Dostupné materiály pro terapii afázie v klinické praxi


Autoři: Mgr. Šmíd Petr, DiS.
Působiště autorů: Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk 80, 538 54 Luže
Vyšlo v časopise: Listy klinické logopedie 2018; 2(2): 62-63
Kategorie: Nejen pro logopedy


Mgr. Petr Šmíd, DiS.

Mezi klinickými logopedy jsou často slyšet stesky po kvalitních terapeutických materiálech, které jsou určeny pro práci s dospělými pacienty, zejména s diagnózou afázie a kognitivně-komunikační poruchou. V porovnání s množstvím materiálů a pomůcek pro dětské pacienty není podkladů pro práci s dospělými mnoho, ale lze najít takové, které jsou kvalitní a mohou pomoci nejen samotným pacientům, ale také klinickým logopedům.

Existuje řada kreativních kolegů a kolegyň, kteří vytvářejí kvalitní materiály vhodné pro práci s osobami s afázií. Další skupinou jsou studenti, kteří vytvářejí materiály v rámci svých bakalářských a diplomových prací. Specifickou kategorií jsou pracovní listy a cvičení určená pro stále se rozšiřující skupinové terapie.

Existují však i takové pomůcky, které nepocházejí z „kuchyně“ klinické logopedie. V terapii afázie lze rovněž využít pomůcky a materiály z nejrůznějších obchodů či od výrobců a distributorů deskových her.

V níže uvedeném seznamu lze nalézt i publikace a sady pro trénink kognitivních funkcí. Takových publikací začíná v poslední době přibývat, jednak vzhledem k vzrůstajícímu povědomí o poruchách kognitivních funkcí, jednak kvůli jejich narůstající četnosti.

Nelze opomenout počítačové programy a aplikace pro tablet. Jde o programy, které jsou buď přímo určené k logopedické terapii (Afatický slovník), nebo jde o programy, které jsou primárně určené pro zábavu (Slovo Mistr), ale v logopedické terapii najdou své uplatnění.

Jsem si vědom, že jistě nejsou uvedeny všechny dostupné materiály k terapii pacientů s výše zmíněnými diagnózami. Bude tedy inspirativní a přínosné, pokud se tento seznam bude nadále rozrůstat a aktualizovat, například na webu AKL.

Mgr. Petr Šmíd, DiS.

