Ohlédnutí za Celostátním gerontologickým kongresem


Autoři: B. Jurašková
Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2019, 8, č. 2: 75-76
Kategorie: Zprávy, recenze, informace

Kongres se konal 7.–8. listopadu 2018 v Hotelu Černigov v Hradci Králové. Pořadateli akce byli Česká gerontologická a geriatrická společnost ČL JEP, Sekce mladých geriatrů, spolek Za kvalitu péče v gerontologii – gerontologické partnerství, z. s., subkatedra geriatrie LF UK v Hradci Králové, III. interní gerontometabolická klinika FNHK, Česká asociace sester, Sdružení lékáren Moje lékárna.

Připravit v současnosti odborný program tak, aby zaujal širokou zdravotnickou veřejnost a splnil požadavek co největší účasti i kreativity, je čím dál složitější. Především proto, že internetové informace a možnost informovanosti o novinkách v jednotlivých oborech je ohromná. Také počet kongresů se oproti minulosti rozšířil. Je to jistě důsledkem rozdělení velkých oborů, jako jsou chirurgie či vnitřní lékařství, na podobory, což s sebou nese své výhody i nevýhody.

Jednou z nevýhod je ztížená vzájemná informovanost a zhoršení mezioborové komunikace. To může mít negativní dopad na jednotlivé obory a řešení problematických, multidisciplinárních otázek.

Gerontologický kongres stejně jako kongresy praktických lékařů měl po léta tuto ambici. Doufám, že ji i tento poslední hradecký kongres naplnil. Již několik let se ho účastní nejen geriatři, ale také praktičtí lékaři, internisté, chirurgové, ortopedi, neurologové, psychiatři a reprezentanti dalších odborností, včetně lékárenské obce. Problematika péče o ge­riatrické pacienty totiž není pouze předmětem zájmu geriatrů. A tato myšlenka nás vedla při sestavování programu. Téma znělo „Geriatrizace medicíny – jsme dostatečně připraveni?“ Zhruba před dvaceti roky byl strašákem doby fakt, že při současném stavu porodnosti a přibývání poznatků v jednotlivých oborech můžeme očekávat nárůst stárnoucí populace o 30 %. Udával se horizont 2020. Samotnou péči o seniory jistě nelze chápat jako strašáka doby, ale najít cestu, jak pro tuto populaci zajistit vedle dlouhověkosti ještě kvalitu života, je ambiciózní a zároveň jediné správné řešení.

Kongresu se již třetím rokem účastní vedle odborné veřejnosti také naši senioři. Jedná se o absolventy Univerzity třetího věku, která se shodou okolností koná na naší alma mater – Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Program Univerzity „Zdravé stárnutí“ je natolik úspěšný, že jsme byli víceméně donuceni zajistit pro její absolventy cestou kongresu tzv. postgraduální program. Vedle odborné a motivační úrovně i další dimenzi, společenskou. Bylo by jistě nesprávné, kdybychom si mysleli, že to, co děláme, lze dělat bez názoru našich pacientů. Avšak ptáme se dostatečně, co chtějí geriatričtí pacienti?

Nyní k vlastnímu programu.

V úvodní části kongresu byla udělena cena prim. Jaroslava Přehnala (dlouholetého předsedy ČGGS a tvůrce koncepce geriatrie a gerontologie) profesorce MUDr. Evě Topinkové, CSc., za její dlouholetou nejen publikační činnost v oboru geriatrie a gerontologie.

V následném odborném programu zazněly příspěvky zástupce MPSV a v souvislosti s tím proběhla mohutná diskuse nad strategií ministerstva týkající se stárnutí populace, možností zabezpečení péče a řešení sociální otázky. Další příspěvky nastínily situaci péče a stav geriatrie v ČR (MUDr. B. Jurašková, Ph.D. – III. interní gerontometabolická klinika, vědecký sekretář ČGGS). Informaci o novém vzdělávacím programu a jak tento program reaguje na stárnutí populace a geriatrizaci medicíny, si vzal za úkol prim. MUDr. Tomáš Richter, předseda akreditační komise pro geriatrii a gerontologii. Pohled praktického lékaře ke vztahu praktik a geriatr podala MUDr. Astrid Matějková. Přednáškou nazvanou Zkušenosti v oblasti sociální práce přispěla ke kompletaci řešení problematiky za sociální oddělení FN HK Ludmila Němcová. Dále byly nastíněny Etické ekonomické aspekty racionální terapie ve stáří, a sice prostřednictvím prim. MUDr. Zdeňky Danzigové z LDN Třebotov. To, co trápí řadu odborníků a souvisí s kvalitou života, přednesla v příspěvku Fyzioterapie seniorů s aspektem na bolestivé stavy hybné soustavy – současné možnosti v ČR doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc., z Rehabilitační kliniky LF UK a FNHK.

