Diabetes mellitus v ambulantnej praxi – editorial


Autoři: Zuzana Némethyová;  Vladimír Uličiansky
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2015; 4(2): 89-90
Kategorie: Editorial

Milí čitatelia,

dostávate do rúk najnovšie číslo časopisu Forum diabetologicum, ktorého hlavnou témou je diabetes mellitus v ambulantnej praxi. Konštatovanie, že diabetes mellitus (DM) je neinfekčnou pandémiou z celosvetového i slovenského pohľadu, je ako nosenie dreva do lesa. V priebehu rokov sa opakovane stretávame s rôznymi, často vášnivými, diskusiami ohľadom starostlivosti o pacientov s DM. Tieto diskusie prebiehajú na odbornej, pacientskej i občianskej úrovni, sú pri rôznych stretnutiach v rámci kongresov, sympózií, formálnych i neformálnych stretnutí a rokovaní, ale aj na masmediálnej úrovni. Argumentácie rôznych strán sú niekedy profesionálne, poloprofesionálne, niekedy amatérske, niekedy chaotické, niekedy zavádzajúce až nepravdivé. Často im chýba znalosť základných informácií o DM, ale hlavne uvedomenie si, že diabetes mellitus je závažné ochorenie, ktoré významným spôsobom znižuje kvalitu a dĺžku života pacientov. Mnohí si neuvedomujú alebo si nedomyslia skutočný význam slov morbidita a mortalita.

Známy americký spisovateľ Robert Fulghum napísal bestseler Čo by som bol rád napísal. Autor v tejto knihe konštatuje, že mnohé dôležité myšlienky boli pred ním už dávno publikované. V tomto kontexte by mohlo byť inšpirujúce pre mnohých diskutérov na tému starostlivosti o chorých s DM, aby si prečítali to, čo je o DM už napísané. Bolo by dobre, ak by mali k dispozícii knihu typu Čo by som si rád prečítal o diabete, ale Fulghum sa tejto problematike nevenoval. Je však jednoduché riešenie. Vhodné je si stiahnuť z internetu na prvý pohľad fádny materiál. Nestačí si ho stiahnuť, ale je nutné si ho aj prečítať. Jedná sa o Vestník MZ SR 2011. Pre tých, ktorí nechcú strácať čas surfovaním, sme vybrali podstatné texty z platného materiálu 43. odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s diabetes mellitus zo dňa: 16. 12. 2011. Ak neradi čítate právnicky formulované texty, prečítajte si aspoň slová vyznačené tučným písmom. Nezaberie vám to veľa času.

Čl. I

Účel odborného usmernenia

Účelom tohto odborného usmernenia je usmerniť skríning, diagnostiku, liečebné postupy, monitoring a iné opatrenia súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pacientom so všetkými typmi diabetes mellitus (ďalej len „DM“) a hraničnými poruchami glukózovej tolerancie (prediabetes).

Čl. II

Formy poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov s DM

 1. Ambulantná zdravotná starostlivosť je poskytovaná v ambulancii lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (ďalej len „všeobecný lekár“), ktorý:
  • a) v intervaloch medzi jednotlivými určenými kontrolnými vyšetreniami u špecialistu v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy (ďalej len „diabetológ“) alebo u špecialistu v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy (ďalej len „detský diabetológ“), pri nezhoršenom zdravotnom stave pacienta, kontroluje jeho zdravotný stav, dodržiavanie nastavenej terapie a predpisuje lieky odporučené lekárom špecialistom
  • b) vykonáva aktívny skríning DM pre osoby s rizikovými faktormi pre vznik DM 2. typu, a to vyhľadávaním osôb s dyslipoproteinémiou, obezitou a metabolickým syndrómom v kratších intervaloch ako v rámci preventívnych prehliadok
  • c) pozitívne ovplyvňuje životný štýl pacienta, jeho diétne zvyky, fajčenie, príjem alkoholu, nedostatočnú fyzickú aktivitu a nedostatok sociálnych vzťahov a podieľa sa na koordinácii správnej diagnostiky a komplexnej terapie chronických diabetických komplikácií a sprievodných ochorení
 2. Ambulantná špecializovaná zdravotná starostlivosť je pre dospelých pacientov s DM poskytovaná diabetológom a pre pacientov v detskom veku detským diabetológom. Diabetológ a detský diabetológ poskytujú komplexnú špecializovanú zdravotnú starostlivosť pacientom s DM všetkých typov, evidujú každého pacienta s novozisteným DM, upresňujú diagnostiku DM, poskytujú úvodnú a pokračujúcu edukáciu, rozhodujú o terapii a určujú terapeutické ciele. V spolupráci s ďalšími špecialistami diagnostikujú a liečia diabetické komplikácie. Pri každom kontrolnom vyšetrení v ambulancii sledujú parametre uvedené v prílohe č. 8. Frekvencia vyšetrení v špecializovanej ambulancii je uvedená v prílohe č. 5.
 3. Ambulantná zdravotná starostlivosť je poskytovaná aj príslušnými lekármi – špecialistami so špecializáciou v špecializačných odboroch oftalmológia, nefrológia, neurológia, chirurgia, angiológia, kardiológia, prípadne ďalších, poskytujúcich zdravotnú starostlivosť pri liečbe chronických diabetických komplikácií mikroangiopatických (retinopatia, nefropatia, polyneuropatia) a makroangiopatických (ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, náhla cievna mozgová príhoda, ischemická choroba dolných končatín).Terapiu chronických komplikácií, ktorá vyžaduje multidisciplinárny diagnostický a terapeutický prístup, koordinuje diabetológ v spolupráci s príslušnými špecialistami a všeobecným lekárom.
 4. Ústavná zdravotná starostlivosť sa poskytuje
  • a) v rámci interných kliník alebo oddelení pre dospelých pacientov
  • b) v rámci detských kliník a oddelení pre pacientov v detskom veku
  • c) v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni ako vysoko špecializovaná zdravotná starostlivosť pre všetky vekové kategórie pacientov
  • d) na príslušných klinikách a oddeleniach podľa druhu komplikácie pre pacientov s chronickými komplikáciami DM
  • e) ako neodkladná zdravotná starostlivosť pri liečbe život ohrozujúcich akútnych komplikácií DM

