Životné jubileum Márie Kohútovej


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2018; 67, 222
Kategorie: Zprávy

Dňa 22. januára sme si pripomenuli významné životné jubileum pani doc. RNDr. Márie Kohútovej, CSc., vysokoškolskej pedagogičky a vedeckej pracovníčky Katedry chemickej teórie liečiv Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave.

Tab. 1.

Narodila sa v Prievidzi v roku 1939, v roku 1956 maturovala na Jedenásťročnej strednej škole na Jelenej ulici v Bratislave a v rokoch 1956–1961 študovala  na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, špecializácia anorganická chémia.

Po skončení vysokoškolského štúdia od 1. augusta 1961, pracovala na Ústave anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied (SAV) v Oddelení štruktúry a syntéz ako asistentka, neskôr ako vedecká pracovníčka a od roku 1976 zastupkyňa vedúceho oddelenia. Na tomto pracovisku študovala podmienky prípravy a vlastnosti chlorotitanitých komplexov obsahujúcich vybrané organické ligandy, ako potenciálnych katalyzátorov.

V roku 1969 vypracovala a obhájila rigoróznu prácu Syntéza, magnetické vlastnosti a reflexné spektrá karboxylátomeďnatých komplexov a získala akademický titul RNDr.

V roku 1976 na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT obhájila kandidátsku dizertačnú prácu Magnetické vlastnosti chlorokomplexov titanitých a získala vedeckú hodnosť kandidátky vied – CSc.

Kvalifikačný stupeň samostatný vedecký pracovník  jej udelilo Predsedníctvo SAV v roku 1981. Na SAV pracovala do 31. mája 1992.

Od 1. júna 1992 nastúpila na FaF UK v Bratislave ako vedecká pracovníčka na Katedru chemickej teórie liečiv. Jej pracovňou náplňou sa stalo štúdium podmienok prípravy a chemických vlastností komplexných zlúčenín medi so Schiffovými zásadami, obsahujúcimi rôzne aminokyseliny a definovanie ich farmakologických a biologických účinkov.

V roku 1994 na základe habilitačnej práce predstavujúcej poznatky z oblasti štúdia podmienok prípravy a vlastností komplexov titánu v oxidačnom stupni III a medi v oxidačnom stupni II získala vedecko-pedagogickú hodnosť docentky anorganickej chémie.

Pri pedagogickej práci na FaF UK prednášala vybraté kapitoly z anorganickej chémie,viedla semináre a cvičenia z tohto predmetu v slovenskom jazyku a pre zahraničných študentov zabezpečovala v anglickom jazyku predmet General and Inoganic Chemistry. Na PrF UK viedla semináre o magnetických vlastnostiach chemických zlúčenín.

Je autorkou alebo spoluautorkou 75 pôvodných vedeckých experimentálnych prác, ¨dvoch skrípt a bola  školiteľka 40 diplomantov a viedla 13 rigoróznych prác.

Od roku 1965 je členkou Slovenskej chemickej spoločnosti, v rokoch 1997–2003 bola členkou jej Predsedníctva a v rokoch 1978–2005 bola členkou organizačných výborov Medzinárodných konferencií o koordinačnej chémii (ICCC) konaných v Smoleniciach.

Za pedagogickú, vedecko-výskumnú a organizátorskú činnosť jej bola udelená v roku 1999 Predsedníctvom SAV Strieborná medaila Dionýza Ilkoviča za vedecký prínos a rozvoj fyzikálno-chemických vied na Slovensku, v roku 1999 Strieborná medaila Slovenskej chemickej spoločnosti a Strieborná medaila FaF UK. Je nositeľkou Medaily PhMr. Jána Vladimíra Žuffu a Čestnou členkou Slovenskej farmaceutickej spoločnosti.

Vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som pani docentke k jej významnému životnému jubileu srdečne zablahoželal zároveň poďakoval za doterajšiu prácu.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5-6

2018 Číslo 5-6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se