Profesor MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. oslavil šedesátiny


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2011; 15(3): 194-201
Kategorie: Zpráva

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dne 1. července 2011 se dožil významného jubilea prof. MUDr. Tomáš, Hanuš, DrSc. Valná většina členů české urologické obce s ním přišla do osobního styku, po mnoho let vedl naši urologickou společnost a zastupoval ji při jednání s ostatními odbornými společnostmi, se státní zdravotní správou i při jednání se zahraničními partnery a přáteli. Dovolte mi, abych při této příležitosti zmínil některá fakta z osobního a profesního života pana profesora Hanuše, a přispěl tak dalším významným kamínkem do bohaté historie české urologie.


Tomáš Hanuš se narodil v Praze dne 1. července 1951 a vyrůstal po boku svých dvou starších bratrů Pavla a Jana a mladší sestry Evy. Rodiče vychovávali své děti v prostředí českobratrské evangelické vzájemnosti, to se silně odráží ve způsobu Tomášova myšlení a jednání a jedinečně doplňuje a podbarvuje jeho profesní kvality.

Maturoval na SVVŠ Wilhelma Piecka (nyní Arcibiskupské gymnázium v Praze) v roce 1969 a měl to štěstí, že právě a pouze v tomto roce, jako pozůstatek Pražského jara, bylo mnoho studentů přijato na medicínu pouze na základě výsledků ze střední školy a úspěšně splněných písemných testů z biologie, chemie a fyziky, tedy bez jakýchkoliv kádrových omezení. Tak vznikla parta "devětašedesátníků", z nichž mnozí zastávají významné postavení v současném zdravotnictví. Promoval v roce 1975, zprvu nastoupil na chirurgické oddělení do Liberce, ale již v roce 1976, ihned po absolvování základní vojenské služby v Jemnici na jižní Moravě, dal přednost nabídce profesora Hradce pracovat na nově otevřené urologické klinice FN2 s FP a FVL UK v Praze. Díky rodinnému myšlenkovému zázemí byl Tomáš Hanuš imunní k vládnoucí ideologii i kariéře na ní založené. Prof Hradec rozpoznal odborné a osobní kvality i motivaci svého mladého lékaře, umožnil mu odborný růst a připravil podmínky pro budoucí kariéru.

Připomeňme si základní kroky profesní dráhy profesora Hanuše, které ho přivedly v roce 1999 na místo proděkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) a v roce 2009 na místo přednosty urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze.

Po úspěšném složení atestace z urologie I. stupně (1980) a II. stupně (1983) se stalvroce 1984 odborným asistentem katedry urologie ILF (IPVZ), která měla sídlo na Urologické klinice FN2 s FP, v roce 1991 přešel hlavním úvazkem na místo odborného asistenta na 1. LF UK v Praze. Roku 1987 získal titul kandidáta věd po obhajobě dizertační práce na téma Diagnostika a terapie dysfunkcí dolních močových cest.

V roce 1992 byl habilitován na docenta urologie (Poruchy úrodynamiky), 2004 obhájil doktorát věd na Komenského Univerzitě v Bratislavě na téma Klinická aplikace moderních principů urodynamiky a v témže roce byl jmenován profesorem urologie Univerzity Karlovy v Praze.

V roce 2008 získal specializaci v onko-urologii na SZÚ v Bratislavě.

V rámci pozice proděkana 1. LF koordinuje výuku urologie, je předsedou zkušební komise pro urologii, předsedá pedagogické komisi fakulty, řídí doktorandské studium.

Jako odborný asistent katedry urologie ILF (IPVZ) vydal často citovaný studijní text Poruchy mikce, přednáší v tematických a specializačních kurzech, předsedá atestačním komisím, koordinuje přípravu atestací urologie. Z pozice člena katedry urologie IPVZ a od roku 2009 z pozice jejího vedoucího i z pozice člena akreditační komise MZ pro urologii vždy prosazoval maximálně demokratický duch při přípravě atestačních zkoušek a evropský standard výuky v urologii.

