Vzdelávání všeobecných sester


Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., 25, 2017, No. 3, p. 114-115.
Kategorie: Úvodník

Nelékařští zdravotničtí pracovníci tvoří četnější část zdravotnických pracovníků, kteří se podílí na poskytování zdravotní péče, ať se jedná o pacienty hospitalizované či pacienty docházející na ambulantní pracoviště. V péči o tyto pacienty dominují všeobecné sestry.

Základním a hlavním dokumentem, který jasně definuje podmínky k získání odborné způsobilosti pro výkon nelékařských zdravotnických povolání je zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), který prošel od roku 2004 řadou úprav. Poslední novela nabývá účinnost dnem 1. září 2017. Tato novela s sebou přináší řadu změn, jak pozitivních, a to hlavně pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří svoji odbornou způsobilost získali ještě před rokem 2004, tak negativních, z pohledu odborné veřejnosti, které se týkají především uzákoněného dalšího způsobu k získání odborné způsobilosti pro výkon povolání všeobecná sestra.

V současné době se v ČR, ale i v ostatních státech Evropské unie, řeší nedostatek zdravotnických pracovníků, především všeobecných sester, které v posledních letech migrují za lepším finančním ohodnocením. V ČR se tato problematika, mimo jiné, řešila novelou citovaného zákona, protože, jak prohlásilo ministerstvo, „doufá, že tato norma konečně pomůže urychlit nástup nových zdravotnic a zdravotníků do praxe, která nutně potřebuje posily v oblasti prakticky všech nelékařských zdravotnických povolání. Návrh zákona si klade za cíl jednak stabilizovat a zkvalitnit kvalifikační vzdělávání a jednak přispět ke zvýšení počtu především všeobecných a dětských sester. Zafungovat by měla novelou zaváděná větší prostupnost studijních programů.“

Jak bylo již uvedeno, novela přináší další způsob, kterým lze získat odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, ale pouze pro zákonem vymezené odborné způsobilosti, což jsou zdravotnický záchranář, porodní asistentka a zdravotnický asistent (názvosloví této odborné způsobilosti bylo novelou změněno na „praktická sestra“), pokud splní podmínky přijetí ke studiu. Budou tak moci zkráceným studiem získat odbornou způsobilost pro výkon zdravotnického povolání všeobecná sestra. Znamená to, že v praxi budou vedle sebe vykonávat povolání všeobecné sestry, které svoji odbornou způsobilost získaly na střední zdravotnické škole, na vyšší odborné škole zdravotnické, absolvováním akreditovaného bakalářského zdravotnického oboru a nově jedním rokem na vyšší odborné škole zdravotnické, pokud dříve získaly odbornou způsobilost pro výkon jednoho ze zákonem stanoveným zdravotnickým povoláním. I když byla odborná způsobilost získána na různých stupních vzdělání, mají všechny stejné kompetence. Z toho vyplývá, že všeobecná sestra na základě získané odborné způsobilosti může vykonávat své povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu ve všech formách zdravotní péče (ambulantní, jednodenní, lůžkové a ve vlastním sociálním prostředí pacienta), protože novela zákona zrušila osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu, které bylo do této doby podmínkou pro „samostatný“ výkon zdravotnického povolání. Pouze v případě přerušení doby výkonu povolání na období 6 let v posledních 7 letech je povinnost doškolení na pracovišti poskytovatele zdravotních služeb v délce 60 dnů pod dohledem a vedením zdravotnického pracovníka způsobilého pracovat bez odborného dohledu.

Činnosti, které na základě své odborné a specializované způsobilosti mohou jednotliví nelékařští zdravotničtí pracovníci vykonávat, jsou ukotveny v prováděcí vyhlášce k zákonu č. 96/2004 Sb., což je vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kde mají všichni nelékařští zdravotničtí pracovníci jasně vymezeny činnosti, které mohou vykonávat na základě své odborné způsobilosti bez dohledu a bez indikace, bez dohledu a na základě indikace nebo pod dohledem nelékařského zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí či pod dohledem lékaře, zubního lékaře či farmaceuta. Mimo činnosti, které vycházejí ze získané odborné způsobilosti, vyhláška dále uvádí činnosti, které lze získat pouze na základě absolvování specializačního vzdělávání. Obory tohoto vzdělávání jsou uvedeny v nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, kde všeobecná sestra může volit mezi devíti obory.

Zákonem je stanovena povinnost celoživotní vzdělávání pro všechny nelékařské zdravotnické pracovníky, i jiné odborné pracovníky, a současně definuje jeho formy. Patří mezi ně, mimo semináře, inovační kurzy či konference, i tzv. certifikovaný kurz, jehož absolvováním se získá zvláštní odborná způsobilost pro úzce vymezené zdravotnické činnosti, které prohlubují získanou odbornou nebo specializovanou způsobilost. Certifikovaný kurz může realizovat pouze akreditované pracoviště, kterému byla pro daný kurz udělena akreditace Ministerstvem zdravotnictví.

Na zdravotnické pracovníky je kladena povinnost si po celý svůj profesní život soustavně doplňovat, prohlubovat či zvyšovat svoji odbornou či specializovanou způsobilost. I když byl zrušen kreditní systém, kterým se dokazovala účast na celoživotním vzdělávání, povinnost zůstává.

S odkazem na výše uvedené lze shrnout požadavky, které jsou kladeny na všeobecné sestry vykonávající svoji odbornou způsobilost na klinickém pracovišti oboru revmatologie. V první řadě by měla absolvovat specializační vzdělávání v oboru specializace Ošetřovatelská péče v interních oborech, kde získá základní vědomosti daného klinického oboru. Vzhledem k tomu, že řada revmatologických onemocnění je provázena systémovým onemocněním, je vhodné získat další znalosti z oblasti péče např. o chronické rány, o pacienty s perkutánní endoskopickou gastrostomii, o pacienty s centrálním žilním katétrem, o pacienty s bolestí, aplikace léků a péče o intravenózní porty a mnoho dalších, které lze získat právě na základě absolvování certifikovaných kurzů. Všeobecná setra na revmatologickém oddělení má v oblasti celoživotního vzdělávání neomezené možnosti po celé své profesní období.

Mgr. Eva Karpíšková, MBA

vrchní sestra

Revmatologický ústav,

Praha

karpiskova@revma.cz


Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×