Abstrakta posterů


Vyšlo v časopise: Klin. Biochem. Metab., 28, 2020, No. 2, p. 84-87
Kategorie: Abstrakta posterů

P-1 Systém kontroly kvality a supervize POCT glukometrů ve FN Olomouc

Pospíšilová I., Nesvadbová I., Svačinková Z., Filipová I., Kučerová V.

Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc

Isabela.Pospisilova@fnol.cz

Cíl:  Prezentace organizace a nastavení cílů kontroly kvality pro zajištění spolehlivosti měření u skupiny 90 kusů POCT (Point-of-Care Testing) glukometrů ACCU CHEK Inform II firmy Roche umístěných na klinických pracovištích ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Metody: Je nastaven systém a cíle pravidelného měření vnitřní kontroly kvality u všech 90 přístrojů sítě POCT glukometrů, včetně definovaných postupů v případě neúspěšného výsledku měření. Jsou určeny postupy provádění pravidelné nezávislé externí kontroly kvality, a to v režimu 2x ročně. Je nastaven režim pravidelného srovnávání výsledků měření všech POCT glukometrů s referenční hexokinázovou metodou v centrální laboratoři OKB FN Olomouc. Je zavedeno pravidelné roční ověření měřícího rozsahu glukometrů pomocí testů linearity s definovanými parametry úspěšnosti. Je nastavena identifikace uživatelů provádějících vyšetření POCT glukometrie, včetně zavedeného postupu zaučení a periodického přeškolení, zakončeného testem a ziskem certifikátu.

Výsledky: Budou prezentovány přehledné výsledky vnitřní a externí kontroly kvality, výsledky testů linearity a srovnání výsledků měření POCT glukometrů s výsledky metody v centrální laboratoři.

Závěr: Ve FN Olomouc je nastaven systém pravidelného provádění vnitřní kontroly kvality, nezávislé externí kontroly kvality a zejména zajištěna srovnatelnost výsledků s metodou v centrální laboratoři pro  správnost a přesnost měření POCT glukometrů. Nastavené podmínky jsou nepodkročitelné, v případě jejich nesplnění je daný glukometr vyřazen ze systému.

P-2 Porovnávací studie dvou komerčních metod pro analýzu methotrexátu

Illner J., Srnáneková G., Křížková I., Jirkovská P.

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol, Praha

jan.illner@fnmotol.cz

Methotrexát je antineoplastikum používané při léčbě leukémie a dalších onemocnění. Jde o analog derivátu kyseliny listové, od které se liší strukturálními změnami. Hladiny methotrexátu jsou monitorovány z důvodu zamezení toxických účinků léku a případného určení zahájení terapie s opačným účinkem. Cílem studie bylo porovnání dvou metod stanovení methotrexátu na dvou různých analytických systémech. Referenčním automatickým analyzátorem k měření methotrexátu byl Cobas Integra 400 plus firmy Roche, který využívá ke stanovení metody fluorescenční polarizace. Novým automatickým analytickým systémem byl analyzátor Architect i4000SR firmy Abbott měřící s využitím chemiluminiscenční imunoanalýzy na mikročásticích.  Porovnání bylo provedeno na souboru 42 pacientů na různých koncentračních hladinách. Měřené hodnoty byly v rozmezí 0,07 μmol/l až 60,94 μmol/l. Výsledná hodnota intervalu spolehlivosti byla 99,35 %, z čehož vyplývá vynikající shoda.

P-3 Hyperkalémie “neslučitelná se životem”

Pospíšilová E., Lenhartová M., Štefaničková L.

Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Olomouc

eva.pospisilova2@fnol.cz

Abstrakt se zabývá kazuistikou pacientky s kriticky vysokou hodnotou hladiny draslíku v séru. Na prvním místě bylo podezření z preanalytického ovlivnění hodnoty draslíku v séru, které bylo vyloučeno. V první části rozebíráme samotnou kazuistiku a vývoj hladiny kalémie při komplexní léčbě včetně  kontinuální hemodialýzy. Ve druhé části poukazujeme na samotnou problematiku hyperkalémie. Poukazujeme na příčiny zvýšené hladiny draslíku v séru. Rozebíráme problematiku ovlivnění kalémie preanalytickými vlivy týkajícími se odběru, transportu, uchovávání a přípravou ke zpracování biologického materiálu.

