Získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice podle nové legislavity


Obtaining qualification for the medical occupation of the physician, dentist and pharmacist in the Czech Republic according to the new legislation

The paper informs about the current situation in postgraduate education of physicians, dentists and pharmacists according to the valid legal directives (Law No. 95/2004 of the Digest and procedural regulations). The basic requirements for the occupation performance in above stated professions, the procedure of obtaining specialized qualification for physicians, dentists and pharmacists and the current system of fields of specialized education of physicians, dentists and pharmacists are presented. The review of valid legal provisions is enclosed at the end.

Key words:
postgraduate examination – blamelessness – specialized qualification for the occupation performance – specialized education – specialized qualification – specialization fields – Law No. 95/2004 of the Digest – health ability


Autoři: J. Krejčíková
Působiště autorů: IPVZ Praha, náměstkyně ředitele pro výuku
Vyšlo v časopise: Listy rev. Lék., 12, 2008, č. 1, s. 5-9

Souhrn

Sdělení seznamuje se současnou situací v postgraduálním vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů podle platných právních předpisů (zákon č. 95/2004 Sb. a prováděcí předpisy). Jsou uvedeny základní předpoklady pro výkon povolání uvedených profesí, dále postup pro získání specializované způsobilosti pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty a současný systém oborů specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. V závěru je přiložen i přehled platných právních předpisů.

Klíčová slova:
atestační zkouška – bezúhonnost – odborná způsobilost k výkonu povolání – specializační vzdělávání – specializovaná způsobilost – obory specializace – zákon č. 95/2004 Sb. – zdravotní způsobilost

Změny v získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta byly provedeny zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (Sbírka zákonů, částka 30 ze dne 3. března 2004), ve znění zákona č. 125/2005 Sb. (Sbírka zákonů, částka 42 ze dne 30. března 2005).

Předpokladem výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta je získání odborné způsobilosti a doložení zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti, které stanoví výše uvedený zákon. Podmínky pro dokládání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti byly nově stanoveny čl. IV zákona č. 125/2005 Sb.

Lékař, zubní lékař a farmaceut je povinen doložit zdravotní způsobilost lékařským posudkem, který vydává registrující praktický lékař nebo lékař závodní preventivní péče v odůvodněných případech na vyžádání zaměstnavatele, jde-li o zaměstnance, a správního úřadu, který zdravotnickému pracovníkovi vydal oprávnění k provozování zdravotnického zařízení, jde-li o zdravotnického pracovníka poskytujícího zdravotní péči vlastním jménem.

Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 90 dnů. Za bezúhonného se podle tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, nebo ten, na něhož se hledí, jako by nebyl odsouzen. Doklad o bezúhonnosti se vyžaduje vždy před zahájením výkonu zdravotnického povolání a v odůvodněných případech též na vyžádání zaměstnavatele, jde-li o zaměstnance, nebo správního úřadu, který lékaři, zubnímu lékaři nebo farmaceutovi vydal oprávnění k provozování zdravotnického zařízení.

Odborná způsobilost k výkonu povolání se získává absolvováním akreditovaného zdravotnického magisterského studijního programu na vysoké škole.

Lékař musí absolvovat teoretickou a praktickou výuku v nejméně šestiletém prezenčním studiu ve studijním programu všeobecné lékařství. Po absolvování získává titul MUDr. a je oprávněn k provádění zákonem vymezených činností pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí. Odbornou způsobilost mají rovněž lékaři, kteří získali pouze specializaci I. stupně podle starých právních předpisů.

Zubní lékař získává odbornou způsobilost absolvováním nejméně pětiletého prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku ve studijním programu zubní lékařství nebo stomatologie (pokud byl zahájen nejpozději v akademickém roce 2003/2004). Absolvent studijního programu zubní lékařství získává nově titul MDDr. a je oprávněn k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře. Absolvent studijního programu stomatologie musí absolvovat dále ještě odbornou praxi ve zdravotnickém zařízení v minimální délce 36 měsíců pod vedením lékaře, který je způsobilý k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře a má minimálně 5letou praxi v oboru.

Farmaceut získává odbornou způsobilost absolvováním nejméně pětiletého prezenčního studia ve studijním programu farmacie, obsahujícího teoretickou a praktickou výuku, z toho nejméně 6 měsíců praxe v lékárně nebo studijního programu farmacie, pokud byl zahájen nejpozději v akademickém roce 2003/2004 a absolvováním odborné praxe ve zdravotnickém zařízení v délce 36 měsíců v průběhu předcházejících 5 let nebo specializace I. stupně v základním oboru podle dosavadních právních předpisů. Absolvent studijního programu farmacie získává titul Mgr.

Specializovaná způsobilost

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti se mohou dále vzdělávat a získatspecializovanou způsobilost k výkonu povolání, která není povinná, ale je podmínkou pro samostatný výkon specializovaných činností. Specializovaná způsobilost se získává absolvováním a úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou a vydáním diplomu o specializaci ministerstvem. Specializovanou způsobilost lze získat také na základě přechodných ustanovení (§ 44 zákona č. 95/2004 Sb.).