V rámci své počáteční urologické erudice na dětském oddělení kliniky se začal věnovat zcela nově se rozvíjející oblasti urologie - vyšetřování léčbě funkčních poruch močových cest, byl na počátku "vpádu urodynamického vyšetřování" do základní praxe urologa. Stal se tak pionýrem a postupně i nestorem české urodynamiky a v tomto ohledu má řadu priorit v české urologii. Jmenujme alespoň práci týkající se zavedení a používání inter-mitentní katetrizace poprvé v České republice, zkušeností se zaváděním umělého svěrače u inkontinentních pacientů; spoluautorství významné práce na téma sekundární mega-ureter publikované roku 1988 v European Urology prof. J. Dvořáčkem. Jeho mimořádné zkušenosti v problematice funkčních poruch ho přivedly do Mezinárodní společnosti pro kontinenci (ICS). Spolu s prof. M. Halaškou a prof. A. Martanem zorganizoval Kongres ICS v Praze v roce 1994, ve kterém byl nominován na předsedu vědeckého výboru kongresu. To bylo velké ocenění a stalo se odrazovým můstkem na "výsluní" mezinárodní urologie, kde si rychle získal díky svým odborným znalostem a osobnímu charismatu přátele mezi nejvýznamnějšími osobnostmi světové urologie. Díky tomu jsme vídali na urologických kongresech nemalé množství významných světových urologických celebrit, mohli jsme s nimi osobně a přátelsky diskutovat, mnozí urologové díky tomu navázali další osobní úzké kontakty s evropskou a světovou urologií. Tomáš Hanuš se vždy těšil velkému respektu a oblibě i mezi českými urology. Od roku 1993 je členem výboru České urologické společnosti (ČUS) ČLS J. E. Purkyně a v letech 1993-2008 byl jejím prezidentem. Díky jeho osobnosti česká urologie maximálně využila politických a společenských změn a rychle se zapojila do proudu světové urologie. V rámci svého členství ve výboru European Board of Urology (EBU) v letech 1994-2004 a z titulu národního delegáta za Českou republiku v EBU prosazoval "evropské požadavky v urologickém vzdělávání" do českých vzdělávacích dokumentů a písemný a ústní EBU test jsou nyní uznávány při našich atestačních zkouškách z urologie. V letech 1994-2004 byl členem výboru European School of Urology (ESU). Jako člen "faculty" ESU nejen sám přednáší ve vzdělávacích kurzech, ale dopomohl k této významné pozici i řadě českých urologů. Je hlavně jeho zásluhou, že dokázal přesvědčit nejvyšší představitele Evropské urologické společnosti o vhodnosti přenést nově vzniklý program blokového vzdělávání pro rezidenty v Evropě (EUREP) do Prahy a jako prezident ČUS se vždy snažil, aby se představitelé české urologie mohli během této akce osobně setkat s přednášejícími významnými evropskými urology. Věřím, že se podaří tuto tradici znovu obnovit. Významná je jeho pozice ve výboru Guidelines Office EAU a podpora účasti českých urologů v řadě pracovních skupin při přípravě evropských doporučených postupů. Osobně si vždy velmi cenil toho, že se mu podařilo získat podporu členů výboru ČUS pro korporátní členství ČUS v EAU, čímž umožnil všem členům ČUS přístup k široké paletě edukačních a vědecko-výzkumných aktivit EAU. V rámci EAU spoluorganizuje Central European Meeting, byl prezidentem tohoto kongresu v Praze v roce 2006. V roce 2008 byl lokálním organizátorem 2. výroční evropské konference onko-urologie ve spolupráci s prof. M. Sollowayem.

Absolvoval řadu zahraničních studijních pobytů na urologických klinikách se školením v urodynamických laboratořích, na neu-ro-urologických jednotkách a se školením v nových operačních technikách (Leiden, Jena, Moskva, Innsbruck, Vídeň, Londýn, Leeds). Nyní je zván jako "invited speaker" na kongresy v zahraničí. Byl oponentem řady kandidátských, Ph.D. dizertačních prací a habilitačních prací na různých lékařských fakultách v ČR i SR, grantových projektů, byl recenzentem řady monografií.

Opakovaně získal cenu ČUS za nejlepší publikaci a je držitelem Čestné medaile 1. LF UK.

Jako prezident ČUS vždy podporoval nadstandardní vztahy se Slovenskou urologickou společností (SUS) a velmi nerad se musel sklonit před ekonomickým tlakem, který vedl k ukončení dlouholeté tradice společných kongresů. Je člen SIU, AUA, EAU, ICS, ESSIC a čestný člen SUS a Gruzínské urologické společnosti. Je předsedou mezioborové společnosti zaměřené na léčbu inkontinence IncoFORUM ČR a podílel se na přípravách jeho deseti výročních konferencí.

Hlavní tématem jeho grantových prací byla intersticiální cystitida, o které následně sepsal monografii a připravil půdu pro úspěšné doktorandské studium as. L. Zámečníka. S doc. L. Jarolímem a prof. M. Babjukem participoval na výzkumu urodynamiky náhrad močového měchýře u žen, a dosáhl tak na další publikaci v European Urology a na cenu MZ za úspěšné řešení grantu. Věnoval se obecně problematice inkontinence moči, zejména u žen (jmenujme např. publikaci s Ch. Chapplem v European Urology či jeho kapitolu ve slovenské monografii Urologické operácie), ale i u mužů, kde publikoval první výsledky o klinickém použití arteficiálního svěrače u nás, a má spoluautorství kapitoly v rozsáhlých monografiích Inkontinence nebo Neurogenic Bladder. Sepsal praktickou monografii shrnující standardizovanou terminologii ICS. Vedle ženské urologie a neurourologie ho vždy zajímaly rekonstrukční operace, zejména jsou mu blízké rekonstrukce močovodu. To ho přivedlo k sepsání monografie Nemoci močovodu. Výčet jeho publikačních aktivit je mimořádný. Je autorem či spoluautorem 10 monografií, 38 přehledných kapitol v monografiích, 118 původních vědeckovýzkumných či přehledných článků u nás i v zahraničí s množstvím citačních ohlasů. Podrobný obraz o publikační aktivitě jubilanta může čtenář získat z přiloženého listu publikací. Není však úplný, chybí zde např. texty, které editoval v rámci Jednoty bratrské, zde jmenujme alespoň krásnou publikaci Nežijme minulostí, ve které přiblížil odkaz významného kazatele Bohuslava Beneše.

Tomáš Hanuš opravdu nežije minulostí, rád uskutečňuje nové myšlenky, hledá nová řešení. Dělá mu radost, když dává dohromady týmy lidí, pro které dokáže vytvářet správnou motivační atmosféru, naslouchá názorům druhých, nenápadně je posunuje ke spolupráci a k tlumení jejich jedinečnosti ve prospěch společné myšlenky, protože věří, že se dobré dokáže prosadit.

Popřejme panu profesoru Tomáši Hanušovi hodně energie a moudrosti v naplňování jeho stále se rozvíjejících profesních představ, popřejme mu hodně zdraví a fyzických sil, radosti z výletů do nádherných a jeho srdci takblízkých Krkonoš. Popřejme mu krásné rodinné zázemí s manželkou Evou a dcerami Alenkou a Věrkou a synem Petrem, z nichž poslední dva se též dali na medicínskou dráhu, a také jedinečnou radost z vnučky Aničky a právě narozeného vnuka Tadeáše. Zda-li pak se poštěstí, že si urologie také některého z nich získá?

