Docent Ing. Ivan Lacko je už sedemdesiatnikom


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2008; 57, 148-149
Kategorie: Zprávy

Dňa 9. januára 2008 oslávil plný životného elánu a optimizmu svoje sedemdesiate narodeniny doc. Ing. Ivan Lacko, významný vedec v organickej a farmaceutickej syntéze a vynikajúci vysokoškolský pedagóg Farmaceutickej fakulty UK.

Jubilant sa narodil v roku 1938 v Bratislave, ale svoje detstvo a školské roky až po maturitu prežil v Liptovskom Mikuláši, ktorý mu prirástol k srdcu, a dodnes sa tam rád vracia pri každej príležitosti. Vysokoškolský diplom získal na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU (Chemickotechnologickej fakulte SVŠT) v Bratislave v roku 1962 v odbore organická technológia – výroba liečiv. Po roku strávenom vo vojenskej rovnošate začal ako výskumný pracovník na Vedeckovýskumnom ústave FaF UK (1963–1972) a zároveň sa zapájal do výučby predmetu Organická chémia pod odborným vedením prof. RNDr. Ľ. Krasneca (vedúceho ústavu a katedry). V roku 1972 bol prijatý na miesto vysokoškolského učiteľa na Katedru chemickej teórie liečiv (vtedy Katedru anorganickej a organickej chémie) FaF UK. Výchova a vzdelávanie budúcich farmaceutov sa mu stalo životným poslaním a vykonáva ho už vyše 40 rokov. Roku 1994 obhájil habilitačnú prácu vo vednom odbore farmaceutická chémia.

Docent Lacko patrí medzi popredných učiteľov tunajšej fakulty. Zaslúžil sa o rozvoj a modernizáciu výučby hlavne predmetov Organická chémia a Bioorganická chémia a podieľal sa na výchove celých generácií farmaceutov pôsobiacich v Českej republike a Slovenskej republike. Je spoluautorom viacerých učebných textov a prvej slovenskej učebnice organickej chémie pre farmaceutické štúdium – Devínsky F. a kol.: Organická chémia pre farmaceutov (Martin, Osveta, 2001). V pedagogickej práci – vo výučbe svojich obľúbených predmetov – využíva bohatú vedeckú erudíciu, skutočný ľudský prístup, trpezlivosť a vypestovaný učiteľský takt. Rovnako sa prejavuje aj pri vedení študentov v rámci ŠVČ, diplomantov, rigorozantov a pri výchove doktorandov. Jubilant ako skúsený pedagóg vie študenta pochopiť, pousmiať sa nad nevhodne pochopeným dôležitým chemickým poznatkom, pri čom je ale ochotný neúnavne a umne vysvetľovať mu tajomstvá a zákutia chémie. Rovnako rád každému odovzdáva svoje cenné praktické poznatky, skúseností a rady z tisícok hodín strávených v chemickom laboratóriu.

jp_1216_p_1
Obr. 1. jp_1216_p_1

Vedeckovýskumná činnosť jubilanta je mimoriadne bohatá so širokým záberom v oblasti organickej, bioorganickej a farmaceutickej chémie. V ostatných rokoch sa sústreďuje na syntézu, fyzikálno-chemickú charakterizáciu a štúdium biologickej aktivity amfifilných zlúčenín rôznych štruktúrnych typov – organických amóniových solí a aminoxidov, s cieľom ich využitia v praxi ako látok s vyhraneným antimikróbnym účinkom a s požadovanou biodegradovateľnosťou. Významný je prínos jubilanta aj v kvantifikácii vzťahov medzi štruktúrou, vlastnosťami a biologickou aktivitou (QSAR), vrátane objasňovania mechanizmu účinku na bunkovej a subcelulárnej úrovni uvedených typov membránovo aktívnych zlúčenín. Nie menej významný je tiež podiel doc. Lacka na vývoji a formulácii dezinfekčných prípravkov, medzi ktoré patrili Jodaminox, Dusept, Multisept. Tu je naviac potrebné uviesť, že jubilant pred štyridsiatimi rokmi stál spolu s prof. F. Devínskym pri zrode vedeckej školy uvedenej skupiny bioaktívnych zlúčenín. Výsledky svojej rozsiahlej vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti uviedol ako spoluautor jednej zahraničnej monografie, vo viac ako 120 pôvodných vedeckých prácach a v 91 patentoch (z čoho 4 boli realizované v praxi). Bohatá je aj prednášková aktivita doc. Lacka, čoho dôkazom je viac ako 80 publikovaných príspevkov a množstvo panelových vystúpení na vedeckých konferenciách doma i v zahraničí. Presvedčivým kvalitatívnym ukazovateľom jeho tvorivej činnosti je vysoký citačný ohlas jeho vedeckých prác s vyše 200 citáciami (prevažne SCI charakteru). Bol a je zodpovedným riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých výskumných úloh, VEGA a APVV grantových projektov. Mimoriadne cenená je tiež jubilantova posudzovateľská činnosť rôzneho druhu.

