Dlhodobé nadmerné a jednostranné zaťaženie končatín – hlásené choroby z povolania a podozrenia na chorobu z povolania v Slovenskej republike v rokoch 1996–2003


The Long-term Excessive and One-sided Load of Extremities: Reported Occupational Diseases and Suspected Occupational Diseases in the Slovak Republic in 1996–2003

The paper presents the information on reported occupational diseases and suspected occupational diseases in SR in 1996–2003. A special attention is paid to the item 29 of the list of occupational diseases, i. e. diseases from the long-term excessive and one-sided load of extremities at work. The results of evaluated cases of suspected occupational diseases from the long-term excessive and one-sided load in respective years are also analyzed.

The total number of notified occupational diseases in respective years shows a declining trend whereas the number of diseases from the long-term excessive and one-sided load as well as evaluations of suspected occupational diseases has the rising trend. These diseases are at the first place in the order of all admitted occupational diseases in the Slovak Republic from 1997.

The need of paying attention to the prevention of development of diseases of a locomotor system (targeted preventive examinations, recondition stays in selected professions, an ergonomic arrangement of a working place, reduction or elimination of an excessive physical load by mechanization, automatization, etc.) resulted from the analysis of the data presented in the paper as well as from the data from our and foreign professional literature.

Key words:
occupational diseases, long-term excessive and one-sided load, professions


Autoři: L. Hubačová 1;  L. Wsólová 2
Působiště autorů: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava, hlavný hygienik SR h. doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH 1;  Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 57, 2005, No. 1, s. 6-10.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

V práci sú prezentované informácie o hlásených chorobách z povolania a podozreniach na choroby z povolania v SR v rokoch 1996–2003. Osobitná pozornosť sa venuje položke 29 zoznamu chorôb z povolania – ochoreniam z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín pri práci. Analyzované sú aj výsledky prešetrovaných prípadov podozrení na chorobu z povolania z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia v uvedených rokoch.

Celkový počet priznaných chorôb z povolania v uvedených rokoch preukazuje klesajúci trend, zatiaľ čo počet chorôb z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia, ako aj prešetrenia podozrení na chorobu z povolania majú trend vzostupný. Od roku 1997 sú tieto choroby na prvom mieste v poradí všetkých priznaných chorôb z povolania v Slovenskej republike.

Na základe analýzy dát prezentovaných v práci, ako aj údajov našej i zahraničnej odbornej literatúry vyplýva potreba venovať pozornosť prevencii vzniku chorôb podpornopohybovej sústavy (cielené preventívne lekárske prehliadky, rekondičné pobyty u vybraných profesií, ergonomické uspôsobenie pracovného miesta, zníženie, prípadne odstránenie nadmernej fyzickej záťaže mechanizáciou, automatizáciou a pod.).

Kľúčové slová:
choroby z povolania, dlhodobé nadmerné a jednostranné zaťaženie, profesie


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 1

2005 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se