Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti
4. 10. 2014 od 12,00 hod. v knižnici Kožnej kliniky LFUK, Bratislava


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 90, 2015, No. 1, p. 37-38
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Prítomní: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., MUDr. Gabriela Kolátorová, prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MUDr. Eva Rasochová, MUDr. Eva Vrtíková, MUDr. Vladimír Flimer, MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Ludmila Breznická,

Ospravedlnení: prof. MUDr. Jagienka Jautová, CSc., MUDr. Alena Nejdková, prof. MUDr. Juraj Péč, PhD., MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Dozorná rada: MUDr. Peter Osuský, PhD.

Ospravedlnení: MUDr. Tibor Štovčík, MUDr. Katarína Poláková, PhD.

Program:

 1. tvorenie a schválenie programu
 2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení
 3. Voľby výboru SDVS 2014
 4. Regionálne komisie pre profesionálne choroby v dermatovenerológii
 5. XV. Smrdácke dni
 6. Rôzne 

1. Otvorenie a schválenie programu

 • Schôdzu otvoril a viedol doc. Buchvald, prezident SDVS, ktorý požiadal prítomných o doplnenie programu.
 • Dr. Lidaj – 15. Smrdácke dni.
 • Rôzne: Dr. Flimer – Fototerapia.
 • Program bol jednomyseľne schválený.

2. Schválenie zápisnice z 26. 4. 2014 a kontrola uznesení

 • Doc. Buchvald nedostal k textu zápisnice žiadnu písomnú ani ústnu pripomienku.
 • Kontrola uznesení:
  • prof. Péč nebol na minulej schôdzi výboru, jeho úloha požiadať MZ SR o rozšírenie indikačného obmedzenia výkonu vákuovej terapie aj pre náš odbor a informovať o činnosti sekcie PCH – úloha trvá, informovať o situácii budú na budúcej schôdzi prof. Péč, dr. Flimer;
  • Dr. Flimer pripravil svoje podklady pre katalóg výkonov pre prof. Péča, dohodnuté stretnutie na MZ SR 30. 4. 2014 sa však neuskutočnilo vinou ministerstva;
  • doc. Danilla – dokumenty o vákuovej terapii a pripomienky výboru SDVS ku katalógu výkonov mali byť odovzdané adresne na podateľni ministerstva, do mesiaca by mala byť podľa zákona daná odpoveď;
  • Dr. Lidaj referoval o priebehu akcie Melanoma Day 2014.
  • Dr. Kolátorová a prof. Šimaljaková pripravili dôvodovú správu k požiadavke vypracovania nového zákona o pohlavných chorobách, jednotné hlásenie PCH cez EPIS;
  • doc. Danilla – úprava má napraviť chyby, ktoré vznikli preklasifikovaním kategórie pohlavné choroby, respektíve boli nahradené termínmi STD, STI, ktoré liečia nielen dermatovenerólogovia, otázkou je depistáž, dohľadávanie kontaktov, nejestvujúce depistážne sestry.
 • Zápisnica bola schválená. 

3. Voľby výboru SDVS 2014

 • Výbor ostáva 13-členný, musí byť nepárny počet členov, návrh na zníženie počtu členov na 11 neprešiel.
 • Voľby sa uskutočnia písomnou formou jednokolovou pod dohľadom volebnej komisie: Dr. Velická, Dr. Filkornová, Dr. Galajdová.
 • Z doterajšieho výboru nechce do budúceho funkčného obdobia kandidovať Dr. Nejdková, Dr. Rasochová, Dr. Vrtíková, z Dozornej rady Dr. Štovčík.
 • Na volebnej listine budú ako kandidáti uvedení desiati členovia súčasného výboru, ktorí chcú kandidovať ďalej, a 13 voľných miest na dopísanie iných kandidátov, podľa rozhodnutia každého voliča, pri dozornej rade budú ako kandidáti menovite uvedení dvaja členovia súčasnej dozornej rady, ktorí chcú kandidovať aj ďalej a 3 voľné miesta na dopísanie iných.
 • Na konferencii v Smrdákoch 12.–13. 12. 2014 bude plenárna schôdza, na ktorej budú zverejnené výsledky hlasovania tak, ako ich zistí volebná komisia. 

3. Regionálne komisie pre profesionálne choroby v dermatovenerológii

 • Doc. Buchvald – MZ SR rozhodlo o kreovaní troch regionálnych komisí pre posudzovanie profesionálnych chorôb v dermatovenerológii – pri univerzitných nemocniciach v Bratislave, Martine a Košiciach. Každá komisia bude mať 5 členov, dermatológ ako predseda, jeden člen z odboru pracovného lekárstva a jeden hygienik z regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Z jedného dermatovenerologického pracoviska môžu byť najviac dvaja členovia komisie.
 • Dr. Urbanček poslal svoj návrh – dvaja dermatovenerológovia (Dr. Urbanček, doc. Fetisovová), z nich jeden bude predseda, dvaja členovia z odboru pracovného lekárstva a jeden pracovník hygieny.
 • Výbor pri hlasovaní neschvaľuje takéto zloženie, odporúča pridať 1 dermatovenerológa, aby zástupcovia nášho odboru tvorili väčšinu.
 • Bratislavská komisia – prof. Šimaljaková predseda, doc. Bátora z pracovného lekárstva, ďalší člen dermatoveneróg bude Dr. Nemšovská alebo Dr. Kročáková, z iného pracoviska Dr. Kolátorová, Dr. Sninčáková.
 • Košická komisia – požiadavka na jej zostavenie sa pošle prof. Jautovej. 

