První klinické zkušenosti s hlubokousklerektomií v ambulantní chirurgiiglaukomů


Initial Clinical Experience with Deep Sclerectomy in Ambulatory Surgery ofGlaucoma

Deep sclerectomy is a non-perforating filtering operation used in surgical treat-ment of open angle glaucomas. The advantage of the operation is the creation ofgradual filtration due to the thin trabecular Descemet membrane which reducesmarkedly the risk of development of postoperative complications typical forperforating antiglaucomatous operations. The authors operated at the out-patientdepartment 10 eyes of 8 patients (age 46-81 years). Indication for deep sclerectomywas seven times primary open angle glaucoma (POAG), once capsular glaucomaand twice normotensive glaucoma (NTG). In all eyes deep sclerectomy was indi-cated because of decompensation of the intraocular pressure with maxium tole-rated therapy before surgery. None of the eyes were operated previously. Themean value of intraocular pressure before surgery was 25.1 ± 6.5 mm Hg. Fromthe results ensues that in nine operated eyes the intraocular pressure at the endof the 6-month follow-up period was compensated without supplementary therapy,only in one eye beta-blockers were prescribed one month after surgery. The cause of failure of filtration was the development of superficial adherence at the site ofmicroperforatiion of the trabecular Descemet membrane which developed duringoperation. The mean intraocular pressure values at the end of the investigationperiod were 14.3 ± 2.8 mm Hg. In two eyes haemorrhage into the anterior chamberwas observed on the first day after surgery, the blood was absorbed within 24hours. Hypotonia in two eyes was only transient and was not associated witha change in the depth of the anterior chamber or other complications. In none ofthe patients a decline of visual acuity was observed.In three operated eyes a chan-ge of refraction was necessary due to discontinuation of miotics after surgery.Deep sclerectomy is a delicate microsurgical technique which calls for experienceand skill of the surgeon. The most complicated task is to prevent perforation ofthe trabecular Descemet membrane during surgery. Provided the surgical tech-nique is perfect, it burdens the patient less than commonly performed perforatingantiglaucomatous operations and it can be implemented in the out-patient depar-tment.

Key words:
deep sclerectomy, trabecular Descemet memmbrane, ambulatorysurgery of glaucomas


Autoři: Š. Pitrová ;  H. Pešková ;  J. Lešták
Působiště autorů: Oční oddělení, Poliklinika Lípa Centrum, Praha 5 - Nové Butovice
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 1999, No. 1, p. 3-9
Kategorie: Články

Souhrn

Hluboká sklerektomie je neperforující filtrující operace užívaná v chirurgickéléčbě glaukomu s otevřeným úhlem. Předností operace je vytvoření postupnéfiltrace díky tenké trabekulo-descemetské membráně, čímž se výrazně snižujeriziko vzniku pooperačních komplikací typických pro perforující antiglaukoma-tózní operace. Ambulantně bylo operováno 10 očí u 8 pacientů (věk 46-81 let).Indikací k provedení hluboké sklerektomie byl 7krát primární glaukom s otevře-ným úhlem (POAG), 1krát kapsulární glaukom a 2krát normotenzní glaukom(NTG). U všech očí byla hluboká sklerektomie indikovaná na základě dekompen-zace nitroočního tlaku s maximální tolerovanou terapií před operací. Žádné okonebylo dříve operováno. Průměrná hodnota nitroočního tlaku před operací byla25,1 ± 6,5 mmHg. Z výsledků vyplývá, že u 9 operovaných očí byl nitrooční tlak nakonci sledovaného období šesti měsíců kompenzován bez doplňkové terapie,pouze u jednoho oka byly nasazeny beta-blokátory za 1 měsíc po operaci. Příčinouselhání filtrace byl vznik plošné přední adherence v místě mikroperforace trabe-kulo-descemetské membrány vzniklé v průběhu operace. Průměrné hodnoty nit-roočního tlaku byly na konci sledovaného období 14,3 ± 2,8 mmHg. U 2 očí bylozaznamenáno krvácení do přední komory první den po operaci, krev se do 24 hodinvstřebala. Hypotonie u 2 očí byla pouze přechodná a nebyla spojena se změnouhloubky přední komory či jinými komplikacemi. Ani u jednoho pacienta nebylzaznamenán pokles zrakové ostrosti, u 3 operovaných očí byla nutná změnarefrakce v důsledku vysazení miotik po operaci.Hluboká sklerektomie je delikátní mikrochirurgická technika vyžadující zkuše-nost a zručnost chirurga. Nejsložitější je při operaci zabránit perforaci trabeku-lo-descemetské membrány. Technická chyba při operaci může ovlivnit úspěchoperace. Při dokonalé chirurgické technice je pro pacienta méně zatěžující nežběžně prováděné perforující antiglaukomatózní operace a lze ji provádět ambu-lantně.

Klíčová slova:
hluboká sklerektomie, trabekulo-descemetská membrána, ambu-lantní chirurgie glaukomů

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


1999 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se