Další sekce obsahovala přednášky špičkových odborníků zaměřené na problematiku péče a intenzitu obtíží nemocných seniorů. MUDr. Vlasta Štěpánová, CSc., z Ústavu klinické mikrobiologie LF UK a FNHK nastínila problematiku virologie ve stáří, doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., z Plicní kliniky přednesl ucelenou přednášku na téma Plicní postižení u seniorů. Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., z Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze objasnila problematiku sarkopenie z pohledu geriatra. Následovaly neméně zajímavé příspěvky, v nichž doc. MUDr. Josef Šťásek, CSc., zhodnotil l0 let s TAVI, prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., vedoucí lékař Hemodializačního střediska FNHK a subkatedry nefrologie LF UK, se zamyslela nad otázkou, zda „znamená nárůst stárnoucí populace změnu nefrologie na gerontonefrologii“. V závěru sekce referovala doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D., z Fakulty zdravotnických věd z Ústavu ošetřovatelství UP Olomouc o výsledcích společného grantového projektu s naší a Neurologickou klinikou Psychomotorická valorizace škály QOL-AD u pacientů s časnou fází demence.

Odpoledne následovaly přednášky s převahou metabolické problematiky. Ta, jak se stále ukazuje, je významnou součástí kvalitní péče, především ve stáří. MUDr. Jiří Tomek z Abott Nutrition nás informoval o guidelines ESPEN, týkajících se nutriční podpory pro polymorbidní pacienty. MUDr. Pavel Vyroubal, Ph.D., z naší kliniky přednesl ucelenou a přehlednou přednášku o metabolismu ve stáří. Diabetologické téma bylo zastoupeno dvěma přednášejícími. MUDr. Jakub Víšek, Ph.D., prezentoval význam diabetické enterální výživy a MUDr. Martina Lášticová korekci glykemie a enterální výživy. O iontové vodní rovnováze – realitách a pověrách pohovořil prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., z Centra pro vývoj a výzkum FNHK. A konečně o problematice štítné žlázy, tentokrát z pohledu chirurga, pohovořil as. MUDr. Petr Bavor z Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Blok ukončily přednášky prof. MUDr. Jiřího Petery, Ph.D., z Kliniky onkologie a radioterapie LF UK a FNHK Nádory staršího věku, situace v ČR a prof. MUDr. Stanislava Filipa, Ph.D., DrSc., z téhož pracoviště na téma zkušeností v ambulantní paliativní péči ve Fakultní nemocnici.

V odpoledních hodinách proběhla i sekce Mladých geriatrů. Přednášky na téma Jak se připravit na geriatrizaci medicíny (MUDr. Vaňková Hana, Ph.D., z Gerontologického centra Praha), Gastroenterologická problematika seniorů – kazuistiky (MUDr. Janáčová Eva, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze), Kazuistiky intenzivní péče u geriatrických pacientů (MUDr. Katarzyna Ekert-Vrána a MUDr. Monika Mašková z Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze), Hyponatremie u geriatrických nemocných (MUDr. Tereza Gregorová z brněnského klinického pracoviště), Vzácná příčina dysartrie (MUDr. Zdeňka Štefinová). Přednáškou o výzvách v akutní geriatrii od MUDr. Dany Hrnčiarikové, Ph.D., z naší kliniky byl blok zakončen.

Sekce mladých geriatrů byla založena před dvěma lety. Akceptování sekce geriatrii jako takové jistě prospělo. Příležitost je třeba dávat nejen zkušeným přednášejícím. Slyšet pohled mladých geriatrů se ukázalo jako podnětné a motivující.

Stejně jako v předchozích letech se nám i v tomto roce podařilo sestavit sesterskou sekci. Zazněla zde přednáška firmy Essity Sortiment TENA, novinky, příklady použití, z našeho hradeckého pracoviště to byly příspěvky o intenzivní péči o seniory na geriatrické JIP (Alena Lorencová), pohled sestry na vasografii u seniorů (Bc. Jitka Borkovcová), kazuistika pacientky s kalcifylaxí (Květoslava Benešová, Bc. Jaroslava Blahová), využití hyaluronové kyseliny v léčbě ran (Vladimíra Adámková) či úskalí péče o morbidní obézní pacienty (Mgr. Petra Kholová). Kolegyně ze Sekce sester Slovenské komory sester a porodních asistentek pohovořily na téma Geriatrické ošetrovateĺstvo verzus starostlivosť o seniorov v procesu zmien (Mgr. Denisa Šarkoziová). O klostridiových infekcích v klinické praxi, hygienickém režimu referovala kolegyně z interního pracoviště ve Zvolenu (Zdeňka Bukovcová). Příjemnou vzpruhou pak byla interaktivní přednáška Mgr. Petra Velety z ČALS o taneční terapii a jejím významu pro seniory s demencí.