Čl. III

Skríning a diagnostika

 1. Pre určenie DM sa hodnotí glykémia v celej kapilárnej krvi alebo v plazme. Skríningové vyšetrenie glykémie sa vykonáva:
  • a) u osôb bez rizikových faktorov pre vznik DM ako súčasť preventívnych prehliadok raz za dva roky v ambulancii všeobecného lekára
  • b) po záťaži 75 g glukózy v rámci preventívnej starostlivosti v materstve v ambulancii lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
  • c) u pacientov s výskytom rizikových faktorov ako aktívny skríning DM 2. typu v ambulancii všeobecného lekára, ktorého postup je uvedený v prílohe č. 1 
  • d) pri výskyte príznakov cukrovky (polydipsie, polyúrie, chudnutí a únave nejasnej príčiny)
 2. Ak sa zistia hraničné alebo patologické hodnoty glykémie, odosiela všeobecný lekár pacienta na komplexnú diagnostiku a liečbu k diabetológovi alebo detskému diabetológovi.

Čl. IV

Liečebné postupy

 1. Liečebný plán sa vypracováva individuálne s cieľom dosiahnuť optimálnu metabolickú kompenzáciu so zreteľom na vek, zamestnanie pacienta, jeho fyzickú aktivitu, prítomnosť chronických diabetických komplikácií, pridružených ochorení a sociálnej situácie pacienta.
 2. Diabetológ
  • a) odporúča individuálne diétny režim podrobnou inštruktážou výmenných ekvivalentov
  • b) odporúča zmenu životného štýlu ako zvýšenú fyzickú aktivitu a nevhodnosť fajčenia
  • c) edukuje pacienta a členov rodiny o základných patofyziologických princípoch ochorenia, o režimových opatreniach, selfmonitoringu glykémií a glykozúrie, selfmanažmente, aplikácii inzulínu
  • d) stanovuje individuálne liečebné ciele
  • e) určuje farmakologickú liečbu DM a pridružených ochorení. Podmienkou úhrady liečby na základe verejného zdravotného poistenia je použitie liekov v súlade s aktuálne platným znením indikačných obmedzení
  • f) informuje o psychologicko-sociálnej starostlivosti pre pacientov s DM

Čl. V

Liečebný postup u DM 1. typu

 • 4. U dospelých, za optimálnych podmienok, sa pacient nastavuje na terapiu inzulínom v ambulancii diabetológa.
 • 5. U pacientov v detskom veku sa terapia inzulínom zahajuje v ústavnom zdravotníckom zariadení.

Čl. VI

Liečebný postup u DM 2. typu

 • 3. Farmakologickú terapiu určuje výlučne diabetológ a u detí detský diabetológ, ktorý komplexne posúdi terapiu vo vzťahu k veku, telesnej hmotnosti, pracovnému zaradeniu, prítomnosti chronických diabetických komplikácií a pridružených ochorení.

Ako tento vestník komentovať? Rozdelenie kompetencií rôznych lekárov je zodpovedné a rešpektuje starostlivosť zameranú na pacienta. Súčasný spôsob organizácie starostlivosti u chorých s DM dáva predpoklad na dlhodobé zlepšenie zdravotného stavu pacientov s týmto rizikovým ochorením. Máme záujem o zdravotný stav pacienta a jeho životnú prognózu? Prečo je potrebné tento spôsob starostlivosti zlikvidovať? Kto si to vezme na svoju osobnú zodpovednosť? Kto bude mať z toho prospech? Určite to nebude pacient.

Na záver sa ešte raz vrátime k Fulghumovi, k jeho najznámejšej knihe Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole. Toto sa naučil na pieskovisku v nedeľnej škole: Hraj fér. – Nikoho nebi. -Vráť veci tam, kde si ich našiel.- Upratuj po sebe. – Neber nič, čo ti nepatrí... Všetko, čo potrebujete vedieť, tam niekde je. Slušnosť, láska, hygiena, ekológia, politika, rovnosť a rozumný život. Povedzte to zložitými dospelými výrazmi a vztiahnite si to na svoj život a na svoje rozhodnutia.

Aj o pacienta s diabetes mellitus je potrebné sa slušne profesionálne starať so znalosťou veci, s príslušnou diabetologickou atestáciou a s dostatočnými klinickými skúsenosťami.

V Bratislave a v Košiciach, apríl 2015

MUDr. Zuzana Némethyová, CSc.

MUDr. Vladimír Uličiansky

editoriŠtítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo 2

2015 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více