Životné jubileum doc. MUDr. Kataríny Furkovej, CSc., mim. prof.


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2008; 63 (10): 519-520.
Kategorie: Editorial

Doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof., sa narodila 21. 11. 1948 v Bratislave, kde aj promovala v roku 1972 na LF Univerzity Komenského. Od r. 1973 doteraz pracuje na Detskej klinike Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov (ILF, t.č. je to Slovenská zdravotnícka univerzita, SZU) v Bratislave, od r. 1980 ako odborná asistentka. V r. 1976 urobila atestáciu I. stupňa, v r. 1980 II. stupňa z pediatrie, 1983 nadstavbovú atestáciu z odboru dorastové lekárstvo, 1993 z detskej nefrológie. Dominantou jej záujmu bolo dorastové lekárstvo a detská nefrológia, ktorým ostala verná dodnes, hoci jej erudícia zahrňuje pediatriu v celej jej šírke. Detská nefrológia a osobitne chronická renálna insuficiencia u detí bola aj náplňou jej kandidátskej dizertačnej (1986) a docentskej habilitačnej (1993) práce a je stále osou jej bohatej publikačnej a prednáškovej činnosti.

Poznal som dr. Furkovú od jej nástupu na Detskú kliniku ILF a spolu s našim nezabudnuteľným vedúcim prof. Getlíkom a ostatnými spolupracovníkmi sme vždy obdivovali jej nevyčerpateľnú zásobu energie, ktorá jej v ten istý deň umožnila postarať sa o všetky deti na oddelení, odprednášať pre školencov 2 prednášky, ambulovať v nefrologickej ambulancii pre dorast, pracovať na výskumnej úlohe a príprave publikácie z nej a večer ešte odohrať dôležitý basketbalový zápas alebo sa zúčastniť nejakých pretekov (bola aktívna športovkyňa – basketbal, plávanie, horská turistika).

Táto aktivita sa odrazila aj v jej publikačnej činnosti a odbornej kariére. Doteraz je spoluautorkou 7 knižných publikácií (kapitoly v Pediatrii 1. a 2. vydanie, Nefrológii atď.), autorkou Diagnostika a terapia v pediatrii (1994–96) a monografie Dorastové lekárstvo (2007), 81 domácich a 26 zahraničných odborných publikácií v časopisoch. Práce mali aj adekvátnu odozvu v podobe 51 domácich a 24 zahraničných citácií a viacero Cien za najlepšiu publikáciu od rôznych odborných spoločností. Pozoruhodné výsledky vo výskume dosiahla najmä v oblasti detskej nefrológie (konzervatívna liečba chronických obličkových chorôb, omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny). Mimo záplavy prednášok v Slovenskej zdravotníckej univerzite je to 131 prednášok na domácich a 26 na zahraničných zjazdoch, kongresoch a iných odborných podujatiach.

Pracovný postup jubilantky vyplýval z jej aktivity. Začala pracovať ako odborná asistentka na Subkatedre dorastového lekárstva ILF, v r. 1989 prešla na Katedru pediatrie ILF, 1991 tajomníčka Katedry pediatrie IVZ, 1992 vedúca Subkatedry detskej nefrológie a zástupkyňa vedúceho Katedry pediatrie IVZ, od r. 1998 poverená vedením a od r. 2004 doposiaľ vedúca Katedry pediatrie SZU, od r. 2000 prednostka Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka Slovenskej zdravotníckej univerzity a FNsP sv. Cyrila a Metoda v Bratislave-Petržalke. Docentkou pediatrie sa stala v r. 1993 (JLF UK Martin), mimoriadnou profesorkou v r. 2006 (SZU Bratislava).

Doc. Furková aktívne pracuje v odborných spoločnostiach Slovenskej lekárskej spoločnosti. Aktívne pracuje v Slovenskej pediatrickej spoločnosti, Slovenskej nefrologickej spoločnosti (dlhoročná členka výboru), Slovenskej sexuologickej spoločnosti a je predsedníčkou Slovenskej spoločnosti dorastového lekárstva. Má množstvo ďalších funkcií – vedúca redaktorka časopisu Detský lekár, zástupca vedúceho Redakčnej rady časopisu Lekársky Obzor, je členka rôznych komisií pre záverečné skúšky, predsedníčka atestačnej komisie v odboroch pediatria a detská nefrológia, je školiteľka vo vednom odbore Pediatria pri LF UK Martin a množstvo iných funkcií.

Do výučby pediatrie v postgraduálnych akciách SZU vkladá svoje nadšenie i lásku k pedagogickej práci. Obetovala dni a noci pri prestavbe špecializačného štúdia z pediatrie tak, aby sa síce prispôsobilo požiadavkám Európskej únie, ale pritom sa v ňom zachovalo všetko pozitívne, čo sme v našom špičkovom systéme počas 55 rokov inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania v pediatrii vybudovali. Zvlášť oceňujeme princíp jednoduchosti a zrozumiteľnosti, ktorý dôsledne presadzuje v svojich prednáškach, ku ktorému intenzívne vychováva svojich spolupracovníkov a ktorý poslucháči hodnotia mimoriadne kladne.

Doc. Furková je všestranný typ pediatra. Môžete s ňou diskutovať o klasickej i avantgardnej literatúre, môžete jej závidieť, keď Vám líči, ktoré hory pochodila s manželom (tiež športovec – akože ináč) minulý týždeň na svojom zamilovanom strednom Slovensku, alebo sa Vám môžu zbiehať sliny, keď Vás oboznamuje s receptom, ktorý včera použila. Ale predovšetkým oceníte jej materský prístup k detským pacientom, jej prístup k spolupracovníkom, jej zatienenie pre náš špecifický medicínsky odbor a jej neutíchajúci elán, s ktorým sa pustí do riešenia úlohy, ktorú ste jej len nadškrtli (nestálo by za to urobiť toto?).

Katka, veľa zdravia a zachovaj si tento elán!

Ad multos annos!

Prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc.

a spolupracovníci


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 10

2008 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se