Hodnotenie progresie glaukómového ochorenia pomocou HRT II (Heidelberg retina tomograph) – výsledky


Evaluation of Glaucoma Progression by Means of HRT II Results

Purpose:
To follow up and statistically evaluate structural and functional changes in primary types of glaucoma, ocular hypertension and persons with large optic disc areas.

Material and methods:
There were 154 eyes (77 patients) enrolled into the prospective study. The follow up period was 3 years, from January 2003 to December 2005. Patients were divided into 5 groups: the primary open angle glaucoma group (PGOU) (54 eyes), the preperimetric form of PGOU group (34 eyes), the ocular hypertension group (OH) with drug therapy (26 eyes), the OH group without drug therapy (18 eyes) and the group of persons with large optic disc areas (22 eyes). The structural optic nerve head (ONH) changes were interpreted by means of HRT II equipment and the functional changes were evaluated by means of Octopus 101 perimeter. Patients from all groups were tested every 6 months. The statistic analysis was performed with the program Statgraphics plus.

Results:
During 3 years follow up, the significant progression in the HRT II topographic parameters were recorded in the PGOU group (C/D parameter in 41.8 % eyes) and in the preperimetric PGOU group (C/D parameter in 35.3 % eyes). The significant progression was recorded also in the perimetric parameters in the PGOU group (MD parameter in 42.5 % eyes, CLV parameter in 33.3 % eyes). There were no significant changes in the HRT II and perimetric parameters in the OH groups and in the group of persons with large optic disc area during the follow up period. It was found out, the most important topographic HRT II parameters (with high statistical correlation) are C/D ratio, Disc area, Rim area, and Rim volume.

Conclusion:
In spite of local medical therapy and stabilization of IOP values, in advanced stages of glaucoma, the progression of the disease occurred. The 3 years follow up period was too short to reveal any significant changes in the ONH topography in the group with ocular hypertension. HRT II was a reproducible method in the follow up of structural changes of the ONH in all evaluated groups.

Key words:
glaucoma, HRT II, perimetry, ONH


Autoři: S. Ferková 1;  M. Chynoranský 1;  M. Terek 2
Působiště autorů: Klinika oftalmológie LFUK a FNsP, Bratislava prednosta prof. MUDr. Peter Strmeň, CSc. 1;  Katedra štatistiky Slovenskej ekonomickej univerzity, Bratislava 2
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 63, 2007, No. 4, p. 230-242

Souhrn

Cieľ:
Sledovať a štatisticky vyhodnotiť štrukturálne a funkčné zmeny pri primárnych typoch glaukómovej choroby, očnej hypertenzii a u jednotlivcov s veľkou plochou TZN.

Materiál a metodika:
Do prospektívnej štúdie bolo zaradených 154 očí (77 pacientov). Doba sledovania bola 3 roky od januára 2003 do decembra 2005. Pacienti boli rozdelení do 5 skupín: 1. PGOU (54 očí). 2. Preperimetrické štádium PGOU (34 očí). 3. Očná hypertenzia liečení (26 očí). 4. Očná hypertenzia neliečení (18 očí). 5. Jedinci s veľkou plochou TZN (22 očí). Štrukturálne zmeny na TZN boli sledované prístrojom HRT II a funkčné zmeny perimetrom Octopus 101 každých 6 mesiacov. Štatistické vyhodnotenie bolo vykonané s programom Statgraphics plus.

Výsledky:
Počas trojročného sledovania bola zaznamenaná progresia HRT II parametrov v skupine pacientov s PGOU (C/D parameter u 41,8 % očí) a v preperimetrickom štádiu PGOU (C/D parameter u 35,3 % očí).Bola zistená signifikantná progresia v perimetrických parametroch v skupine pacientov s PGOU (MD parameter u 42,5 % očí, CLV parameter u 33,3 % očí). Počas sledovaného obdobia nebola zistená signifikantná progresia v parametroch HRT II ani perimetra v skupinách pacientov s očnou hypertenziou ani u jedincov s veľkou plochou TZN. Ako najdôležitejšie HRT II topografické parametre (s najväčším vzájomným vzťahom) boli nájdené C/D, Disc area, Rim area, Rim volume.

Záver:
Napriek lokálnej antiglaukomatickej terapii a stabilizácii VOT došlo v pokročilejších štádiách glaukómovej choroby k progresii. Trojročná sledovacia doba bola krátka na odhalenie zmien v topografii TZN v skupinách pacientov s očnou hypertenziou. HRT II sa ukázalo ako reprodukovateľná metóda na sledovanie štrukturálnych zmien TZN vo všetkých sledovaných skupinách.

Kľúčové slová:
glaukómová choroba, HRT II, perimeter, TZN


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 4

2007 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se