Ocenění


Vyšlo v časopise: Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 3, p. 118-120
Kategorie: XII.celostátní sjezd ČSKB ČLS JEP s mezinárodní účastí

Sborník

XII. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie ČLS JEP s mezinárodní účastí

20.–22. září 2015

Brno

Abstrakta přednášek a posterů

Seřazeno podle programu, o zařazení abstraktu do sborníku rozhodl vědecký výbor sjezdu.

Za obsah plně odpovídají autoři příspěvků.

Editor sborníku: Jaroslava Vávrová


Nejvyšší ocenění České společnosti klinické biochemie – Hořejšího cena – letos udělena panu doc. RNDr. Petru Šternovi, CSc.

Doc. RNDr. Petr Štern, CSc. absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně, obor organická chemie. Po krátkém působení ve Výzkumném ústavu čistých chemikálií v Brně nastoupil jako aspirant a později jako odborný asistent na VŠCHT v Praze, odkud přechází na Oddělení klinické biochemie FN na Bulovce jako vedoucí úseku automatizovaných metod a na Bulovce pracuje do roku 1999. V roce 1988 byl jmenován docentem pro obor biochemie. Od roku 1978 do roku 2013 vyučoval na Katedře klinické biochemie ILF, nyní IPVZ, a několik let stál v jejím čele. Jeho práce na katedře byla na bulovském pracovišti, později v Thomayerově nemocnici a nakonec na Karlově náměstí. Ve fakultní Thomayerově nemocnici působil řadu let též jako vedoucí úseku imunochemie, v oboru, který má nejraději.

Od roku 2000 do konce června 2013 byl zástupcem přednosty pro vědeckou a výzkumnou činnost na našem ústavu (ÚKBLD 1. LF UK a VFN), kde byl hlavním řešitelem tří grantových projektů a spoluřešitelem řady dalších. Kromě působení na 1. Lékařské fakultě, kde vyučoval magisterský a bakalářský obor, byl zapojen do výuky na 2. LF UK, PřF UK a VŠCHT Praha. Byl školitelem či konzultantem mnoha bakalářských, magisterských i doktorských prací.

Docent Štern je autorem a spoluautorem více než 250 odborných publikací, je spoluautorem 13 monografií, z nichž řada získala ocenění nejen České společnosti klinické biochemie, ale též České lékařské společnosti JEP a České internistické společnosti. Zmíním alespoň tři vydání monografie Laboratorní diagnostika, kde byl jedním z hlavních editorů.

Petr rád poznává nové kraje, miluje svoji rodinu a vnoučata, která jej odvedla od klinické biochemie.

Petr Štern zasvětil svůj profesní život klinické biochemii a své životní znalosti a zkušenosti získané v laboratořích předával a předává studentům a kolegům více než třicet let. Vychoval několik generací klinických biochemiků – lékařů, analytiků, laborantek a laborantů. Jeho studenty byli a jsou významní představitelé klinické biochemie, lékařské chemie a biochemie. Poznal jsem jej jako začínající klinický biochemik před více než 20 lety a necelých patnáct let pařil mezi mé nejbližší spolupracovníky na ústavu. Vždy jsem se na něho mohl obrátit s radou či prosbou a věděl jsem, že Petr mi pomůže obětavě a bez ohledu na čas.

Doc. RNDr. Petr Štern, CSc. patří mezi nejvýznamnější osobnosti našeho oboru a udělení Hořejšího medaile České společnosti klinické biochemie ČLS JEP je výrazem poděkování a uznání jeho práci pro českou klinickou biochemii.

Tomáš Zima

Čestné členství ČSKB - Prof. Maurizio Ferrari

Prof. Maurizio Ferrari je vedoucím oddělení klinické patologie Vita-Salute San Raffaele univerzity v Miláně. Jeho vědecké zájmy jsou orientovány především na molekulární diagnostické metody, nukleové kyseliny cirkulující v plazmě, molekulární studie několika genetických patologických stavů (oční onemocnění, neurologická onemocnění, onemocnění srdce arytmie, metabolismus železa a hematologická onemocnění). Vyvinul metody pro analýzu DNA - multiplex PCR a kapilární elektroforézy, dále novou metodu známou jako double-gradient DGGE (DG-DGGE) pro identifikaci z neznámé mutace. V současné době je jeho výzkum zaměřen na rozvoj diagnostických testů s aplikací mikroelektronických čipovou technologií a sekvenování nové generace. Od roku 2015 je prezidentem IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine).