Ad multos annos!

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

se spolupracovníky

Urologická klinika a 1. LF UK a VFN, Praha


Tomáš Hanuš – publikační činnost 1979–2011

Hanuš, T, a kol.: Urologie. Lék. repetitorium. 1. vyd. Praha: Triton 2011; 208 s.

Martan, A, Horčička, L, Hanuš, T, Krhut, J, Krofta, L, Kaucký, P, Zachoval, R. Prevalence žen s hyperaktivním močovým měchýřem v České republice. Čes Gyn 2011; 762: 144–150.

Macek, P, Bodnárová, M, Závada, J, Ježek, P, Pavlík, I, Slaný, M, Havelková, M, Štork, J, Dušková, J, Hanuš, T, Kočvara, R. Mycobacterium marinum Epididymoorchitis: Case Report and Literature Review. Urol Int 2011; 120–124.

Hanuš, T, Zámečník, L, Doležal, T, Karmazinová, Z. Occurrence of Overactive Bladder in Patients with Benign Prostatic Hyperplasia in the Czech Republic. Urol Int 2011; 86: 407–413.

Hanuš, T. Medikamentózní léčba vybraných onemocnění urogenitálního systému. In: Gynekologie/ Porodnictví /Urologie Brevíř 2010/2011. 3. vyd. Praha: Medical Tribune CZ 2010; 338–374.

Čapoun, O, Dvořáček, J, Vachalovský, V, Hanuš, T. Klinická závažnost časně detekovaného karcinomu prostaty. Čas Lék čes 2010; 149(8): 391–393.

Hanuš, T, Zámečník, L, Doležal, T, Karmazínová, Z. Výskyt hyperaktivního močového měchýře u pacientů s benigní hyperplazií prostaty v České republice: studie HYPPO – HYPerplasia of Prostate and Overactive bladder. Farmakoekonomika 2010; 3(1): 16–20.

Herschorn, S, Bruschini, H, Comiter, C, Grise, P, Hanuš, T, Kirschner, HR, Abrams, P. Surgical Treatment of Stress Incontinence in Men. Neurourology and Urodynamics 2010; 29(3): 179–190.

Kolombo, I, Hanuš, T, Odrážka, K. Karcinom ledviny. 1. vyd. Praha: Mladá fronta 2010; 279 s.

Kolombo, I, Hanuš, T, Odrážka, K, Poršová, M. Etiologie a epidemiologie. In: Kolombo, I, Hanuš, T, Odrážka, K. Karcinom Ledviny. 1. vyd. Praha: Mladá fronta 2010; 20–41.

Kolombo. I, Hanuš. T, Poněšický. J, Pabišta. R, Bartůněk. M. Chirurgická léčba. In: Kolombo I, Hanuš T, Vodrážka K. Karcinom Ledviny. 1. vyd. Praha: Mladá fronta 2010; 105–137.

Kolombo. I, Kříž, R, Liščák, R, Hanuš, T, Odrážka, K. Integrace lokální (resekce metastáz) a systémové léčby. In: Kolombo, I, Hanuš, T, Vodrážka, K. Karcinom ledviny. 1. vyd. Praha: Madá fronta 2010; 191–220.

Kolombo, I, Poršová, M, Porš, J, Hanuš, T. Klinický obraz a prognóza. In: Kolombo, I, Hanuš, T, Vodrážka, K. Karcinom ledviny. 1. vyd. Praha: Mladá fronta 2010; 69–79.

Odrážka, K, Kolombo, I, Hanuš, T. Algoritmus léčby. In: Kolombo, I, Hanuš, T, Vodrážka, K. Karcinom ledviny. 1. vyd. Praha: Mladá fronta 2010; 242–247.

Pešl, M, Babjuk, M, Soukup, V, Szakácsová, M, Dundr, P, Hanuš, T. Význam stanovení survivinu v moči pro neinvazivní diagnostiku uroteliálních karcinomů močového měchýře. Čes Urol 2010; 14(2): 99–103.

Sobotka, R, Hanuš, T, Novák, K, Kočvara, R. Indikace a provedení metabolického vyšetření urolitiázy. Klinická urológia 2010; 6(2): 76–81.

Sobotka, R, Hanuš, T, Zemanová, M. Léčba generalizovaného karcinomu ledviny sunitinibem. In: Kolombo, I, Hanuš, T, Vodrážka K. Karcinom Ledviny. 1. vyd. Praha: Mladá fronta 2010;265–266.

Sobotka, R, Hanuš, T, Zemanová, M. Sekvenční efekt multikinázových inhibitorů biologické léčby u generalizovaného karcinomu ledviny. In: Kolombo I, Hanuš T, Vodrážka, K. Karcinom ledviny. 1. vyd. Praha: Mladá fronta 2010; 266–268.

Aus, G, Chapple, Ch, Hanuš, T, Irani, J, Lobel, B, Loch, T, Mitropoulos, D, Parsons, K, Plass, K, Schmid, H-P. The European Association of Urology (EAU) Guidelines Methodology: A Critical Evaluation. European Urology 2009; 56(5): 859–864.

Hanuš, T. Chirurgické výkony na ženskej močovej rúre. In: Zvara, V, Horňák, M, a kol. Urologické operácie. 2. vyd. Martin: Osveta 2009; 175–184.

Hanuš, T. Léčiva používaná k terapii nemocí močových cest. In: Remedia compendium. 4. vyd. Praha: Panax 2009; 557–567.

Herschorn, S, Bruschini, H, Comiter, C, Grise, P, Hanuš, T, Kirschner-Hermanns, R. Committee 13: Surgical Treatment of Urinary Incontinence in Men. In: Abrams, P, Cardozo, L, Khoury, S, Wein, A. INCONTINENCE. 4. vyd. Paris: Health Publication 2009; 1121–1190.