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé,

Košumberk 80,

538 54 Luže

smid@hamzova-lecebna.cz


Zdroje
 1. CSÉFALVAY, Zsolt a Marta KLIMEŠOVÁ a Milena KOŠŤÁLOVÁ. Diagnostika a terapie afázie, alexie, agrafie: (manuál). Překlad Marta Klimešová. [Praha]: Asociace klinických logopedů ČR, 2003. [cca490] s. ISBN 80-903312-0-3
 2. BLATNÁ, Kateřina. Využití terapeutického materiálu v logopedické intervenci v iniciální fázi afázie. Brno, 2014. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. Materiál dostupný z: http://www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/neurologicka-klinika/pracoviste-klinicke-logopedie/t4555
 3. ŠMÍD, Petr. Využití terapeutického materiálu v logopedické intervenci funkcionální komunikace. Brno, 2013. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. Materiál dostupný z: http://www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/neurologicka-klinika/pracoviste-klinicke-logopedie/t4555
 4. Další materiály k terapii afázie dostupné z: http://www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/neurologicka-klinika/pracoviste-klinicke-logopedie/t4555
 5. ČECHÁČKOVÁ, Miloslava. Textová a obrázková cvičebnice pro nemocné s poruchou řečových funkcí – afázií. Olomouc: [s. n.], 1998, 276 s.
 6. MALÍKOVÁ, Petra. Pracovní karty na procvičení fatických funkcí. Ilustrovala TerezaSoldánová. [Česko:s.n.,2010]. ISBN978-80-254-7888-2
 7. TRUHLÁŘOVÁ, Marie. Obrázkový slovník pro afatiky. Ilustroval Václav Křížek. Praha: Avicenum, 1973.
 8. PUMPRLA, Roman. Tematický soubor obrázků: 424 obrázků a názvů na téma rodina, tělo, zvířata, ovoce. Ilustroval Zdeněk Skřivánek. Praha: LOGOS-RP, 2002.
 9. Afatický slovník: pomůcka pro afatiky. Afatický slovník – pomůcka pro afatiky [online]. 2009 [cit. 2017-05-12]. Dostupné z: http://slovnik.kvalitne.cz
 10. MIMROVÁ, Milada. Afázie: soubor cvičných textů pro reedukaci afázie. Praha: Triton, 1998. ISBN 80-85875-81-0.
 11. LASOTOVÁ, Naděžda. Pracovní listy pro trénink konverzace. Brno: Spolek ProAfázie, 2013. Dostupné z: http://www.proafazie.cz/news/pracovni-listy-pro-trenink-konverzace1/
 12. KOTLÍNOVÁ, Ludmila. Logopedická terapie – pracovní sešit I, II. Praha, 2013. Dostupné z: http://www.logopedie-kotlinova.cz/sluzby
 13. BROŽEK, Ľuba a Barbora POLÁKOVÁ. Dejme mozky dohromady: skupinová kognitivní rehabilitace a reedukace jazykových funkcí. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2016. ISBN 978-80-7553-094-3
 14. WIEDERMANN, Ingrid a Zsolt CSÉFALVAY. Afázia – príručka pre rodinných príslušníkov pacienta s afáziou. Bratislava: Ing. Peter Kaminský, 2011. ISBN 978-80-968867-2-2
 15. KOŠŤÁLOVÁ, Milena a Mariana MAREŠOVÁ. AZ individuální slovník. Brno, 2017. Dostupné z: http://www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/neurologicka-klinika/pracoviste-klinicke-logopedie/t4555
 16. Albi – vzdělávací hry: http://www.albi.cz/hry-a-zabava/rodinne-a-strategicke/vzdelavaci-hry/
 17. Příběhy z kostek – Rory‘s Story cubes – dostupné ve více obchodech a e-shopech.
 18. Vyprávěcí kostky – Flying Tiger Copenhagen – Česká republika
 19. Multip: Aktivizace a terapie. MULTIP MORAVIA s. r. o. [online]. 2017 [cit. 2017-05-12]. Dostupné z: http://www.multip.cz/aktivizace-aterapie
 20. Sensa shop. Sensa shop [online]. [cit.2017-05-12]. Dostupné z: http://www.sensa-shop.cz/vek/seniori/f7:68
 21. MENTIO – https://www.mentio.cz
 22. Afatický slovník. Afatický slovník – Logopedia, z. s. [online]. [cit.2017-05-12]. Dostupné z: http://logopedia.cz –aplikace pro Android
 23. Co to je? (logopedie) – Antonín Stoklásek – aplikace pro Android
 24. Poznej slovo – Martin Řehánek – aplikace pro Android
 25. Hledání slov – The Angry Kraken – aplikace pro Android
 26. Slovomistr – Words Puzzle Games – aplikace pro Android
 27. SOLNÁ, Gabriela. Pro dospělé/ i-logo.cz. SOLNÁ, Gabriela. Logopedie pro iPad [online]. 2015 [cit. 2017-05-12]. Dostupné z: http://www.i-logo.cz/?page_id=8
 28. Sada pro kognitivní trénink I, II – již není v prodeji.
 29. Sešity pro trénování paměti a dalších kognitivních funkcí. Dostupné z: http://www.alzheimer.cz/e-shop/pomucky/16-sesity-pro-trenovani-pameti-a-dalsich-kognitivnich-funkci-obe-obtiznosti-sada-sesitu-i-x/
 30. Sada pro individuální kognitivní trénink. Dostupné z: http://www.alzheimer.cz/e-shop/pomucky/33-sada-pro-individualni-kognitivni-trenink/
 31. HOLMEROVÁ, I.; SUCHÁ, J.; HORT,J. Materiály pro pacienty a pečující, Cvičte si svůj mozek I., II., III. Vzpomínkovi. [Online] 2007. [Citace: 10. 8. 2009.] Dostupný z: http://www.vzpominkovi.cz/odborna-verejnost/materialy-propacitnety-a-pecujici>
 32. Paměť 3D – dostupné z: http://alexander.pexi.cz/e-shop/detail/979
 33. ORLÍKOVÁ, Hana a Aleš ČUMA. Minisada pro trénink paměti. Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci, Praha: Grifart. ISBN 978-80-260-2253-4 Dostupné z: http://cvicmepamet.cz
 34. ŠTEŇOVÁ, Veronika a Daniela OSTATNÍKOVÁ. Kognitívne funkcie a ich rehabilitácia v klinickej praxi. 1. vyd., Bratislava, 2011. ISBN 97-80-89113-89-7
 35. Brain Jogging: HAPPYneuron BrainJogging [online]. c2017 [cit. 2017-05-12]. Dostupné z: http://www.brainjogging.cz
 36. SUCHÁ, Jitka. Trénujte si paměť. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-791-6.
 37. SUCHÁ, Jitka. Zábavné kvízy pro každý věk. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0809-9.
 38. SUCHÁ, Jitka. Skupinové hry pro cvičení paměti v každém věku. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0059-8.
 39. SUCHÁ, Jitka. Cvičení paměti pro každý věk: testy na paměť a logiku. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-199-0.
 40. SUCHÁ, Jitka. Trénink slovní zásoby pro každý věk. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0594-4
 41. POWELL, Trevor J. a Kit MALIA. Cvičebnice pro lidi po poranění mozku: cvičení z oblasti kognitivní rehabilitace. Praha: Cerebrum – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, 2013. ISBN 978-80-904357-7-3.
 42. KLUCKÁ, Jana a Pavla VOLFOVÁ. Kognitivní trénink v praxi. 2., rozšířené vydání. Praha: Grada, 2016. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-5580-9.
 43. POKORNÁ, Jaroslava a Milena VRÁNOVÁ. Přehled české výslovnosti: logopedická a ortoepická cvičení pro dospělé. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-169-3.
 44. Fler - www.fler.cz – jako inspirace např. prodejce „U člověka“ (aktivizační a terapeutické pomůcky pro dospělé se zdravotním znevýhodněním)
 45. Pinterest – www.pinterest.com– jako inspirace
 46. Logico Piccolo, dostupné z http://www.mutabene.cz/logico-piccolo/c-1165/sady vyzkoušené s dospělými:
 47. Prvouka - Jak se co dělá (produktové číslo 1503)
 48. Paměť a logika – Část 1 – Geometrické tvary a panáčci (produkt. č. 1901)
 49. Čtení s porozuměním – Naše zvyky 2 – Vánoce (produkt. č. 1481)
 50. Základní cvičení 1 – Rozšíření slovní zásoby (produkt. č. 1401)
Štítky
Logopedie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Listy klinické logopedie

Číslo 2

2018 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se