Milan Dastych

Na návrh výboru ČSKB bylo prof. Maurizio Ferrarimu uděleno čestné členství České společnosti klinické biochemie.

Čestné členství ČSKB - Prof. Michael Neumaier

Prof. Michael Neumaier je předsedou DGKL a vedoucím Vědecké rady Referenzinstitut für Bioanalytik Bonn jako zařízení patřícího společnosti DGKL. Je zde též supervizorem moderních kontrolních cyklů molekulární biologie. Těchto cyklů se v současnosti zúčastňuje dlouhodobě několik desítek klinických laboratoří z ČR. Jako vedoucí vědecké rady RfB Bonn spolupracuje dlouhodobě i s organizátory programu externího hodnocení kvality České republiky; organizace RfB Bonn je strategickým partnerem českého programu EHK SEKK. V posledních letech patří prof. Neumaier k hlavním organizátorům výročních kongresů DGKL (zejména těch v Mannheimu/Heidelbergu, kde pracovně působí), na jejichž programu se často aktivně účastní i pracovníci české laboratorní medicíny. Jeho činnost má velký podíl na rozvoji a autoritě české laboratorní medicíny, ČSKB a zejména oblastí molekulární biologie a onkologické diagnostiky, tedy oborů, patřících k nejprogresivnějším částem moderní medicíny.

Milan Dastych

Na návrh výboru ČSKB bylo prof. Michaelu Neumaierovi uděleno čestné členství České společnosti klinické biochemie.

Čestné členství ČSKB - MUDr. Petr Kocna, CSc.

MUDr. Petr Kocna, CSc. je vedoucím Gastroenterologické laboratoře Centrálních výzkumných laboratoří Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Jeho celoživotním vědeckým zájmem je především biochemická a funkční diagnostika gluténové enteropatie a poruch exokrinní funkce slinivky břišní. Je popularizátorem screeningového vyšetřování přítomnosti krve ve stolici, v současnosti je odborným garantem externí kontroly kvality pro kvantitativní imunochemické metody stanovení hemoglobinu ve stolici.

Vede přednášky pro pregraduální i postgraduální studenty 1. LF UK, FPBT VŠCHT a kurzy IPVZ a odborných společností ČLS JEP. Je členem několika českých a československých odborných společností se zaměřením na chemii a zdravotnickou informatiku, dále členem mezinárodní pracovní skupiny SIGN - Stable Isotopes in Gastroenterology and Nutrition, čtyři roky zastupoval naši odbornou společnost v pracovní skupině IFCC - Working Group on Distance Education, v letech 2008 - 2010 byl předsedou výboru IFCC C-ECD (Committee on Education and Curriculum Development), 2009 - 2010 členem pracovní skupiny IFCC - CPD Internet & Distance Learning (WG-IDL), od roku 2012 je členem IFCC komise pro Internet a e-Learning (C-IeL) a rovněž korespondujícím členem IFCC komise pro Distance Learning (C-DL). Petr ve volném čase rád a dobře fotografuje přírodu.

MUDr. Petr Kocna, CSc. patří mezi významné osobnosti našeho oboru a udělení čestného členství ČSKB ČLS JEP je výrazem poděkování a uznání jeho práci pro českou klinickou biochemii.

Milan Dastych

Na návrh výboru ČSKB bylo MUDr. Petru Kocnovi, CSc. uděleno čestné členství České společnosti klinické biochemie.


Štítky
Biochemie Nukleární medicína Nutriční terapeut

Článek vyšel v časopise

Klinická biochemie a metabolismus

Číslo 3

2015 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se