Pars plana vitrektomie s primárníimplantací silikonového oleje v léčběakutní exogenní endoftalmitidy naočích bez odchlípení sítnice


Pars Plana Vitrectomy with Primary Implantation of Silicone Oil after Treatmentof Acute Exogenous Endophthalmitis in Eyes without Detachment of RetinaAcute exogenous endophthalmitis (AEE) is the most serious post-traumatic orpostoperative complication which without immediate treatment leads to amaurosisor anatomical loss of the eye. If comprehensive antibiotic treatment fails immediate pars plana vitrectomy (PPV) is indicated. Empirically and later alsoby laboratory methods the antiinflammatory effect of silicone oil (SO) was revealed.The objective of the present retrospective study is to demonstrate anatomical andfunctional results of PPV with implantation of SO for AEE on eyes withoutdetachment of the retina. In 1990-2000 the authors operated a total of 22 eyes of22 patients with AEE. The mean age of the patients was 59.6 years, the meanobservation period 35.5 months. In 17 eyes postoperative and in 5 eyes post-traumaticAEE was involved. The mean interval between the original operation andPPV was 20.8 days and between the injury and PPV 5.4 days. In all patients wetook at the beginning of PPV specimens of the vitreous body for cultivatin whichgave in 63.6% a positive result. The intraocular lens was explanted in 81.8 % eyes.After subtotal resection of the vitreous body we implanted SO and in all aphakiceyes we performed iridectomy in no.6. PPV was completed by administration ofvancomycin and ceftazidime into the vitreous space.In 95.4% of the eyes we preserved anatomically the bulbus, in one instance weeviscerated the bulbus three days after failure of PPV (4.6%). In 86.4 % the retinaremained anatomically attached and in the remaining 9% eyes beneath the SOtraction detachment of the retina developed.Visual acuity improved in 72.7 % eyes, it remained unchanged in 9.1 % eyes anddeteriorated in 18.2 % eyes.Silicone oil was explanted in 40.9 % eyes after a mean interval of 4.6 monthsfollowing PPV. In the remaining patients we did not indicate explantation of SO,in particular because of the patients´ advanced age,Conclusion: we recommend PPV and implantation of SO in AEE on eyes withoutdetachment of the retina as the method of choice.

Key words:
acute exogenous endophthalmitis, pars plana vitrectomy, silicone oil


Autoři: D. Dotřelová;  J. Dvořák;  B. Kalvodová;  J. Štěpánková
Působiště autorů: Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. Martin Filipec, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2003, No. 3, p. 146-152
Kategorie: Články

Souhrn

Akutní exogenní endoftalmitida (AEE) je nejzávažnější poúrazová či pooperačníkomplikace, která končí bez okamžité léčby amaurózou či anatomickou ztrátouoka. Pokud selhává komplexní léčba antibiotiky, je indikována okamžitá parsplana vitrektomie (PPV). Empiricky a později i laboratorně byl zjištěn protizánětlivýúčinek silikonového oleje (SO).Cílem retrospektivní studie je demonstrovat anatomické a funkční výsledky PPVs implantací SO pro AEE na oku bez odchlípení sítnice.V letech 1990–2000 jsme operovali celkem 22 očí 22 nemocných pro AEE,průměrnývěk nemocných byl 59,6 let, průměrná pozorovací doba 35,5 měsíců. U 17 očí sejednalo o pooperační a u 5 očí o poúrazovou AEE.Průměrný interval mezi původníoperací a PPV byl 20,8 dne a mezi úrazem a PPV byl 5,4 dne. U všech nemocnýchjsme v úvodu PPV odebrali vzorky sklivce na kultivaci, která měla v 63,6 % pozitivnívýsledek. Nitrooční čočku jsme explantovali u 81,8 % očí. Po subtotálníresekci sklivce jsme implantovaliSO a u všech afakických očí provedli iridektomiiu č. 6. PPV jsme zakončili podáním vankomycinu a ceftazidimu do sklivcovéhoprostoru.U95,4%očí jsmeanatomicky zachovali bulbus, v jednompřípadě jsme eviscerovalibulbus za 3 dny po neúspěšné PPV (4,6 %). U 86,4 % očí zůstala sítnice anatomickypřiložena a u zbývajících 9 % očí vzniklo pod SO trakční odchlípení sítnice.Zraková ostrost byla zlepšena u 72,7 % očí, zůstala stejná u 9,1 % očí a byla zhoršenau 18,2 % očí.Silikonový olej jsme explantovali u 40,9 % očí v průměrném intervalu 4,6 měsícepo PPV. U ostatních nemocných jsme explantaci SO neindikovali, především propokročilý věk nemocných.Závěrem doporučujeme PPV a implantaci SO u AEE na oku bez odchlípení sítnicejako metodu volby.

Klíčová slova:
akutní exogenní endoftalmitida, pars plana vitrektomie, silikonovýolej

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se