Pokorný, J, Hanuš, T. Současnost a perspektiva laserové litotripse v urologii. Endoskopie 2009; 18(2): 78–80.

Zámečník, L, Hanuš, T, Pavlík, I, Dundr, P, Povýšil, C. Statistical Analysis of Symptoms, Endoscopy and Urothelial Morphology in 58 Female Bladder Pain Syndrome/Interstitial Cystitis Patients. Urologia Internationalis 2009; 83(2): 193–199.

Zelinka, T, Holaj, R, Petrák, O, Štrauch, B, Kasalický, M, Hanuš, T, Melenovský, V, Vančura, V, Burgelová, M, Widimský, J. jr. Life-threatening arrhythmia caused by primary aldosteronism. Medical science monitor 2009; 15(12): CS174–CS177.

Čapoun, O, Babjuk, M, Dvořáček, J, Hanuš, T, Šafařík, L, Pavlík, I. Predikce patologické klasifikace karcinomu prostaty. Čes Urol 2008; 12(1): 31–36.

Drozenová, J, Povýšil, C, Tvrdík, D, Babjuk, M, Hanuš, T. Primární synoviální sarkom ledviny – popis dvou případů. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství 2008; 44/53(1): 20–22.

Fógel, K, Macek, P, Matušková, D, Novák, K, Hanuš, T. Diagnostika ureterálních lézí. In: Hanuš, T, Novák, K.: Nemoci močovodu. 1. vyd. Praha: Galén 2008; 19–52.

Hanuš, T. Other diseases (transverse myelitis, tropical spastic paraparesis, progressive multifocal leukoencephalopathy, Lyme’s disease). In: Corcos J, Schick, E.: Textbook of the Neurogenic Bladder. 2. vyd. London: Informa UK Ltd 2008; 312–326.

Hanuš, T. Prolaps pánevních orgánů ženy z pohledu urologa. Urologické listy. 2008, 6, 1, 70–77.

Hanuš, T. Syndrom inkontinence. In: Kalvach, Z, a kol.: Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2008; 215–223.

Hanuš, T, Novák, K. Nemoci močovodu. 1. vyd. Praha: Galén 2008; 170 s.

Hanuš, T, Zámečník, L, Macek, P, Novák, K, Pavlík, I. Trauma ureteru. In: Hanuš, T, Novák, K.: Nemoci močovodu. 1. vyd. Praha: Galén 2008; 105– 127.

Kolombo, I, Hanuš, T. Chirurgická anatomie retroperitonea. In: Hanuš, T, Novák, K.: Nemoci močovodu. 1. vyd. Praha: Galén 2008; 3–12.

Kolombo, I, Hanuš, T, Toběrný, M, Beňo, P, Valášek, P, Rezutka, R, Naňka, O. Prostata v éře robotických technologií. 1. vyd. Praha: Pears Health Cyber, s r.o. 2008; 322 s.

Pichlíková, Y, Hanuš, T, Macek, P, Ptáková, M, Rejzková, L, Dvořáček, J. Urogenitální tuberkulóza – minulost, součastnost a budoucnost. Čes Urol 2008; 12(1): 14–20.

Pokorný, J, Köhler, O, Hanuš, T. Laser v endourologii. Endoskopie 2008; 17(3–4): 74–79.

Sobotka, R, Hanuš, T. Retroperitoneální fibróza. In: Hanuš, T, Novák, K. Nemoci močovodu. 1. vyd. Praha: Galén 2008; 139–143.

Valášek, P, Naňka, O, Kolombo, I, Hanuš, T. Současné poznatky o prostatě a okolních strukturách pánve. In: Prostata v éře robotických technologií. 1. vyd. Praha: Pears Health Cyber s r.o. 2008; 59–90.

Hanuš, T, Babjuk, M, Kočvara, R, Novák, K, Pacík, D, Pavlík, I, Stolz, J, Zámečník, L. Laboratorní diagnostika v urologii In: Zima, T, a kol. Laboratorní diagnostika. 2. vyd. Praha: Galén 2007; 477–497.

Babjuk, M, Hanuš, T, Šafařík, L, Dvořáček, J, Pavlík, I, Dušková, J. Radikální cystektomie u pacientů s nádory močového měchýře – výsledky u 125 operovaných pacientů. Čas Lék čes 2007; 146(10): 746–750.

Babjuk, M, Hanuš, T, Šafařík, L, Dvořáček, J, Pavlík, I, Soukup, V, Pešl, M, Szakácsová, M, Dušková, J. Cystektomie v léčbě nádorů močového měchýře Čas Lék čes 2007; 146(10): 751–757.

Fromel, J, Kolombo, I, Hanuš, T, Porš, J, Poršová, M, Ptáková, M. Infekce močových cest u dětí. In: Kolombo, I, Hanuš, T, Porš, J, Poršová, M, et al. Infekce močových cest pro praktické lékaře a specialisty. Praha: Galén 2007; 37–65.

Hanuš, T, Kolombo, I, Poršová, M, Sobotka, R, Klamo, J, Obšitnik, J, Porš, J, Ptáková, M. Infekce močových cest specifického, parazitárního a mykotického původu. In: Kolombo, I, Hanuš T, Porš J, Poršová, M, et al. Infekce močových cest pro praktické lékaře a specialisty. Praha: Galén 2007; 145–209.

Kolombo, I, Hanuš, T, Porš, J, Poršová, M, Ptáková, M. Antibiotika při infekcích močových cest – přehled. In: Kolombo, I, Hanuš, T, Porš, J, Poršová, M, et al. Infekce močových cest pro praktické lékaře a specialisty. Praha: Galén 2007; 249–254.

