Asférické čočky a jejich vliv na zrakovou ostrost, hloubku ostrosti, sférickou aberaci a kontrastní citlivost


Autoři: O. Vlasák 1,2;  J. Škorpíková 1;  Z. Hlinomazová 2;  V. Kalandrová 2
Působiště autorů: Biofyzikální ústav Lékařské fakulty MU, Brno, přednosta prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. 1;  Evropská oční klinika Lexum, lékařská ředitelka doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph. D. 2
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 74, 2018, No. 3, p. 87-91
Kategorie: Původní práce
doi: 10.31348/2018/1/1-3-2018

Souhrn

Práce srovnává zrakové funkce po operaci šedého zákalu a implantaci sférických (AAB00) a asférických (ZCB00, MX60) nitroočních čoček (NČ). Studie probíhala v letech 2017–2018 na Evropské oční klinice Lexum Brno. Zkoumaný soubor obsahuje 60 očí. Studie cílila především na srovnání korigované zrakové ostrosti do dálky (DCVA), pooperační hodnotu celkové sférické aberace (SA), interval hloubky ostrosti na blízko a kontrastní citlivost. Ke statistické analýze byl použit jednofaktorový ANOVA test. Téměř všechny sledované hodnoty byly statisticky významně lepší u skupiny asférických NČ. Jednalo se o DCVA (ZCB00: p=0,048; MX60: p=0,001), celkovou pooperační hodnotu SA (ZCB00: p <0,000; MX60: p=0,003) a kontrastní citlivosti v nižších mezopických podmínkách (ZCB00: p=0,041; MX60: p=0,012). Rozdíl v intervalu hloubky ostrosti na blízkou vzdálenost nebyl mezi těmito NČ statisticky významný.

Klíčová slova:
Sférická aberace, hloubka ostrosti, kontrastní citlivost, ZCB00, AAB00, MX60, korigovaná zraková ostrost do dálky

Úvod

Obecně víme, že z aberací třetího řádu, pro nízké prostorové úhly, mají největší vliv na vidění kóma a sférická aberace. Ostatní aberace vyšších řádů se u očního systému rovnají téměř nule. Díky osové symetričnosti lze lépe korigovat sférickou aberaci, oproti osově asymetrické kómě [1]. Průměrná rohovková sférická aberace (SA) je +0,27 µm, u Asiatů +0,37 µm [2].  Sférická nitrooční čočka přidává k této SA dalších +0,15 µm. Asférická optika poskytuje lepší redukcí optických aberací nejen blízko optické osy čočky, ale i mimo ni.  Proto je výhodou zvolit tuto čočku například u decentrovaných zornic, kapsul či povolených závěsů aparátu čočky. Z fyzikální optiky také víme, že jak pozitivní, tak negativní SA prohlubuje hloubku ostrosti. Studie dále ukazují, že SA o hodnotě -0,15 µm má lepší vliv na hloubku ostrosti než její kladná forma [3,4]. Pokud se SA rovná nule, pacient by měl mít na úkor menšího intervalu hloubky ostrosti (IHO), vyšším maximální zrakovou ostrost. Obr.1

Emetropické oči s 6 mm zornicí a pozitivní (A), negativní (B)
sférickou aberací. Periferní paprsky se více lámou jak paraxiální.
Stejné oči po akomodativní mióze (C a D). Eliminace periferních
paprsků a tím i SA způsobí hypermetropický (C) a myopický (D)
posun. V případě B-D tedy dochází ke zlepšenému vidění na bližší
vzdálenost.
Obr. 1. Emetropické oči s 6 mm zornicí a pozitivní (A), negativní (B) sférickou aberací. Periferní paprsky se více lámou jak paraxiální. Stejné oči po akomodativní mióze (C a D). Eliminace periferních paprsků a tím i SA způsobí hypermetropický (C) a myopický (D) posun. V případě B-D tedy dochází ke zlepšenému vidění na bližší vzdálenost.