P-4 Stanovení alfa –defensinu v synoviální tekutině pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Havránková V., Burešová K., Rathouská E., Dunovská K., Neščáková M., Klapková E.

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie, 2. LF UK a FN Motol

vaclava.havrankova@fnmotol.cz

Bakteriální infekce patří k hlavním komplikacím v ortopedii a traumatologii. V současné době je využíváno široké spektrum testů k diagnostice periprostetických kloubních infekcí. Za jeden z nejpřesnějších je považováno vyšetření alfa-defensinu (HNP1,HNP2,HNP3) v synoviální kloubní tekutině. Cílem bylo vyvinout HPLC metodu pro přesné stanovení koncentrace alfa-defensinu v synoviální tekutině. Stanovení je prováděno na kapalinovém chromatografu Agilent 1260 (Agilent Technologies). Biologický materiál (0,5 mL kloubního punktátu) se odebírá do 2 mL stabilizačního roztoku (směs vody, acetonitrilu a kyseliny trifluoroctové). Příprava vzorku k analýze spočívá ve smíchání 100 μL vzorku a 100 μL acetonitrilu, vzorek je krátce promíchán a poté centrifugován. K analýze byla použita kolona Vydac 218TP C18, 4,6 x 250 mm, 5 μm, detekce probíhala při 220 nm. Délka analýzy je přibližně 65 minut, retenční čas je ve 27 minutě analýzy. Využíváme gradient mobilních fází.  Mobilní fáze A je směs 50 mL acetonitrilu, 950 mL vody a 1 mL kyseliny trifluoroctové. Mobilní fáze B je směs 700 mL acetonitrilu, 300 mL vody a 1 mL kyseliny trifluoroctové. Průtok byl 1 mL/min s nástřikem 50 μL. Metoda byla úspěšně validována s opakovatelností 4,3 % a 3,6 % a reprodukovatelností 5,6 % a 4,1 %. Mez kvantifikace je 2,0 mg/l a výtěžnost metody se pohybuje mezi 99,9-101,8 %. Uvedená metoda je vhodná pro přesné stanovení koncentrace alfa-defensinu. Výhodou je krátká a jednoduchá příprava vzorků, která umožňuje využití tohoto stanovení v rutinní praxi.

P-5 MPA

Huterová D., Jakubcová M.

OKB FN u sv. Anny, Pekařská 53, Brno

dagmar.huterova@fnusa.cz

Poster bude informovat o modulárním preanalytickém systému firmy Roche nově instalovaném na našem pracovišti OKB u sv. Anny v Brně. Bude obsahovat technický popis MPA (včetně obrazového materiálu), který je propojený s analyzátory Cobas 8000,  popis funkce a činnosti obsluhy.

P-6 Porovnání dvou automatických analyzátorů stanovující glykovaný hemoglobin (HbA1c)

Karlíková L., Zíková Š., Vokráčková K., Dunovská K.

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol, Praha

lenka.karlikova@fnmotol.cz

Stanovení glykovaného hemoglobinu se v praxi používá ke screeningu prediabetu a sledování průběhu diabetu. Koncentrace HbA1c nám poskytuje informaci o průměrné hladině glykémie za období 4-8 týdnů. Pro stanovování hladiny HbA1c je možno použít elektroforetickou metodu, kde se pomocí roztoku o pH 9,4 separují jednotlivé frakce hemoglobinů. Analýza probíhá v hemolyzátu vzorků plné krve ze zkumavek obsahující antikoagulační činidla K2EDTA nebo K3EDTA. Hemoglobiny jsou detekovány v křemenných kapilárách při absorbanci 415 nm. Cílem práce bylo porovnat dva analytické systémy – Capillarys 2 a Capillarys 3. Výsledky frakce HbA1c jsou uváděny v mmol/mol. Porovnání výsledků z analyzátorů bylo provedeno na souboru 34 pacientských vzorků. Celkem bylo analyzováno 34 vzorků plné krve, u kterých byla stanovena hladina glykovaného hemoglobinu pomocí analyzátorů Capillarys 2 a Capillarys 3. Hladiny HbA1c se pohybovaly v rozmezí 29-122 mmol/mol. Výsledky byly statisticky porovnány a nebyl prokázán významný rozdíl mezi naměřenými hodnotami. U 74 % tj. 25 pacientských vzorků byla vyhodnocena relativní směrodatná odchylka do 1 %. Odchylka do 2 % byla vyhodnocena u 18 % tj. 6 pacientských vzorků a u 3 vzorků byla relativní směrodatná odchylka v rozmezí od 2-4 %. Porovnáním výsledků stanovení HbA1c jsme si ověřily spolehlivost a srovnatelnost analyzátorů. Oba analyzátory na principu elektroforetické metody jsou vhodné ke sledování průběhu léčby pacientů s diabetem, záchytu prediabetu a diagnostickému screeningu pacientů s predispozicemi nebo podezřením na toto onemocnění.