Ľudský osobnostný profil doc. Lacka je potrebné doplniť o informáciu, že bol aktívnym špičkovým pretekárom v ľahkej atletike (prekážkové behy), neskôr trénerom a členom výkonného výboru Československej atletickej únie. Viacej rokov pôsobil v organizačnom výbore medzinárodných pretekov IAAF Slovnaft Bratislava (predtým P-T-S). Aj v súčasnosti zostal verný športu a získané odborné a vedecké poznatky využíva ako aktívny funkcionár Antidopingového výboru SR. Za zásluhy o rozvoj VŠ športu a telovýchovy mu boli udelené viaceré vyznamenania.

Doc. Lacko patrí medzi významných vedeckých a pedagogických pracovníkov FaF UK. Počas svojej doterajšej mnohostrannej ľudskej misie v oblasti farmácie a chémie nepretržite prispieva k rozvoju fakulty a univerzity. V rokoch 1990–1994 bol členom akademického senátu fakulty a v rokoch 2000–2004 členom akademického senátu UK. Za svoju dlhoročnú prácu jubilant dostal Zlatú medailu UK, Striebornú a Pamätnú medailu FaF UK. Pri príležitosti životného jubilea prevzal z rúk prezidenta SFS prof. J. Čižmárika Medailu Mgr. Vladimíra J. Žuffu a Striebornú Galenosovu medailu mu na slávnostnom zasadnutí katedry odovzdal dekan fakulty prof. D. Mlynarčík.

Pevným bodom v živote jubilanta je rodina, v ktorom ho sprevádza manželka Danka a dve deti – dcéra Barbora a syn Ivan s rodinou. Pri rodinnom kozube sa už ozývajú prvé dvojčatá (Lea a Benjamín), čo bolo istotne najkrajším a nezabudnuteľným darčekom pre jubilujúceho pána docenta. Ako ho viacerí poznáme, aj pri plnení si nových povinností nechemického charakteru určite bude hrdým a nadšeným starým otcom.

Honorabile, vážený pán docent, dovoľte nám ešte raz v mene kolektívu Katedry chemickej teórie liečiv, v zastúpení študentov, kolegýň a kolegov z farmaceutickej a chemickej obce popriať Vám do ďalšieho decénia veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a v neposlednom rade aj množstvo tvorivých myšlienok a pevný krok k vytýčeným predsavzatiam a cieľom, ktoré si ľudia zvyčajne kladú, aby mali pred sebou to hlavné poslanie – pracovať a prinášať dobro pre všetkých.

Na našej katedre ako súčasť laudácia vznikli aj tieto riadky: … Do ôsmeho decénia patrí sa nám vinšovať, aby si bol dobrý a obetavý manžel, svokor, ba i ded, // aby si vládal vnúčatám potrebnú nehu dať, // srdce nech Ti bije pre najbližších, pre rodinu ako novo uliaty zvon, nech prináša ku Vám domov len chýry radostné // a k nim nech sa viažu iba udalosti slávnostné, // nohy nech Ťa nesú bystro podtatranskou krajinou ešte dlhé roky, // nech vždy robíš len umné a šťastlivé kroky, // nech nepoznáš nikdy prebytok smútku a máš zo života iba radosť samú, // by ku Vám viedla cestička, ktorou príde k Tebe plná noša šťastia a zdravia, // lebo len vtedy Ťa nami vyrieknuté priania šťastným spravia. // V auditóriu maj vždy myseľ bystrú, ruku istú, // študentom poslúž obrazom i činom, aby Ti kantorská práca išla osvedčeným štýlom … // Za prácu na katedrovom grunte Ti ďakujeme, z dobrého len to najlepšie vinšujeme, // chválime činorodosť Tvojich mnohorakých prác, by Ti aj ôsma desiatka – ako tie predošlé – išla na osoh ešte viac!

AD MULTOS ANNOS! – slovútny pán docent!

R. Horáková, J. Sokolík


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2008 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se