercury, psychological examination, neurotoxicity, neurobehavioural aspect


Autoři: D. Žilinská 1;  E. Gáliková 1;  D. Šútorová 2;  R. Mikulková 1;  J. Garajová 1
Působiště autorů: Klinika pracovného lekárstva a toxikológie UK JLF a MFN Martin 1;  Neurologická klinika, Psychologická ambulancia UK JLF a MFN Martin 2
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 58, 2006, No. 4, s. 148-152.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Neurotoxický účinok ortuti sa pri chronickej expozícii prejavuje najskôr na úrovni psychických zmien. Cieľom štúdie bolo odhaliť účinky pár elementárnej ortuti u pracovníkov chemických závodov v Hornonitrianskom regióne ešte v predklinickom štádiu a zistiť význam psychologického vyšetrenia pri diagnostike neurotoxického účinku Hg. Okrem komplexného klinického vyšetrenia, súčasťou ktorého bolo aj toxikologické vyšetrenie krvi a moča metódou atómovej absorbčnej spektrofotometrie, autori realizovali psychologické vyšetrenie dotazníkovou metódou CORNELL-INDEX-3, upravenou podľa Fickovej, ktorá mapuje určité oblasti prežívaných ťažkostí a správania. Porovnali výskyt patognomických symptómov jednotlivých oblastí v závislosti od dĺžky expozície a veku regresnou korelačnou analýzou. Autori vyšetrili 85 pracovníkov NCHZ s priemerným vekom 4l,6 ± 8,0 rokov s priemernou dĺžkou expozície Hg l8,5 ± 9,2 rokov. Priemerná hladina ortuti v krvi bola 0,114 ± 0,380 μmol.l⁻¹v moči 0,138 ± 0,149 μmol.l⁻¹Výsledky biologických expozičných testov porovnali s výsledkami v kontrolnej skupine 20-tich pracovníkov – hasičov pracujúcich mimo expozície ortuti a iných neurotoxických látok z tej istej lokality s priemerným vekom 40,8 ± 8,7 rokov. Skríningovým psychologickým vyšetrením nezistili signifikantne zvýšené skóre v žiadnej zo sledovaných oblastí. So vzrastajúcou dĺžkou expozície nezistili signifikantne zvýšený výskyt patognomických symptómov.

Kľúčové slová:
ortuť, psychologické vyšetrenie, neurotoxicita, neurobehaviorálny aspekt


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se