P-7 Zavedení [-2]proPSA do rutinního provozu na analyzátoru Access 2 (Becman Coulter)

Kvěchová M., Flášarová J.

Oddělení klinické biochemie FN Brno

Kvechova.Martina@fnbrno.cz

Cíl studie: Porovnání stanovení celkového a volného PSA imunochemickými metodami na analyzátoru Cobas e 801 (Roche) versus Access 2 (Beckman Coulter) a zavedení výpočtu indexu zdravé prostaty (PHI) do rutinního provozu.

Metody: Porovnání metod bylo provedeno na souboru 54 pacientských vzorků s BHP nebo s CaP, jejichž koncentrace celkového PSA (tPSA) se pohybovaly mezi 2-10 µg/l. U všech byly změřeny parametry celkového (tPSA) a volného PSA (fPSA),[-2]proPSA. V případě stanovení tPSA a fPSA na analyzátoru Access 2, jsme použili kalibraci na Hybritech. Z naměřených parametrů byl vypočítán % PSA a PHI.

Výsledky: Naměřené výsledky byly vyhodnoceny statistickým programem MedCalc. Průměrná diference mezi výrobci byla u tPSA v průměru 4,8 %; u fPSA byl 2,9 %. Pro korelaci mezi metodami byla použita Passing-Bablokova regrese, kdy z 95% intervalu spolehlivosti úseku a směrnice vyplynula proporcionální chyba měření v případě parametru tPSA a % PSA, u fPSA byla v celém rozsahu měření. Z analýzy ROC křivek bylo potvrzeno, že jako nejlepší indikátor pro diagnostiku karcinomu prostaty je index zdravé prostaty oproti tPSA a %PSA.

Závěr: Z výše naměřených výsledků vyplývá, že metody jsou porovnatelné. Nutné však zvážit rozdíl mezi kalibrací Hybritech nebo WHO, kterou nabízí výrobce Beckman Coulter. Pro odhad rizika karcinomu prostaty se dle výrobce doporučuje cut off hodnota indexu zdravé prostaty 40; z ROC analýzy našich výsledků měření by byla doporučená hodnota 37. Věříme, že [-2]proPSA přispěje k lepší diagnostice karcinomu prostaty a bude přínosem našim urologům při rozhodování, zda pacientu provádět biopsii či nikoliv.

P-8 První zkušenosti s analyzátorem Optilite

Lochman P., Prošková J., Christová T., Brosingerová R., Šafářová P., Pjajková D., Novosadová A.

OKB, FN Olomouc

pavlasafarova@seznam.cz

Vyšetření imunoglobulinů (Ig) jsou založena na principu imunoturbidimetrie nebo imunonefelometrie se specifickými antiséry proti řetězcům Ig. Tato vyšetření byla postupně aplikována na dostupných analyzátorech s tubidimetrickou nebo nefelometrickou detekcí, tj. na analyzátorech řady Hitachi/Modular, nefelometrech BN100, Delta Immage 800 až po analyzátor SPA Plus (The Binding Site). Po ukončení provozu analyzátoru SPA Plus byl vybrán analyzátor Optilite firmy The Binding Site, který nabízí pokračování vyšetření prováděných na analyzátoru SPA Plus. Jedná se o imunoturbidimetrický systém, kde je zdrojem světla xenonová lampa. Přístroj používá jednorázové kyvety, které zvyšují kvalitu optické detekce. Přístroj disponuje širokými automatickými rozsahy ředění. Uspořádání jednotlivých pracovních sekcí sestává ze tří oddělených sektorů pro vzorky, měřicí kyvety a reagencie. Pro vyšetřované vzorky lze použít běžně používané zkumavky i kepy pro menší množství materiálu. Reagencie i vzorky jsou dávkovány do reakčních kyvet oddělenými pipetory s vlastními mycími jednotkami. Převáděná vyšetření byla verifikována pro nový analytický systém a návaznost na dosavadní techniku byla ověřena porovnáním výsledků měření analyzátorů na reálných vzorcích. Verifikace převáděných analytických metod zahrnuje vyhodnocení korelace dosavadní a nové metody pomocí grafického zobrazení lineární regrese a grafu typu Bland Altman na reálných vzorcích, variace stanovení v sérii a mezidenně s vyčíslením těchto parametrů na kontrolních a validovaných materiálech a vyhodnocení pravdivosti na validovaných materiálech.

