K sedmdesátinám doc. MUDr. Ivo Dřízhala, CSc.


Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 109, 2009, 5, s. 83-84

Doc. MUDr. et MUDr. Ivo Dřízhal, CSc., dlouholetý pracovník Stomatologické kliniky Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, se dožil na sklonku letošního léta významného životního jubilea. Rodák z Prahy prožil mládí ve východočeských Lázních Bělohrady. Po ukončení základní a středoškolské docházky studoval v letech 1957 – 1962 obor stomatologie na lékařských fakultách v Praze a v Hradci Králové. Po tříletém působení v roli terénního praktického zubního lékaře v Jaroměři nastoupil v roce 1965 jako sekundární lékař na Stomatologickou kliniku v Hradci Králové, ještě předtím však úspěšně složil v roce 1964 atestační zkoušku 1. stupně. V následujícím roce se stal odborným asistentem, v roce 1967 ukončil studium všeobecného lékařství. V roce 1968 absolvoval několikaměsíční studijní pobyt v Dánsku na dentálních školách v Kodani a Århusu, na nichž se seznámil a spřátelil s takovými odborníky evropského a světového formátu, jaké představovali H. Løe či J. J. Pindborg. Tento pobyt společně s vlivem tehdejšího přednosty Stomatologické kliniky prof. L. Sazamy a vedoucí domácí autority na poli parodontologie prof. Škacha definitivně rozhodl o jeho dalším odborném zaměření. Od roku 1971 byl vedoucím lékařem parodontologického oddělení. Kandidátskou práci týkající se vlivu hydantoinátů na funkci gingiválních fibroblastů, při níž úzce spolupracoval s patology, obhájil v roce 1973. V následujícím roce složil specializační atestační zkoušku v oboru parodontologie. Nepřízní osudu, či lépe nepřízní tehdejších nadřízených, nelibě nesoucích jeho odborný růst, výchovné, terapeutické a publikační úspěchy, mezi nimiž jmenujme alespoň spolupráci na celostátních učebnicích Kostlána a Škacha, prioritních zahraničních publikacích Iványiové zabývajících se HL-A systémem ve vztahu k parodontu či na klasickém Pindborgově atlasu chorob ústní sliznice, mohl habilitovat a stát se docentem stomatologie až v roce 1991. Od roku 1990 je prezidentem České parodontologické společnosti (s přestávkou v letech 1992 – 1995, kdy pracoval dlouhodobě v zahraničí). V roce 1997 se stal členem výboru European Federation of Periodontology, jehož aktivit se pravidelně účastní. Velkým úspěchem, na němž se nezastupitelně podílel, se stalo přijetí České parodontologické společnosti za řádného člena této federace v roce 2003. Je rovněž místopředsedou České stomatologické společnosti ČLS JEP.

Po odborné stránce se doc. Dřízhal systematicky věnuje problematice nemocí parodontu, ústní sliznice a slinných žláz. Velmi se angažuje také v prevenci parodontopatií. Ve své profesní kariéře dosáhl řady priorit uznávaných domácí i zahraniční odbornou veřejností. Spolupracoval a i dnes rád spolupracuje s kolegy z dalších lékařských oborů, přičemž si velmi cení každé smysluplné spolupráce, jak s renomovanými tak i začínající lékaři a výzkumníky. Neopomenutelnou skutečností, která měla velký vliv na jeho výzkumnou i klinickou práci, je jeho trvalá snaha o zavádění progresivních trendů, metod a postupů do vlastní práce a do oboru, jemuž se věnuje. Odborným zaměřením jsou determinovány jeho výzkumné aktivity, provázející jej po celou dobu působení na klinickém pracovišti. Obhájil celkem 12 výzkumných záměrů. Publikoval více než 150 odborných sdělení v domácím a zahraničním tisku. Je autorem či spoluautorem řady učebních textů a několika monografií. Odborných sdělení pro stomatologickou veřejnost i pro lékaře mnoha dalších oborů přednesl více než 500.

Během svého dlouholetého pedagogického působení se doc. Dřízhal podílel na pregraduální výchově již několika generací českých a slovenských zubních lékařů, kteří se k němu dodnes hlásí jako ke svému učiteli. Neméně významné je také jeho působení ve výuce postgraduální, ať již se děla či děje formou specializačních atestačních zkoušek, osvědčení pro vybranou péči ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou a Českou parodontologickou společností, doktorským studiem či formou oponentur při habilitačních řízeních na českých a slovenských lékařských fakultách, posudkovou, recenzní a redaktorskou činností. Řadu let se také angažuje při výchově dentálních hygienistek v České republice a na Slovensku. Vždy si však dokázal najít i čas na řadu svých zálib a koníčků, z nichž jmenujme alespoň rybaření a houbaření, tenis a lyžování, turistiku a poznávání cizích krajů a zvyků, krásnou literaturu.

Doc. Dřízhal je členem řady vědeckých a edičních rad a komisí, redakčních rad odborných periodik. Je znalcem ČSK, členem výboru Spolku českých zubních lékařů. Jeho práce se vždy vyznačovala exaktním přístupem k zadanému problému, kritickým smýšlením i nekompromisními postoji k povrchním a nedomyšleným aktivitám. Jak již bylo uvedeno výše, ve svém profesním životě si doc. Dřízhal dodnes velmi cení skutečnosti, že mohl poznat řadu skutečných osobností na poli medicíny. V osobním životě je jeho hodnotový žebříček analogický. Velmi si váží dobrého rodinného zázemí, zejména svojí manželky, rovněž lékařky, která vždy našla dostatek pochopení pro jeho pracovní aktivity. Pro svoji matku, sestru, syna a vnoučata zůstává spolehlivou oporou. Neméně si váží svých dlouholetých přátel a v neposlední řadě svého dobrého zdraví. Pro okolí je zdrojem vitality a optimismu. Jeho zkušeností a znalostí velmi rádi využívají mnozí jeho kolegové, kteří se na něho obracejí se žádostmi o pomoc či spolupráci při terapii svých pacientů, neboť pro mnohé z nich zásah doc. Dřízhala skutečně představuje ultimum refugium.

Do dalších let přejeme doc. Dřízhalovi nejen hodně pevného zdraví a profesních úspěchů, ale také spokojenost a pohodu v osobním a rodinném životě i dostatek času na relaxaci a osobní záliby.

Ad multos annos!

Doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.,

se spolupracovníky

Redakce obou časopisů se velmi ráda připojuje s blahopřáním a ke krásnému životnímu jubileu přeje našemu členovi rovněž hodně zdraví, štěstí a pohodu jak v rodinném kruhu, tak i na svém pracovišti.

Redakční rada časopisů

Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 5

2009 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se