Chalkony (1,3-diarylpropen-1-ony) a jejich analogy jako potenciální terapeutika chorobkardiovaskulárního systému


Chalcones (1,3-Diarylpropen-1-ones) and Their Analogues as Potential TherapeuticAgents of Diseases of the Cardiovascular System

At the beginning of a new millennium, several important questions have come to the fore connectedwith the utilization of natural resources for the investigation of new medicaments (necessity ofcooperation of both highly developed and developing countries in the protection of natural resources,necessity to justly evaluate and reward the contributions of the individual cultures in the case thata knowledge of traditional medicine was employed in the development of a new medicament,necessity to achieve the maximal chemical variety of real and virtual libraries of substances fromwhich potential drugs are selected for screening tests). The research of chalcones and its analogueswhich are relatively easily available not only by isolation from natural material, but also by themethods of classical and combinatorial synthesis should not be substantially affected by theabove-described changes. The present communication links up with previous papers (Opletalová,V.,Šedivý, D.: Čes. slov. Farm. 48, 252 (1999); Opletalová, V.: Čes. slov. Farm. 49, 278 (2000); Opletalová,V. et al.: Folia Pharm. Univ. Carol. 25, 21 (2000)) and is devoted to the stabilizing action of chalconeson the vascular wall, vasodilating and anti-aggregating effects, and a favourable effect of theirantioxidative activity on the functions of the cardiovascular system. The introduction also brieflydiscusses the nomenclature of this group of compounds.

Key words:
chalcones – 1,3-diarylpropen-1-ones – nomenclature – cardiovascular effects


Autoři: V. Opletalová;  L. Jahodář;  D. Jun 1;  L. Opletal
Působiště autorů: Výzkumné centrum LN00B125 Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové 1Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2003; , 12-19
Kategorie: Články

Souhrn

Na počátku nového tisíciletí vystoupily do popředí některé důležité otázky související s využívánímpřírodních zdrojů pro výzkum nových léčiv (nezbytnost spolupráce vysoce vyspělých a rozvíjejícíchse zemí při ochraně přírodního bohatství, nutnost spravedlivě ohodnotit a odměnit přínos jednotlivýchkultur v případě, že bylo při vývoji nového léčiva využito poznatků tradiční medicíny, nutnostdosáhnout maximální chemické rozmanitosti skutečných i virtuálních knihoven látek, z nichž sevybírají potenciální léčiva pro skríninkové testy). Výzkum chalkonů a jejich analogů, které jsoupoměrně snadno dostupné nejen izolací z přírodního materiálu, ale také metodami klasické i kombinatornísyntézy by neměl být výše popsanými změnami podstatně ovlivněn. Tento přehlednavazuje na předcházející sdělení (Opletalová, V., Šedivý, D.: Čes. slov. Farm. 48, 252 (1999);Opletalová, V.: Čes. slov. Farm. 49, 278 (2000); Opletalová, V. et al.: Folia Pharm. Univ. Carol. 25, 21(2000)) a je věnován stabilizačnímu působení chalkonů na cévní stěnu, vazodilatačním a antiagregačnímúčinkům a příznivému vlivu jejich antioxidační aktivity na funkce kardiovaskulárníhosystému. V úvodu je krátce pojednáno také o názvosloví této skupiny flavonoidních sloučenin.

Klíčová slova:
chalkony – 1,3-diarylpropen-1-ony – názvosloví – kardiovaskulární účinky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Supresní terapie levothyroxinem v léčbě karcinomu štítné žlázy
Autoři: doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se