Penetrující poranění cizím nitroočním tělískem organického původu


Penetrating Injury with an Intraocular Foreign Body of Organic Origin

Objective:
To demonstrate two eyes of two patients with a penetrating injury byan organic intraocular foreign body (CNT), to outline the course of treatment andto evaluate anatomical and functional results.Material and methods: During the period between May and July 1999 the authorstreated at their department an 11-year-old girl and a 17-year old boy with a penet-rating CNTinjury of organic origin. In the girl they extracted a CNTwhich piercedthe sclera and protruded into the vitreous body. The foreign body was extractedby means of a forceps, the site of perforation was treated by a cryosurgicalprocedure with a radial Silastic filling. The man was shot into the OL by a grainof pepper froman air-gun. The organic body in the vitreous body caused a violentinflammatory reaction in the vitreous body and retina. Early extraction of theCNT could not be made because of an adverse corneal finding which made surgeryimpossible. The progressing proliferative vitreoretinopathy (PVR) led to repeated formation of epiretinal, subretinal and cyclitic membranes which caused relap-sing detachment of the retina (OS). The foreign body was extracted during parsplana vitrectomy (PPV) by the transvitreal route using a forceps. Definite adhe-rence of the retina was achieved during the third PPV, membranectomy andimplantation of silicone oil (SO). Final functional success was achieved by elimi-nating SO and by partial perforating keratoplasty.Results: The CNT in the girl was histologically and parasitologically identified asa fibre of animal origin (animal hair or human eyelash). The follow up period issix months, VOP-5/5 nat., NOT 17 torr, bulbus undisturbed. In the second patientthe cultivation finding from the vitreous body was negative. Extensive PVRdeveloped as a result of breakdown products of the organic CNT and led torelapsing OS. Three months after the last operation the bulbus is at rest, thecorneal disc clear, the retina attached, VOL-3/60 s + 8.0 D steop., NOT 12 torr.Conclusions: The final results of treatment of severe devastating penetratinginjuries bya CNTis determinedbythe preoperative condition of the ocular tissues.CNT of organic origin damage intraocular tissues by their breakdown productsas well as by morefrequent contamination with pathological microorganisms. Ourexperience provided evidence that penetrating injuries by non-infected CNT oforganic origin have a favourable prognosis. But even relapsing and prolonged OSafter extraction of the CNT of organic origin and endophthalmitis need not leadto loss of the eye or its function.

Key words:
intraocular foreign body of organic origin, endophthalmitis


Autoři: J. Doležalová ;  Š. Rusňák ;  R. Říčařová
Působiště autorů: Oční klinika FN a LF UK, Plzeň, přednostka doc. MUDr. R. Říčařová, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2001, No. 6, p. 381-386
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Demonstrovat 2 oči 2 nemocných s penetrujícím poraněnímorganickýmcizímnitroočním tělískem(CNT), nastínit průběh léčby a zhodnotit anatomické a funkční výsledky.Materiál a metodika: V období květen až červenec 1999 jsme ošetřili na našempracovišti 11letou dívku a 17letého hocha s penetrujícím poraněním CNT orga-nického původu. U dívky jsme extrahovali do skléry zabodnuté CNT, které čnělodo sklivce. Tělísko jsme extrahovali pinzetou, místo perforace ošetřili kryochirurgickým postupem s radiální Silastic plombou. Muž byl střelen do OL kuličkoupepře vystřelenou ze vzduchovky. Organické tělísko ve sklivci vyvolalo bouřlivouzánětlivou reakci ve sklivci a na sítnici. Včasnou extrakci CNT jsme nemohliprovést pro nepříznivý rohovkový nález, který znemožňoval operaci. Postupujícíproliferativní vitreoretinopatie (PVR) vedla k opakované tvorbě epiretinálních,subretinálních a cyklitických membrán, které byly příčinou recidivujících odchlípení sítnice (OS). Tělísko jsme extrahovali při pars plana vitrektomii (PPV)transvitreálně pinzetou. Definitivního přiložení sítnice jsme dosáhli po třetí PPV,membranektomii a implantaci silikonového oleje (SO). Konečného funkčníhoúspěchu jsme docílili vypuštěním SO a parciální perforující keratoplastikou.Výsledky: CNT u dívky bylo histologicky a parazitologicky identifikováno jakovlákno živočišného původu (zvířecí chlup či lidská řasa). Doba sledování je 1/2roku, VOP- 5/5 nat., NOT 17 torrů, bulbus zcela klidný. U druhého nemocného bylkultivační nález z odebraného sklivce negativní. Rozsáhlá PVR se rozvinulanásledkem působení rozpadových produktů organického CNT a vedla k recidivujícím OS. Za 3 měsíce po poslední operaci je bulbus klidný, rohovkový terč čirý,sítnice leží, VOL- 3/60 s +8,0 D stenop., NOT 12 torrů.Závěry: Konečný výsledek léčby těžkých, devastujících penetrujících poraněnís CNT je determinován předoperačním stavem očních tkání. CNT organickéhopůvodu poškozují nitrooční tkáně jak svými rozpadovými produkty, tak častějšíkontaminací patologickými mikroorganismy. Naše zkušenost prokázala, že penetrující poranění neinfikovaným CNT organického původu má dobrou prognózu.Ale ani recidivující a déletrvající OS po extrakci CNT organického původu a endoftalmitidě nemusí vést ke ztrátě oka ani jeho funkce.

Klíčová slova:
nitrooční cizí tělísko organického původu, endoftalmitida

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2001 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se