P-9 JAK ŠEL ČAS… …historie a současnost ÚLCHKB FN v Motole

Moravcová L., Kolářová J., Bunešová M.

ÚLCHKB 2. LF UK a FN Motol, Praha

arretka@seznam.cz

Na základě usnesení č. 149 Rady NVP ze dne 23. 6. 1970 vznikla sloučením DFN a Městské nemocnice v Motole 1. ledna 1971 Fakultní nemocnice v Motole a tento komplex se stal jedním z největších v Evropě. V 8. patře pavilonu B se v té době nacházela Centrální biochemická laboratoř a do roku 1977 byla dostavěna budova komplementu, laboratorní a výukový trakt. Biochemická laboratoř se přemístila do 2. patra pavilonu G, kde sídlí dosud. Tato laboratoř je neodmyslitelně spjata se jménem Prof. MUDr. Jaroslava Masopusta, DrSc., (*28. 1. 1929 – †23. 7. 2012), který byl v letech 1961–1997 vedoucím Oddělení klinické biochemie dětské fakultní nemocnice a fakultní nemocnice Motol, a navíc byl také přednostou Ústavu klinické biochemie a patobiochemie 2. lékařské fakulty UK, který založil a vybudoval. Laborantská práce v laboratoři byla manuální, pracovalo se se skleněnými pipetami, k jednotlivým analýzám bylo potřeba 100-500 ul séra. Od roku 1997 vede Ústav klinické biochemie a patobiochemie prof. MUDr. Richard Průša, CSc. Po sloučení s fakultní částí biochemie se stal přednostou Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol. Poster  dokumentuje změnu způsobu práce v laboratoři, která aktuálně analyzuje denně 2. 300 biologických vzorků, měsíčně 680. 000 analýz se spektrem 220 typů analýz nejen pro pacienty z FN Motol, ale i pro pacienty z celé ČR.

P-10 Provedení potního testu v algoritmu diagnostiky cystické fibrózy

Polesová V., Svačinková Z., Peřinová D., Pytlíčková V, Lukeš J.

Oddělení klinické biochemie FN Olomouc

v-vp@centrum.cz

Úvod: Cystická fibróza je závažné a nevyléčitelné dědičné onemocnění způsobené mutacemi v genu CFTR, který řídí činnost tzv. chloridového kanálu v membráně buněk. Nejčastější projevy nemoci jsou časté infekce dýchacích cest, poškození trávicího a reprodukčního ústrojí.

Cíl: Prezentovat význam a způsob provedení potního testu v algoritmu laboratorních vyšetření používaných k diagnostice cystické fibrózy.

Metodika: Vyšetření chloridů v potu se využívá pro potvrzení diagnózy u pacientů s projevy cystické fibrózy (CF). Vyšetření je indikováno v případech: a) pozitivní RA, b) u pacientů s charakteristickými příznaky choroby, c) pro ověření nebo vyloučení diagnózy CF u pacientů, kteří byli pozitivní nebo měli nejasný výsledek v jiných testech (elastáza, trypsin). Hladiny chloridových iontů byly stanovovány ze vzorku potu pacientů metodikou titrační coulometrie na analyzátoru ChloroChekTM firmy  Wescor Ltd. Analytické série vzorků potu jsou monitorovány systémem VKK při použití nezávislého kontrolního materiálu SweatChek (IVD CE, Quantimetrix) na 3 koncentračních hladinách (neg / cut-off / poz). Prezentovaná metodika poskytuje výsledky měření s celkovou analytickou chybou TEa[lab] = 2,4 – 14,8 % v závislosti na hladině použitého kontrolního materiálu.