Specializační vzděláváníse uskutečňuje formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle § 83a zákoníku práce nebo externí průpravy zkrácené nejvýše na polovinu stanovené doby s tím, že se celková doba průpravy adekvátně prodlužuje. Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu povolání podle vzdělávacích programů jednotlivých specializačních oborů a může být přerušeno z důvodů pracovní neschopnosti, mateřské a rodičovské dovolené, vojenské činné služby, civilní služby nebo vědecké činnosti, avšak nesmí být tímto přerušením zkráceno. Účast na specializačním vzdělávání podle tohoto zákona se považuje za zvyšování kvalifikace podle § 142b a 143 zákoníku práce.

Zařazení do specializačního oboruprovádí na žádost uchazeče ministerstvo zdravotnictví. Součástí žádosti jsou úředně ověřené kopie dokladů o získané odborné způsobilosti, případně specializované způsobilosti. Cizí státní příslušníci přikládají rozhodnutí ministerstva o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky. Ministerstvo zařadí uchazeče do oboru, vydá vzdělávací program příslušného oboru a průkaz odbornosti, nebyl-li vydán již dříve. Vzdělávací program stanoví celkovou dobu specializačního vzdělávání, rozsah a obsah přípravy, délku povinné a doplňkové praxe, typ pracoviště, na kterém má praxe probíhat, minimální délku praxe absolvovanou na pracovišti akreditovaného zařízení, požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti, předpoklady ke složení atestační zkoušky a rovněž činnosti, které je absolvent specializačního vzdělávání oprávněn vykonávat.

Lékaři, kteří získali specializaci I. stupně podle předchozích právních předpisů, mají podle zákona č. 95/2004 Sb. pouze odbornou způsobilost. Mohou si dosavadní praxi a výkony doplnit podle příslušného vzdělávacího programu a získat specializovanou způsobilost podle tohoto zákona.

Atestační zkouškase koná podle zkušebního řádu (vyhláška č. 395/2004 Sb.) před zkušební komisí jmenovanou ministerstvem v závěru specializačního vzdělávání po splnění všech požadavků stanovených vzdělávacím programem. Po úspěšném vykonání zkoušky vydá ministerstvo diplom o specializaci.

Obory specializačního vzdělávání lékařů(v závorce uvedena minimální délka specializačního vzdělávání)stanovené přílohou zákona č. 95/2004 Sb.:


Lékaři mají možnost získat specializovanou způsobilost v 83 specializačních oborech, které uvádí příloha zákona podle abecedního pořadí. Vzdělávací programy některých specializačních oborů (44 oborů) vycházejí ze společného základu, jehož absolvování je povinné pro další pokračování vzdělávání. Společný základ představuje nezbytné absolvování povinné praxe, teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou společné pro určité obory. Podle těchto požadavků a příbuznosti některých lékařských oborů lze vzdělávací programy zařadit do 6 skupin:

 • Vzdělávací programy se společným interním základem, který trvá minimálně 24 měsíců.
 • Vzdělávací programy se společným chirurgickým základem, který trvá minimálně 24 měsíců.
 • Vzdělávací programy se společným pediatrickým základem, který trvá minimálně 36 měsíců.
 • Vzdělávací programy se společným radiologickým základem, který trvá minimálně 36 měsíců.
 • Vzdělávací programy se společným patologickým základem, který trvá minimálně 24 měsíců.
 • Vzdělávací programy se společným hygienickým základem, který trvá minimálně 12 měsíců.

Absolvování společného základu umožní snadnější získání dalších specializací se stejným společným základem, nebo eventuálně změnu specializace. V některých oborech lze získat příslušnou specializaci s různým společným základem (např. alergologie a klinická imunologie vycházejí z interního nebo pediatrického základu, rehabilitační a fyzikální medicína vychází z interního nebo chirurgického nebo pediatrického nebo neurologického základu aj.).

Získání specializované způsobilosti v některých oborech předpokládá absolvování vzdělávacího programu v jiném specializačním oboru (21 oborů). Jde o jakési navazující obory, např. pro získání specializované způsobilosti v oboru dětská urologie je předpokladem absolvování vzdělávacího programu v oboru urologie.

Ve zbývajících vzdělávacích programech není specializační vzdělávání vázáno na jiné vzdělávací programy.

Obory specializačního vzdělávání zubních lékařů:

 1. ortodoncie (3)
 2. orální a maxilofaciální chirurgie (6)

Obory specializačního vzdělávání farmaceutů:

 • 1. farmaceutické technologie (4) 4. nemocniční lékárenství (4)
 • 2. klinická farmacie (5) 5. radiofarmaka (4)
 • 3. laboratorní a vyšetřovací metody
 • ve zdravotnictví (4)
 • 6. veřejné lékárenství (4)

Ve farmaceutických vzdělávacích programech byl stanoven společný farmaceutický základ v délce 24 měsíců pro specializace nemocniční lékárenství, veřejné lékárenství a klinická farmacie.