Metodika

Retrospektivní studie obsahovala 3 druhy nitroočních čoček (NČ): asférické enVista MX60 (n=20), Tecnis ZCB00 (n=20) a sférická Sensar AAB00 (n=20). Tyto čočky ovlivňují SA v 6 mm své optické části o následující hodnoty: enVista MX60 0.00 µm, Tecnis ZCB00 0.27 µm a AAB00 +0,15 µm. Rohovková SA byla měřena před i pooperačně (min 1 měsíc) na přístroji Atlas (Carl Zeiss Meditec, Oberkochen, Germany) a Pentacam (Oculus Optikgerate GmbH, Wetzlar, Germany). Celková SA byla zjištěna měsíc po operaci na přístroji WASCA (Carl Zeiss Meditec, Oberkochen, Germany). Šíře zornic se měřila za nižších mezopických podmínek cca 1 lux (vidění v noci za jasného měsíce) [5]. Vyhodnocení bylo přímo závislé na šíři zornice, tzn.: pokud se naměřila zornice 3,65 mm, hodnoty aberací vyšších řádů se kalkulovaly ze zóny 3,5 mm, tyto zóny byly odstupňovány v 0,5 mm krocích. Minimální analyzovaná zóna ve studii byla 2,5 mm (šíře zornice byla 2,65 mm), maximální 5,5 mm (šíře zornice byla 5,66 mm). Ve studii byli zahrnuti pacienti pouze europoidní rasy. Oči nesměly vykazovat žádnou patologii ovlivňující kontrastní citlivost. Zraková ostrost a kontrastní citlivost se měřila pomocí automatického foropteru CV-5000Pro a optotypu CC-100XP (Topcon, Tokyo, Japan). Bylo změřeno 76 očí, kritériím pro studii vyhovovalo 60 očí. Náplní pooperační kontroly byla monokulární i binokulární (pouze Schöberův test) subjektivní refrakce, měření kontrastní citlivosti, intervalu hloubky ostrosti s hlavní rovinou ostrosti v 40 cm. Měření subjektivní refrakce a přidružených veličin probíhalo při osvětlení cca 301 lux (28fc). Kontrastní citlivost se vyšetřovala monokulárně na 0,8 řádku při postupném snižování kontrastu. Například výsledná hodnota 1,0 znamená, že pacient přečetl řádek 0,8, který měl o 50 % snížený kontrast. Hlavní rovina ostrosti (HRO) na blízko byla stanovena na vzdálenost 40 cm, ve 100 % případů ji bylo dosaženo pomocí adice +2,50 D. Po stanovení správné hodnoty adice se měřil IHO. Pacient byl požádán o fixaci 3 písmen vedle sebe z řádku 0,8 Snellenovy čtecí tabulky na blízko (představuje velikost 1 na Jägerových tabulkách). Dále docházelo k postupnému přibližování textu, až pacient uvedl, že již spolehlivě daná písmena nerozezná. Poté byl text ještě více přiblížen, aby došlo k úplnému rozostření vjemu a následně byl text oddalován až do znovuzaostření trojce písmen. Z těchto dvou vzdálenostních hodnot byl proveden aritmetický průměr a výsledek byl zaznamenán jako blízky bod s korekcí na blízko (Push up test). Obdobný postup se provedl pro zjištění dalekého bodu s korekcí na blízko, s tím rozdílem, že se hledal vzdálenější fokus. Výsledná hodnota IHO byla rovna vergenci rozdílu těchto dvou vzdáleností a představovala „pseudoakomodační“ šíři pacientova oka s jednoohniskovou NČ (interval, ve kterém byl pacient schopen přečíst 0,8 řádek). Pacienti byli operování 3 zkušenými chirurgy. Vždy byla použita temporální vstupní incize o šíři 2,2 mm. Analýza dat proběhla v programu STATISTICA 12 (Statistica, Tulsa, OK, US). Dle četnosti a grafického vzhledu histogramů dat byl ke statistické analýze použit jednofaktorový ANOVA test. Statistická významnost výsledků byla hodnocena na 5 % hladině významnosti (p <0.05). Tab. 1 Tab. 2  Tab. 3

Tab. 1. Popisná statistika celého vzorku
Popisná statistika celého vzorku
Zkratky: SE – sférický ekvivalent, SA – sférická aberace, IOL – nitrooční čočka, UDVA – nekorigovaná zraková ostrost na dálku, CDVA – korigovaná zraková ostrost na dálku, IHO – interval hloubky ostrosti

Tab. 2. Kategoriální popis zkoumaného vzorku.
Kategoriální popis zkoumaného vzorku.

Tab. 3. Rozkladová popisná statistika celého vzorku.
Rozkladová popisná statistika celého vzorku.
Vstupní hodnoty SA, šíře zornice nebyly významně statisticky odlišné. Optická mohutnost IOL byla statisticky významně vyšší u implantací AAB00 oproti ZCB00 (p=0,007) a MX60(p=0,038).