Kolombo, I, Hanuš, T, Porš, J, Poršová, M, Ptáková, M, Bartůněk, M. Obecná část a nekomplikované infekce močových cest. In: Kolombo, I, Hanuš, T, Porš, J, Poršová, M, et al. Infekce močových cest pro praktické lékaře a specialisty. Praha: Galén 2007; 13–35. Kolombo, I, Hanuš, T, Porš, J, Poršová, M, et al. Infekce močových cest pro praktické lékaře a specialisty. Praha: Galén 2007; 267 s.

Kubišta, R, Kolombo, I, Hanuš, T, Porš, J, Poršová, M, Ptáková, M. Komplikované infekce urogenitálního traktu. In: Kolombo, I, Hanuš, T, Porš, J, Poršová, M, et al. Infekce močových cest pro praktické lékaře a specialisty. Praha: Galén 2007; 67–98.

Mužík, J, Dušek, L, Pavlík, T, Abrahámová, J, Stříteský, J, Babjuk, M, Hanuš, T. Epidemiologie nádorů ledvin v České republice – výsledky auditu dat dostupných za období 1977 – 2004. Čes Urol 2007; 11(1): 31–31.

Šafařík, L, Novák, K, Stolz, J, Zlatohlávek, J. Pešl, M, Babjuk, M, Pavlík, I, Hanuš, T, Dvořáček, J. Detekace karcinomu prostaty transrektální ultrasonograficky cílenou biopsií na Urologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze: analýza 1464 pozorování. Čas Lék čes 2007; 146(10): 788–792.

Zámečník, L, Hanuš, T. Chronická bolest u intersticiální cystitidy. Urologické listy 2007; 5(2): 41–47.

ámečník, L, Hanuš, T, Pavlík, I. Syndrom bolestivého měchýře u intersticiální cystitidy: závislost mezi příznaky, endoskopickým nálezem, biopsií a léčbou. Čas Lék čes 2007; 146(10): 801–805.

Babjuk, M, Hanuš, T, Pavlík, I, Šafařík, L, Soukup, V, Pešl, M, Dvořáček, J. Onkologické výsledky radikální cystektomie u pacientů s nádory močového měchýře. Čes Urol 2006; 11(2): 43–43.

Babjuk, M, Soukup, V. Hanuš, T, Pavlík, I, Šafařík, L, Dvořáček, J, Macek, P. Ureteroenteric anastomosis in orthotopic ileal neobladder. Urologia Polska 2006; 59(2): 112–114.

Hanuš, T. Míšní trauma z pohledu urologa. Urológia 2006; 11(2): 11–12.

Pešl, M, Zámečník, L, Hanuš, T, Soukup, V, Pav- lík, I, Dvořáček, J. Farmakologická léčba hyperaktivního močového měchýře. Urologie pro praxi 2009; 7(3): 102–107.

Sobotka, R, Hanuš, T. Primární retroperitoneální fibróza. Urologie pro praxi 2006; 7(4): 156–159.

Zachoval, R, Krhut, J, Zámečník, L, Hanuš, T, Čelko, A. M. Dotazníky hodnotící kvalitu života u pacientů s inkontinencí moči a hyperaktivním měchýřem. Urologie pro praxi 2006; 7, 6: 286–288.

Hanuš, T. Trauma inervace dolních močových cest. Urologické listy 2005; 3(1): 40–46.

Hanuš, T. Stresová inkontinence moči u žen a možnosti její farmakologické léčby. Urologické listy 2005; 3(1): 56–62.

Kolombo, I, Hanuš, T, Kolombová, J. Možnosti laboratorní diagnostiky metabolických změn skeletu. Čas Lék čes 2005; 144(3): 162–167.

Hanuš, T. Other diseases (transverse myelitis, tropical spastic paraparesia, progressive multifocal leukoencephalopathy, Lyme disease). In: Corsos, J, Schick E: Textbook of the Neurogenic Bladder Adults and Children. 1. vyd. New York: Martin Dunitz 2004; 293–303.

Kolombo, I, Kolombová, J, Hanuš, T. Místo bisfosfonátů při skeletálním postižení u karcinomu prostaty. Klinická onkologie 2004; 17(6): 196–200.

Zámečník, L, Stolz, J, Soukup, V. Hanuš, T. Využití lokální aplikace interferonu–alfa 2b v léčbě induratio penis plastica. Čes Urol 2004; 8(1): 11–12.

Zámečník, L, Hanuš, T, Pavlík, I. Chronic pelvic pain syndrome in females: Assessment of symptoms score in interstitial cystitis patients. J Sex Med 2004; 1(Suppl. 1): 92–92.

Hanuš, T, Mašata, J. Standardizovaná terminologie močových cest. In: Halaška, M. Urogynekologie. 1. vyd. Praha: Galén 2004; 187–200.

Hanuš, T. Operační léčba inkontinence moči z pohledu urologa. Urologické listy 2004; 2(1): 20–25.

Hanuš, T. Standardizace terminologie prolapsů pánevních orgánů a dysfunkce pánevního dna. In: Halaška, M. Urogynekologie, 1. vyd. Praha: Galén 2004; 206–215.

Hanuš, T. Standardizace hodnocení a terminologie funkčních charakteristik intestinálních rezervoárů. In: Halaška, M. Urogynekologie, 1. vyd. Praha: Galén 2004; 215–223.

Hanuš, T. Standardizace terminologie funkce dolních močových cest: studie vztahu tlaku a průtoku při mikci, uretrální rezistence a obstrukce uretry. In: Halaška, M. Urogynekologie, 1. vyd. Praha: Galén 2004; 223–227.

