Galerie autorů


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2012, 14(1): 52-53

prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.


Vystudovala všeobecné lékařství na Univerzitě J. E. Purkyně (nynější MU) v Brně v letech 1976–1982, v letech 1982–1987 pracovala jako sekundární lékařka II. interní kliniky FN Brno, v roce 1985 složila I. atestaci z interního lékařství, od roku 1989 do1993 pracovala jako sekundární lékařka FN Brno na interní hematoonkologické klinice, v roce 1991 složila II. atestaci z vnitřního lékařství, v roce 1993 ukončila doktorské studium v oboru vnitřní lékařství, od roku 1993 byla na pozici odborné asistentky LF MU. V roce 1997 se habilitovala, v roce 2003 byla jmenována profesorkou, od 1999 vykonává funkci přednostky Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno. Publikovala 120 odborných a pedagogických publikací, byla a je řešitelkou 15 projektů a grantů.

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.


Absolvoval lékařskou fakultu UJEP Brno v letech 1970–1976. Atestaci I. stupně z vnitřního lékařství složil v roce 1980 a atestaci II. stupně v roce 1984. Hodnost kandidáta věd obhájil v roce 1987 na téma Cévní mozkové příhody. Habilitoval v roce1997 s prací o monitoraci krevního tlaku u zdravých jedinců. Profesorem vnitřního lékařství se stal v roce 2008. Od roku 1977 do roku 2002 pracoval na I. kardioangiologické klinice a v roce 2003 přešel na II. interní kliniku MU a FN u sv. Anny v Brně, kde působí jako přednosta dosud. Publikoval 161 článků, z toho 52 v časopisech s IF. Přednesl 350 přednášek především z oblasti hypertenze. Je prvním autorem 2 knih Klinická patofyziologie hypertenze a Vnitřní lékařství pro stomatology a dále publikoval 34 kapitol v dalších knihách. Je členem výboru ČIS a ČSH. Je členem redakční rady časopisu Vnitřní lékařství a předsedou redakční rady Interní medicína pro praxi. Předmětem jeho zájmu je metabolický syndrom, vysoký krevní tlak a zvýšená aktivita sympatického nervového systému.

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC


Promoval na LF MU v Brně (1985). Složil atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1987 a 2003) a specializační atestaci v oboru kardiologie (1993). Vědecká hodnost CSc. mu byla udělena v roce 1996. Habilitoval se na LF MU v roce 1998 a později byl tamtéž jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství (2002). Po promoci působil na II. interní klinice FN u sv. An­ny v Brně. V současnosti působí jako přednosta Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno-Bohunice (od 2004). Hlavní oblastí jeho odborného zájmu je akutní i chronické srdeční selhání a hypertenze. Je autorem či spoluautorem 15 učebnic a více než 500 odborných článků přehledných i s vlastními výsledky. Je vědecký sekretář České společnosti pro hypertenzi a předseda grantové komise 01 – kardiologie IGA MZ ČR. Je členem České kardiologické společnosti, České internistické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. Je členem redakční rady časopisů Vnitřní lékařství, Kardiologická revue, Cor et Vasa.

prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.


Promoval v roce 1976 na LF MU. Atestoval postupně z interny I. a II. stupně, geriatrie a diabetologie. Vědecká hodnost CSc. mu byla udělena v 1993 za práci Poruchy glukózové tolerance ve stáří. Habilitoval na LF MU v roce 2001 na téma Pozdní stáří, dysaptibilita a diabetes. V roce 2010 byl jmenován profesorem pro obor vnitřního lékařství. Je autorem 130 publikací a 13 monografií. Přednesl celkem 258 přednášek na odborných sympoziích (146 vyzvaný řečník). Je prvním a dosud jediným absolventem z bývalého Československa EAMA (Evropská akademie medicíny stárnutí) ve Švýcarsku, která sdružuje přední evropské geriatry. Od 1995 pracuje jako primář KIGPL ve FN a LF MU Brno. Předmětem jeho zájmu je diabetes ve stáří, pády a změny soběstačnosti.

doc. MUDr. Jiří Špác, CSc.


Promoval na LF MU (tehdy UJEP) v Brně (1982). Složil atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1985, 1989). Po promoci nastoupil na II. interní kliniku FN u sv. Anny v Brně, kde s výjimkou let 2003–2004, kdy pracoval na I. interní kardiologické klinice, pracuje dosud. Obhájil kandidátskou dizertační práci (CSc.) v roce1992 a habilitoval se v roce1996. V letech 1994–2001 spolupracoval s klinikou farmakologie lékařské fakulty Lyon, Francie, byl rešitelem grantu EU programu PECO v letech 1993–1996. Hlavními profesními a vědeckými zájmy je problematika neinvazivních vyšetrovacích metod zvláště echokardiografie, srdečního selhání, farmakologie v interním lékařství, intenzivní kardiologické péče a hypertenze. Je členem výboru pracovní skupiny Akutní kardiologie ČKS, v předchozích letech byl členem výboru pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace a Srdečního selhání, členem ČIS, ČSH.

as. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.