Tab. 4. Statistika rozdílu 3 typů IOL pro SA.
Statistika rozdílu 3 typů IOL pro SA.
Celková sférická aberace je pooperačně statisticky významně nižší u asférických IOL oproti sférickým. Jmenovitě ZCB00 (p <0,000), MX60 (p=0,003).

Tab. 5. Statistika rozdílu DCVA pro 3 typy IOL.
Statistika rozdílu DCVA pro 3 typy IOL.
DCVA je pooperačně statisticky významně vyšší

Tab. 6. Statistika rozdílu IHO pro 3 typy IOL.
Statistika rozdílu IHO pro 3 typy IOL.
V intervalu hloubky ostrosti jsme nenalezli mezi třemi typy IOL žádný statisticky signifikantní rozdíl.

Tab. 7. Statistika rozdílu kontrastní citlivosti pro 3 typy IOL.
Statistika rozdílu kontrastní citlivosti pro 3 typy IOL.

Tab. 8. Rozkladová popisná statistika intervalu hloubky ostrosti.
Rozkladová popisná statistika intervalu hloubky ostrosti.
Přehled hodnot IHO v cm pro všechny tři typy NČ.

Výsledky

Níže uvádíme vybrané výsledky, které považujeme za nejpodstatnější. Graficky jsou znázorněny hodnoty pooperační SA, IHO, DCVA a kontrastní citlivosti. Ke každému grafu je pro přehlednost přidružena i tabulka s popisem. Hodnota M představuje medián naměřených hodnot pro daný typ NČ.

Krabicový graf pooperačních hodnot SA
Graf 1. Krabicový graf pooperačních hodnot SA

Krabicový graf pooperačních hodnot DCVA
Graf 2. Krabicový graf pooperačních hodnot DCVA

Krabicový graf pooperačních hodnot IHO
Graf 3. Krabicový graf pooperačních hodnot IHO

Krabicový graf pooperačních hodnot kontrastní citlivosti
Graf 4. Krabicový graf pooperačních hodnot kontrastní citlivosti

Diskuse

Předoperační hodnota rohovkové SA činila 0,10 ±0,06 µm a statisticky se nelišila od hodnot pooperačních (p=0,46).  Lze tedy tvrdit, že SA nebyla ovlivněna chirurgickým zákrokem při operaci katarakty. Ke stejným závěrům došel i T.M. Al-Sayyari [6]. Jian-ping Liu [7] a kol. provedli meta-analýzu 7 studií zkoumajících rozdíl mezi sférickou AcrySof Natural a asférickou AcrySof IQ. Obdobně jako v naší studii zjistili, že oči po implantaci asférická NČ mají statisticky lepší kontrastní citlivost v mezopických podmínkách a nižší hodnotu celkové pooperační SA než oči se sférickými NČ. Dále uvedli, že nenalezli statisticky významný rozdíl pooperační zrakové ostrosti mezi těmito čočkami (p=0,137), čímž se od naší studie liší (ZCB00: p=0,048; MX60: p=0,001). Pro posouzení intervalu hloubky ostrosti na blízko mezi sférickými a asférickými NČ neexistuje mnoho studií. Ty nejznámější uvádí a srovnává Xian-Hui Gong[8]. Tyto studie se různí v názoru efektu SA na IHO. K. Rocha a S. Marcos [4,9] uvádí, že IHO je statisticky vyšší u skupiny s vyšší SA. Oproti tomu M. R. Santhiago a kol. [10] nenašli statisticky významnou korelaci mezi SA a IHO. S tímto faktem souhlasí samotný Xian a také naše výsledky, kdy studie potvrdila statisticky významný rozdíl v celkové hodnotě pooperační SA (ZCB00: p <0,000; MX60: p=0,003), avšak hodnota IHO byla mezi skupinami statisticky nevýznamná (ZCB00: p=0,97; MX60: p=0,51). Asférická ZCB00 měla dokonce lehce vyšší hodnotu IHO než AAB00 (1,35 D oproti 1,32 D). Sekundárně jsme sledovali maximální ostrost na blízkou vzdálenost. U sférické NČ byla zraková ostrost v celém IHO relativně konstantní (0,8 řádek téměř v celém intervalu), u asférických NČ dosahovala vyšší maximální hodnoty (1,0+ řádek v centru IHO a dále docházelo ke snížení zrakové ostrosti). Bohužel jsme neměli Snellenovy čtecí tabulky na blízkou vzdálenost pro vyšší hodnotu visus 1,0, proto jsme tuto skutečnost statisticky nevyhodnocovali. Lze však konstatovat, že asférické NČ mají pravděpodobně i na čtecí vzdálenost vyšší maximální zrakovou ostrost, jako NČ sférické, aniž by redukovali IHO.

