Změny v tloušťce nervových vláken u non-arteritické formy AION na OCT


Changes in the Retinal Nerve Fiber Layer in Non-Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy Revealed by Means of the Optical Coherence Tomography

Aim of this study was to reveal the contribution of the Optical Coherence Tomography (OCT) to the diagnosis and the follow-up of the non-arteritic form of the anterior ischemic optic neuropathy (AION) and to establish quantitative changes of the thickness of the retinal nerve fiber layer (RNFL) in the peripapillar and the macular regions.

In a group of 12 eyes with non-arteritic AION the authors performed the measurements of the average RNFL thickness by means of OCT. The measurements were taken peripapillary and in the macular region. The measurements were taken in the acute phase of the disease and at least three months after the beginning of the disease during a follow-up control. At the time of both examinations, the static perimetry was performed as well. All findings were compared to each other.

During the follow-up period, the authors proved statistically significant decrease of the thickness of the RNFL. The mean thickness in the acute phase (mean ± SD) was 219.26 ± 61.02 μm, decreased at the follow-up control to 69.44 ± 20.40 μm. This value corresponds to the postischemic atrophy and was always lower than the measurement in the other, healthy eye. The damages were in strong correlation to the perimetry changes.

Key words:
OCT, AION, perimetry


Autoři: M. Pazderová;  J. Novák
Působiště autorů: Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice, a. s., přednosta doc. MUDr. Jan Novák, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 65, 2009, No. 3, p. 87-90

Souhrn

Cílem práce bylo zjistit přínos OCT v diagnostice a sledování průběhu non-arteritické formy AION a dále zjistit kvantitativní změny tloušťky vrstvy nervových vláken (RNFL) peripapilárně a v makulární oblasti

V souboru 12 očí s non-arteritickou formou přední ischemické neuropatie optiku (AION) jsme provedli měření průměrné tloušťky vrstvy nervových vláken sítnice pomocí OCT (optické koherentní tomografie). Měření jsme prováděli peripapilárně a v makulární oblasti. Tato vyšetření jsme provedli v akutní fázi onemocnění a při kontrole, stanovené jako doba nejméně za tři měsíce od začátku choroby. Dále jsme v obou fázích provedli vyšetření statickou perimetrií. Všechny nálezy jsme navzájem porovnali.

Ve sledovaném časovém období jsme prokázali statisticky významný pokles tloušťky RNFL. Průměrná tloušťka (průměr ± SD) 219,26 ± 61,02 μm v akutní fázi edému poklesla při kontrole na hodnotu 69,44 ± 20,40 μm. Tato hodnota odpovídající postischemické atrofii byla vždy nižší než tloušťka RNFL na druhém, nepostiženém oku. Poškození bylo v úzkém vztahu se změnami na perimetru.

Klíčová slova:
OCT, AION, perimetrie

± 0,489 mm3 u nepostiženého oka.

Obr. 1. Tloušťka vrstvy nervových vláken v makule v akutní fázi AION v jednotlivých oblastech u postiženého a nepostiženého oka (S = superior = horní, I = inferior = dolní, N = nasal = nazální,T = temporal = temporální)
Tloušťka vrstvy nervových vláken v makule v akutní fázi AION v jednotlivých oblastech u postiženého a nepostiženého oka (S = superior = horní, I = inferior = dolní, N = nasal = nazální,T = temporal = temporální)

Obr. 2. Tloušťka vrstvy nervových vláken v makule při kontrolním vyšetření nejméně za 3 měsíce po akutní atace AION v jednotlivých oblastech u postiženého a nepostiženého oka (S = superior = horní, I = inferior = dolní, N = nasal = nazální,T = temporal = temporální)
Tloušťka vrstvy nervových vláken v makule při kontrolním vyšetření nejméně za 3 měsíce po akutní atace AION v jednotlivých oblastech u postiženého a nepostiženého oka (S = superior = horní, I = inferior = dolní, N = nasal = nazální,T = temporal = temporální)

Nejčastějším defektem v zorném poli byla dolní altitudinální hemianopsie, kterou jsme zaznamenali v 6 případech. Dále se v jednom případě jednalo o horní altitudinální hemianopsii, u jednoho pacienta jsme zaznamenali výpadek celého zorného pole a ve zbývajících 4 případech šlo o nespecifické změny na perimetru.

 V neposlední řadě jsme zjistili závislost mezi nálezem na perimetru a na OCT. Změny tloušťky RNFL byly zaznamenány vždy v oblasti odpovídající výpadu v zorném poli detekovaném perimetrií (obr. 5, 6)

Obr. 3. Zorné pole pacienta v akutní fázi AION a odpovídající nález OCT
Zorné pole pacienta v akutní fázi AION a odpovídající nález OCT

Obr. 4. Zorné pole pacienta při kontrolním vyšetření nejméně za 3 měsíce po akutní atace AION a odpovídající nález OCT
Zorné pole pacienta při kontrolním vyšetření nejméně za 3 měsíce po akutní atace AION a odpovídající nález OCT