4. XV. Smrdácke dni

 • Dr. Lidaj – termín 12.–13. 12. 2014 (piatok–sobota), členom SDVS už boli rozoslané prvé oznámenia, je už pripravená aj elektronická informácia a registrácia cez www.sdvs.sk.
 • V súvislosti s ukončením volebného obdobia výboru v r. 2014 bude súčasťou podujatia aj plenárna schôdza, v programe konferencie plánovaná na 12. 12. večer. 

5. Rôzne

 • Doc. Buchvald – treba nahlásiť akcie na budúci rok, a keďže v r. 2015 bude spoločný kongres v ČR, navrhuje pokračovať v tradícii úspešného podujatia Dermatózy detí.
 • Doc. Danilla navrhuje toto podujatie organizovať ako seminár pracoviska Detskej dermatovenerologickej kliniky.
 • Po diskusii výboru je schválený pracovný názov: Kazuistický seminár pediatrickej dermatovenerológie.
 • Dr. Lidaj – prihlasuje XVI. Smrdácke dni 11.–12. 12. 2015.
 • Dr. Flimer – Občianske združenie lekárov za zdravú kožu, 4 akcie ročne, výbor SDVS súhlasí s odbornou garanciou.
 • Doc. Buchvald – zhodnotil kongres SDVS-ČDS v Tatrách t. r. ako úspešný, spokojní boli aj účastníci.
 • Uskutočnil sa seminár Youngderm, doškoľovacia akcia pre mladých dermatovenerológov, organizoval Dr. Urbanček s podporou firmy Bioderma.
 • Reimanove dni v Prešove mali dermatovenerologickú tematiku, organizovala Dr. Martinásková.
 • Zaplatili sme do EÚMS 1500 €.
 • V EADV sa zmenili podmienky kolektívneho členstva – pre národnú spoločnosť zastrešujúcu kolektívne členstvo EADV poskytne redukovaný kongresový poplatok pre jedného člena na akcie organizované EADV a zasielanie jedného výtlačku JEADV.
 • Z ILDS žiadajú do februára nomináciu štyroch delegátov na zasadnutie delegátov ILDS v rámci svetového dermatovenerologického kongresu vo Vancouveri (jún 2015).
 • Dr. Flimer – pripomína problémy s fototerapiou, jej evidovanie pod kódom odboru rehabilitácie a preplácanie poisťovňou VšZP, resp. nepreplácanie poisťovňou Dôvera, žiada o zmenu bodovníka a preskripčného obmedzenia hlavným odborníkom na MZ SR, pripraví za privátnych lekárov dôvodovú správu. 

Výbor berie na vedomie:

 • prípravu dôvodovej správy k požiadavke vypracovania nového zákona o pohlavných chorobách (Dr. Kolátorová, prof. Šimaljaková),
 • doriešenie jednotného hlásenia PCH cez EPIS, hlásenka je na www.epis.sk,
 • zmeny podmienok kolektívneho členstva v EADV,
 • informáciu o príprave Smrdáckych dní 2014. 

Výbor schvaľuje:

 • zápisnicu z predchádzajúcej schôdze 26. 4. 2014 v Smrdákoch;
 • postup pre voľby na nasledovné funkčné obdobie výboru SDVS a DR 2015–2018 a zloženie volebnej komisie: Dr. Velická, Dr. Filkornová, Dr. Galajdová;
 • plánovaný pracovný názov pre Kazuistický seminár pediatrickej dermatovenerológie, ktorý sa bude poriadať v roku, keď je kongres ČDS-SDVS v ČR.

Výbor ukladá:

 • prof. Péč – požiadať MZ SR o rozšírenie indikačného obmedzenia na výkon vákuovej terapie aj pre odbor dermatovenerológia,
 • prof. Péč – informovať o situácii a činnosti sekcie STI,
 • prof. Hegyi, Dr. Lidaj – informácia o účasti a výsledkoch akcie Melanoma day 2014,
 • prof. Jautová – pripraviť návrh na komisiu pre profesionálne choroby v dermatovenerológii v Košiciach,
 • prof. Šimaljaková – podať informáciu na krajskom seminári o hlásení EPIS,
 • doc. Buchvald, Dr. Flimer – spracovať poklady na preplácanie fototerapie v odbore dermatovenerológia pre MZ SR. 

Bratislava 4. 10. 2014

Zapísal MUDr. J. Lidaj.


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×