Získání specializace podle dřívějších právních předpisů

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti, kteří získali specializaci podle vyhlášky č. 77/1981 Sb., získávají specializovanou způsobilost podle přechodných ustanovení (§ 44) zákona č. 95/2004 Sb.

1. Specializovaná způsobilost lékařů

Lékaři, kteří již získali specializaci I. stupně podle dřívějších právních předpisů, získávají specializovanou způsobilost v obdobném oboru podle tohoto zákona, pokud:

 • a)si doplní chybějící část odborné praxe stanovené vzdělávacím programem do 5 let od nabytí účinnosti zákona a podají žádost o posouzení splnění podmínek pro získání specializované způsobilosti podle § 44 odst. 1, 2 spolu s požadovanými doklady na odbor vzdělávání a vědy MZ, Palackého nám. 4, 120 00 Praha 2. MZ po kladném posouzení žádosti a dokladů vystaví potvrzení o získání specializované způsobilosti;
 • b) získali osvědčení ČLK k výkonu soukromé lékařské praxe (vydané do 17. 4. 2004)a nejméně 5 z posledních 6 let nepřetržitě vykonávali povolání lékaře; Žádost s požadovanou dokumentací je nutné zaslat na stejnou adresu MZ, které vystaví potvrzení o získání specializované způsobilosti.
 • c) získali specializaci v oboru všeobecné lékařství, získávají automaticky specializovanou způsobilost v oboru praktické lékařství pro dospělé;
 • d) získali specializaci v oboru pediatrie I. stupně a v oboru pediatrie pracují déle než 3 roky, z toho alespoň 1 rok v primární péči; pro přiznání specializované způsobilosti je nutné podat žádosti a doložit požadovanou praxi na MZ.

Obdobným oborem se rozumí pouze 18 uvedených oborů (dříve specializací I. stupně). Obdobným oborem podle tohoto zákona je vnitřní lékařství a dříve interní lékařství, dětské lékařství a dřívější pediatrie atd., naopak není obdobným oborem interního lékařství kardiologie či angiologie, kde nelze získat specializovanou způsobilost doplněním praxe bez atestační zkoušky.

Lékaři, kteří získali specializaci I. a II. stupně nebo I. stupně a specializaci v nástavbovém oboru získávají specializovanou způsobilost v oborech uvedených v zákoně automaticky. Potvrzení o získání specializované způsobilosti není nutné.

2. Specializovaná způsobilost zubních lékařů

Zubní lékaři, kteří získali specializaci I. stupně v oboru stomatologie, získávají způsobilost k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře podle zákona č.95/2004 Sb., pokud absolvují odbornou praxi ve zdravotnickém zařízení v minimální délce 36 měsíců pod vedením lékaře se způsobilostí k samostatnému výkonu povolání; la.

Zubní lékaři, kteří získali specializaci v nástavbových oborech čelistní ortopedie, nebo stomatologická chirurgie podle vyhlášky č. 77/1981 Sb., získávají specializovanou způsobilost v oborech ortodoncie nebo orální a maxilofaciální chirurgie. V obou případech získávají specializovanou způsobilost automaticky.

3. Specializovaná způsobilost farmaceutů

Farmaceuti, kteří získali specializaci I. stupně nebo I. a II. stupně v základních oborech lékárenství, nebo farmaceutická technologie, nebo farmaceutická analytika, nebo klinická farmacie nebo specializaci I. stupně a nástavbových oborech podle vyhlášky č. 77/1981 Sb., získávají specializovanou způsobilost v obdobných oborech podle tohoto zákona automaticky.

Vzdělávací programy a příslušné formuláře jsou k dispozici na www.mzcr.cz nebo www.ipvz.cz. Další aktuální informace jsou uváděny na webových stránkách Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Přehled právních předpisů, které se týkají vzdělávání ve zdravotnictví

 • Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (lékařský zákon) + zákon č. 125/2005 Sb.
 • Zákon č. 96/2004 Sb.,o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
 • Nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.
 • Vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.
 • Vyhláška č. 392/2004 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na akreditované zdravotnické magisterské studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie.
 • Vyhláška č. 393/2004 Sb., kterou byla zrušena vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.
 • Vyhláška č. 394/2004 Sb., kterou se upravují podrobnosti o konání atestační zkoušky, zkoušky k vydání osvědčení k výkonu zdravotnických povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušky akreditovaných kvalifikačních kurzů, aprobační zkoušky a zkušební řád pro tyto zkoušky.
 • Vyhláška č. 395/2004 Sb., kterou se stanoví zkušební řád pro atestační zkoušky a pro aprobační zkoušky lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
 • Vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.
 • Vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
 • Vyhláška č. 413/06 Sb., kterou byla zrušena vyhláška č. 470/2004 Sb., jíž se stanovil seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a k výkonu povolání dalšího zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku (o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka).
 • Zákon č. 121/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

Adresa pro korespondenci:

PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.

IPVZ

Ruská 85

110 00 Praha 10

e-mail: krejcikova@ipvz.cz


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×