Separátně od celé skupiny jsme posuzovali pacienta s již proběhlým AION na pravém oku (před 4 roky) a novou akutní atakou na oku levém. Pravé oko nemohlo být tedy posuzováno jako oko kontrolní, zdravé. Oboustranně byl zjištěn altitudinální výpad dolních polovin zorného pole. Na OCT jsme potom zjistili v akutní fázi tloušťku RNFL peripapilárně vpravo 80,52 μm (postischemická atrofie po proběhlém AION před 4 lety), vlevo 204,47 μm (ischemický edém). Při kontrolním vyšetření došlo opět k poklesu tloušťky RNFL peripapilárně vlevo, a to na 74,5 μm, při neměnném nálezu na oku pravém – 78,25 μm (již vyvinutá oboustranná postischemická atrofie). Objem makuly byl při prvním vyšetření vpravo 6,759 mm3, vlevo 7,330 mm3, při kontrole vpravo 6,935 mm3 a vlevo 6,860 mm3. Tedy opět došlo ke snížení objemu makuly vlevo. Perimetrický nález zůstal i při kontrole neměnný, tedy oboustranný výpad dolní poloviny zorného pole. Vývoj nálezu na levém oku se tedy choval stejně jako u ostatních pacientů ze skupiny. 

Diskuse

Z naší práce je zřejmý přínos optické koherentní tomografie v monitorování průběhu non-arteritické AION. Míra strukturálního postižení – tedy míra edému v akutní fázi do jisté míry předpovídá míru postižení po odeznění choroby. Z naší práce je patrné, že u pacientů s velkým edémem a těžkými změnami v zorném poli dojde k většímu úbytku nervových vláken sítnice a tedy i k horšímu funkčnímu postižení.

 Příkladem může být pacientka s počátečním vizem prsty před okem a téměř totálním výpadem zorného pole. V akutní fázi onemocnění jsme při vyšetření OCT zjistili masivní edém papily s tloušťkou RNFL peripapilárně 319 μm (obr. 7.) Při kontrolním vyšetření jsme nalezli bledou papilu, vizus byl stále prsty před okem. Perimetrie ukázala již výpadek celého zorného pole a OCT ukázalo silnou atrofii RNFL – 31,98 μm, a to ve všech oblastech. Došlo také k významnému snížení objemu makuly, a to z 8,883 mm3 na 6,756 mm3 (obr. 8.).

Obr. 5. Masivní edém papily zrakového nervu zasahující až do makulární oblasti v akutní fázi AION
Masivní edém papily zrakového nervu zasahující až do makulární oblasti v akutní fázi AION

Obr. 6. Atrofie RNFL ve všech oblastech a úplný výpadek zorného pole při kontrole za 3 měsíce po akutní atace AION
Atrofie RNFL ve všech oblastech a úplný výpadek zorného pole při kontrole za 3 měsíce po akutní atace AION

Je třeba podotknout, že v akutní fázi onemocnění se jedná o edém vrstvy nervových vláken (jak peripapilárně, tak v makulární oblasti), nikoli o jejich zmnožení. Naproti tomu při vyšetření kontrolním se již jedná o kvantitativní úbytek nervových vláken. Rozdíl obou hodnot (akutní fáze – kontrola) v sobě tedy obsahuje součet úbytku tloušťky vrstvy nervových vláken vlivem odeznění edému (transsudátu), a skutečný úbytek počtu nervových vláken vlivem postischemické atrofie.

Nutno také zmínit důvod poměrně velké směrodatné odchylky u hodnoty objemu makuly v akutní fázi. Na rozdíl od tloušťky RNFL peripapilárně, kde byl edém v akutní fázi nalezen u všech pacientů (edém terče zrakového nervu), edém makuly vždy vyvinut nebyl. Detekovali jsme ho jen u pacientů s velkým edémem papily, který se právě až do makuly rozšířil. Proto bylo rozpětí objemů a tedy i směrodatná odchylka široké.

Závěr

Zjistili jsme, že OCT je vhodná diagnostická metoda ke sledování průběhu non-arteritické formy AION. Dokázali jsme, že v průběhu tohoto onemocnění dochází k úbytku nervových vláken jak peripapilárně, tak i v oblasti makuly. Změny v tloušťce nervových vláken zjištěné optickou koherentní tomografií jsou vždy shodné s výpadky v zorném poli detekovanými perimetrií.

Předneseno v částech na XV. sjezdu České oftalmologické společnosti 21.–23. 6. 2007 v Brně, formou posteru prezentováno na sjezdu Německé oftalmologické společnosti 20.–23. 9. 2007 v Berlíně

MUDr. Martina Pazderová

Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice a.s.

Kyjevská 44 

532 03 Pardubice

e-mail: martina.pazderova@nemocnice-pardubice.cz


Zdroje

1. Juany, D. et al.: Anterior Ischemic Neuropathy. In: Juany, D. et al., Optical Coherence Tomography of Ocular Diseases, Thorofare, Slack, 2. vyd., 2004, s. 635–639

2. Otradovec, J.: Ischemický edém papily. In: Otradovec, J., Klinická neurooftalmologie, Praha, Grada Publishing, a. s., 2003, s. 184–186

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 3

2009 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se