Závěr

Z naměřených výsledků a výše uvedených informací vyplívá, že volba asférické nitrooční čočky je ideální u pacientů s širokými zornicemi, s požadavkem maximální možné zrakové ostrosti a kontrastu a dále pak u pacientů s vyšší dioptrickou hodnotou NČ. Vědecké články napsané o této problematice také zmiňují benefit v podobě lepší optické homogenitě a tím prospěch u pacientů s decentrovaným optickým systémem oka (povolený závěsný aparát, excentrická zornice atd.) [11]. Obě asférické NČ (ZCB00, MX60) dosáhly vyšší hodnoty korigované zrakové ostrosti do dálky (ZCB00: p=0,048; MX60: p=0,001), lepší kontrastní citlivosti v nižších mezopických podmínkách (ZCB00: p=0,041; MX60: p=0,012) a nižší celkovou pooperační SA (ZCB00: p <0,000; MX60: p=0,003) než u sférické AAB00. Rozdíl v intervalu hloubky ostrosti na blízkou vzdálenost (40 cm) nebyl mezi těmito NČ statisticky významný.

Autoři práce prohlašují, že vznik i téma odborného sdělení a jeho zveřejnění není ve střetu zájmu a není podpořeno žádnou farmaceutickou firmou.

Do redakce doručeno dne: 13.6.2018

Do tisku přijato dne: 18.7.2018

MUDr. Ondřej Vlasák


Biofyzikální ústav Lékařské fakulty MU, Brno

vlasak.ondrej@email.cz


Zdroje

1.     Porter, J., Guirao, A., Cox, IG. et al.: Monochromatic aberrations of the human eye in a large population. J Opt Soc Am A Opt Image Sci Vis. 2001;18(8):1793-1803.

2.     Beiko, G.: Understanding Corneal Asphericity and IOLs. https://www.reviewofophthalmology.com/article/understanding-corneal-asphericity-and-iols. Accessed June 26, 2018.

3.     Bakaraju, RC., Ehrmann, K., Papas, EB. et al.: Depth-of-Focus and its Association with the Spherical Aberration Sign. A Ray-Tracing Analysis. J Optom. 2010;3(1):51-59. doi:10.3921/joptom.2010.51

4.     Marcos, S., Barbero, S., Jiménez-Alfaro, I.: Optical quality and depth-of-field of eyes implanted with spherical and aspheric intraocular lenses. J Refract Surg Thorofare NJ 1995. 2005;21(3):223-235.

5.     Zele, AJ., Cao, D.: Vision under mesopic and scotopic illumination. Front Psychol. 2015;5. doi:10.3389/fpsyg.2014.01594

6.     Al-Sayyari, TM., Fawzy, SM., Al-Saleh, AA.: Corneal spherical aberration and its impact on choosing an intraocular lens for cataract surgery. Saudi J Ophthalmol. 2014;28(4):274-280. doi:10.1016/j.sjopt.2014.06.005

7.     Liu, J-P., Zhang, F., Zhao, J-Y. et al.: Visual function and higher order aberration after implantation of aspheric and spherical multifocal intraocular lenses: a meta-analysis. Int J Ophthalmol. 2013;6(5):690-695. doi:10.3980/j.issn.2222-3959.2013.05.27

8.     Gong, X-H., Zheng, Q-X., Wang, N. et al.: Visual and optical performance of eyes with different corneal spherical aberration implanted with aspheric intraocular lens. Int J Ophthalmol. 2012;5(3):323-328. doi:10.3980/j.issn. 2222-3959.2012.03.14

9.    Rocha, KM., Soriano, ES., Chamon, W. et al.: Spherical aberration and depth of focus in eyes implanted with aspheric and spherical intraocular lenses: a prospective randomized study. Ophthalmology. 2007;114(11):2050-2054. doi: 10.1016/j.ophtha.2007.01.024

10. Santhiago, MR., Netto, MV., Barreto, J. et al.: Wavefront analysis, contrast sensitivity, and depth of focus after cataract surgery with aspherical intraocular lens implantation. Am J Ophthalmol. 2010;149(3):383-389.e1-2. doi:10.1016/j.ajo. 2009.09.019

11.   Atchison, DA.: Optical design of intraocular lenses. II. Off-axis performance. Optom Vis Sci Off Publ Am Acad Optom. 1989;66(9):579-590.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 3

2018 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×