Halaška, M, Kolařík, D, Hanuš, T, Driák, D, Hurt, K, Krčmář, M, Záhumenský J, Otčenášek, M, Čermák, J, Feyreisl, J, et al. Urogynekologie. 1. vyd. Praha: Galén 2004; 256 s.

Šafařík, L, Dvořáček, J, Novák, J. A.; Novák, K, Hanuš, T, Pokuta, P. The purse-string suture in nephron–sparing surgery for renal cell carcinoma. BJU International 2003; 92(9): 1041–1043.

Hora, M, Hanuš, T, Chochola, M. Embolie renální arterie. Čas Lék čes 2003; 142(3): 131–133.

Hanuš, T. Prolaps pánevních orgánů. Moderní gynekologie a porodnictví 2003; 12(1): 19–30.

Babjuk, M, Soukup, V, Mareš, J, Dušková, J, Sedláček, Z, Trnková, M, Dvořáček, J, Hanuš, T, Novák, J, Povýšil, C. Exprese genů PAX 5 a Shb, analýza mutací genu p53 a exprese proteinu p53 ve tkáni povrchových nádorů močového měchýře. Čes Urol 2003; 7(2): 26–30.

Soukup, V, Babjuk, M, Dundr, P, Polák, S, Hanuš, T, Zámečník, L, Dvořáček, J, Povýšil, C. Dlaždicobuněčný karcinom močového měchýře. Čes Urol 2003; 7(4): 25–27.

Babjuk, M, Soukup, V, Mareš, J, Dušková, J, Sedláček, Z, Trnková, M, Pecen, L, Dvořáček, J, Hanuš, T, Kočvara, R, Novák, J, Povýšil, C. The expression of PAX5, p53 immunohistochemistry and p53 mutation analysis in superficial bladder carcinoma tissue. Correlation with pathological findings and clinical outcome. Int Urol Nephrol 2002; 34(3): 495–501.

Hanuš, T. Zámečník, L. Intersticiální cystitida. 1. vyd. Hradec Kríálobvé: NUCLEUS 2002; 112 s. Šafařík, L.; Dvořáček, J, Hanuš, T, Novák, J. Vyhodnocení farmakoterapie benigní hyperplázie prostaty (BPH) v souboru urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze v letech 1994 – srpen 2000. Urológia 2002; 8(1): 27–32.

Babjuk, M, Petřík, R, Soukup, V, Jirsa, M, Hanuš, T, Dvořáček, J. Význam fluorescenční cystoskopie a cytologie moči při monitorování výsledků intravezikální imunoterapie BCG vakcínou u pacientů s povrchovými nádory močového měchýře. Urológia 2002; 8(4): 5–8.

Hanuš, T. Rectourethral Fistulas. Int Braz J Urol 2002; 28(4): 338–345.

Hora, M, Hanuš, T, Chochola, M. Renal artery embolism. Int Braz J Urol 2002; 28(1): 40–42.

Janský M, Hanuš T, Dvořáček J, Kočvara R. Desetileté zkušenosti s umělým svěračem AMS 800 u mužů. Čes Urol 2002; 6(2).

Novák, J, Stolz, J, Babjuk, M, Hanuš, T, Jarolím, L. L éčba generalizovaného karcinomu ledviny. Čes Urol 2001; 5(3): 40–43.

Hanuš, T. Neurogenní příčiny inkontinence moče. Sociální péče 2001; 2(Suppl 2): 5–9.

Zámečník, L, Novák, K, Hanuš, T, Dvořáček, J. Pacienti s roztroušenou sklerózou v ordinaci praktického urologa. Urologie pro praxi 2001; 2: 58–62.

Jarolím, L, Bennett, R, Babjuk, M, Povýšil, C, Hanuš, T, Grim, M, Naňka, O. Maligní potenciál ženské uretry: Mikroskopické studie. Čes Urol 2001; 5(4): 17–18.

Novák, J, Babjuk, M, Dvořáček, J, Hanuš, T, Jarolím, L.et al. Management of transitional cell carcinoma of the upper urinary tract. Annales d’Urologie 2000, 34, 2, 90–92. Chapple, Ch.; Bosch, R.; Hanuš, T. Female Incontinence. Curriculum in Urology Urodynamics including Incontinence and BPH. Eur Urol 2000; 38(4): 1–12.

Hanuš, T. Inkontinence moči nesmí být tabu (2). Sociální péče 2000; 1(4): 28–29.

Hanuš, T. Inkontinence moči nesmí být tabu (1). Sociální péče 2000; 1(3): 18–19.

Zámečník, L, Hanuš, T, Jánský, M, Novák, K, Jarolím, L.et al. Intersticiální cystitida – diagnostika a léčba v praxi. Trendy v medicíně 2000; 2(1): 31–37.

Jarolím, L, Babjuk, M, Pecherová, S, Grim, M, Naňka, O, Tichý, M, Janský, M, Hanuš, T. Causes and Treatment of Residual Urine Volume after Orthotopic Bladder Replacement in Women. Eur Urol 2000; 38(6): 748–752.

Zámečník, L, Hanuš, T, Jarolím, L, Janský, M. Intersticiální cystitida. Endoskopie 1999; 8(1): 2–6.

Dítě, Z, Dvořáček, J, Kočvara, R, Hanuš, T. Léčba dysfunkcí dolních močových cest u dětí se spinálními dysrafizmy. Čes Urol 1999; 3(1): 11–16.

Jarolím, L, Babjuk, M, Grim, M, Naňka, O, Tichý, M, Hanuš T, Janský, M, Dvořáček, J, Povýšil, C. Ortotopická náhrada močového měchýře u ženy: anatomické studie a klinické zkušenosti. Urológia 1999; 5(1): 16–19.

