Profesionální astma způsobené diizokyanáty – etiopatogenetické mechanismy


Occupational Asthma Caused by Diisocyanates: Mechanisms of Etiopathogenesis

Highly reactive low-molecular compounds diisocyanates represent a significant cause of occupational asthma. Besides formaldehydeand latex, diisocyanates become a significant cause of occupational bronchial asthma (AB) in industrial countries, estimatedprevalence of AB caused by diisocyanates is 5–15% of all exposed workers. Diisocyanates (DI) are highly reactive aromatic andaliphatic compounds reacting with compounds rich in hydroxyl groups by polyaddition reaction resulting in polyurethanes. Themost commonly used forms of DI are toluendiisocyanate (TDI), methylendiphenyldiisocyanate (MDI), hexamethylendiisocyanate(HDI). They are irreplaceable in furniture-making, motor-car, electronic, clothing and refrigeration industry. Immunopathogenesisof AB caused by DI is studied from many points of view. AB caused by diisocyanates shows some clinical features typical for atopicAB – development of considerable bronchial hyperreactivity to DI in subirritative concentrations, latent period of months to yearsunder continuous exposure, occurence of an early and late phase of bronchial response. At the same time, it differs from atopic ABwith some characteristics – absence of eye and nasal allergic symptoms, absence of specific IgE (DI-conjugate) in majority ofworkers with confirmed AB, frequent occurence of an isolated late phase of bronchial response. Research on bronchial asthmainduced by DI is currently focused on several topics: genetic factors which determine susceptibility to the disease, the role ofepithelial barrier in sensibilization of organism, identification of DI – protein conjugates in their role of antigens, characteristics ofimmunological response in AB caused by DI and the role of neurogenic mechanisms in pathogenesis of the disease. Studiesconcerned with presented topics support the concept that AB caused by diisocyanates is presented by mixed type of the TH1/TH2response, influx and regulatory role of CD4+ and CD8+ T lymphocytes. The increased frequency of the DQA1*0104 andDQB1*0503 alleles was proved in patients with diagnosed disease compared to exposed individuals without symptoms but confirmedincreased frequency of the DQA1* 0101 and DQB1*0501 alleles. Knowledge of the pathogenesis of AB caused by diisocyanatesmay accelerate the development of diagnostic tests and consequent treatment intervention.

Key words:
occupational bronchial asthma, diisocyanates, immunopathogenesis


Autoři: I. Krčmová 1;  K. Boušová 2
Působiště autorů: Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, přednosta MUDr. Otakar Kopecký, CSc. 2Klinika nemocí z povolání, Fakultní nemocnice Hradec Králové, zastupující přednostka MUDr. Eva Korolová 1
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2003, No. 3, s. 113-118.
Kategorie: Články

Souhrn

Významným představitelem nízkomolekulárních sloučenin způsobujících profesionální astma jsou vysoce reaktivní diizokyanáty.Vedle formaldehydu a latexu se v průmyslových zemích stávají diizokyanáty významnou příčinou profesionálního bronchiálníhoastmatu (dále AB). Odhadovaná prevalence AB způsobeného diizokyanáty představuje 5–15 % všech exponovaných pracovníků.Diizokyanáty (dále DI) jsou vysoce reaktivní aromatické a alifatické sloučeniny reagující se sloučeninami bohatými na hydroxylovéskupiny polyadiční reakcí za vzniku polyuretanů. Nejčastěji užívané formy DI jsou toluendiizokyanát (TDI), metylendifenyldiizokyanát(MDI), hexametylendiizokyanát (HDI). Jsou nezastupitelné v průmyslu nábytkářském, automobilovém, v elektroprůmyslu,v oděvnictví a chladírenství. Imunopatogeneze AB způsobeného DI se studuje z mnoha hledisek. AB způsobené diizokyanáty vykazujeněkteré klinické rysy typické pro atopické AB – vznik výrazné bronchiální hyperreaktivity na DI v subiritačních koncentracích, přitrvalé expozici probíhající latenční periodu měsíce až roky, výskyt časné a pozdní fáze bronchiální odpovědi. Současně se všakodlišuje některými charakteristikami od AB atopického typu – absence očních a nosních alergických příznaků, absence specifickéhoIgE (DI-konjugát) u převahy pracovníků s potvrzeným AB, častý výskyt izolované pozdní fáze bronchiální odpovědi. Výzkum bronchiálníhoastmatu indukovaného DI je v současnosti zaměřen na několik témat: na genetické faktory určující vnímavosti vůči tétochorobě, na roli epiteliální bariéry v senzibilizaci organismu, na identifikaci DI – proteinových konjugátů v roli antigenů, nacharakteristiky imunitních odpovědí u AB způsobeného DI a na úlohu neurogenních mechanismů v patogenezi této choroby. Studiezaměřené na uvedené otázky podporují koncept té představy, že AB způsobené diizokyanáty je prezentováno smíšeným typemTH1/TH2 odpovědi, s influxem a regulační úlohou jak CD4+, tak CD8+ T lymfocytů. U pacientů s diagnostikovanou chorobou bylaprokázána zvýšená frekvence alel DQA1*0104 a DQB1*0503, na rozdíl od exponovaných jedinců bez příznaků, u nichž bylanaopak zjištěna zvýšená frekvence alel DQA1*0101 a DQB1*0501. Poznání patogeneze AB způsobeného diizokyanáty může urychlitvývoj diagnostických testů s následnou léčebnou intervencí.

Klíčová slova:
profesionální bronchiální astma, diizokyanáty, imunopatogeneze

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se