Závěr: Provedení potního testu je rychlá a neinvazivní diagnostická metoda z minimálního množství vzorku. Výsledek je znám v případě potřeby do 2 hodin od odběru vzorku. Výhodou uvedené metody je rovněž nízká cena v porovnání s následnými genetickými testy.

P-11 Srovnání hladin Neuron specifické endolázy naměřené na systému COBAS 6000 e601 a Architect i1000SR

Pospíšilová M., Kučerová H., Roubalová L.

Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Olomouc

miluse.pospisilova2@fnol.cz

Cíl: Porovnat naměřené hodnoty NSE používané především k diagnostice malobuněčných karcinomů plic, na dvou odlišných systémech – COBAS 6000 modul e601 firmy Roche založeném na principu elektrochemiluminiscence (ECLIA) a analyzátoru Architect i1000SR firmy ABBOTT, který využívá princip chemiluminiscenční analýzy na mikročásticích (CMIA).

Metodika: Hladiny NSE byly stanovovány ze séra ihned po dodání do laboratoře na obou systémech. Bylo vyšetřeno 80 vzorků pacientů. Bylo provedeno párové porovnání regresní analýzou (Lineární regrese) a Bland-Altmanovými grafy.

Výsledky: Analyzátor Architect i1000SR poskytuje významně nižší hodnoty NSE, ale odchylka je stejná nezávisle na koncentraci. Metody vykazují výbornou korelaci. Průměrný rozdíl hladin mezi oběma metodami je 9,1 (r=0,9977, y=0,822x - 5,0592). Hodnoty leží kolem průměru, ani jedna z hodnot nepřekročila ±2SD. Metoda NSE Architect má adekvátně snížené referenční meze. Udávaná hodnota cut-off NSE Cobas je 16,3 ng/mL (15,7 – 17 ng/mL 95%CI), pro NSE Architect je 11,1 ng/mL (9 – 12,4 ng/mL 95%CI). Klinické vyhodnocení pozitivity/negativity jednotlivých pacientských vzorků na základě udávaných hodnot cut-off ukázalo úplnou shodu mezi oběma metodami.

Závěr: Metody vykazují velmi dobrou korelaci. Analyzátor Architect i1000SR poskytuje významně nižší hodnoty NSE, ale výsledky jsou rovnoměrně rozprostřeny kolem průměru a nevykazují odchylky v závislosti na koncentraci. Referenční meze pro metodu NSE Architect jsou adekvátně upraveny a klinické vyhodnocení výsledků je u obou metod v absolutní shodě.

P-12 Vyšetřování fekálního kalprotektinu na automatickém systému COBAS 8000

Zápecová M., Gáborová J., Bednaříková J., Hynková P.

Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Olomouc

Marketa.Zapecova@fnol.cz

Úvod: Fekální kalprotektin je významný senzitivní nespecifický diagnostický marker, jehož hodnoty korelují s výskytem zánětlivého onemocnění střev a kolorektálního karcinomu. Využívá se též pro diagnostiku a monitorování nespecifických střevních zánětů (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba) a jejich diferenciaci od funkčních poruch.

Metody: Přechod ze stanovení fekálního kalprotektinu metodou Quantum Blue Calprotectin High Range (Bühlmann) na analyzátoru Quantum Blue reader (Bühlmann) na stanovení na automatickém analyzátoru Cobas 8000 (Roche) soupravou Bühlmann fCAL turbo si vyžádal porovnání těchto dvou vyšetřovacích metod. V rámci testování bylo také provedeno srovnání výsledků získaných soupravou Bühlmann fCAL turbo na automatickém analyzátoru Cobas 8000 a automatickém analyzátoru Advia (Siemens).

Výsledky: Hodnoty fekálního kalprotektinu získané měřením na automatických analyzátorech vykazují velmi dobrou korelaci, jsou porovnatelné. Hodnoty získané na automatickém analyzátoru Cobas 8000 a metodou Quantum Blue Calprotectin High Range (Bühlmann) takovou shodu nevykazují.

Závěr: Výsledné hodnoty fekálního kalprotektinu závisí na způsobu vyšetřování, velkou roli sehrává i samotný odběr vzorku do odběrové zkumavky.


Štítky
Biochemie Nukleární medicína Nutriční terapeut

Článek vyšel v časopise

Klinická biochemie a metabolismus

Číslo 2

2020 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se