Herschorn, S, Boccon-Gibod, L, Ruud Bosch, JLH, Bruschini, H, Hanuš, T, Low, AI, Schick E. Surgical Treatment of Urinary Incontinence in Men. In: Abrams, P, Khoury, S, Wein, A. Incontinence, ICS-WHO-UICC, Plymbridge Distributors Ltd, Plymouth UK 1999; 693–729.

Jarolím, L, Babjuk, M, Grim, M, Naňka, O, Tichý, M, Hanuš, T, Janský, M, Dvořáček, J, Povýšil, C. Rekonstrukce dolních močových cest u ženy po cystektomii. Čas Lék čes 1999; 138(23): 716–718.

Hanuš, T. Stav kontinence moče po radikální retropubické prostatektomii. Čas Lék čes 1999; 138(24): 744–747. Pokuta, P, Jarolím, L, Dvořáček, J, Hanuš, T. Poranění močovodu ošetřená ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze za posledních 5 let. Rozhl Chir 1999; 78(12): 627–632.

Jarolím, L, Babjuk, M, Grim, M, Naňka O, Hanuš, T, Janský M, Povýšil, C. Anatomický podklad a klinická interpretace ortotopické neoveziky u ženy. Čes Urol 1998; 2(3): 30–34.

Hanuš, T, Novák, J, Dvořáček, J, Vobořil, V. Ureterocystoplastika – ureterální augmentace močového měchýře. Rozhl Chir 1998; 77(11): 483–486.

Novák, J, Stolz, J, Povýšil, C, Matušková, D, Hanuš, T, Dvořáček, J. Záchovné operace ledvin. Rozhl Chir 1998; 77(11): 500–503.

Zámečník, L, Novák, K, Hanuš, T, Nováková, I, Havrdová, E. Urologické obtíže u roztroušené sklerózy – diagnostika a terapie. Ref Výb Urol 1998; 20(4): 242–248.

Janský, M, Jarolím, L, Hanuš, T, Babjuk, M, Zámečník, L. Vaginální suspenze podle Raze – čtyřleté zkušenosti. Endoskopie 1998; 7(4): 72–74.

Breza, J, Dzurný, O, Borowka, A, Hanuš, T, Petřík, R, Blane, G. Chadha-Boreham, H. Efficacy and acceptability of tadenan (Pygeum africanum extract) in the treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH): a multicentre trial in central Europe. Curr Med Res Opin 1998; 14(3): 127–139.

Hanuš, T. International Continence Society. Standardizovaná terminologie ICS. Praha: StudiaGeo s. r. o. 1998; 103 s.

Novák, J, Hanuš, T, Dvořáček, J. Malobuněčný karcinom prostaty. Čas Lék čes 1998; 137(17): 522–524.

Jarolím, L, Vachalovský, V, Novák, J, Hanuš, T, Babjuk, M, Šafařík, L, Dvořáček, J, Matras, B, Šimon, V, Votoček, E, Novák, K. Léčba lokalizovaného karcinomu prostaty. Čas Lék čes 1998; 137(17): 528–531.

Hanuš T. Urodynamika. In: Urologie. Dvořáček J, a spol. Praha: ISV nakladatelství 1998; 414–444.

Hanuš, T. Dysfunkce dolních močových cest. In: Urologie. Dvořáček J, a spol. Praha: ISV nakladatelství 1998; 1305–1334.

Hanuš, T. Inkontinence. In: Urologie. Dvořáček J, a spol. Praha: ISV nakladatelství 1998; 1335– 1364.

Hanuš, T. Nenádorová a nezánětlivá onemocnění ženské močové trubice. In: Urologie. Dvořáček J, a spol. Praha: ISV nakladatelství 1998; 1413–1424.

Zámečník, L, Hanuš, T. Intersticiální cystitida. In: Urologie. Dvořáček J, a spol. Praha: ISV nakladatelství 1998; 1253–1266.

Hanuš, T. Současný výskyt feochromocytomu nadledviny a papilokarcinomu močového měchýře (kazuistika). Rozhl Chir 1997; 76(10): 525–527.

Jarolím, L, Babjuk, M, Hanuš, T, Janský, M, Skrivanova,V. Female urethra-sparing cystectomy and orthotopic bladder replacement. Eur Urol 1997; 31: 173–177.

Hanuš, T. Absces semenného váčku a ipsilaterální ageneze ledviny. Rozhl Chir 1997; 76(10): 528–529.

Hanuš, T, Dvořáček, J, Petřík, R, Matras, B. Těhotenství po augmentaci močového měchýře. Rozhl Chir 1997; 76(6): 310–312.

Hanuš, T, Povýšil, C, Novák, K, Novák, J, Prausová, J. Primitivní neuroektodermový nádor malé pánve u ženy – kazuistika. Rozhl Chir 1997; 76(10): 534–536.

Hanuš, T, Novák, J, Petřík, R, Voska, L. Renální onkocytom. Rozhl Chir 1997; 76(10): 530–533.

Hanuš, T. Diagnostické a léčebné možnosti při inkontinenci moče. Med Rev 1997; 4(4): 8–12.

Hanuš, T, Dvořáček, J, Kočvara, R. Umělý svěrač močové trubice u mužů. Rozhl Chir 1997; 76(1): 17–21.

Šafařík, L, Jarolím, L, Dvořáček, J, Hanuš, T. Profil radikální retropubické prostatektomie v pětiletém období. Rozhl Chir 1997; 76(10): 477–481.

Jarolím, L, Babjuk, M, Hanuš, T, Novák, K. Komplikace močové derivace po cystektomii pro karcinom měchýře. Rozhl Chir 1997; 76(9): 425–428.

Hanuš, T, Petřík, R. Parciální náhrada ureteru apendixem při Morbus Ormond – kazuistika. Rozhl Chir 1997; 76(10): 522–524.

