Význam sérového amyloidového proteinu Aa některých cytokinů v diagnosticesekundární amyloidózy ledvin


The Significance of Serum Amyloid ProteinA and Selected Cytokines in Diagnosis of Secondary Renal Amyloids

The authors present the results of a prospective study focused on evaluation of the influence ofserum amyloid A (SAA) and some cytokines on the development and progression of secondary renalamyloidosis. In addition to SAA the authors examined plasma levels of the factor stimulatingmacrophage colonies (M-CSF), interleukin 1 (IL-1), interleukin 6 (IL-6), the tumor necrosis factoralpha (TNF alpha), soluble receptor for interleukin 6 (sIL-6R), soluble receptor II for the tumournecrosis factor (sTNF-RII), soluble interleukin 2 receptor (sIL-2R), as well as some adhesionmolecules (ICAM, VCAM), and as a representative of chemokines they assessed interleukin 8 (IL-8).A total of 22 patients were examined with a histologically confirmed secondary amyloidosis, and 23healthy volunteers. Plasma elevation of the SAA concentrations was recorded which is probablyassociated with the activity of the basic disease, but also with the presence of amyloid deposits intissues. Raised TNF-alpha, sTNF-RII and IL-6 levels reflect probably the activity of the basic disease.Marked elevation of M-CSF levels supports the hypothesis on the dominant role of macrophages inthe formation of amyloid deposits. Raised M-CSF concentrations were recorded in urine as well asits fractional excretion (FE). Furthermore, increased concentrations of TNF-alpha, sIL-6R and itsFE and ICAM and VCAM along with their fractional excretions were found. The increase of thesesubstances and their FE might suggest local production of these substances in the kidneys.

Key words:
secondary amyloidosis, serum amyloid A, cytokines, adhesion molecules, M-CSF


Autoři: R. Ryšavá;  M. Merta;  V. Tesař;  T. Zima 1
Působiště autorů: 1. interní klinika, 1Biochemické oddělení, 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2002, No. 4, p. 151-156.
Kategorie: Články

Souhrn

Jsou dány výsledky prospektivní studie zaměřené na posouzení vlivu sérového amyloidu A (SAA)a některých cytokinů na vznik a progresi sekundární amyloidózy ledvin. Kromě SAA byly vyšetřoványplazmatické hladiny faktoru stimulujícího kolonie makrofágů (M-CSF), interleukinu 1 (IL-1),interleukinu 6 (IL-6),tumor nekrotizujícího faktoru α (TNF-α), solubilního receptoru pro interleukin6 (sIL-6R), solubilního receptoru II pro tumor nekrotizující faktor (sTNF-RII), solubilního receptorupro interleukin 2 (sIL-2R), dále některé adhezní molekuly (ICAM,VCAM)a jako zástupce chemokinůbyl stanovován interleukin 8 (IL-8). Vyšetřeno bylo celkem 22 nemocných s histologicky prokázanousekundární amyloidózou a 23 zdravých dobrovolníků. V plazmě bylo zaznamenáno zvýšení koncentracíu SAA, které pravděpodobně souvisí nejen s aktivitou základního onemocnění, ale i s přítomnostíamyloidových depozit ve tkáních. Zvýšené hladiny TNF-α, sTNF-RII a IL-6 jsou pravděpodobněodrazem aktivity základního onemocnění. Výrazné zvýšení hladin M-CSF podporuje hypotézuo dominatní roli makrofágů na formování amyloidových depozit. V moči byly zaznamenány zvýšenékoncentrace M-CSF a jeho frakční exkrece (FE), dále TNF-α, sIL-6R a jeho FE, a ICAM a VCAM spolus jejich frakčními exkrecemi. Zvýšení těchto působků a jejich FE by svědčilo zčásti o lokální produkcitěchto látek v ledvinách.

Klíčová slova:
sekundární amyloidóza, sérový amyloid A, cytokiny, adhezní molekuly, koloniemakrofágů stimulující faktor

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se