Ve čtvrtek dopoledne jsme mohli slyšet další přednášku s onkologickou tématikou, týkající se nárůstu počtu onkologických pacientů vyššího věku a ovlivňujících faktorů, od MUDr. Jindřicha Kopeckého, Ph.D., z hradecké Kliniky onkologie a radioterapie. Na diabetologické téma Vývoj mortality pacientů s DM ve vyšších věkových skupinách pohovořil prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, z Interní kliniky FN Motol a kolegyně MUDr. Markéta Kubíčková z naší kliniky pokračovala přednáškou Specifika edukace u DM ve vyšším věku. Sekci zakončilo sympozium firmy Amgen s tematikou osteoporózy a faktorů ovlivňujících péči o tyto nemocné. Zazněla také přednáška prim. MUDr. Ladislavy Pavlíkové z Ústavu klinické biochemie diagnostiky FN HK – Nové možnosti léčby osteoporózy, a poté o dopadu osteoporotických zlomenin (Trendy úrazových pacientů nad 65 let věku hospitalizovaných na chirurgické klinice v letech 2007–2017) pohovořila MUDr. Jana Kúdelová. Toto pracoviště poskytlo nejen přehled o počtu nemocných, ale provedlo též analýzu celé problematiky s dopadem na chirurgická pracoviště. Sympozium zakončila přednáška o pohybové aktivitě v prevenci a léčbě osteoporózy, kterou připravil doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., z Ústavu rehabilitace LF Ostravské univerzity.

Poslední blok kongresu by se dal nazvat Různé. Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc., z Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze si vzal za úkol prevenci kardiovaskulárních onemocnění statiny u křehkého pacienta. Že statiny ve stáří jsou ne zcela jednoznačným tématem, se projevilo i v následné diskusi. Prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D., z I. interní kardioangiologické kiniky LF UK a FNHK se ujal přednášky o úskalích srdečního selhání seniorů. Z téže kliniky zazněla přednáška o synkopách a doporučených postupech Evropské kardiologické společnosti od prim. MUDr. Martina Hodače. O zkušenosti s přímými orálními antikoagulancii a jejich využitím v praxi se podělil MUDr. David Tuček z oddělení urgentní medicíny FNHK. Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., z Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN v Praze shrnul možnosti objektivizace pooperačního rizika u geriatrického onkologického pacienta. Tato otázka není nikterak jednoduchá. Účast a názory zkušeného chirurga jsou velkým přínosem pro naši každodenní praxi. Přednášet na kongres přijel i významný plastický chirurg doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., z Kliniky plastické chirurgie I. LF UK a Nemocnice na Bulovce, Praha. Pan docent se ujal nelehké otázky úskalí plastických zákroků ve stáří. V dnešní době, kdy se dožívá stále větší počet seniorů vyššího věku a jsou k tomu ještě aktivní, je samozřejmě i větší výskyt úrazů, což vede k nutnosti zásahu nejen v traumatologii, ale i v oblasti plastické chirurgie. Pan profesor vyvrátil mýtus o tom, že se jako plastický chirurg zabývá pouze zkrášlujícími operacemi. Následovaly přednášky na téma problematiky klostridiových infekcí z pohledu geriatra (MUDr. Jana Hejná, Odborný léčebný ústav Paseka) a kazuistika prim. MUDr. Jiřího Zajíce z naší geriatrické JIP.

Kongres byl zakončen odlehčující, ale neméně významnou přednáškou o životě našich seniorů na téma Senior není agresor. Pohovořili o tom Bohumil Oslík a Blanka Savincová z Autoškoly Ostrov. Otázka, zda povolit, či nepovolit trvání řidičského průkazu, je mnohdy svízelná. Přednáška ukázala pohled ze strany našich pacientů a dala podnět k zamyšlení nad touto otázkou z širší perspektivy.

Závěrem lze říci, že se nám podařilo, co jsme jako pořadatelé zamýšleli. Podat problematiku péče o seniory z různých úhlů a z pohledu jednotlivých odborností. Vyslechli jsme si nejen novinky v oborech, ale měli jsme možnost získat i určitý nadhled, díky němuž stárnutí populace nemusí být strašákem, ale výzvou k řešení mnohdy nelehkých situací. To vše podle hesla „Kdo je připraven, nemůže být zaskočen“. Padesát čtyři kvalitních přednášek ve dvou dnech, to je výzva, kterou máme před sebou v tomto roce. Letos nás čeká již 25. ročník gerontologického kongresu, který již od samého počátku probíhá v Hradci Králové. Českou gerontologickou a geriatrickou společností je dlouhodobě hodnocený jako hlavní kongres roku. Přeji našemu výročnímu kongresu, aby se mu podařilo zachovat očekávanou úroveň.

Za pořadatele kongresu

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.

III. interní gerontometabolická klinika FNHK

Subkatedra geriatrie, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Česká gerontologická a geriatrická společnostČLS JEP


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 2

2019 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se