Hanuš, T, Jarolím, L, Petřík, R, Matras, B. Iatrogenní léze močovodu u žen. Rozhl Chir 1997; 76(6): 302–305.

Hanuš, T, Jarolím, L, Petřík, R, Novák,J, Matras, B. Vezikovaginální a uretrovaginální píštěle. Rozhl Chir 1997; 76(6):, 306–309.

Hanuš, T. Léčiva použivaná k terapii nemocí močových cest. In: Remedia – Compendium. Praha: Panax 1997; 25.

Jarolím, L, Babjuk, M, Hanuš, T, Janský, M, Skřivanová,V. Kontinentní močová derivace s použitím detubulizovaného rektosigmatu (sigma-rectum pouch). Čas Lék čes 1996; 135(20): 664–667.

Jarolím, L, Babjuk, M, Hanuš, T, Janský, M, Skřivanová, V. Ortotopická náhrada močového měchýře u ženy po cystektomii se zachováním funkční uretry. Rozhl Chir 1996; 75(4): 222–226.

Hanuš, T, Zámečník, L, Janský, M. Intersticiální cystitida. Rozhl Chir 1996; 75(12): 607–611.

Hanuš, T. Inkontinence moči ve vyšším věku. Med Rev 1995; 2(3): 14–16.

Roth, J, Hubíková, R, Jirásek, A, Widimský, J, Hanuš, T, Sosna, A. Shy-Dragerův syndrom: klinicko-neuropatologický souhrn a 2 kazuistiky. Čes a slov Neurol Neurochir 1995; 58/91(1): 45–49.

Zikmund, J, Hanuš, T. Inkontinence moči u žen. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 1993; 60 s.

Hanuš, T, Jarolím, L, Petřík, R. Endoskopická aplikace teflonu v urologii. Endoskopie 1993; 2(1): 12–14.

Hanuš, T. Poruchy mikce. Brno: IDPVZ 1991; 63 s.

Hanuš, T. Urodynamika. In: Zvara, V, Kučera, J, Horňák, M, a kol. Klinická urológia. Martin: Osveta 1990; 148–165.

Hanuš, T. Inkontinence moče u mužů. In: Zvara, V, Kučera, J, Horňák, M, a kol. Klinická urológia. Martin: Osveta 1990; 354–356.

Pavlik, I, Hanuš, T. Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty – naše zkušenosti s alfa-blokátory. Farmakoter zpr 1990; 36(1): 30–40.

Jarolím, L, Hanuš, T, Babjuk, M. Kontinentni náhrady močového měchýře z detubulizovaného ileálniho nebo ileocekálniho segmentu. Čas Lék čes 1989; 128(34): 1079–1082.

Hanuš T, Jarolím L. Urodynamika kontinentní neoveziky. Rozhl Chir 1989; 68: 757–764.

Dvořáček, J, Hanuš, T. Secondary megaureters in children: results of treatment. Eur Urol 1989; 16(6): 456–459.

Hanuš, T. Perfuzní pyeloureterografie s manometrií. Čas Lék čes 1989; 128(51): 1621–1623.

Dvořáček, J, Hanuš, T, Kolínská, J. Nové možnosti v diagnostice dilatací horních močových cest. Čs Pediat 1988; 43(5): 334–338.

Kočvara, R, Hanuš, T, Dvořáček, J, Kříž, J. Instabilni detruzor a vezikoureterálni reflux (soubor 20 děti). Čs Pediat 1988; 43(11): 667–670.

Hanuš, T, Pavlik, I, Schnitzer, L, Ditě, Z. Urologické nálezy po míšnim poranění. Rozhl Chir 1988; 67(10): 645–653.

Hradec, E, Hanuš, T. Vezikouretrální dysfunkce u dětí a dospívajících. Rozhl Chir 1984; 63(4): 246–256.

Hanuš, T. Intermitentní katetrizace močového měchýře. Čas Lék čes 1983; 122(37): 1135–1137.

Dvořáček, J, Kočvara, R, Hanuš, T. Operační léčba megaureteru v dětském věku. Rozhl Chir 1983; 62(10): 678–684.

Hanuš, T. Farmakologické ovlivnění dynamiky dolních močových cest. Rozhl Chir 1982; 61(1): 42–46.

Hradec, E, Hanuš, T. Tak zvaná idiopatická atonie močového měchýře mladých žen. Čas Lék čes 1982; 121(19): 607.

Hanuš, T, Dvořáček, J, Kočvara, R, Hradec, E. Nová metoda léčby infravezikálnich funkčnich obstrukcí u dětí. Čas Lék čes 1982; 121(19): 607.

Hanuš, T. Farmakologické ovlivnění funkčních poruch dolnich močových cest. Čas Lék čes 1982, 121(19): 607.

Masopust, J, Jirkovský, J, Režný, Z, Hradec, J, Vomáčka, V, Kočí, K, Hanuš, T, Poch, J. Žilni tromboza po operacich prostaty. Čas Lék čes 1982; 121(7): 206–209.

Hanuš T. Komplexní urodynamické vyšetřování dolních močových cest. Rozhl Chir 1980; 59: 806–812.

Svoboda, P, Hanuš, T, Hradec, E. Operativní léčba odlitkové a koraliformní nefrolitiázy v místní hibernaci. Prakt Lék 1980; 60(3): 10–15.

Hradec, E, Dvořáček, J, Hanuš, T. Xantogranulomatózní pyelonefritida u dětí. Rozhl Chir 1979; 58(12): 759–764.

Dvořáček, J, Hanuš, T, Šmuclerová, J. K problematice léčení vezikoureterálního refluxu podmíněného stenózou uretry u děvčat. Rozhl Chir 1979; 57(9): 574–577


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 3

2011 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se