V roce 1997 absolvoval 1. LF UK v Praze. Poté absolvoval odbornou stáž v laboratoři molekulární biologie Biologického ústavu 1. LF UK Praha. V roce 1998 nastoupil jako sekundární lékař na III. interní kliniku 1. LF UK a VFN v Praze. Atestaci I. stupně z vnitřního lékařství složil v roce 2001. V témže roce obhájil doktorandskou dizertační práci. V roce 2005 složil atestaci II. stupně z vnitřního lékařství. V letech 2001–2003 působil jako odborný pracovník a od roku 2003 jako odborný asistent na III. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze. V roce 2005 mu bylo uděleno stipendium ČKS, které mu umožnilo roční pobyt v Healthy Heart Clinic, St. Paul‘s Hospital v kanadském Vancouveru. Od roku 2006 pracuje jako zástupce vedoucího lůžkového oddělení a současně v Centru preventivní kardiologie VFN. Od prosince 2011 je předsedou České společnosti pro aterosklerózu, členem ČKS a ČIS a Evropské společnosti pro aterosklerózu. Jeho odborným zájmem jsou poruchy metabolizmu lipidů ve vztahu k ateroskleróze, genetické aspekty dyslipidemie, stanovení kardiovaskulárního rizika a jeho ovlivnění v rizikových populacích. Publikoval více než 100 odborných prací, pravidelně přednáší na domácích i zahraničních vzdělávacích akcích, kongresech a konferencích. Byl řešitelem a spoluřešitelem 15 grantových výzkumných úkolů.

MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D.


V roce 1984 absolvovala UJEP Brno (nyní MU), atestaci z vnitřní lékařství I. stupně složila v roce 1990, atestaci z kardiologie v roce 1995. Dizertační práci obhájila v roce 2004. V letech 1984–1989 pracovala jako sekundární lékař na Oddělení klinické hematologie FN Brno-Bohunice, v letech 1989–1997 na Interní kardiologické klinice FN Brno-Bohunice. Od roku 1997 pusobí jako odborný asistent na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 1998 také pusobí jako vedoucí kardiostimulčního centra Interní kardiologické kliniky FN Brno. Hlavní oblastí jejího odborného zájmu je arytmologie a trvalá kardiostimulace. Je autorkou 60 publikací včetně publikovaných abstrakt, z toho u 22 je uvedena jako první autorka. Od roku 2004 je členkou výboru pracovní skupiny pro arytmie a trvalou kardiostimulaci.

MUDr. Peter Šeliga, PhD.


V roce 2000 promoval na LF UPJŠ v Košicích. Od tohoto roku pracuje na Oddelení cievnej chirurgie FNsP J. A. Reimana v Prešově. V roce 2003 složil specializační zkoušku v oboru chirurgie prvního stupně a v roce 2007 získal specializaci v oboru cévní chirurgie. V rámci vědeckého výzkumu se věnuje speciálně cévní rekonstrukční chirurgii a chirurgickým onemoceněním cév. V roce 2008 obhajobou dizertační práce úspěšně ukončil doktorandské studium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Publikoval 13 odborně-vědeckých prací a odpřednášel 17 odborných prednášek.

MUDr. Klaudia Židová


V letech 2002–2008 absolvovala LF MU v Brně. Od roku 2008 pracuje jako sekundární lékařka na I. interní kardio-angiologické klinice FN u sv. Anny v Brně, současně čtvrtým rokem studuje v rámci doktorského studia na LF MU v Brně obor kardiologie. Zkoušku z povinného interního základu složila v roce 2011. Je členkou České kardiologické společnosti a European Heart Rhythm Association ESC. Je spoluřešitelkou grantového projektu AHEAD, aktivně participuje na kardiologických kongresech s mezinárodní účastí. Mezi její odborné zájmy patří akutní srdeční selhání, arytmie a trvalá kardiostimulace.

MUDr. Jiří Žižka


Absolvoval FVL LF UK Praha (1990), v roce 1995 složil 1. atestaci z vnitřního lékařství, v roce 2005 atestaci z angiologie. V letech 1990–1997 pracoval na Klinice kardiologie IKEM Praha. Od roku 2001 působí na I. interní klinice FTN Praha. Je prvním autorem zhruba 10 článků v periodicích jako Vnitřní lékařství, Cor Vasa, Farmakoterapie atd.


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie

Článek vyšel v časopise

Kardiologická revue – Interní medicína

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se