Doc. RNDr. Mária Stankovičová, CSc., ocenená Weberovou cenou SFS


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2010; 59, 288
Kategorie: Zprávy

Slovenská farmaceutická spoločnosť (SFS) udelila za významnú pedagogickú, vedeckovýskumnú a organizátorskú prácu vo farmácii ocenenie Weberova cena SFS, pani doc. RNDr. Márii Stankovičovej, CSc.

jp_33697_f_1
jp_33697_f_1

Doc. RNDr. Mária Stankovičová, CSc., rodená Jurišičová, sa narodila 7. júla 1946 v Nitre, kde získala základné a stredoškolské vzdelanie, ktoré ukončila v roku 1964 maturitnou skúškou na Strednej všeobecnovzdelávacej škole Eugena Gudernu.

V štúdiu pokračovala od roku 1964 na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave, ktorú ukončila štátnymi skúškami a obhajobou diplomovej práce: Stabilita vodných roztokov kyseliny L-askorbovej v roku 1969.

V tom istom roku začala pracovať ako lekárnik asistent v lekárenskej službe Okresného ústavu národného zdravia v Nitre a to v lekárňach v Zlatých Moravciach a v Nitre.

Od januára 1971 nastúpila na Farmaceutickú fakultu UK, najprv na katedru fyzikálnej chémie a od októbra 1972 prestúpila na katedru farmaceutickej chémie FaF UK.

V roku 1973 obhájila rigoróznu prácu: Sledovanie niektorých fyzikálno-chemických vlastností bázických esterov kyseliny karbanilovej a získala akademický titul RNDr.

Vedeckú hodnosť kandidáta farmaceutických vied (CSc.) vo venom odbore 52-01-9 Farmaceutická chémia získala v roku 1987 obhajobou dizertačnej práce: Štúdium fyzikálno-chemických vlastností karbamátov pôsobiacich na kardiovaskulárny systém. Štúdium kinetiky hydrolýzy bázických esterov kyselín fenylkarbámových vo vzťahu k fyzikálno-chemickým parametrom.

Po úspešnej obhajobe habilitačnej práce: Fyzikálno-chemické vlastnosti bázických karbamátov. Štúdium kinetiky hydrolýzy bázických esterov substituovaných kyselín fenylkarbámových, získala v roku 1995 vedecko-pedagogický titul docent v odbore Farmaceutická chémia a 1. mája 1995 bola ustanovená docentkou.

V rámci magisterského štúdia prednáša a vedie cvičenia v predmete Analýza liečiv a vedie cvičenia v predmete Farmaceutická chémia. Doteraz viedla viac ako 40 diplomových prác a 20 rigoróznych prác. Je členkou komisie a examinátorkou v Komisii pre štátne skúšky z predmetov Farmaceutická chémia, Farmakognózia a Farmakológia. Pedagogicky sa angažuje aj v anglickom štúdiu. Oponuje diplomové, rigorózne práce a učebné texty. Pôsobila ako vedúci učiteľ výmennej praxe študentov v zahraničí a zahraničných študentov na Slovensku.

V rámci bakalárskeho štúdia prednáša a vedie cvičenia v predmete Hodnotenie kvality zdravotníckych pomôcok II.

Bola podpredsedníčka Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia v akreditovanom odbore 52-04-9 Kontrola chemických liečiv.

Je spoluautorkou dvoch skrípt – Alois Borovanský a kolektív: Farmaceutická chémia všeobecná, návody na cvičenia, UK Bratislava 1989 a Marie Blešová a kolektív: Analýza chemických liečiv. Stanovenie obsahu podľa ČSL 4. UK Bratislava 1993.

Rovnako je spoluautorkou dvoch vedeckých monografií vydaných v domácich vydavateľstvách: Bezáková Ž., Sedlárová E., Stankovičová M.: Základy farmaceutickej analýzy: Kvalitatívne hodnotenie chemických liečiv. VA PRINT Nitra 2002 a Beňo P., Truplová E., Ostrovská V., Stankovičová M.: Stabilita liečiv a liekov. Veda Bratislava 2003.

Angažuje sa vo vedeckej oblasti. Spoluriešiteľsky sa podieľa na grantových projektoch VEGA. Recenzuje vedecké články a posudzuje grantové projekty.

Vedecké výsledky jubilantky sú z oblasti farmaceutickej chémie, najmä zo štúdia kinetiky hydrolýzy bázických esterov kyseliny fenylkarbámovej, štúdia kvantitatívnych vzťahov medzi štruktúrou, fyzikálno-chemickými vlastnosťami a biologickou aktivitou bázických esterov substituovaných kyselín fenylkarbámových a štúdia fyzikálno-chemických vlastností a stability derivátov pyridoindolu. Celkový počet vedeckých publikácií a záznamov v databáze evidencie publikačnej činnosti je 144, z toho je počet publikácií vo vedeckých časopisoch a zborníkoch 61, z toho v karentovaných časopisoch (registrovaných v SCI) 19, počet citácií celkovo je 35, z toho 19 v SCI.

Je členkou Slovenskej farmaceutickej spoločnosti a Slovenskej chemickej spoločnosti a podieľa sa na prípravách tradičných konferencií Syntéza a analýza liečiv a sympózií Syntéza a analýza liečiv a látok ovplyvňujúcich životné prostredie.

Medzi jej koníčky patrí cestovanie za kultúrnymi a historickými pamiatkami a fotografovanie.

Doterajšie vedecké a pedagogické výsledky doc. Stankovičovej boli ocenené aj pamätnou a striebornou medailou FaF UK a medailou PhMr. V.  J. Žuffu, ktorú jej udelila SFS

Vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som k udeleniu Weberovej ceny SFS pani docentke úprimne zablahoželal a poprial jej pevné zdravie a veľa síl do ďalšej tvorivej práci.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 6

2010 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se