PRŮZKUM PODÍLU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKYOŠETŘOVANÝCH V AGENTURÁCH DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE


The Survey of the Rate of Health and Social Issues in Clients of Agencies of Home Health Care

The strenghtening of the integration of home and social care is an expected trend in the field of home health carein the perspective of following years.The survey undertaken by a physician reviewer in one hundred clients treatedby nurses from agencies of home health care in the period of 2002-2003 was oriented to follow up of the rate ofhealth and social issues. The direct contact with clients revealed the shortcomings in the management ofeducation and providing the health care. The social issues related to self-sufficiency and dependency in old agewere followed up aiming at gaining the overview of the rate of persons at risk according to age and their shareon health and social care. The former hypothesis of the survey was confirmed. In 51 % cases, the social issuessignificantly dominated over the health care and at the same time influenced its consumption including payments.The results of the survey were also compared to the published conclusions and presentations of foreign authorsand to the experience of university based institutions dealing with the training and research in this field in theCR.There were no significant differences in acomplex evaluation of the health state, needs and problems in clientsof the home health care. The results nad conclusions of sociological methods of interviews and questionnairesused in the survey were sufficiently and effectively applied in the practice of physician reviewer of the home healthcare. The survey confirmed that the activities of nurses of the home health care is an important service both fromthe psychological and economical point of view. Especially as concerns the old handicapped persons, becausethe home health care delays the necessity of the institution care and thus the handicapped person may stay inhis/her home environment and the quality of his/her life is improving significantly in the period of the care providedby the other person. The presented issue may be considered exceptional in the framework of the field of reviewmedicine and the context of understanding the reviewing activities in practice according to the current legislationwith the suggestion to complete the audit of the care with increased attention paied to the follow up of the rateof social issues and effectiveness of providing financial resources.

Key words:
health and social care – survey – use of sociological methods in the practice of physician reviewer –health and social issues – gerontological risk factors – self-sufficiency – dependency


Autoři: H. Dolanský
Působiště autorů: Hutnická zaměstnanecká pojišťovna, Ostrava-Vítkovice
Vyšlo v časopise: Listy rev. Lék., , 2004, č. 4, s. 0
Kategorie: Články

Souhrn

Posílení integrace domácí a sociální péče je z hlediska perspektivy následujících let částí očekávaných trendůoboru domácí zdravotní péče. Průzkum vedený revizním lékařem v období 2002–2003 se 100 pojištěnců, ošetřovanýchsestrami agentur domácí zdravotní péče,byl orientován ke sledování podílu zastoupení zdravotně sociálníproblematiky. V důsledku přímého kontaktu s pojištěnci byly prokázány rezervy ve způsobu vedení edukace a připoskytování zdravotní péče. Sociální problematika byla sledovaná ve vztahu k soběstačnosti a závislosti ve stáří,s cílem získat přehled o zastoupení rizikových osob podle věku a s jejich podílem na zdravotně sociální péči.Stanovená hypotéza průzkumu byla potvrzena. V 51 % případů bylo možné přesvědčivě konstatovat, že sociálníproblematika výrazně dominovala nad zdravotní péčí,a současně tak ovlivňovala i její spotřebu včetně výše úhrad.Výsledky průzkumu byly také porovnávány s publikovanými závěry rešerší a sdělení zahraničních autorů a sezkušenostmi univerzitních pracovišť zabývajících se výukou a studiem této problematiky v ČR. Nepřineslyzásadně významné rozdíly v komplexním hodnocení zdravotního stavu, potřeb a problémů u ošetřovaných v domácízdravotní péči. Výsledky a závěry sociologických metod rozhovorů a dotazníků použitých v průzkumu bylydostatečně a efektivně využity v odborné praxi revizního lékaře HZP. Průzkumembylo potvrzeno,že činnost sesteragentur domácí péče je nesporně významnou službou jak z psychologického, tak z ekonomického hlediska.Důležité jsou především pro staré handicapované osoby, neboť jejich pomoc oddaluje nutnost ústavní péčea handicapovaný jedinec může setrvat ve svém domácím prostředí a kvalita jeho života se v období potřeby péčedruhé osoby výrazně zlepšuje. Prezentovanou problematiku lze v rámci oboru revizního lékařství považovat zavýjimečnou v kontextu chápání rozsahu kontrolní a revizní činnosti v praxi podle platné legislativy, s podnětemdoplnit kontrolu péče zdravotní zvýšenou pozorností ke sledování podílu sociální problematiky a tímto takéspojenou s mírou účelnosti vynakládání finančních prostředků.

Klíčová slova:
zdravotně sociální péče – průzkum – využití sociologických metod v praxi revizního lékaře –zdravotně sociální problematika – gerontologické rizikové faktory – soběstačnost – závislost

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Listy revizního lékařství


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se